ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

estrange

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *estrange*, -estrange-

estrange ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
estrange (vt.) ทำให้บาดหมาง See also: ทำให้ระหองระแหง, ทำให้ห่างเหิน, ออกห่าง, ทำให้หมางใจ Syn. alienate, disaffect
estrange from (phrv.) ทำให้ห่างเหินจาก
English-Thai: Nontri Dictionary
estrange(vt) ทำให้เหินห่าง,ทำให้บาดหมาง,ทำให้หมางเมิน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Estrangementความเหินห่าง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เอาใจออกห่าง (v.) estrange See also: feel unfriendly, feel uncomfortable Syn. ตีตัวออกห่าง
ความห่างเหิน (n.) estrangement See also: distantness, alienation
ขุ่นข้อง (v.) be estranged See also: have a difference Syn. ขุ่นข้องหมองใจ, ผิดใจกัน, ขุ่นเคืองใจ
ขุ่นข้องหมองหมาง (v.) be estranged See also: be at odds, cause estrangement, produce misunderstanding between (each other) Syn. หมองใจ, ขุ่นเคือง
ขุ่นเคืองใจ (v.) be estranged See also: have a difference Syn. ขุ่นข้องหมองใจ, ผิดใจกัน
ญาติดี (v.) reconciled after estrangement See also: be an friendly terms Syn. เป็นมิตร, คืนดี Ops. โกรธ
ตีตนจาก (v.) become estranged
ตีห่าง (v.) act estrange See also: act indifferent or distant, alienate, set apart Syn. ตีตัวออกห่าง
ผิดใจกัน (v.) be estranged See also: be at loggerheads, have a difference
ระคาง (v.) be estranged See also: not get along with Syn. หมาง, หมองใจ, เคืองใจ
หมองหมาง (v.) be estranged See also: be at odds, cause estrangement, produce misunderstanding between (each other) Syn. หมองใจ, ขุ่นเคือง, ขุ่นข้องหมองหมาง
ห่างเห (v.) become estranged See also: separate, be alienated, keep someone at a distance Syn. จากกัน, แยกกัน, ห่างเหิน
ห่างเหิน (v.) become estranged See also: be alienated, keep somebody at a distance Syn. ห่าง, เรื้อ
ออกหาก (v.) become estranged Syn. ตีตนจาก
เหินห่าง (v.) become estranged See also: become distant Syn. ห่างเหิน, ห่าง Ops. สนิทสนม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This cycle of closeness, then estrangement...วงจรแห่งความใกล้ชิด ความห่างเหิน...
The second time was when he shot his estranged girlfriend Hey walt this is jerry, you gotta catch this video on Buzzwire... cds-La news has just obtained this dramatic new video that has surfaced on the internetครั้งที่2เมื่อตอนที่เขายิงแฟนสาว ได้รับข่าวทาง cds แอลเอ วิดิโอละครนี้้มันอยู่บนอินเตอร์เนต
He is cousin of the fugitive, Belatrix Lestrange.ลูกพี่ลูกน้องของเขาหนีไปได้... . เบลลาทริกซ์ เลสแตรงค์
A death eater named Bellatric Lestrangeผู้เสพความตายชื่อเบลลาทริกซ์ เลสแตรงจ์
It is Belatrix Lestrange. It is Neville Longbottom, he?เนวิลล์ ลองบัตท่อม แม่กับพ่อแกเป็นไงบ้างล่ะ
Mrs. Solis, my husband's gone. I'm estranged from my family.คุณนายโซลิส สามีฉันเสียไปแล้ว ฉันห่างเหินจากครอบครัว
He'll never know. We're estranged.เขาไม่ว่าหรอก เราผิดใจกันเล็กน้อยน่ะ
They've been estranged for years.เขาห่างกันเป็นปีแล้ว
No. I-i was surprised. I-i thought they were estranged.ฉันแปลกใจนิดหน่อย นึกว่าพวกเขาไม่ได้อยู่ด้วยกัน
The victim's brother said that they were estranged, right?พี่ชายของเหยื่อพูดว่า พวกเขาห่างเหินกันใช่มั๊ย
Ella, you're crippled by mental illness. Your compulsions have estranged you from your own feelings.เอลล่า เธอพิการเพราะป่วยทางจิต ภาวะกดดัน จนลืมความรู้สึกตัวเอง
Estranged father.พ่อที่เหินห่างจากลูก

estrange ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
隔阂[gé hé, ㄍㄜˊ ㄏㄜˊ, 隔阂 / 隔閡] estrangement

estrange ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
懸け隔てる;懸隔てる[かけへだてる, kakehedateru] (v1,vt) to put distance between; to estrange
水をさす;水を注す;水を差す[みずをさす, mizuwosasu] (exp,v5s) to estrange people; to pour water (into); to throw cold water (on something)
乖離[かいり, kairi] (n,vs) divergence; alienation; deviation; estrangement; separation; detachment
溝が有る[みぞがある, mizogaaru] (exp) to be estranged
疎い[うとい, utoi] (adj-i) (1) distant; estranged; disinterested; (2) (usu. as 〜に疎い) (ant
疎外[そがい, sogai] (n,vs) estrangement; neglect; alienation; casting out; (P)
疎遠[そえん, soen] (adj-na,n,adj-no) estrangement; neglect; silence; (P)
背離[はいり, hairi] (n,vs) estranged; alienated
行き違い(P);行違い[いきちがい(P);ゆきちがい, ikichigai (P); yukichigai] (n) (1) crossing without meeting (e.g. letters in the post, people on the road); going astray; (2) difference of opinion; misunderstanding; estrangement; disagreement; (P)
阻隔[そかく, sokaku] (n,vs) separation; estrangement
隔たり[へだたり, hedatari] (n) distance; interval; gap; difference; estrangement; (P)
離反[りはん, rihan] (n,vs) estrangement; alienation; disaffection; (P)
離間[りかん, rikan] (n,vs) estrangement; alienation

estrange ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผิดใจ[v.] (phitjai) EN: have a difference ; be discordant ; be estranged ; have a grudge (against) ; be on bad terms ; be on the outs (with s.o.) ; be at loggerheads ; be sore (at) ; have a falling out ; estrange ; displease ; split up FR: être en désaccord ; se trouver en désaccord
ผิดพ้องหมองใจ[v.] (phitphøng-m) EN: have a difference ; have dissensions ; have differences of opinion ; be estranged ; be at odds ; offend ; be discordant ; displease ; estrange ; be gloomy FR:
บาดหมาง[v.] (bātmāng) EN: have dissension ; have a rift ; be on bad terms ; disagree ; be at odds (with) ; become estranged FR:
ห่างเห[v.] (hānghē) EN: become estranged FR:
ห่างเหิน[v.] (hānghoēn) EN: become estranged ; separate oneself from FR:
ห่างเหิน[adj.] (hānghoēn) EN: estranged ; distant ; out of touch FR:
เหินห่าง[v.] (hoēnhāng) EN: become estranged ; become distant ; keep sb at a distance FR: se distancier ; aliéner
จากกัน[v. exp.] (jāk kan) EN: be separated ; part from ; break up with ; diverge from ; be estranged with ; divide from FR: se quitter ; se séparer ; se diviser
ขุ่นข้อง[v.] (khunkhøng) EN: be estranged FR:
ขุ่นข้องหมองหมาง[v. exp.] (khunkhøng m) EN: be estranged FR:
ความห่างเหิน[n.] (khwām hāngh) EN: estrangement FR:
หมาง[v.] (māng) EN: be at odds with ; be on bad terms ; become estranged FR: être en désaccord ; être en mauvais termes
มึนเค[v. exp.] (meun khē) EN: become estranged ; be distant ; be standoffish ; be on bad terms FR:
หมองหมาง[v.] (møngmāng) EN: be estranged ; be at odds ; cause estrangement ; produce misunderstanding between (each other) FR:
หมองหมาง[adj.] (møngmāng) EN: suspicious ; estranged ; alienated FR:
ออกห่าง[v. exp.] (øk hāng) EN: stay away from ; distance oneself ; dissociate oneself from ; be distanced ; be estranged FR: éloigner ; tenir à distance ; se distancier
ผิดใจกัน[v. exp.] (phitjai kan) EN: be estranged ; be at loggerheads ; have a difference FR:
เพริด[v.] (phroēt) EN: become wild again after domestication ; return to the jungle ; become estranged FR:
เพริด[adj.] (phroēt) EN: lost ; stray ; estranged ; returned to the wild FR:
ระคาง[v.] (rakhāng) EN: be estranged FR:
ตัดกัน[adj.] (tatkan) EN: estranged ; broken off FR:
ตัดไมตรี[v. exp.] (tat maitrī) EN: break off a friendship ; sever friendly relations ; become estranged ; break off relations FR: se brouiller
ตีตนจาก[v. exp.] (tī ton jāk) EN: become estranged FR:
ญาติดี[v.] (yātdī) EN: be reconciled after estrangement ; be on good terms (with) ; be on friendly terms ; be partners FR: être en bons termes

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า estrange
Back to top