ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fastination

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fastination*, -fastination-

fastination ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fastination (n.) การจูงใจ See also: ความยั่วยวน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fastination
Back to top