ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

prosaic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *prosaic*, -prosaic-

prosaic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
prosaic (adj.) ธรรมดาๆ See also: จืดชืด, น่าเบื่อ Syn. common, trite
English-Thai: HOPE Dictionary
prosaic(โพรเซ'อิค,-เคิล) adj. ธรรมดา,จืดชืด,น่า-เบื่อ,คล้ายร้อยแก้ว, See also: prosaically adv. prosaicalness n., Syn. vapid
prosaical(โพรเซ'อิค,-เคิล) adj. ธรรมดา,จืดชืด,น่า-เบื่อ,คล้ายร้อยแก้ว, See also: prosaically adv. prosaicalness n., Syn. vapid
English-Thai: Nontri Dictionary
prosaic(adj) ธรรมดา,น่าเบื่อ,จืดชืด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's a good line, but I wonder whether they're really about reassuring platitudes, a prosaic sense of the familiar.มันก็เป็นสิ่งที่ดี แต่ผมสงสัยว่า ไม่ว่าพวกเขาจะ พูดซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อยืนยันถึง สัมผัสที่คุ้นเคย
I myself suspect a more prosaic motive.ผมเองสงสัยว่าแรงจูงใจน่าเบื่อมากขึ้น

prosaic ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
散文的[さんぶんてき, sanbunteki] (adj-na) prosaic
没風流漢[ぼつふうりゅうかん, botsufuuryuukan] (n) prosaic person; person of an unromantic turn of mind; philistine
無趣味[むしゅみ, mushumi] (adj-na,n) lacking of flair or refinement; lacking interests or hobbies; vulgarity; dull; prosaic

prosaic ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
prosaisch {adv}prosaically

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า prosaic
Back to top