ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จูง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จูง*, -จูง-

จูง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จูง (v.) lead See also: induce, persuade, wheel, influence, take Syn. ลาก, ดึง
จูงจมูก (v.) lead someone by the nose Syn. ชักนำ, หว่านล้อม
จูงมือ (v.) lead someone by the hand Ops. ปล่อยมือ
จูงใจ (v.) persuade See also: induce, persuade, influence Syn. ล่อใจ, ชักชวน, หว่านล้อม, ชักนำ, ชักพา
English-Thai: HOPE Dictionary
allure(อะเลียว') vt. ล่อ, ชักชวน, จูงใจ, ทำให้หลงเสน่ห์. -n. เสน่ห์. -alluring n., Syn. seduce, charm, sex appeal
attract(อะแทรคทฺ') vt.,vi. ดึงดูด,จูงใจ,กระ-ตุ้นความสนใจ,มีเสน่ห์,ล่อใจ. -attractable adj.
forcible(ฟอร์ซฺ'ซิเบิล) adj. ใช้กำลัง,มีกำลัง,มีพลัง,ให้กำลัง,ได้ผล,จูงใจ,โน้มน้าวจิตใจ., See also: forcibility n., forcibly adv., Syn. compulsory
forensic(ฟอเรน'ซิค) adj. (เกี่ยวกับ) กฎหมาย,ศาลยุติธรรม,การเล่นสำนวนโวหาร, See also: forensics n. วิชาเกี่ยวกับศิลปะแห่งการพูดหรือเขียนเพื่อจูงใจคน forensicality n. forensicsally adv.
induce(อินดิวซฺ') vt. ชักจูง,ชักนำ,ชักชวน,เหนี่ยวนำ,มีอิทธิพลต่อ,ทำให้เกิดขึ้น,พิสูจน์,หาความจริงด้วยการสังเกตข้อเท็จจริง., See also: inducer n. inducible adj., Syn. instigate,persuade
inducement(อินดิวซฺ'เมินทฺ) n. การจูงใจ,การชักจูง,การชักนำ,สิ่งจูงใจ,สิ่งดลใจ,มูลเหตุ
influence(อิน'ฟลูเอินซฺ) n. อิทธิพล,อำนาจชักจูง,สิ่งชักจูง,ผู้มีอิทธิพลโน้มน้าว. vt. มีอิทธิพลต่อ,มีอำนาจโน้มน้าว., See also: influenceable adj. influencer n., Syn. control,power
influential(อินฟลูเอน'เชิล) adj. มีอิทธิพล,มีอำนาจชักจูง,มีผลสะท้อน., Syn. weighty
invitation(อินวิเท'เชิน) n. การเชื้อเชิญ,การเชิญ,คำเชิญ,บัตรเชิญ,ความดึงดูดใจ,การชักจูง., See also: invitational adj., Syn. bid,summons
lead(ลีด) {led,led,leading,leads} vt. นำ,พา,จูง,ชักจูง,จูงให้,ทำให้เกิดขึ้น,ล่อให้เกิดขึ้น,นำหน้า,พูดนำ,สั่ง,บัญชา,เป็นหัวหน้า,เล็ง vi. เป็นตัวนำ,นำไปสู่,นำหน้า,นำทาง,โจมตี,เล่นก่อน n. ตำแหน่งนำ,การนำ,ผู้นำ,สิ่งนำ,สำคัญที่สุด,ชั้นนำ,ตะกั่ว:Pb; -S...conduct,guide
mayhem(เม'เฮม,เม'เฮิม) n. การกระทำความผิดที่จูงใจทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ,การประทุษร้าย, Syn. violenc
motivation(โมทะเว'เชิน) n. การกระตุ้น,เหตุจูงใจ,สิ่งกระตุ้น,สิ่งดลใจ,แรงดลใจ
persuade(เพอสเวด') vt. ชักชวน,ชักจูง,จูงใจ,โอ้โลม,แนะนำ,ทำให้เชื่อ,กล่อม, See also: persuadability n. persuadable adj. persuader n. persuadably adv. persuadedly adv. persuadingly adv., Syn. induce,convince,influenc
persuasion(เพอสเว'เชิน) n. การชักชวน,การชักจูง,การจูงใจ,ภาวะที่ถูกชักชวน,ความมั่นใจ,ความเชื่อ,ระบบหรือรูปแบบของความเชื่อ,สำนักนิกาย,หมู่คณะ, Syn. conversion,inducement,belief,potency
persuasive(เพอสเว'ซิฟว) adj. สามารถชักจูงได้,ซึ่งชักจูง,โน้มน้าวใจ. n. สิ่งที่โน้มน้าวใจ,สิ่งจูงใจ,การล่อใจ
predispose(พรีดิสโพซ') vt. จูงใจ,ทำให้โน้มเอียง,จัดการล่วงหน้า,จัดการล่วงหน้า,จัดการก่อน,vi. มีใจโน้มเอียงไปทาง,มักจะชอบ., See also: predisposal n. predisposedly adv. predisposedness n.
pull(พูล) v.,n. (การ) ดึง,ลาก,ทิ้ง,จูง,กระชาก,ถอน,เด็ด,เก็บ,ฉุด,ชัก,พาย (เรือ) ,ดึงดูด,ดูด,ดื่ม -Phr. (pull in มาถึง) -Phr. (pull off กระทำด้วยความสำเร็จ) (โดยเฉพาะที่ยากลำบาก) , -Phr. (pull oneself together ควบคุมอารมณ์) -Phr. (pull someone's leg หยอกล้อ)
rhetoric(เรท'เทอริค) n. ศิลปะการใช้ถ้อยคำ,วาทศิลป์,เชิงสำนวน,ศิลปะในการพูดชักจูงใจคน,เชิงคุยโว,เชิงโวหาร, Syn. expressiveness,bombast
seduce(ซีดิวซฺ') vt. ล่อใจ,ล้อลวง,ชักจูงให้ร่วมเพศ,ล่อลวงให้ไปเสียตัว,ดึงดูดใจ,ยั่ว-ยวนใจ., See also: seducer n. seducible adj. seducingly adv. seducive adj., Syn. allure,decoy,tempt,entice
seduction(ซีดัค'เชิน) n. การล่อใจ,การล่อลวง,การชักจูงให้ร่วมเพศ,การล่อลวงให้ไปเสียตัว,การถูกล่อลวง,วิธีการล่อลวง,การยั่วยวน,ความดึงดูดใจ., Syn. seducement,temptation
sheep(ชีพ) n. แกะ,หนังแกะ,บุคคลที่เหนียมอายและถูกชักจูงได้ง่าย,ศาสนิกชน, Syn. milksop
silver-tonguedadj. ชักชวน,ชักจูง,พูดคล่อง,เจ้าสำนวนโวหาร
solicit(ซะลิส'ซิท) vt.,vi. เรียกร้อง,ชักชวน,ขอร้อง,วิงวอน,เชื้อเชิญ,จูงใจ,ล่อใจ, (โสเภณี) ดึงแขก,กระตุ้นใจ., See also: solicitant n. solicitation n.
solicitor(ซะลิส'ซิเทอะ) n. ผู้เรียกร้อง, (ชักชวน,ขอร้อง,วิงวอน,เชื้อเชิญ,จูงใจ,ล่อใจ,กระตุ้นใจ) , (ในอังกฤษ) ทนายความชั้นรองลงมาจากbarrister,อัยการ., See also: solictorship n.
suasion(ซเว'เ?ิน) n. การแนะนำ,การชักชวน,การพูดจูงใจ,การโน้มน้าว., See also: suasive adj. suasiveness n.
tamper(แทม'เพอะ) vi. ยุ่ง,ชักจูง,โน้มน้าว,ให้สินบน.n. ผู้ตอก,ผู้กระทุ้ง,ผู้อุด,ไม้ตอก,ไม้กระทุ้ง., See also: tamperer n.
tow(โท) vt.,n. (การ) ลาก,จูง,พ่วง,โยง,ดึง,สิ่งที่ถูกลาก (จูง...) ,เรือหรือรถที่ใช้ลาก,เชือกหรือโซ่ที่ใช้ลาก, -Phr. (in tow ถูกลาก ภายใต้การนำ เป็นผู้ติดตาม) , -Phr. (under tow ถูกลาก), Syn. drag,pull
towage(โท'อิจฺ) n. การลาก,การจูง,การพ่วง,การโยง,การดึง,ภาวะที่ถูกลาก (จูง...) ค่าโยง,ค่าลาก
English-Thai: Nontri Dictionary
attractively(adv) อย่างน่าดึงดูดใจ,อย่างมีเสน่ห์,อย่างจูงใจ
attract(vt) ดึงดูดใจ,จูงใจ,ชวนมอง,ล่อใจ
attraction(n) การดึงดูด,เสน่ห์,สิ่งจูงใจ,สิ่งล่อใจ
attractive(adj) ที่ดึงดูด,มีเสน่ห์,น่ามอง,ที่จูงใจ
halter(n) เชือกจูงม้า,เชือกแขวนคอ,บ่วงแขวนคอ
HAND IN hand in hand(vt) จับมือกัน,จูงมือ
induce(vt) เป็นเหตุให้,ปลอบโยน,จูงใจ,ชักนำ,แนะนำ
inducement(n) เครื่องจูงใจ,การปลอบโยน,การชักนำ,การแนะนำ
leash(n) สายรั้ง,เชือกจูงสุนัข
persuade(vt) ชักจูง,ชักนำ,เกลี้ยกล่อม,โน้มน้าว,ชักชวน,โอ้โลม
persuasion(n) การชักจูง,การชักนำ,การโน้มน้าว,การชักชวน,การโอ้โลม
predispose(vt) จัดการล่วงหน้า,เป็นช่องทางให้,จูงใจ
propel(vi) ดุน,ลากจูง,ดัน,ขับเคลื่อน
propulsion(n) การดุน,การลากจูง,การแล่น,การขับเคลื่อน,แรงดัน
puller(n) ผู้ดึง,ผู้จูง,ผู้ชักลาก,ผู้ลาก
seduction(n) การล่อลวง,การนำไปในทางชั่ว,การชักจูง
solicit(vt) วิงวอน,ขอร้อง,เชื้อเชิญ,ชักชวน,จูงใจ
tamper(vi) ปนกันยุ่ง,โน้มน้าว,ชักจูง,ให้สินบน
tow(n) การลาก,การพ่วง,การจูง,การโยง,การดึง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
incentiveสิ่งจูงใจ, เหตุกระตุ้นใจ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
inducement๑. เหตุจูงใจ (ก. อาญา) [ดู motive]๒. สิ่งจูงใจ (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
loyalty discountส่วนลดจูงใจ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
motivationแรงจูงใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
motivatorผู้จูงใจ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
motiveเหตุจูงใจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Tow and Assist Clauseข้อกำหนดการลากจูงและช่วยเหลือ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Incentive สิ่งจูงใจ สิ่งจูงใจเพื่อช่วยสนับสนุนการนำวัสดุกลับมา ใช้อีก [สิ่งแวดล้อม]
Inducementเครื่องจูงใจ [การแพทย์]
Manipulative behaviorพฤติกรรมชักจูง [TU Subject Heading]
Motivationแรงผลักดัน, แรงจูงใจ, เหตุจูงใจ, การจูงใจ, แรงผลักดันตามประสบการณ์แรงผลักดัน, แรงดลใจ, การตั้งใจ, การกระตุ้นและยั่วยุ, [การแพทย์]
Motive, Dependencyแรงจูงใจใฝ่พึ่งพา [การแพทย์]
Persuasion (Psychology)การจูงใจ (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
hand (vt.) จูง
lay alongside (phrv.) จูง (เรือ) เข้าไปใกล้ See also: ลาก (เรือ) เข้าใกล้ Syn. draw alongside, lie alongside, pull alongside
lead by the nose (idm.) จูงจมูก (ควบคุมได้) (คำไม่เป็นทางการ) See also: หลอกลวง
lead by (phrv.) จูงด้วย (เช่น ด้วยเชือก, มือ) See also: นำด้วย
predispose (vt.) จูงใจ See also: ทำให้โน้มเอียง Syn. inspire, activate
allure (n.) การจูงใจ See also: ความยั่วยวน Syn. fastination
allurement (n.) การจูงใจ See also: ความยั่วยวน, เครื่องล่อใจ Syn. attraction
bargepole (n.) เสายาวใช้จูงหรือดุนให้เรือแล่น
bewitchment (n.) การชักจูงให้ร่วมเพศ See also: การยั่วยวน Syn. allurement, temptation, sex appeal
buy off (phrv.) จ่ายเงินเพื่อชักจูงให้ทำหรือพูดบางอย่าง See also: จ่ายค่าปิดปาก Syn. buy over
buy over (phrv.) จ่ายเงินเพื่อชักจูงให้ทำหรือพูดบางอย่าง See also: จ่ายค่าปิดปาก
carry someone with one (idm.) ชักจูง See also: โน้มน้าว, ชักชวน, ชักนำความคิด, สนับสนุน
come-on (n.) สิ่งจูงใจ See also: สิ่งที่เสนอเพื่อเป็นการจูงใจ
eloquence (n.) การใช้ถ้อยคำชักจูงโน้มน้าว See also: ศิลปการใช้ถ้อยคำ Syn. oratory
fastination (n.) การจูงใจ See also: ความยั่วยวน
fetch round (idm.) ชักจูงให้เปลี่ยนความคิด See also: โน้มน้าว Syn. bring round
force (n.) อำนาจในการชักจูง See also: อำนาจในการโน้มน้าว Syn. efficacy, cogency, potency,
get-up-and-go (idm.) แรงจูงใจ (คำไม่เป็นทางการ) See also: พลัง, แรง
ginger group (n.) กลุ่มคนในพรรคการเมืองหรือองค์กรที่ชักจูงคนอื่นให้คล้อยตาม
go to work on (idm.) ชักจูง See also: โน้มน้าว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It is sort of focusing around Freud and Jung, and one of their mutual patients, Sabina Spielrein, played by Keira, and basically, that sort of relationship, the meetings of minds between Freud and Jung,- มันเป็นเรื่องของซิกมันด์ ฟรอยด์กับคาร์ล จูง และก็มีคนไข้ผู้ใหญ่ ชื่อซาบรินา สปิลเรน เล่นโดยคีร่า พื้นฐานแล้ว มันเป็นความสัมพันธ์ เกี่ยวกับความคิดระหว่างฟรอยด์กับจูง
The holding hands part is optional.จูงมือนั่น ไม่ต้องก็ได้
You can get killed walking your doggie!จูงหมาเดินเล่นก็อาจถูกฆ่าได้
Walked his dog twice.จูงหมาไปเดินสองครั้งครับ
Nice try, Klaus, but I trust Damon a hell of a lot more than I trust you.จูงใจได้เยี่ยม เคล้าส์ แต่ฉันเชื่อเดม่อน มากกว่า ที่ฉันเชื่อนาย
Here, let me have Jasper.- มา ผมจูงเเจสเปอร์เอง
As you seem to have worked out the whole thing so carefully, perhaps you can provide us also with a motive.ในเมื่อคุณดูจะใคร่ครวญเรื่องทั้งหมดมาอย่างดี บางทีคุณอาจจะบอกเราถึงแรงจูงใจได้
I've read enough detective stories to know that there must always be a motive.ผมอ่านนิยายสืบสวนมามากพอ จนรู้ว่ามันต้องมีเเรงจูงใจเสมอ
Here she is, the missing link, the witness who will help supply the motive.นี่ไงครับ ตัวเชื่อมที่ขาดหายไป พยานที่จะช่วยสนับสนุนเรื่องเเรงจูงใจ
There you are, Colonel. There's where you'll find your motive.นี่ไง ท่านผู้พัน ที่นั่นแหละที่ท่านจะได้เจอแรงจูงใจ
You want to know if I can suggest any motive as to why Mrs. De Winter should have taken her life?คุณอยากรู้ว่าผมจะบอกถึงเเรงจูงใจที่ว่าทําไม คุณนายเดอ วินเทอร์ถึงอยากฆ่าตัวตายได้รึเปล่า
You see, I was looking for a motive.คุณเห็นฉันกำลังมองหาแรงจูงใจ
That's very important because if you don't have a motive, where's your case, right?นั่นเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะถ้าคุณไม่ได้มีแรงจูงใจที่เป็นกรณีของคุณใช่มั้ย?
You said it provided a motive. So did the prosecution.คุณบอกว่ามันให้แรงจูงใจ เพื่อให้ได้การดำเนินคดี
That wasn't a very strong motive.ที่ไม่ได้เป็นแรงจูงใจที่แข็งแกร่งมาก
So he gambled for support and I gave it to him. I respect his motives.ดังนั้นเขาจึงเล่นการพนันที่ให้การสนับสนุนและฉันมอบมันให้กับเขา ผมเคารพในแรงจูงใจของเขา
I'm being towed by a fish, and I am the towing bitt.ฉันถูกลากจูงโดยปลา และฉันอันลาก สิ่งที่ฉันจะทำ
His motives are honest.เเกมีเเรงจูงใจให้ทํา
She also wrote a number of books, and I read that among the initiated,นางยังได้เขียนหนังสือไว้หลายเล่ม, และ ผมได้อ่านเป็นเรื่องเกี่ยวกับการชักจูง,
You write brilliantly, but you have much to learn about handling men.คุณเขียนได้เยี่ยม แต่คุณต้องเรียนรู้การจูงใจคนอีกมาก
Well, one of us did. We all had the opportunity. We all had a motive.หนึ่งในพวกเราเป็นคนทำ เราทุกคนมีโอกาส ทุกคนมีแรงจูงใจ
You all had a motive.พวกคุณทุกคนมีแรงจูงใจ
If we trust the motive, we trust the man.ถ้าเราเชื่อว่าแรงจูงใจที่เราไว้วางใจคน
Then you establish motive and method.นายลองประเมินแรงจูงใจและวิธีการ.
A compulsive need to prove to herself that she can take risks and survive dangers others can't.แรงจูงใจจำเป็นต้องพิสูจน์ตัวเธอเอง ว่าเธอสามารถเสี่ยงภัย... ...และเอาตัวรอดในขณะที่คนอื่นทำไม่ได้
George, this mule has a sore foot. Lead her back to the stableจอร์จ ล่อตัวนี้ขาเจ็บ จูงมันไปทีคอก
Is that why you're holding hands?ก็เลยต้องจูงมือกันด้วย ใช่ไหม?
[ Whispering ] Eenie-meenie-minie-mo, catch a nigger... by his toe.[กระซิบ] Eenie Meenie-Minie-จูงใจ, จับนิโกร ... โดยนิ้วเท้าของเขา
But at least she believed they were to be married, whatever he might persuade her to afterwards.แต่อย่างน้อยหล่อนก็เชื่อว่าพวกเขาจะได้แต่งงานกัน ไม่ว่าเขาจะชักจูงหล่อนด้วยอะไรหลังจากนั้น
But not to know mine, nor will such behaviour as this induce me to be explicit.แต่คุณไม่มีสิทธิ์รู้ของฉันหรือรู้ความประพฤติ ที่คุณพยายามชักจูงฉันให้แสดงออกมา
Nothing, as long as your motive is the search for truth.กำไรแม้? ไม่มีอะไรตราบใด ที่แรงจูงใจของคุณ คือการค้นหาความจริง ซึ่ง
Early testing indicated high predisposition towards science and mathematics.การทดสอบก่อนที่ระบุจูงใจสูง ต่อวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
A man with the means and motive to play you and all of us as pawns in the most elaborate, most expensive hoax of all time?เอสอา ฮาร์ดเดน? คนที่มีวิธีการและแรงจูงใจ ในการเล่นให้คุณและพวกเราทุกคน เป็นหลักประกันในการ ทำอย่างละเอียดมากที่สุด
Why don't you check the entry log. alibis, grudges.อยากให้คุณเช็คหลักฐานการเข้าออก พยาน เหตุจูงใจ
Maybe we're underestimating him. Maybe he is an impostor and maybe the director found out about it. That could be his motive.บางทีคุณอาจประเมิณเขาต่ำเกินไป เขาอาจโกงได้แต่ก็อาจถูกผู้ตรวจสอบคัดออกไป แต่นั้นก็เป็นแรงจูงใจสำหรับเขาได้นะ
Sure, fear. That's the main motivator for everything.แน่นอน ความกลัว เป็น มูลเหตุชักจูงใจ สำหรับทุกสิ่ง
The decline of academic standards The lack of competitive motivation Selfish assertivenessการลดลงของมาตรฐานการศึกษา ขาดแรงจูงใจในการแข่งขัน อหังการเห็นแก่ตัว
There's still people with money, Neskaloosa, and I'm gonna make sure they know about Krewe.คนที่เงินเหลือใช้ยังมี ฉันจะจูงใจเขา...
But how exactly do you intend to accomplish that ?คุณจะจูงใจเขาด้วยวิธีไหนไม่ทราบ
What a surprise, a dog walker.-เหลือเชื่อเลย คนจูงสุนัขคุณมาแล้ว

จูง ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
動機[どうき, douki] Thai: เหตุจูงใจ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จูง
Back to top