ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จำคุก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จำคุก*, -จำคุก-

จำคุก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จำคุก (v.) imprison See also: jail, restrain, incarcerate Syn. ติดคุก Ops. ปลดปล่อย
English-Thai: HOPE Dictionary
commutation(คอมมิวเท'เชิน) n. การแลกเปลี่ยน,การเปลี่ยนแทนกัน,การเดินทางไปมาตามปกติระหว่างบ้านกับที่ทำงาน,การเปลี่ยนโทษจำคุกให้เป็นโทษอื่นที่เบากว่า,การเปลี่ยนกระแสไฟฟ้า,เงินชดเชย, Syn. substitution
confinement(คันไฟน์'เมินทฺ) n. การจำกัด,การเก็บกัก,ภาวะที่ถูกเก็บกัก,การคลอดบุตร,การจำคุก,การกักกัน, Syn. incarceration
durance(ดู'เรินซฺ) n. การจำคุก,การกักขัง,ความอดทน,ความทนทาน, Syn. imprisonment
gaol(เจล) n.,vt. คุก,จำคุก., See also: gaoler n.
hard laborการให้นักโทษทำงานหนัก (นอกเหนือจากการถูกจำคุก)
hard labourการให้นักโทษทำงานหนัก (นอกเหนือจากการถูกจำคุก)
imprison(อิมพริส' เซิน) vt. จำคุก, เอาเข้าคุก, กักขัง., See also: imprisoner n., Syn. incarcerate
imprisonment(อิมพริส' เซินเมินทฺ) n. การจำคุก, การเอาเข้าคุก, การถูกจำคุก, การกักขัง
incarcerate(อินคาร์' เซอเรท) vi. จำคุก, กักขัง, คุมขัง. -adj. ถูกจำคุก, ถูกคุมขัง., See also: incarceration n., Syn. imprison, jail
life(ไลฟฺ) n. ชีวิต,สิ่งมีชีวิต,การดำรงชีวิต,ช่วงระยะเวลาที่มีชีวิต,ชั่วชีวิต,ชีวประวัติ,ความยืดหยุ่น,ความกลับได้ง่าย,วิธีการดำรงชีวิต,สิ่งมีค่าของชีวิต,บุคคลที่มีค่าของชีวิต,ช่วงระยะเวลาแห่งอำนาจ,ความรุ่งเรืองหรืออื่น ๆ ,โทษจำคุกตลอดชีวิต,ฟอง
life sentencen. การลงโทษจำคุกตลอดชีวิต,โทษจำคุกตลอดชีวิต
lifer(ไล'เฟอะ) n. ผู้ถูกศาลตัดสินลงโทษจำคุกตลอดชีวิต
English-Thai: Nontri Dictionary
immure(vt) กักขัง,จำคุก,ขัง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
commitment๑. การส่งร่างกฎหมายให้คณะกรรมาธิการพิจารณา๒. ข้อผูกมัด, พันธกรณี๓. หมายจำคุก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
imprisonmentการจำคุก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
life imprisonmentโทษจำคุกตลอดชีวิต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Imprisonmentการจำคุก [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
be behind bars (idm.) จำคุก See also: กักขัง, ขังคุก
be inside (idm.) จำคุก See also: ติดคุก, ติดตาราง, ถูกจำคุก, อยู่ในที่คุมขัง
gaol (vt.) จำคุก See also: ติดตะราง, เข้าห้องขัง
imprison (vt.) จำคุก See also: กักขัง, คุมขัง Syn. confine, immure
incarcerate in (phrv.) จำคุก See also: กักขัง, คุมขัง
jail (vt.) จำคุก See also: กักขัง, จองจำ, เข้าตาราง Syn. imprison, confine, detain Ops. free, release
lock up (phrv.) จำคุก See also: ขังคุก Syn. confine, put behind bars
put behind bars (phrv.) จำคุก See also: ขังคุก Syn. confine
put someone behind bars (idm.) จำคุก See also: กักขัง Syn. be behind, place behind
galleys (n.) การจำคุกและให้ทำงานหนัก Syn. hard labor
hard labor (n.) การให้นักโทษทำงานหนัก (นอกเหนือจากการถูกจำคุก)
hard labour (n.) การให้นักโทษทำงานหนัก (นอกเหนือจากการถูกจำคุก)
immurement (n.) การจำคุก See also: การกักขัง, การคุมขัง Syn. confinement
imprisonment (n.) การจำคุก See also: การกักขัง, การคุมขัง Syn. confinement, immurement
inside (adv.) ถูกจำคุก(คำไม่เป็นทางการ)
life imprisonment (n.) การลงโทษจำคุกตลอดชีวิต See also: การติดคุกตลอดชีวิต Syn. life sentence
life sentence (n.) การลงโทษจำคุกตลอดชีวิต
lifer (n.) ผู้ถูกศาลตัดสินลงโทษจำคุกตลอดชีวิต (คำสแลง)
penal servitude (n.) การจำคุกและให้ทำงานหนัก Syn. hard labor, galleys
prison term (n.) โทษจำคุก (คำสแลง)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Forced entry! 3 years or $5,000 in fines!โทษฐานบุกรุกเข้าบ้านคนอื่นน่ะ จำคุก 3 ปี ปรับอีก 5 ล้านวอนเลยนะ
Need I remind you that perjury is a felony and you're facing five years.ผมจำเป็นต้องเตือนคุณว่า ความผิดฐานให้การเท็จ จำคุก 5 ปี
It's a life sentence, not death. Life!ข้าโดนโทษ จำคุก ไม่ใช่ประหาร
Recently released after serving part of a 20-year sentence for murder and drug trafficking.เพิ่งได้รับการปล่อยตัวจากโทษ จำคุก 20 ปี ข้อหาฆาตกรรมและค้ายาเสพติด
Cyber-crime is a type-one offense. Minimum punishment, 15 years in prison.อาชญากรรมไซเบอร์เป็นความผิดอุกฉกรรจ์ โทษขั้นต่ำสุด จำคุก 15 ปี
No further records exist.จำคุก 15 ปีที่เรือนจำโคเปียสค์
Life, with the possibility of parole.จำคุกตลอดชีวิต และมีโอกาสได้พิจารณาทัณฑ์บน
About a hundred years, give or take.จำคุกสัก 100 ปีไง จะเอาไหมล่ะ
Three years served, 20 probation.จำคุกสามปี ภาคทัณฑ์ไว้ 20
Incarcerate, Cannot Execute.จำคุกไม่สามารถดำเนินการ.
He lived for a year and a half in an orphanage when his father was serving a jail term for forgery.เขาอาศัยอยู่เป็นเวลาหนึ่งปีครึ่งที่ผ่านมาในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า เมื่อพ่อของเขาได้รับการให้บริการจำคุกสำหรับการปลอมแปลงเอกสาร
The judge sentenced them to three years in prison, but suspended the sentence.ผู้พิพากษาตัดสินจำคุกพวกเขาถึงสามปีในคุก แต่ระงับประโยค
As things stand right now, you're facing the ass end of a 90 day incarceration!คุณจะกำลังได้การจำคุก 90 วัน
Arrest without warrant, and automatic imprisonment for possession of materials considered seditious.การจับกุมโดยไร้หมายจับ และการจำคุกโดยอัตโนมัติ ถ้ามีของที่อาจใช้ ก่อความไม่สงบได้
Nevertheless, it is my duty to sentence you to six years' imprisonment.ศาลต้องตัดสิน จำคุกคุณ 6 ปี
If these guys get convicted they won't do any real time.ถึงพวกนั้นจะถูกตัดสินจำคุกแต่ก็ไม่กี่ปี
Of the charges of rape and unpremeditated murder PFC Diaz is found guilty sentenced to eight years' hard labor.ด้วยข้อหา ร่วมโทรมหญิงและฆาตกรรม พลทหารแอนโตนิโอ ดิแอช มีความผิด ให้จำคุก 8 ปี และทำงานหนัก
Of the charge of rape, PFC Hatcher is found guilty and sentenced to 15 years' hard labor.พลทหารเฮอร์เบิร์ต แฮทเชอร์ มีความผิด ต้องโทษจำคุก 15 ปีและทำงานหนัก
Of the charges of rape and premeditated murder Corporal Clark is found guilty sentenced to life imprisonment at hard labor.ด้วยข้อหาร่วมโทรมหญิง และฆาตกรรม สิบตรีโธมัส คลาร์คมีความผิด ให้จำคุกตลอดชีวิตและทำงานหนัก
Of the charge of unpremeditated murder Sergeant E5 Meserve is found guilty sentenced to 10 years' hard labor.ด้วยข้อหาร่วมโทรมหญิงและฆาตกรรม จ่าสิบเอกโทนี่ มีเซิร์ฟมีความผิด ต้องโทษจำคุก 10 ปีและทำงานหนัก
If these guys get convicted, they won't do any real time.ถึงทั้ง 4 คนถูกตัดสินจำคุกก็ไม่กี่ปีเอง
I sentence you to life imprisonment... and I instruct that you shall serve... a minimum of 30 years.ประโยคที่ผมคุณ ให้จำคุกตลอดชีวิต ... และผมสั่ง ที่คุณจะให้บริการ ... ขั้นต่ำ 30 ปี
He explained how the Brits never left anywhere without a fight... how they had to be beaten out of every country they ever occupied... how this prison was just an extension of their system.เขาอธิบายว่า Brits ไม่เคยที่ใดก็ได้โดยไม่ต้องซ้ายสู้ ... วิธีที่พวกเขาต้องถูกตีจาก ทุกประเทศเหล่านั้นจะมาคร? วิธีนี้เป็นเพียงการจำคุก ส่วนขยายของระบบของพวกเขา
We see by your file you've served 20 years of a life sentence.เราเห็นโดยไฟล์ของคุณที่คุณได้ทำหน้าที่ 20 ปีของการจำคุกตลอดชีวิต
It says here that you've served 30 years of a life sentence.มันบอกว่าที่นี่ที่คุณได้ทำหน้าที่ 30 ปีของการจำคุกตลอดชีวิต
Your files say you've served 40 years of a life sentence.ไฟล์ของคุณว่าคุณได้ทำหน้าที่ 40 ปีของโทษจำคุกตลอดชีวิต
In 1989 he picked up twice 25 years for small weapons traffic charges.เขาได้รับโทษจำคุก 50 ปี ข้อหาลักลอบค้าอาวุธ
I want you to analyze and interpret all the events... surrounding Derek's incarceration.ฉันต้องการวิเคราะห์ และแปลผล เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น... ที่เกี่ยวกับ การจำคุกของ เดเร็ค
Derek Vinyard was quietly released from Chino... early this morning after serving three and some odd years.เดเร็ค วินยาร์ด ได้รับการปล่อยตัว ออกมาจาก ชิโน้ อย่างเงียบๆ... เมื่อเช้านี้ หลังจากถูกจำคุก มาสามปีกว่า
I'll do her time and mine. Just let her go, please.ฉันจะรับโทษเป็นเวลาจำคุกของเธอบวกของฉันเอง แค่ปล่อยเธอไป ได้โปรดเถอะ
I'm sentencing you to 24 months in prison.ศาลตัดสินโทษจำคุก 24 เดือน
I know all the sociological reasons why per capita eight times more black men are incarcerated than white men.ผมรู้เหตุผลทางสังคมว่า ทำไมอัตรา การถูกจำคุกของคนดำถึงสูงกว่าคนขาว 8 เท่า
Three strikes law. Kid's going away for life for stealing a car.ผิด 3 ครั้ง ต้องโดนจำคุก ตลอดชีวิตข้อหาขโมยรถ
A maximum of 5 years in prison or a $10,000 fine.โทษสูงสุดจำคุก 5ปี ปรับ 10,000
Those who disobeyed were jailed. Tortured or executed.คนที่ไม่ทำตาม ล้วนแต่ถูกจำคุก ถูกทรมาน หรือแม้แต่ถูกประหารชีวิต
Paul Crewe, serving a three-year sentence, hasn't played since he was banned from the NFL six years ago.พอล ครูว์ ต้องโทษจำคุก 3ปี ไม่เคยลงแข่งหลังถูก NFL แบนเมื่อ 6ปีก่อน
I find it incumbent that you see the inside of a prison cell, Mr. Scofield.ศาลจึงเห็นสมควรจะมอบโทษจำคุกให้คุณ คุณสโกฟิลด์
You're sitting on life without parole.โทษจำคุกของนายไม่มีทัณฑ์บน
I find it incumbent that you see the inside of a prison cell.ศาลเห็นว่าจำเป็นต้องสั่งลงโทษจำคุก
I find it incumbent that you see the inside of a prison cell.ศาลเห็นว่ามีความจำเป็นต้องติดสินลงโทษจำคุก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จำคุก
Back to top