ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ชักช้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ชักช้า*, -ชักช้า-

ชักช้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชักช้า (v.) delay See also: be slow, hesitate, tarry Syn. โอ้เอ้, ล่าช้า
ชักช้า (adv.) slowly See also: sluggishly, unhurriedly Syn. ล่าช้า
English-Thai: HOPE Dictionary
behindhandadv.,adj. ชักช้า,ค้างชำระหนี้
mammer(แมม'เมอะ) vi. พูดติดอ่าง,ลังเลใจ,ชักช้า
procrastinate(โพรแครส'ทิเนท) vi.,vt. หน่วงเหนี่ยว,ทำให้ชักช้า,ผลัดวันประกันพรุ่ง,เลื่อน, See also: procrastination n. procrastinative,procrastinatory adj. procrastinator n., Syn. put off
retardation(รีทาร์เด'เชิน) n. การทำให้ช้า,สิ่งที่ทำให้ช้า,ความชักช้า,ความอ่อนปัญญา,การเรียนได้ช้า, See also: retardative,retardtory adj.
retarded(รีทาร์'ดิด) adj. ปัญญาอ่อน,ชักช้า,หน่วงเหนี่ยว
slow(สโล) adj.,adv.,vi.,vt. ช้า,ชักช้า,เชื่องช้า,เฉื่อย,ล้าหลัง,ไม่กระฉับกระเฉง,รับแสงช้า,น่าเบื่อ,ไม่น่าสนใจ, See also: slowly adv. slowness n.
speedy(สพี'ดี) adj. รวดเร็ว,ฉับพลัน,ว่องไว,ไม่ชักช้า., See also: speedily adv. speediness n., Syn. swift,fast,soon,prompt
stick(สทิค) {stuck,stuck,sticking,sticks} n. กิ่งไม้,ไม้เท้า,ไม้พลอง,ไม้เรียว,ไม้ตีกลอง,ก้าน,คัน,ด้าม,แท่ง,เสา,หนาม,ไม้คุมการบรรเลงของวงดนตรี,การแทง,การทิ่ม,การปัก,การเสียบ,การตอก,การหยุดยั้ง,การหยุดนิ่ง,สิ่งที่ทำให้ชักช้าหรือลำบาก,ความเหนี่ยว,สิ่งที่ทำให้ยึดติดกัน
yet(เยท) adv. ยัง,ยังคง,กระนั้น,เช่นเดิม,ซ้ำ,เดี๋ยวนี้,ไม่ชักช้า,แล้ว,เรียบร้อย,นอกจากนั้น,นอกไปกว่านี้,อย่างก็ตาม conj. แม้กระนั้น,กระนั้น
English-Thai: Nontri Dictionary
betimes(adv) ก่อนกำหนด,แต่เช้า,ไม่ชักช้า
dilatory(adj) ชักช้า,เฉื่อย,รีรอ,ผัดวันประกันพรุ่ง,ถ่วงเวลา
hesitancy(n) ความลังเล,ความไม่แน่ใจ,ความชักช้า,ความอลักเอลื่อ
hesitant(adj) ลังเล,ไม่แน่ใจ,ชักช้า,อลักเอลื่อ
hesitate(vi) ลังเล,ยับยั้ง,ชักช้า,อลักเอลื่อ
hesitation(n) ความลังเล,ความไม่แน่ใจ,ความชักช้า,ความอลักเอลื่อ
inert(adj) เฉื่อย,เกียจคร้าน,ซึมเซา,ชักช้า
linger(vi) รีรอ,อ้อยอิ่ง,ชักช้า,เอ้อระเหย
procrastinate(vt) รีรอ,ชักช้า,หน่วงเหนี่ยว,ผัดวันประกันพรุ่ง,เลื่อน
retardation(n) การถ่วง,การหน่วงเหนี่ยว,ความชักช้า
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
behindhand (adj.) ชักช้า See also: ล้าหลัง Syn. behind
costive (adj.) ชักช้า See also: รีๆ รอๆ Syn. hesitant
dally (vi.) ชักช้า See also: เสียเวลา, อืดอาด Syn. loiter, trifle
dally (vt.) ชักช้า See also: เสียเวลา, อืดอาด Syn. loiter, idle
lob (vi.) ชักช้างุ่มง่าม
dawdle (vi.) ชักช้าร่ำไร See also: อืดอาด, เฉื่อยแฉะ, ฆ่าเวลา Syn. idle, lounge
dalliance (n.) ความชักช้า See also: การปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปเปล่าๆ, การฆ่าเวลา, ความอืดอาด
dawdler (n.) คนที่ชักช้าร่ำไร
deferral (n.) ความชักช้า See also: ความยืดยาด, การหน่วงเหนี่ยว, การเถลไถล, การเสียเวลา Syn. pause, postponement, abeyance
delay (n.) ความชักช้า See also: ความยืดยาด, การหน่วงเหนี่ยว, การเถลไถล, การเสียเวลา Syn. deferral, pause, postponement, abeyance
drag behind (phrv.) เดินตามหลัง (ชักช้า) Syn. lag behind
laggard (n.) คนที่ชักช้า See also: คนที่มักจะถูกทิ้งให้อยู่ข้างหลัง Syn. loiterer, slowcoach
loiterer (n.) คนที่ชักช้า See also: คนที่มักจะถูกทิ้งให้อยู่ข้างหลัง Syn. slowcoach
slowcoach (n.) คนที่ชักช้า See also: คนที่มักจะถูกทิ้งให้อยู่ข้างหลัง Syn. loiterer
spread over (phrv.) ทำให้ชักช้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The bad news is you're clumsy, slow, and obvious.ข่าวร้ายคือ เธอยังงุ่มง่าม ชักช้า และถูกเดาทางได้
You know, we could always use another lean, mean typing machine. Shit, I ain't built like you, John.ฉันถึงไม่ชอบนายไง จอห์น น่าเกลียด ชักช้า นุ่มนวล
Retard. Fool.ชักช้า แล้วยังโง่อีก
Too slow! What's up?ชักช้าจังเลย มีอะไรบ้าง
Retard. Open it, then.ชักช้าอยู่ได้ เปิดประตูซิ
If you delay, I will put you out.หากคุณชักช้า\ ผมจะพาคุณออกไปเอง
What do the Wachati possess that is of great value to civilized man?อย่าเสียเวลาชักช้าในการทักทาย เวลามีค่ายิ่งทองคำ งั้นเหรอ
When he comes over, do it. Don't hesitate.เมื่อเขามาตรงนี้ ทำมันอย่าชักช้า
I'm not rushing. You're the one who's stalling.เห็นเธอมัวแต่ชักช้า...
We're a bit behind schedule. Best be off.เราชักช้าเสียเวลาแล้วละ ไปกันดีกว่า
Come on! Step on the accelerator!เร็วเข้าหน่อยซิ มัวชักช้าอะไรอยู่ เหยียบมันให้เต็มสตรีมไปเลย
We've got nothing to lose haven't we?ถ้าขืนยังชักช้ารออีกวันเดียวเราได้แทะศพกินกันแน่
[Natives cheering]เร็วเข้า! เร็วเข้า! อย่ามัวชักช้า!
Quick quick, don't be late, and you will be late.ชิโย พัมคิน เร็วๆ อย่าชักช้า และเธอด้วย
Let's take it a little slow.รีบทำมัน อย่าเสียเวลาชักช้า
We have to split out the tanks, the air and oxygen. Won't last long, but it's our only choice.เราต้องแยกออกไปยังถังนั่น ถังอากาศและออกซิเจน อย่าชักช้า แต่มันมีข้อเดียวมันต้องทำแล้ว
We can't slow down because of me.เราชักช้าเพราะข้าไม่ได้
Well, there's a lot of red tape and paperwork we gotta...ทุกอย่างชักช้า แล้วยังจะต้องเตรียมเอกสาร...
Okay, everyone, let's not dillydally.เอาละ พวกเรา \ อย่าชักช้า
Hi, Sinyichi, come here rapidly you are so slow.ชินอิจิ มานี่เร็ว นายนี่ชักช้าจริงๆ
He could have delayed paralysis.เขาอาจเป็นอัมพาตได้ถ้าขืนชักช้า
If they don't shape up, we lose control, we are gonna have a pineapple situation.ทุกคนชักช้ากันมาก พวกนี้ยังไม่ฟิต ถ้าคุมคนไม่อยู่ ก็ไม่เป็นสับปะรด
We wake up before dawn breaks and some of us get punished for being tardy.เราตื่นนอนก่อนฟ้าสาง และพวกเราบางคนก็ถูกลงโทษเพราะความชักช้า
Stop hesitating and get married already.- อย่ามัวชักช้า แล้วไปแต่งงานซะ
You two, you stay on King. Don't let up. We got another body.คุณสองคน ทำเรื่องคิงต่อ อย่าชักช้า เรามีอีกศพนึง
Well, your subtle approach got us nowhere.ก็คุณมัวแต่ชักช้าจะได้อะไร
I'm sorry I was delayed. I ran into Sister Veronica.ฉันขอโทษฉันมั่วแต่ชักช้า ฉันรีบไปดูซิสเตอร์ เวอร์โรนิก้า
Let's go. Stop your dragging. Let's go!เร็วๆ ชักช้าทำบ้าอะไร อย่ายืดยาดทำงาน
Aro sent me to see what was taking so long.อาโร ส่งฉันมาดูว่าทำไมชักช้ากันนัก
Tell Jackson I'm sorry it took me so long.ฝากขอโทษแจ๊คสันด้วยนะครับที่ผมชักช้า
Jean, you know how this works, open the door.เร็วซิ จีน อย่ามัวชักช้าซิ เปิดประตูนะ
If I keep delaying, Obi-Wan will send a clone squad out to find me.ถ้าข้ายังชักช้า มีหวังโอบีวันส่งโคลนมาตามข้าแน่
I just don't know what's taking Daniel so long.แค่ไม่รู้ทำไมแดเนียลถึงได้ชักช้านัก
Which is why we need Luther in custody without delay.ซึ่งนั่นคือสาเหตุที่เราจะต้องจับกุมตัวลูเธอร์ โดยไม่ชักช้า
Is simply a big bungyเจ้านี่ชักช้าอยู่ได้
You need to go over there, man up, you need to go for it.นายเดินอย่างหล่อไปหาหล่อนเลยนะ อย่ามันชักช้า
And I was in a bush.และฉันมันมัวชักช้าเอง
If the Emperor does not abdicate, we will attack.ใครก็ตามที่ยังมัวชักช้า ใครก็ตามที่ต่อต้านจะต้องถูกลงโทษ
Don't delay... the treaty with Nemeth will be sealed in days.อย่าชักช้าล่ะ.. สนธิสัญญากับ Nemeth จะถูกเซ็นในไม่กี่วันนี้
Hey, Grandpa, what the heck was the delay back there?เฮ้ ปู่ มันเรื่องบ้าอะไรถึงได้ชักช้ากันแบบนี้เนี่ย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ชักช้า
Back to top