ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

enthusiatic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *enthusiatic*, -enthusiatic-

enthusiatic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
enthusiatic (adj.) ร่าเริง See also: เบิกบาน, มั่นใจ, เต็มไปด้วยความหวัง Syn. cheerful, optimistic

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า enthusiatic
Back to top