ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จุดมุ่งหมาย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จุดมุ่งหมาย*, -จุดมุ่งหมาย-

จุดมุ่งหมาย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จุดมุ่งหมาย (n.) aim See also: intention, purpose, objective, goal Syn. จุดหมาย
English-Thai: HOPE Dictionary
destination(เดสทะเน'เชิน) n. จุดหมายปลายทาง,จุดมุ่งหมาย, Syn. objective
sake(เซค) n. ผลประโยชน์,ความเห็นแก่.....วัตถุประสงค์,จุดมุ่งหมาย,มูลเหตุ,เหตุ,เหล้าสาเกของญี่ปุ่นทำจากข้าว., Syn. motive,purpose,aim
target(ทาร์'กิท) n. เป้า,เป้าหมาย,จุดมุ่งหมาย,โล่กลม,เป้าการเยาะเย้ย. vt. ตั้งเป้าหมาย, Syn. mark,bull's-eye,victim
view(วิว) n. ภาพ,ทิวทัศน์,ทัศนวิสัย,ทรรศนะ,สายตา,การมอง,การสังเกต,ข้อคิดเห็น,ทัศนคติ,จุดประสงค์,เจตนา,จุดมุ่งหมาย,การสำรวจทั่วไป,-Phr. (in view ภายในแนวสายตา ภายใต้การพิจารณา) -Phr. (in view of เมื่อพิจารณาถึงในเรื่องเกี่ยวกับ) vt. ดู,มอง,สังเกต,สำรวจ,ตรวจสอบ
English-Thai: Nontri Dictionary
aim(n) การเล็ง,จุดประสงค์,จุดมุ่งหมาย
destination(n) จุดหมายปลายทาง,จุดมุ่งหมาย,เป้าหมาย
purposely(adv) โดยเจตนา,โดยมีจุดมุ่งหมาย,โดยมีเป้าหมาย
target(n) เป้า,โล่กลม,จุดมุ่งหมาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
stereotypyอาการเคลื่อนไหวซ้ำ ๆ (ไร้จุดมุ่งหมาย) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Stock dividendการจ่ายหุ้นปันผลเป็นวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นสามัญอีกแบบหนึ่ง ส่วนมากจะกำหนดเป็นอัตราร้อยละของมูลค่า หุ้นสามัญ เช่น จ่ายหุ้นปันผล 10 % หมายความว่าผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละคนจะได้รับหุ้นเพิ่ม 10 หุ้นจากหุ้นเดิม ที่ถืออยู่ 100 หุ้น ดังนั้นถ้ามีหุ้นสามัญอยู่ทั้งหมด 30 ล้านหุ้น หลังการจ่ายหุ้นปันผล บริษัทจะมีหุ้นสามัญทั้งสิ้น 33 ล้านหุ้น การออกหุ้นปันผลไม่มีส่วนกระทบต่อสัดส่วนความเป็นเจ้าของกิจการแต่อย่างใด บริษัทที่จ่ายหุ้นปันผล มักจะมีจุดมุ่งหมายที่จะเก็บเงินสดไว้เพื่อการลงทุน เช่น การจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่ใช้ในโรงงานหรือลงทุนในสินค้าคงเหลือและลูกหนี้ เพื่อการขยายตัวของธุรกิจตามแผนที่กำหนดไว้ บริษัทที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วมักจะใช้เงินที่ได้จากกำไรสุทธิเพื่อเป็นเงินทุน บริษัทในลักษณะนี้จะไม่จ่ายปันผลเป็นเงินสด แต่จะจ่ายเป็นหุ้นโดยออกหุ้นใหม่ซึ่งมีจำนวนเท่ากับเงินปันผลทั้งสิ้นที่จะจ่าย ผลจากการออกหุ้นใหม่เพื่อมาจ่ายปันผลก็คือ ทำให้จำนวนหุ้นสามัญที่อยู่ในมือผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น แต่ไม่ทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด เป็นแต่เพียงมีการโอนเงินจากบัญชีกำไรสะสมตามราคาตลาดในเวลานั้นไปเข้าบัญชีทุนหุ้นสามัญและส่วนเกินทุน ส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นที่มีอยู่ยังคงเดิม ในกรณีเช่นนี้ ถึงแม้บริษัทจะไม่จ่ายเงินปันผลก็ตาม แต่ว่าเงินส่วนนี้ได้ถูกเก็บไว้เพื่อการลงทุนซึ่งก่อให้เกิดรายได้ต่อไป ผลประโยชน์ที่ได้รับก็คือ ถ้าบริษัทสามารถขยายตัวได้ตามแผน กำไรต่อหุ้นจะสูงขึ้น ส่งผลให้ราคาหุ้นของบริษัทในอนาคตสูงขึ้น [ตลาดทุน]
World Bank ธนาคารโลก มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า ธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและการพัฒนา (International Bank for Reconstruction and Development หรือ IBRD) เกิดขึ้นในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง จากข้อตกลงแห่งเมืองเบรตตันวูดส์ (ดู Bretton Wood) สหรัฐอเมริกา เริ่มดำเนินการเมื่อ พ.ศ. 2499 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริการ โดยทำหน้าที่ระดมเงินทุนระหว่างประเทศ เพื่อใช้ในการบูรณะและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ส่งเสริมความร่วมมือทางการเงินระหว่างประเทศ เพื่อสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน และเสริมสร้างสันติสุขระหว่างประเทศสมาชิก จุดมุ่งหมายหลักในปัจจุบันของธนาคารโลก คือ การจัดหาเงินทุน และความช่วยเหลือทางวิชาการ แก่ประเทศผู้กู้ยืมที่เป็นประเทศกำลังพัฒนา ความช่วยเหลือของธนาคารโลกที่ผ่านมาร้อยละ 90 ของปริมาณเงินกู้ยืมทั้งหมดจะใช้ในโครงการสาธารณุปโภคขั้นพื้นฐาน ได้แก่ การศึกษา การสาธารณสุข การชลประทาน การสื่อสารโทรคมนาคม เป็นต้น มีสมาชิก 179 ประเทศ (ปี 2538) รวมทั้งประเทศไทย [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ambition (n.) จุดมุ่งหมาย See also: เป้าหมาย Syn. gold, end
goal (n.) จุดมุ่งหมาย See also: ความมุ่งหมาย, ความประสงค์, จุดหมายปลายทาง Syn. ambition, objective
motive (n.) จุดมุ่งหมาย See also: เป้าหมาย, วัตถุประสงค์ Syn. aim, goal, purpose
target (n.) จุดมุ่งหมาย See also: เป้า, จุดหมาย, เป้าหมาย, วัตถุประสงค์ Syn. aim
fiddle with (phrv.) ปัดมือหรือส่ายมือเล่นไปมากับ...อย่างไร้จุดมุ่งหมาย Syn. fidget with
fidget with (phrv.) ขยับเล่น (บางสิ่ง) ไปมากับ...อย่างไร้จุดมุ่งหมาย Syn. fiddle with
labor (vi.) พยายามต่อสู้เพื่อจุดมุ่งหมาย See also: ต่อสู้เพื่อเป้าหมาย Syn. strive
labour (vi.) พยายามต่อสู้เพื่อจุดมุ่งหมาย See also: ต่อสู้เพื่อเป้าหมาย Syn. strive
wheedle (vt.) ซึ่งได้มาด้วยการออดอ้อน (จุดมุ่งหมายเพื่อโน้มน้าวให้ทำโดยอ้อม)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Please, aim for their tires.กรุณา จุดมุ่งหมาย สำหรับยางของพวกเขา
Destination. Where dreams come true.จุดมุ่งหมาย ที่ซึ่งฝันจะเป็นจริง
Our goals are still the same.จุดมุ่งหมาย ยังคงเหมือนเดิม
Are we clear?จุดมุ่งหมาย สำหรับศีรษะของพวกเขา พวกเราจะล้าง?
The targets always came from us. Who's giving them now?จุดมุ่งหมายกับเป้าหมาย ต้องมาจากเราสิ แล้วใครเป็นคนสั่งเขาล่ะ?
Your aim has improved.จุดมุ่งหมายของคุณได้ดีขึ้น
The entire Gates family fortune.จุดมุ่งหมายของตระกูลเกทส์.
The purpose of this suit, Mr. Markovski, is to help shut down...จุดมุ่งหมายของถุงนี้คุณมาคอฟสกี้ เพื่อช่วยปิดมุมมองประจำวันของคุณ
What is your aim?จุดมุ่งหมายของนายคืออะไร ?
My goal is to get you to say, "Gee, you are you".จุดมุ่งหมายของผมคือ\ ให้คุณค้นพบว่า\"โอ คุณคือคุณ\"
It's my ambition to fight dinosaurs, save the world.จุดมุ่งหมายของผมคือสู้กับไดโนเสาร์ ช่วยโลก
A woman's ambition makes beauty.จุดมุ่งหมายของผู้หญิง สร้างความสวยงามขึ้นมา
What's their agenda?จุดมุ่งหมายของพวกเขาคืออะไร?
The whole purpose of arts education.จุดมุ่งหมายของวิชาศิลปะคืออะไร
His motives, Merlin.จุดมุ่งหมายของเขา,เมอร์ลิน
Aim her to the free spot!จุดมุ่งหมายของเธอไปยังจุดที่ ฟรี!
Relationship-building is the key.จุดมุ่งหมายคือการสร้างความสัมพันธ์
Midship cannoneers, sight the masts.จุดมุ่งหมายคือเสาเรือหลัก
The aim being to bring the educational site to lifeจุดมุ่งหมายที่จะนำเป็นเว็บไซต์การศึกษาเพื่อชีวิต
Aim for the men on top!จุดมุ่งหมายสำหรับผู้ชายที่มีขึ้น!
Just aim the gun, and...จุดมุ่งหมายเพียงปืนและ ...
My purpose in coming to Miami is-จุดมุ่งหมายในการ มาไมอามี่ของผมคือ--
You don't actually believe that America has... aggressive aims in Sarkhan?{\cHFFFFFF}คุณไม่จริงเชื่อว่า ที่อเมริกามี ... {\cHFFFFFF}จุดมุ่งหมายในเชิงรุก Sarkhan?
You know, kind of like old squares in a battle like you see on a calendar like the Battle of Waterloo.รู้นะ เหมือนพวกทหารในสนามรบ ที่เคยเห็นในปฏิทิน... อยางสงครามวอเตอร์ลู จุดมุ่งหมายคือ...
But you've all come to the same conclusions.แต่ทุกคนมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน
Destruction paths, payloads, aim points, bias, rate of burn, trajectories, telemetry.เส้นทางการทำลายน้ำหนักในการบรรทุกจุดมุ่งหมายอคติอัตราการเผาไหม้ไบมาตรวัดระยะไกล
That's not the point of Christmaslandนั่นไม่ใช่จุดมุ่งหมายของเมืองคริสมาสต์
Have you objections apart from your belief in my indifference?พ่อมีจุดมุ่งหมายอะไร นอกจากความเชื่อที่ว่าลูกไม่แยแสเขา
Because everything that was meant to happen, does... eventually.เพราะทุกสิ่งมันมีจุดมุ่งหมายในท้ายสุด
The people who came back helped us in this world... to find the meaning of life.ผู้คนที่ฟื้นกลับมาเป็นคนมาช่วยพวกเรา ช่วยให้พวกเรามีจุดมุ่งหมายในการมีชีวิตอยู่ เราต่างหากที่ต้องการความช่วยเหลือ
There's no escaping reason, no denying purpose.เราไม่มีเหตุผลในการหลบหนี ไม่มีจุดมุ่งหมายปฏิเสธความประสงค์
When I see three objectives, three captains, three ships I do not see coincidence.เมื่อผมเห็นจุดมุ่งหมาย 3 อย่าง/กัปตัน 3 คน/ยาน 3 ลำ ผมไม่ได้เห็นความบังเอิญ / ผมเห็นการเตรียมการมาอย่างดี
That is why I have made a goal, to make my heart harder, colder and stronger.นั่นเป็นเหตุว่าทำไมผลจึงต้องสร้างจุดมุ่งหมาย ที่จะทำให้หัวใจแข้มแข็งขึ้น เยือกเย็นขึ้นและอดทนยิ่งขึ้น
And it was very very clear I would say almost every edit they made to the piece that was the aim.มันชัดเจนมาก ผมกล้าพูดได้ นี่คือจุดมุ่งหมาย ในการแก้ไขทั้งหมด
There's always a target.พวกนั้นจะต้องมี จุดมุ่งหมายเสมอ ต้องมีเป้าหมาย
Did it ever occur to you that the point of the meeting... wasn't for the needs of the single parent?แม่เคยคิดบ้างไหมคะ ว่าจุดมุ่งหมายของการประชุม ไม่ใช่ความต้องการ ของพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกตามลำพัง
That the point of the meeting was maybe for, I don't know... the kids?ว่าจุดมุ่งหมายของการประชุมคือ... - เพื่อเด็กๆ
I'm confused about who I am and what my purpose is in life.หนูสับสนว่าหนูคือใคร จุดมุ่งหมายในชีวิตคืออะไร
You can only have two motives, and I would interfere with either.คุณมีจุดมุ่งหมายสองประการ และผมจะไม่ไปยุ่งกับมัน
No purpose, no design.ไม่มีจุดมุ่งหมาย ไม่มีแนวคิดใหม่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จุดมุ่งหมาย
Back to top