ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จงรักภักดี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จงรักภักดี*, -จงรักภักดี-

จงรักภักดี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จงรักภักดี (v.) be loyal See also: be faithful Syn. ภักดี, จงรัก, สวามิภักดิ์
English-Thai: HOPE Dictionary
allegiance(อะลี' เจินซฺ) n. ความจงรักภักดี, ความสวามิภักดิ์, การอุทิศต่อ, Syn. submission, loyalty -A.disloyalty, treachery
feal(ฟีล) adj. ซื่อสัตย์,ซึ่งตรง,จงรักภักดี,
fealty(ฟี' อัลที) n. ความจงรักภักดี,ความซื่อสัตย์
fidelity(ฟิแดล'ลิที) n. ความซื่อสัตย์,ความจงรักภักดี,ความแม่นยำ,ความถูกต้อง,ความเที่ยงตรง, Syn. faithfulness
homage(ฮอม'มิจฺ) n. ความเคารพ,ความจงรักภักดี, Syn. obeisance,
liege(ลีจ) n. เจ้า,ผู้ครอบครองที่ดินโดยได้สิทธิจากกษัตริย์ (ในสมัยศักดินา) ,ขุนนางผู้ใหญ่. adj. มีหน้าที่จงรักภักดีต่อกษัตริย์,เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ครอบครองที่ดินกับกษัตริย์
loyal(ลอย'เอิล) adj. จงรักภักดี,ซื่อสัตย์., See also: loyalness n. ดูloyal, Syn. faithful
loyalist(ลอย'อะลิสทฺ) n. ผู้ซื่อสัตย์,ผู้จงรักภักดี, See also: loyalism n. ดูloyalist
loyalty(ลอย'เอิลที) n. ความจงรักภักดี,ความซื่อสัตย์, Syn. allegiance
single-heartedadj. ใจจริง,ซื่อสัตย์,เด็ดเดี่ยว,จงรักภักดี,มีน้ำใสใจจริง
truly(ทรู'ลี) adv. จริง ๆ ,อย่างซื่อสัตย์,อย่างถูกต้อง,อย่างแม่นยำ,ชัดแจ้ง,โดยใจจริง,อย่างจงรักภักดี., Syn. actually
English-Thai: Nontri Dictionary
allegiance(n) ความจงรักภักดี,ความสวามิภักดิ์
devoted(adj) จงรักภักดี,ใส่ใจ,อุทิศ,เอาใจใส่
devotee(n) ผู้จงรักภักดี,ผู้อุทิศ,ผู้ศรัทธา
devotion(n) การอุทิศ,ความจงรักภักดี,ความภักดี
disloyal(adj) ไม่ซื่อสัตย์,ไม่สุจริต,ทุจริต,ไม่จงรักภักดี
fealty(n) ความจงรักภักดี,ความซื่อสัตย์,ความภักดี
fidelity(n) ความซื่อสัตย์,ความซื่อตรง,ความเที่ยงตรง,ความจงรักภักดี
homage(n) ความสักการะ,ความเคารพ,ความจงรักภักดี
loyal(adj) ซื่อสัตย์,ภักดี,จงรักภักดี
loyalist(n) ผู้ซื่อสัตย์,ผู้ภักดี,ผู้จงรักภักดี
loyalty(n) ความซื่อสัตย์,ความภักดี,ความจงรักภักดี
untruthful(adj) ไม่จริง,ไม่ซื่อสัตย์,เท็จ,หลอกลวง,ไม่จงรักภักดี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
allegianceความจงรักภักดี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
loyalistผู้จงรักภักดี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
keep faith with (idm.) จงรักภักดีกับ See also: ซื่อสัตย์ต่อ, ศรัทธาใน
stand by (phrv.) จงรักภักดีกับ See also: ซื่อสัตย์กับ Syn. adhere to, stay with
stick by (phrv.) จงรักภักดีกับ Syn. stand by, stick to
only have eyes for (idm.) จงรักภักดีต่อคนเดียวเท่านั้น See also: ยึดมั่นต่อ, มั่นคงต่อ
allegiance (n.) ความจงรักภักดี See also: ความสามิภักดิ์ Syn. loyalty, fidelity
break away (phrv.) เลิกจงรักภักดีกับ See also: หยุดสวามิภักดิ์กับ, เลิกซื่อสัตย์กับ
constancy (n.) ความจงรักภักดี See also: ความซื่อสัตย์, ความไม่เปลี่ยนใจ Syn. faithfulness, loyalty, fidelity
disaffect (vt.) ทำให้ไม่จงรักภักดี See also: ทำให้ไม่ซื่อสัตย์ Syn. estrange, antagonize Ops. unite, reconcile
disaffected (adj.) ซึ่งไม่จงรักภักดี See also: ซึ่งไม่ซื่อสัตย์
faithful (n.) ผู้จงรักภักดี See also: ผู้ซื่อสัตย์, ผู้ไว้ใจได้, คนน่าเชื่อถือ
fealty (n.) ความจงรักภักดี See also: ความซื่อสัตย์ Syn. fidelity, loyalty
fidelity (n.) ความจงรักภักดี See also: ความซื่อสัตย์ Syn. allegiance, fealty, honesty
go through (phrv.) เตรียมทำ (บางสิ่ง) เพื่อแสดงว่าจงรักภักดีหรือมีความรักต่อ (บางคน)
liege (adj.) ที่จงรักภักดี See also: ที่ซื่อสัตย์ Syn. loyal, faithful
pledge allegiance to (idm.) สัญญาว่าจะจงรักภักดีต่อ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Maintaining integrity and politeness and knowing one's obligationsรักษาความดี มีความซื่อสัตย์ จงรักภักดี และตอบแทนพระคุณของแผ่นดิน
I am your constant, faithful, affectionate...ฉันมั่นคงต่อเธอเสมอ จงรักภักดี ความรัก...
Today I shall accept oaths of fealty from my loyal councilors.วันนี้ ข้าจักรับคำสาบาน จงรักภักดี จากสภาย่อยที่ซื่อสัตย์ของข้า
Okay, um, integrity, fidelity, patriotism-- Not that kind of principle.อืม ความซื่อสัตย์ จงรักภักดี ความรักชาติ-- ไม่ใช่หลักพวกนั้น
We're not Loyalists...พวกเราไม่ใช่พวก จงรักภักดี หรอกน่า
Fidelity, bravery, integrity.จงรักภักดี กล้าหาญ ซื้อสัตย์
Faithfull to our forefathers' oath, ...we'll come back here to dance for life during the biggest winter, and perpetuate the march of the Emperor.จงรักภักดี ต่อ คำสาบานของ บรรพบุรุษของเรา เราจะกลับมา ที่นี่ เพื่อการร่ายรำแห่งชีวิต ท่ามกลางฤดูหนาวอันยิ่งใหญ่ และชั่วกาลปาวนาน
Loyalty. Just makes me want you more.จงรักภักดีมาก ยิ่งทำให้ผมอยากได้คุณเข้าไปใหญ่
So much for loyalty!จงรักภักดีเกินไปล้ะ !
He remembers his early struggles, shared by his two loyal comrades.เขาเคยร่วมรบกับเขา 2 สหาย ผู้จงรักภักดี
I pledge my ever-ending loyalty.ฉันสัญญาความจงรักภักดีที่เคยสิ้นสุดของฉัน
I pledge allegiance to Adolf Hitler... the immortal leader of our race.ผมสัญญาว่าจะจงรักภักดีต่อ แอโดลฟ ฮิทเลอ ผู้นำซึ่งเป็นอมตะของเผ่าพันธุ์ของพวกเรา
Of course, the army will always be loyal.แต่กองทัพบกจะจงรักภักดีเสมอ
I pledge allegiance to the flag... of the United States of America... and to the Republic for which it stands, one nation...ข้าขอแสดงความ จงรักภักดีต่อธง... แห่งประเทศ สหรัฐอเมริกา... และต่อสาธารณรัฐ ในปกครอง
Faithfulness he talked of, madam.ความจงรักภักดีที่เขาพูดถึง คุณผู้หญิง...
Only effort, discipline, loyalty earn the right to wear the dragon dogi.ความพยายามเท่านั้นวินัยความจงรักภักดี ... ... ได้รับสิทธิ์ที่จะสวมใส่ Dogi มังกร
We have a loyalty to The Shredder.เรามีความจงรักภักดีต่อ Shredder
Let's go before he starts The Pledge of Allegiance.รีบไปก่อนที่เขาจะพูดเรื่อง คำปฏิญาณในความจงรักภักดี.
Whether or not you can maintain loyalty.หรือไม่ว่าคุณสามารถรักษาความจงรักภักดี
I love the people. Do you understand?ฉันต้องจงรักภักดีกับประชาชน คุณเข้าใจนะ
You have proven your loyalty, Takmet.เจ้าพิสูจน์ความจงรักภักดี ของเจ้าเเล้ว ทัคเม็ท
He'll never be gone. Not as long as those who remain are loyal to him.ตราบใดที่ยังมีผู้จงรักภักดีเขาอยู่
You must have shown me real loyalty down in the Chamber.เธอต้องแสดงความจงรักภักดีต่อฉัน ในห้องนั้น
Allegiances will be made.ความจงรักภักดีจะถูกสร้างขึ้น
To whom do these companies owe loyalty?บริษัทเหล่านี้จงรักภักดีต่อใคร?
What does loyalty mean?คำว่า "จงรักภักดี" หมายถึงอะไร?
It should not surprise us that corporate allegiance to profits will trump their allegiance to any flag.ไม่น่าประหลาดใจเลย ความจงรักภักดีที่บรรษัทมีต่อกำไร ย่อมเหนือกว่าความภักดีต่อธงชาติผืนไหน
You're brave, you're loyal, but you don't trust your heart.ท่านกล้าหาญ,ท่านจงรักภักดี แต่ท่านไม่เคยฟังเสียงหัวใจของตัวท่านเอง
It is overdue, isn't it... that we acknowledge your many accomplishments... your steady faith... and above all... your unflinching loyalty?ที่จะเป็นขุนพลเอก คงไม่สายเกินไปนะ ที่เราจะเห็น ความดีความชอบของเจ้า ศรัทธาที่แกร่ง ความจงรักภักดีอันมั่นคง
So that you may enjoy the rewards of a good life.และหลังจากที่เจ้าจงรักภักดีกับอาณาจักรบนโลกแห่งนี้
Because I'm a guardian dog of a Sleeping Beautyแต่ผมก็ไม่ได้ทำ เพราะผมเป็นหมาที่จงรักภักดี ต่อนายหญิงที่รักของมัน
That,is my true mask I return out of fear not loyaltyนั้นคือความจริงที่ฉันปิดบัง ฉันกลับมาจากความกลัว ไม่มีความจงรักภักดี
The contents of this document are a matter of national security constituting an assault on the character of several important party members as well as a blatant violation of the Articles of Allegiance.เนื้อหาในเอกสารเหล่านี้ เป็นเรื่องความมั่นคงของชาติ... ...ซึ่งมีผลกระทบร้ายแรง ต่อสมาชิกของพรรคเราหลายท่าน... ...มันจะทำลาย ความจงรักภักดีต่อชาติอย่างยิ่ง.
First of all, because he was a true knight who had sworn fealty to Athena.แรกเดิมทีเขาเป็นเซนต์ ผู้จงรักภักดีกับอาเทน่า
He is loyal to Dae-So I heard.ข้าได้ยินว่าเขาจงรักภักดีกับแดโซ
Don't worry he's very loyal to me.อย่าห่วงเลย เขาจงรักภักดีกับข้ามาก
It's OK. I started and I want to finish it. I want to show you my loyalty.ข้าไม่เป็นไร ข้าเป็นผู้เริ่มและข้าต้องการทำให้สำเร็จ ข้าต้องการแสดงให้ท่านเห็นถึงความจงรักภักดีของข้า
Your authority as governor, your influence in London, and your loyalty to the East India Trading Company.หน้าที่ข้าหลวงของท่าน อำนาจต่อรองที่ ลอนดอน และการจงรักภักดีต่อ.. บริษัท อิสท์อินเดียเทรดดิ้ง
Where is your loyalty?ไหนล่ะความจงรักภักดี?
These humans you care so much about... swear your allegiance to me, and i'll allow the ones you love the most to live.พวกมนุษย์ทั้งหมดที่แกเป็นห่วงนักห่วงหนา แต่ถ้าแกสาบานว่าจะซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อฉัน บางทีฉันอาจจะยอมให้คนที่แกรักมากที่สุดมีชีวิตอยู่ต่อไปก็ได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จงรักภักดี
Back to top