ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จุดเริ่ม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จุดเริ่ม*, -จุดเริ่ม-

จุดเริ่ม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จุดเริ่ม (n.) beginning See also: origin, starting point, initiation, outset, birth, start Syn. จุดเริ่มต้น, จุดตั้งต้น, จุดแรกเริ่ม
จุดเริ่มต้น (n.) starting point See also: source, beginning point Syn. จุดตั้งต้น, จุดกำเนิด, จุดเริ่ม, จุดเริ่มแรก Ops. จุดสิ้นสุด, จุดจบ
จุดเริ่มแรก (n.) starting point See also: source, beginning point Syn. จุดตั้งต้น, จุดกำเนิด, จุดเริ่ม Ops. จุดสิ้นสุด, จุดจบ
English-Thai: HOPE Dictionary
begin of tapeจุดเริ่มต้นเทป ใช้ตัวย่อว่า BOT หมายถึง จุดบนแถบบันทึกหรือเทป (tape) ที่กำหนดให้เป็นจุดเริ่มต้นให้มีการบันทึกข้อมูลลงได้ ปกติจะทำเป็นจุดสะท้อนแสงบนแถบบันทึก ซึ่งจะทำให้เกิดสัญญาณ บังคับให้เริ่มมีการอ่านข้อมูลบนแถบบันทึกโดยเริ่มจากจุดนั้นเป็นต้นไป
alpha(แอล' ฟะ) n. พยัญชนะตัวแรกของภาษากรีก, จุดเริ่ม,สิ่งแรก, ดาวที่สว่างที่สุดในกลุ่มดาว, ตำแหน่งหนึ่งของอะตอมหรือกลุ่มของอะตอมในสารประกอบ, isomer แบบหนึ่งของสารประกอบ
base(เบส) n. พื้นฐาน,รากฐาน,หลัก,ที่มั่น,ฐาน,ด่าง,น้ำยารักษาสี,สีฟัน,พื้น,จุดเริ่ม,เป้า (เบสบอล) adj. ต่ำช้า,เลวทราม,ชั่ว,ชั้นต่ำ,วิบัติ (ภาษา), See also: baseness n., Syn. mean ###A. noble -Conf. basis
bot1. (บอท) n. ด้วยอ่อนของแมลงbotfly 2. (บีโอที) ย่อมาจาก begin of tape (จุดเริ่มต้นเทป) หมายถึง จุดเริ่มต้นที่จะให้มีการบันทึกลงแถบบันทึกหรือเทป (tape) ได้ ปกติจะทำเป็นจุดสะท้อนแสง ซึ่งจะทำให้เกิดสัญญาณบังคับให้เริ่มมีการอ่านข้อมูลจากจุดนั้นเป็นต้นไป
entry pointเลขที่อยู่แรกเข้าจุดแรกเข้าหมายถึง จุดเริ่มต้นของคำสั่งแรกในชุดคำสั่ง (program) หรือชุดคำสั่งประจำ (routine) การปฏิบัติงานจะเริ่มต้น ณ จุดนี้
home keyแป้นกดกลับตำแหน่งต้นเป็นแป้นพิมพ์แป้นหนึ่งในแผงแป้นอักขระ มีคำว่า Home อยู่บนแป้น เมื่อกดแป้นนี้จะเป็นการบังคับให้ตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) กลับไปสู่จุดเริ่มต้นของบรรทัดใหม่ หรือจุดเริ่มต้นบรรทัดบนสุดของเอกสารหน้าหนึ่ง ๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโปรแกรมแต่ละโปรแกรมด้วย
origin(ออ'ริจิน) n. แหล่งกำเนิด,มูลเหตุ,การเกิด,รากฐาน,พืชพันธุ์,ระยะแรกเริ่ม,จุดเดิม,จุดเริ่มต้น, Syn. beginning
smalltalkสมอลล์ทอล์คหมายถึง ภาษาเชิงวัตถุในสมัยแรก ๆ เกือบจะเรียกได้ว่าเป็นภาษาแรก ๆ กันเลยทีเดียว ภาษานี้สร้างกันขึ้นมาจากศูนย์วิจัยซีรอกซ์ พาโล อัลโต (Xerox Palo Alto Research Center) ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ระบบ GUI (Graphical User Interface) หรือระบบที่ใช้ภาพเป็นตัวประสานกับผู้ใช้ ที่พัฒนามาเป็นระบบวินโดว์ในปัจจุบัน ดู GUI ประกอบ
springboardn. กระดาน กระโดด,จุดเริ่มต้น., Syn. spur
takeoff(เทค'ออฟ) n. การบินขึ้น,การเลียนแบบ,จุดเริ่มต้น,การหยิบเอาไป,การประเมิน
threshold(เธรช'โฮลดฺ) n. ธรณีประตู,ทางเข้าบ้านหรืออาคาร,ประตูทางเข้า,จุดเริ่มต้น,การเริ่มต้น,สมัยแรกเริ่ม,จุดที่ตัวกระตุ้นเริ่มทำให้เกิดความรู้สึกสัมผัส,การกระตุ้นน้อยที่สุดที่จะทำให้เกิดปฎิกิริยาของการเคลื่อนไหว., Syn. dawn
English-Thai: Nontri Dictionary
start(n) การเริ่มต้น,อาการสะดุ้ง,จุดเริ่มต้น,โอกาส,การออกวิ่ง
threshold(n) ธรณีประตู,ทางเข้า,จุดเริ่มต้น,สมัยแรกเริ่ม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
pour pointจุดเริ่มไหล [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
homingการคืนสู่จุดเริ่ม, การเข้าหาจุดต้นทาง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
cycleรอบ,วง, วัฏจักร, ลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและดำเนินติดต่อกันไปอย่างมีระเบียบจนจบลง ณ จุดเริ่มต้นนั้นอีก  เช่น รอบของการแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกา วงชีวิตของกบวัฏจักรของน้ำ เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Mediaสื่อ, ตัวกลางหรือตัวเชื่อม หรือพาหนะที่ทำให้สารเดินทางจากจุดต้นกำหนดหรือจุดเริ่มต้นไปยังจุดหมายปลายทาง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Nuisance Threshold เทรซโฮลด์สิ่งรำคาญ, จุดเริ่มรำคาญ ความเข้มข้นต่ำสุดของสารมลพิษอากาศที่จะเริ่ม ก่อให้เกิดความรำคาญ [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
alpha (n.) จุดเริ่ม Syn. origin, start, starting
starting (n.) จุดเริ่ม Syn. origin, start
basis (n.) จุดเริ่มต้น
beginning (n.) จุดเริ่มต้น See also: จุดกำเนิด
origin (n.) จุดเริ่มต้น Syn. beginning, start Ops. end, destination
starting point (n.) จุดเริ่มต้น See also: จุดเริ่มของประสบการณ์หรือเหตุการณ์ใหม่ๆ
takeoff (n.) จุดเริ่มต้น
threshold (n.) จุดเริ่มต้น See also: จุดเริ่มของประสบการณ์หรือเหตุการณ์ใหม่ๆ Syn. starting point
mutagenesis (n.) จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง
tee (n.) จุดเริ่มต้นของการแข่งขันกอล์ฟของแต่ละหลุม See also: เป้ารองรับลูกกอล์ฟในการตี
springboard (n.) จุดเริ่มต้นทางความคิดหรือการกระทำ
flyback (n.) การกลับทิศทางมาที่จุดเริ่มต้นของลำแสงอิเล็กตรอน
lead forth (phrv.) พาไปจุดเริ่มต้น Syn. lead out
learn something from the bottom up (idm.) เรียนรู้จากจุดเริ่มต้น (คำไม่เป็นทางการ)
run to (phrv.) หาจุดเริ่ม See also: หาสาเหตุของ Syn. run back, wind back, wind on
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It marks the first rea communion between the Hummel and the Hudson clans.จุดเริ่มของการรวมครอบครัว ฮัมเมล และ ฮัดสัน
The thing that started all this.จุดเริ่มของเรื่องวุ่นๆ นี่
It's the beginning of a new streak, Terry.จุดเริ่มของโชคครั้งใหม่เทอรี่
Point being, their evidence of insider trading is pretty strong.จุดเริ่มคือหลักฐานของหุ้นภายในของพวกเขานั้นแข็งมาก
It'sjust beginning.จุดเริ่มต้น It'sjust
The beginning of a brand-new chapter. Thank you.จุดเริ่มต้น ของปฐมบทใหม่ ขอบคุณ
Cradle, cradle, birth.จุดเริ่มต้น,#65279; #65279; แหล่งกำเนิด,เกิด
Start with the bomb.จุดเริ่มต้นการระเบิด!
Our origin as vampires is a very long story, Elena.จุดเริ่มต้นของการเป็นแวมไพร์ของเราเป็นเรื่องยาวน่ะ เอเลน่า
The start of a proposition.จุดเริ่มต้นของข้อเสนอต่างหาก
The beginning of the end for the Boche.จุดเริ่มต้นของจุดจบสำหรับบ๊ อช ฉันคิดว่าน้ำจะเปลี่ยน ฉันทำ!
Its origins, its foundations, and its possible future applications. Yes?จุดเริ่มต้นของมันรากฐานของมัน และสิ่งที่จะได้จากมันในอนาคต
The beginning of a new era.จุดเริ่มต้นของยุคสมัยใหม่
At the dawn of time, from the chaos, came an exception.จุดเริ่มต้นของเวลาที่ปรากฏการณ์โผล่ออกมาจากความโกลาหล
He finds his way into the biochemistry department.จุดเริ่มต้นของเส้นทาง ด้านเคมีชีวภาพของเขา
That started here.จุดเริ่มต้นคือที่นี่
In the beginning there were no aristocrats or servants.จุดเริ่มต้นจะเริ่มจากไม่มีผู้ดี ไม่มีทาส
Well a good place to start is by building a three dimensional manifestation of your brand.จุดเริ่มต้นที่ดีอย่างหนึ่งคือการสร้าง ภาพสามมิติของเครื่องหมายการค้าขึ้นมา
Strike as close as you can to the point of origin or destination.จุดเริ่มเส้นทางหรือปลายทางให้มากที่สุด
The elder wand lies with him, of course.จุดเริ่มไม้กายสิทธิ์ อยู่กับเขาแน่นอน
Her wiles are beginning' to work.ไต๋เธอเป็นจุดเริ่มต้นในการ ทำงาน
That's not a very happy beginning.นั่นเป็นจุดเริ่มต้นไม่ได้มีความสุขมาก
Right from the beginning, his own lawyer knew, and you could see it.ขวาจากจุดเริ่มต้นที่ทนายความของตัวเองรู้และคุณจะได้เห็นมัน
This is beginning to sound like a...นี้เป็นจุดเริ่มต้น เสียงเหมือน ...
Been 10 years since the last one. You have to stop them at the beginning.รับ 10 ปีนับตั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่ คุณต้องหยุดพวกเขาที่จุดเริ่มต้น
There were five stones in the beginning.มีห้าก​​้อนหินอยู่ในจุดเริ่มต้น
Pakistan? Pakistan? is one of these people our contact?แต่พอจะบอกจุดเริ่มภารกิจได้ ชายแดนปากีสถาน ปากีสถาน? คนประสานงานอยู่ไหนกันเนี่ย? ใครตีลูกโฮมรัน ในลีกอเมริกา ปี 1953?
How can I trust you now that I know you were taking me back to the beginning?นี่ฉันจะไว้ใจเธอได้ยังไง เธอกำลังจะพาฉันไปจุดเริ่มต้นหรือเปล่า
I told him I was taking you back to the beginning to throw him off the scent.ฉันบอกเขาว่า ฉันกำลังจะพาเธอไปยังจุดเริ่มต้น
Well, the little lady gave me the slip... but I just hears her now... so I was about to lead her back to the beginning... like you told me.เอ่อ ยัยสาวน้อยนั่น เราคลาดกัน แต่เพิ่งได้ยินเสียงเธอตะกี้ ก็เลยว่า จะพาเธอ กลับไปจุดเริ่มต้น
I better find 'em, but first I'm off to take the little lady... back to the beginning of the labyrinth, just like we planned.ข้าจะไปตามหาคริสตัลของข้าก่อน แต่ก่อนอื่น ข้าจะไปหาสาวน้อยนั่นก่อน แล้วพาไปยังจุดเริ่มต้นของเขาวงกต ตามแผนที่เราตกลงกันไว้
Yet this noble knight has fought me to a standstill.อัศวินท่านนี้ ได้สู้กับข้าจนข้ากลับมาจุดเริ่มต้นเลย
Windows are only the start.หน้าต่างโชว์นั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้น
You told me to go back to the beginning, so I have.ท่านบอกให้มารอที่จุดเริ่มต้น ข้าก็มา
It was the start of a new age.มันคือจุดเริ่มต้นของยุคใหม่
This is beginning to sound less and less like your common, garden-variety subway mugging.นี้เป็นจุดเริ่มต้นให้เสียงน้อยลงและน้อย ... ... เหมือนกันสวนรถไฟใต้ดินหลากหลายการเรียนของคุณ
And I watched... and felt each... from the beginning.และฉันเฝ้ามอง และรู้สึกทุกครั้ง ตั้งแต่จุดเริ่มต้น
But it's a start!แต่ มันแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้น!
When people begin to lose their ability... to know the difference between fantasy and reality... the old ones can begin their journey back.เมื่อผู้คนเริ่มสูญเสียการรับรู้ ถึงความแตกต่างระหว่างแฟนตาซีกับความจริง เล่มเก่าเป็นแค่จุดเริ่มต้นของการเดินทาง
No. It's a perfect beginning.ไม่ นั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่สมบูรณ์แบบ

จุดเริ่ม ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
最初[さいしょ, saisho] Thai: จุดเริ่มต้น English: onset

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จุดเริ่ม
Back to top