ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จืดชืด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จืดชืด*, -จืดชืด-

จืดชืด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จืดชืด (v.) tasteless See also: insipid, dull, listless Syn. จืดหมดรส, หมดสนุก Ops. เข้มข้น, ตื่นเต้น, มีรสชาติ
English-Thai: HOPE Dictionary
arid(แอร์'ริด) adj. ไม่มีความชื้น,แห้งมาก, แล้ง,ไม่น่าสนใจ, ไม่มีรสชาติ,จืดชืด. -aridity, aridness n., Syn. waterless, parched,dull-A. moist,humid,lively,exciting)
barren(บาร์'เริน) adj. แห้งแล้ง,ปราศจากพืชผล,ไม่ได้ผล,ไม่มีบุตร,เป็นหมัน,ขาดแคลน,ไม่น่าสนใจ,ไร้ความคิด,จืดชืด, Syn. sterile ###A. fertile,creative
bathos(เบ'ธอส) n. วิธีการลดหรือเปลี่ยนอย่างฮวบฮาบ,ความไม่จริงใจ,ความแสร้ง,ความตรงกันข้าม,ความธรรมดาหรือจืดชืด, See also: bathetic adj.
blank(แบลงคฺ) {blanked,blanking,blanks} adj. ว่าง,ว่างเปล่า,ปราศจากเรื่องราว,ยังไม่ได้เขียนหรือพิมพ์อะไร,จืดชืด,ไม่น่าสนใจ,โดยสิ้นเชิง,ทั้งสิ้น,ซีด,ไร้สี n. สถานที่ว่างเปล่า,ช่องว่างสำหรับเติม,แบบฟอร์มที่ว่างเปล่า,จุดขาวตรงกลางของเป้า,เป้า,กระสุนเปล่า,เครื่องห
dead(เดด) adj.ตาย,สิ้นลมหายใจ,ไม่มีชีวิต,ไม่มีความรู้สึก,ทื่อ,จืดชืด,โดยสิ้นเชิง,แม่นยำ,กะทันหัน,ตรง,จริง ๆ ,ไม่มีกระแสไฟฟ้า adv. โดยสิ้นเชิง,เต็มที่,อย่างกะทันหัน n. คนตาย, Syn. deceased
dismal(ดิส'เมิล) adj. ใจหดหู่,ไม่เบิกบาน,กลัดกลุ้ม,จืดชืด. n. ความหดหู่ใจ,อารมณ์ห่อเหี่ยว,ทางตมตามชายฝั่ง, Syn. sad,gloomy,dreary,cheerless ###A. pleasing,joyful
drab(แดรบ) n. สีน้ำตาลอมเหลือง,ผ้าสีน้ำตาลอมเหลือง,สีไม่สดใส,ซึ่งมีสีน้ำตาลอมเหลือง,ไม่สดใส,จืดชืด,ไม่มีรสชาติ n. หญิงที่สกปรกโสมม,หญิงโสเภณี., Syn. dull gray,dull
drudge(ดรัดจฺ) vi.,n. (คนที่) ทำงานหนักหรืองานที่จืดชืดน่าเบื่อ., See also: drudgingly adv. ดูdrudge drudgery n. ดูdrudge, Syn. slave,grind
dull(ดัล) {dulled,dulling,dulls} adj.,vt.vi. ทื่อ,ทึ่ม,ปัญญาทึบ,ไม่มีชีวิตชีวา,ด้าน,จืดชืด,ไม่มีรสชาติ,ซบเซา,เชื่องช้า,ทู่,พร่ามัว,น่าเบื่อ,ไม่น่าสนใจ., See also: dullish adj. ดูdull dulness n. ดูdull dullness n. ดูdull dully adv. ดูdull
frigid(ฟริด'จิด) adj.,เย็นชา,ไม่ยิ้มแย้ม,จืดชืด,แข็งกระด้าง, See also: frigidity,frigidness n. frigidly adv., Syn. stiff,cold,frosty,dull,lifeless,cold-hearted ###A. melting,warm
humdrum(ฮัม'ดรัม) adj. จืดชืด,น่าเบื่อ. -n. ความจืดชืด,ความไม่มีรสชาติ,ความน่าเบื่อ,การพูดที่น่าเบื่อ,บุคคลที่น่าเบื่อ., See also: humdrumness n., Syn. dull,fellow
icily(ไอ'ซิลี) adv. เมินเฉย,เฉยเมย,จืดชืดมาก, Syn. freezingly
icy(ไอ'ซี) adj. เต็มไปด้วยน้ำแข็ง,คล้ายน้ำแข็ง,เย็นเยือก,หนาว,สั่น,ไร้ความรู้สึก,เย็นชืด,จืดชืด,เมินเฉย, Syn. frigid,cold,chilled
insipid(อินซิพ'พิด) adj. ไม่มีรสชาติ,ไม่น่าสนใจ,จืดชืด,ไม่มีชีวิตชีวา., See also: insipidity,insipidness n. insipidly adv., Syn. dyll
lifeless(ไลฟฺ'ลิส) adj. ไม่มีชีวิต,ตาย,ไม่มีสิ่งมีชีวิต,ไม่มีชีวิตชีวา,มืดมน,จืดชืด,ไม่รู้สึก, See also: lifelessness n. ดูlifeless
mawkish(มอ'คิช) adj. จืดชืด,ไร้ชีวิตชีวา,ละห้อยและไม่สบาย,โศกเศร้า., See also: mawkishly adv. mawkishness n., Syn. insipid
musty(มัส'ที) adj. มีกลิ่นเหม็นอับ,ล้าสมัย,เก่าแก่,คร่ำครึ,เซื่องซึม,จืดชืด., See also: mustily adv. mustiness n., Syn. stale,moldy
namby-pamby(แนม'บีแพม'บี) adj. จืดชืด,ไร้สาระ,เหลาะแหละ,โหรงเหรง,
prosaic(โพรเซ'อิค,-เคิล) adj. ธรรมดา,จืดชืด,น่า-เบื่อ,คล้ายร้อยแก้ว, See also: prosaically adv. prosaicalness n., Syn. vapid
prosaical(โพรเซ'อิค,-เคิล) adj. ธรรมดา,จืดชืด,น่า-เบื่อ,คล้ายร้อยแก้ว, See also: prosaically adv. prosaicalness n., Syn. vapid
prose(โพรซ) n. ร้อยแก้ว,สำนวนหรือถ้อยคำที่ไม่ใช่โครง กลอน ฉันท์ กาพย์,ข้อความที่จืดชืดที่น่าเบื่อ,การขับร้องต่อ. adj. เกี่ยวกับ prose,จืดชืด,ธรรมดาvt.เขียนร้อยแก้ว,เขียนปกิณกะ
prosy(โพร'ซี) adj. คล้ายร้อยแก้ว,ธรรมดา,จืดชืด,น่าเบื่อ., See also: prosily adv. prosiness n., Syn. prosaic
stale(สเทล) adj.,vt.,vi. (ทำให้) ไม่สด,เก่า,เก่าคร่ำครึ,เหม็นอับ,เน่าเปื่อย,ค้าง,ราขึ้น,มีรสเปลี่ยน,เหี่ยวย่น,จืดชืด,น่าเบื่อ,ล้าสมัย,นิ่งเฉย,ไม่ไหล,ไร้ผล (เนื่องจากการไม่เรียกร้อง), Syn. old,trite,rusty,insipid
tame(เทม) adj.,vt.,vi. (ทำให้,กลายเป็น) เชื่อง,เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง,อ่อนน้อม,เชื่อฟัง,คล้อยตาม,จืดชืด,ไม่ตื่นเต้น,ขี้ขลาด ,ควบคุม,เพาะปลูก,หักร้างถางพง., See also: tameness n. tamer n. tameable adj. tamable adj. tameability n. tamability
tedious(ที'เดียส) adj. น่าเบื่อ,น่ารำคาญ,จืดชืด,ไม่มีรสชาติ, See also: tediousness n., Syn. slow
tedium(ที'เดียม) n. ความน่าเบื่อ,ความรำคาญ,ความจืดชืด,ความไม่มีรสชาติ
tenuity(ทะนู'อิที) n. ความผอมบาง,ความเรียวเล็ก,ความไม่สำคัญ,ความจืดชืด., See also: tenuous adj.
tepid(เทพ'พิด) adj. อบอุ่นพอควร,จืดชืด,ไม่อร่อย,เฉย ๆ ,ไม่กระตือรือร้น., See also: tepidity,tepidness n.
tired(ไท'เออด) adj. เหนื่อย,เหน็ดเหนื่อย,เมื่อยล้า,อ่อนเพลีย,เบื่อหน่าย,รำคาญ,จืดชืด,มียางออก,มีแถบโลหะหุ้มล้อรถ., Syn. fatigued,weary,enervated
tiresome(ไท'เออะซัม) adj. น่าเบื่อหน่าย,น่ารำคาญ,จืดชืด,ทำให้เหน็ดเหนื่อย,ทำให้อ่อนเพลีย
trite(ไทรทฺ) adj. ซ้ำ ๆ ซาก ๆ ,น่าเบื่อหน่าย,จืดชืด,ใช้จนเสียหรือเปื่อย,คร่ำครึ,พื้น ๆ, See also: tritely adv. triteness n.
unvaried(อันแวล'ริด) adj. ไม่เปลี่ยนแปลง,ไม่ผันแปร,จืดชืด, Syn. same,unchanged
vapid(แวพ'พิด) adj. ไม่มีรสชาติ,จืดชืด,ไม่มีชีวิตชีวา,ทื่อ,ไม่สนุก,น่าเบื่อหน่าย., See also: vapidity n. vapidness n. vapidly adv., Syn. flat,tasteless,boring,dull,sterile
vegetation(เวจจิเท'เชิน) n. พืชทั้งหลายในบริเวณหนึ่ง,ชีวิตพืชในบริเวณหนึ่ง,การเจริญเติบโตของพืช,ชีวิตที่น่าเบื่อหน่าย,ชีวิตที่จืดชืด., See also: vegetational adj., Syn. plant life
wasteland(เวสทฺ'แลนดฺ) n. ที่ดินที่ไม่ได้ทำประโยชน์,ที่ดินรกร้างว่างเปล่า,ความจืดชืดของชีวิต,สิ่งที่จืดชืด
wishy ###SW. wash (วิช'วอช) n. น้ำท่วมทุ่ง,คำพูดที่ไร้สาระ,เครื่องดื่มที่จืดชืด, Syn. nonsense
English-Thai: Nontri Dictionary
blank(adj) ว่าง,ว่างเปล่า,จืดชืด,ไม่น่าสนใจ
drab(adj) สีปูนแห้ง,สีน้ำตาลปนเหลือง,น่าเบื่อ,สีมอๆ,จืดชืด,ไม่สดใส
dull(adj) โง่,จืดชืด,ไม่น่าสนใจ,ทื่อ,ทึ่ม,ปัญญาทึบ,ไม่สดใส,มัว,มืดครึ้ม
frigid(adj) หนาวจัด,เย็นชา,เยือกเย็น,ไม่ยิ้มแย้ม,ไม่ต้อนรับขับสู้,จืดชืด
humdrum(adj) ซ้ำซาก,น่าเบื่อ,จืดชืด,ไม่มีรสชาติ
insipid(adj) ไม่น่าสนใจ,จืดชืด,ไม่มีรสชาติ,ไม่มีชีวิตชีวา
mawkish(adj) น่ารังเกียจ,น่าหมั่นไส้,น่าคลื่นไส้,ไม่มีชีวิตชีวา,จืดชืด
musty(adj) ขึ้นรา,เหม็นอับ,เก่า,คร่ำครึ,จืดชืด,เซื่องซึม
prosaic(adj) ธรรมดา,น่าเบื่อ,จืดชืด
stale(adj) จืดชืด,เก่า,เหม็นอับ,ฟกช้ำ,เน่าเปื่อย,ค้าง
tame(adj) เชื่อง,เชื่อฟัง,อ่อนน้อม,ขี้ขลาด,จืดชืด
tedium(n) ความน่าเบื่อ,ความจืดชืด,ความรำคาญ
tenuous(n) บาง,เรียว,จืดชืด,ไม่สำคัญ,ไม่น่าเลื่อมใส
tepid(adj) อุ่น,จืดชืด,เฉื่อยชา,ไม่กระตือรือร้น
trite(adj) จืดชืด,ซ้ำซาก,น่าเบื่อ,ธรรมดา
vapid(adj) ไม่มีรสชาติ,จืดชืด,น่าเบื่อ,ไม่สนุก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
mawkish (adj.) จืดชืด See also: ไม่มีรสชาติ, เอียน Syn. tasteless
pedestrian (adj.) จืดชืด See also: ราบเรียบ Syn. prosaic Ops. interesting
tepid (adj.) จืดชืด See also: เฉย Syn. unenthusiatic, tepid Ops. enthusiatic
unenthusiatic (adj.) จืดชืด See also: เฉย Syn. tepid Ops. enthusiatic
vapid (adj.) จืดชืด See also: ไม่มีชีวิตชีวา, ไม่มีรสชาติ Syn. dull, flat, insipid Ops. bright
mawkishly (adv.) อย่างจืดชืด
mawkishness (n.) ความจืดชืด
pall (vt.) ทำให้รสจืดชืด See also: ทำให้ไม่มีรสชาติ
prose (n.) ข้อความที่จืดชืด
tame (vt.) ทำให้จืดชืด See also: ทำให้น่าเบื่อ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I suppose that's why you married me, because you knew I was dull and gauche and inexperienced, and there'd never be any gossip about me.นี่คงเป็นเหตุผลที่คุณเเต่งงานกับฉัน เพราะว่าคุณรู้ว่าฉันมันจืดชืด ซุ่มซ่ามไร้ประสบการณ์.. เเละคงไม่มีอะไรให้นินทาเกี่ยวกับฉันได้
The White Clad People!เธอมันเป็นพวกจืดชืด!
Heard that we're called the White-Clad People, right?ได้ยินที่ครูพูดหรือเปล่า เหล่า้พวกจืดชืดทั้งหลาย
Being poor, insipid things, read by mere women, even, God forbid, written by mere women?หนังสือแสนจืดชืดที่ผู้หญิงอ่านกันใช่มั้ย หนังสือที่มีแต่ผู้หญิงแต่งใช่มั้ยคะ
It's either right or wrong, inspired or insipid.มันคือ ไม่ถูกก็ผิด ยอดเยี่ยม หรือ จืดชืด
Come on in my kitchen With that weak case!เร็วเข้าสิ พ่อครัวของเรา เพื่ออาหารที่จืดชืด
Don't bring it up again.บทความจืดชืด, แองเจลล่า
I mean, pardon me for saying it, Casey, but at least on paper, you're kind of an unsavory dude.แต่ถ้าดูตามเอกสารแล้ว คุณก็แค่คนจืดชืดคนนึง
THE TEXT WAS A JOKE.มันจืดชืดและไม่กลั่นกรอง
...is more heavily cratered. Once, I was a normal person.เดิมผมเป็นคนธรรมดา จืดชืดเหมือนคุณแหละ
Six weeks ago, I was ordinary and pathetic.หกสัปดาห์ก่อนผมเคยเป็นคนธรรมดาและจืดชืด
Her stupid, vapid, insipid...สมองโง่ๆ เฉื่อยๆ จืดชืด...
And a foggy memory of two bland orgasms.และก็ยังความทรงจำลางๆ เกี่ยวกับการถึงจุดสุดยอดอันจืดชืด 2 ครั้งด้วยกัน
No. She's a vapid, vapid girl, but she's your daughter, okay?ไม่ เธอจืดชืด ผู้หญิงน่าเบื่อ
F.y.i.--one insipid article does not mean people here like you.จะบอกให้รู้ไว้ ว่าเรียงความจืดชืดอันเดียวไม่ได้แปลว่าคนที่นี่ชอบเธอ
Although I think you're naive and possibly frigid, I do admire your choice.ถึงแม้ว่าครูจะคิดว่าเธอไร้เดียงสา และ อาจจะดูจืดชืด ครูชื่นชมในทางเลือกของเธอจริงๆ
Biter. Matt Lauer?โอลิเวอร์ นอร์ธ จืดชืด
What, robbery and homicide too tame for you?อะไร โจรกรรมและฆาตกรรม จืดชืดไปสำหรับนายหรอ
♪ If that don't suit ya, that's a drag ♪#ถ้าคุณรับไม่ได้ คุณก็จืดชืดเเท้#
Now, your penchant for bland, simplistic aphorisms could give you a leg up in the motivational hot-air balloon poster business, and of course, your complete lack of adult friends means you're well on your way to a careerตอนนี้ ความหลงใหลในสำนวนสุดจะจืดชืดไร้รสชาติของนาย คงจะช่วยให้นายไปรุ่ง ในธุรกิจโปสเตอร์สุดแสนจะเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ
It's dusty and drab and Mr. Shue's "Teacher of The Year"และจืดชืด และรูป"ครูแห่งปี"ของครูชูว์
Yes, I've seen nothing of your drab little land yet, but I am interested in your work.ใช่ แต่ข้าก็ยังไม่เคยเห็น ความจืดชืดของดินแดนเจ้าเท่าไรนะ แต่ข้าสนใจงานของเจ้า
I can't do anything about the pedestrian key, but I can change what you keep it on.ฉันทำอะไรไม่ได้กับกุญแจจืดชืดนั่น แต่ฉันเปลี่ยนสิ่งที่คุณถืออยู่ได้
You seduced his mind, with your awful, tasteless, empty sauces!ล่อลวงความคิดเขา ด้วยซอสจืดชืด ห่วยแตก กลวงโบ๋ของเธอ!
I thought it was a bit... pedestrian.ฉันคิดว่ามันดู... จืดชืดไปหน่อย
Everything palls.ทุกอย่างจืดชืดหมดแหละ
And I always thought you were dull as dirt.และข้าก็คิดตลอดว่าเองมันจืดชืด
The bland daily life of a woman working at a cafe.ชีวิตประจำวันแสนจืดชืด ของผู้หญิงทำงานร้านกาแฟคนหนึ่ง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จืดชืด
Back to top