ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ค่าธรรมเนียม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ค่าธรรมเนียม*, -ค่าธรรมเนียม-

ค่าธรรมเนียม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ค่าธรรมเนียม (n.) charge See also: fee, due, duty Syn. ค่าบำรุง
English-Thai: HOPE Dictionary
agio(แอจ' จิโอ) n., (pl. -os) ค่าธรรมเนียมในการแลกเปลี่ยนเงินตรา (premium on money)
brokerage(โบร'เคอริจฺ) n. กิจการนายหน้า,ค่านายหน้า,ค่าธรรมเนียม
buoyage(บอย'อิจฺ) n. กลุ่มทุ่นลอยน้ำ,การทำให้ลอย,ค่าธรรมเนียมการยึดเกาะทุ่น
cost(คอสทฺ) {cost,cost,costing,costs} n. ทุน,ต้นทุน,ทุนที่ซื้อมา,ค่าโสหุ้ย,ค่าใช้จ่าย,ค่าตอบแทน,ค่าเสียหาย,ค่าฤชาธรรมเนียม,ค่าธรรมเนียมฟ้องร้อง. -at all costs โดยทุกวิถีทาง vt. เป็นมูลค่า,เป็นราคา,ต้องใช้,ต้องเสีย vi. หมดเปลือง,สิ้นเปลือง,หาค่าประเมิน -Conf.
dock chargen. ค่าจอดเรือ,ค่าธรรมเนียมท่าเรือ
dock duesn. ค่าจอดเรือ,ค่าธรรมเนียมท่าเรือ
dockage(ดอค'คิจ) n. ค่าจอดเรือ,ค่าธรรมเนียมจอดเรือในอู่,ค่าธรรมเนียมท่าเรือ,การจอดเรือในอู่,เครื่องมือในอู่เรือ,การตัดให้สั้น,การตัดให้น้อยลง,ส่วนที่ไร้ประโยชน์ของข้าว
due(ดิว) adj. เหมาะสม,สมควร,พอเพียง,พอควร,ครบกำหนด,ถึงกำหนด,ถูกต้อง,ถูกทำนองคลองธรรม,ตรง,หลีกเลี่ยงไม่ได้. n. สิทธิที่ควรได้รับ,หนี้,เงินที่พึงชำระ,ค่าธรรมเนียม,ความยุติธรรม. -adv. โดยตรง,แน่นอน. -Phr. (due to เนื่องจาก,เนื่องด้วย,เพราะ) ., See also: d
fee(ฟี) {feeed,feeing,fees} n. ค่าธรรมเนียม,ค่าเล่าเรียน,เงินรางวัล,ค่าตอบแทน,ค่าบริการ. vt. ให้ค่าธรรมเนียม, Syn. stipend
feoff(เฟฟ,ฟืฟ) vt. มอบที่ดิน (ศักดินา) ให้แก่,ให้ค่าธรรมเนียม. -feoffor,feofer n.
freight(เฟรท) n. ค้ำระวาง,ค่าขนส่ง,ของบรรทุก,การขนส่งสินค้า,ขบวนรถสินค้า. vt. บรรทุกสินค้า,ขนส่งสินค้า,ทำให้เต็มไปด้วย -Phr. (dead, See also: freight ค่าธรรมเนียมห้องบรรทุกว่าง)
haulage(ฮอล'ลิจฺ) n. การดึง,การลาก,การสาว,การฉุด,ค่าธรรมเนียมบรรทุก
premium(พรี'เมียม) n. เบี้ยประกันภัย,ค่าธรรมเนียมนายหน้า,เงินแถม,เงินพิเศษ,เงินรางวัล,ค่าบริการ,เงินค่าจ้าง -Phr. (at a premium ในราคาที่สูงผิดปกติเป็นที่ต้องการ), Syn. reward,bonus,
ratepayer(เรท'เพเออะ) n. (ผู้ชำระภาษี,ผู้ชำระค่าโดยสาร,ผู้ชำระค่าธรรมเนียม, See also: ratepaying n.,adj., Syn. taxpayer
squeeze(สควีซ) vt.,vi.,n. (การ) บีบ,รัด,เบียด,คั้น,กด,อัด,รีด,ขูดรีด,บังคับ,ทำให้ลดน้อยลง,สกัด,ดัน,กอด,จำนวนเล็กน้อย,สิ่งที่บีบหรือคั้นออก,ค่าธรรมเนียม,เงินหักเก็บ,กลุ่มคนที่เบียดเสียดกัน, See also: squeezer n., Syn. press,compr
tariff(แทร'ริฟ) n.,vt. (จัดเก็บ) อัตราภาษีศุลกากร,ภาษีศุลกากร,ค่าธรรมเนียม,ค่าโดยสาร
toll(โทล) vt.,vi. ตีระฆัง (ใหญ่) ,เคาะระฆัง,ล่อ,ล่อลวง,ส่งเสียงดังต่อเนื่อง,จัดเก็บภาษีหรือค่าธรรมเนียม. n. การตีระฆัง,เสียงระฆัง,ภาษี,ส่วย,ค่าบำรุง,ค่าผ่านถนน,ค่าวางของขาย,ค่าธรรมเนียมบริการ,ค่าธรรมเนียมขนส่ง,ปริมาณความเสียหาย,จำนวนคนที่เสียชีวิต
toll barn. ประตูหรือด่านเก็บภาษีหรือค่าธรรมเนียม., Syn. toll gate
toll bridgen. สะพานที่มีการจัดภาษ'หรือค่าธรรมเนียม
toll calln. โทรศัพท์ทางไกลที่เก็บค่าธรรมเนียม
tollgate(โทล'เกท) n. ประตูที่จัดเก็บภาษีหรือค่าธรรมเนียม
tollkeepern. n. พนักงานเก็บภาษีหรือค่าธรรมเนียมที่ด่านเก็บ
turnpike(เทิร์น'ไพคฺ) n. ถนนสำหรับรถยนต์ที่วิ่งด้วยความเร็วสูง (โดยเฉพาะถนนที่มีด่านเก็บเงินบำรุงถนน) ,ด่านเก็บเงินบำรุงถนน,คอกสำหรับเก็บค่าธรรมเนียมบนถนน
wharfage(วอร์ฟ'ฟิจฺ) n. การใช้ท่าเรือ,ค่าจอดท่าเรือ,ค่าท่า,ค่าธรรมเนียมการใช้ท่าเรือ
English-Thai: Nontri Dictionary
charge(n) หน้าที่,ความรับผิดชอบ,ภาระ,ค่าธรรมเนียม,มูลค่า,การฟ้องร้อง
fee(n) ค่าบริการ,ค่าตอบแทน,ค่าธรรมเนียม,ค่าเล่าเรียน
premium(n) เงินค่าธรรมเนียม,เงินประกันภัย,เงินรางวัล,ค่าจ้าง
tariff(n) ภาษี,ค่าโดยสาร,ค่าธรรมเนียม
toll(n) การเคาะระฆัง,ค่าขนอน,ภาษี,อากร,ส่วย,ค่าธรรมเนียม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
carrying chargeค่าธรรมเนียมที่ต้องเสียเพิ่มต่างหากจากดอกเบี้ย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
feeค่าธรรมเนียม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
wharfageค่าธรรมเนียมท่าเทียบเรือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
turnpikeด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Commissionค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้ลงทุนจะต้องชำระให้แก่บริษัทที่เป็นนายหน้า ในอัตราที่ตกลงกันระหว่างลูกค้าและบริษัท แต่ต้องไม่ต่ำกว่าอัตราที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดไว้โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วงคือ ช่วงที่ 1 (ช่วง 3 ปีแรก) ระหว่างวันที่ 14 มกราคม 2550 – 13 มกราคม 2553 ให้คิดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำที่ 0.25% และการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตให้คิดขั้นต่ำที่ 0.15% ของมูลค่าการซื้อขาย ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2553- 31 ธันวาคม 2554 ให้คิดค่าธรรมเนียมแบบขั้นบันได (Sliding Scale) คือ มีอัตราค่าธรรมเนียมแปรผันลดลงตามปริมาณธุรกรรมที่เพิ่มขึ้น สำหรับค่าธรรมเนียมซื้อขายผ่านอินเตอร์เน็ตจะไม่เกิน 60% ของอัตราปกติ และช่วงที่ 3 คือตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตจะเป็นแบบต่อรองกันอย่างเสรี [ตลาดทุน]
Front end feeค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ [เศรษฐศาสตร์]
Broker นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือบริษัทนายหน้า การประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าหรือตัวแทนเพื่อการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลอื่นเป็นทางค้าปกติ โดยได้รับค่านายหน้า ค่าธรรมเนียม หรือค่าตอบแทนอื่นเป็นการตอบแทน ดังนั้น หากบุคคลใดแสดงตนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปว่า ตนประกอบธุรกิจโดยพร้อมที่จะให้บริการเป็นตัวแทนหรือนายหน้าเพื่อดำเนินการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์เพื่อบุคคลอื่นหรือลูกค้า จึงถือเป็นการประกอบธุรกิจประเภทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ [ตลาดทุน]
Library cardบัตรห้องสมุดบัตรห้องสมุด (Library card) เป็นบัตรกระดาษหรือบัตรพลาสติกขนาดเล็กที่ออกให้โดยห้องสมุด เพื่อให้ผู้ใช้ห้องสมุดสามารถยืมวัสดุต่างๆ ของห้องสมุดได้ เช่น หนังสือ แผ่นซีดี วีดิทัศน์ หนังสือเสียง เป็นต้น และเพื่อใช้บริการอื่นๆ ของห้องสมุด ห้องสมุดประชาชนจะออกบัตรห้องสมุดให้แก่ผู้ใช้ที่อาศัยอยู่ในเมืองที่ห้องสมุดนั้นตั้งอยู่โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด ในการขอทำบัตรห้องสมุดนี้ผู้ใช้ต้องใช้บัตรประชาชนหรือใบขับขี่รถยนต์ประกอบในการขอทำบัตรห้องสมุดเพื่อเป็นการยืนยันที่อยู่ปัจจุบัน โดยบัตรห้องสมุดของห้องสมุดประชาชนในปัจจุบันมีลักษณะเหมือนกับบัตรเครดิต ซึ่งบัตรแต่ละใบจะมีบาร์โค้ดเชื่อมโยงกับข้อมูลของผู้ใช้แต่ละคน เมื่อคอมพิวเตอร์อ่านข้อมูลจากบาร์โค้ดจะเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ห้องสมุด ซึ่งพนักงานห้องสมุดจะสามารถให้ยืมวัสดุของห้องสมุด ต่ออายุการยืม และตรวจสอบรายการการยืมได้
Offering priceราคาขายหน่วยลงทุนจะเท่ากับมูลค่าหน่วยลงทุนบวกค่าธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี) โดยปกติค่าธรรมเนียมการขายจะคิดเป็นร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน [ตลาดทุน]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
charge (n.) ค่าธรรมเนียม Syn. fee, price
credits (n.) ค่าธรรมเนียม See also: ค่าสมาชิก Syn. toll, earnings
due (n.) ค่าธรรมเนียม See also: ค่าสมาชิก Syn. toll, earnings, credits
fee (n.) ค่าธรรมเนียม See also: ค่าตอบแทน, ค่าบริการ, ค่าเล่าเรียน Syn. charge, payment
tariff (n.) ค่าธรรมเนียม
honorarium (n.) ค่าธรรมเนียมการบริการทางวิชาชีพ
honorarium (n.) ค่าธรรมเนียมการบริการทางวิชาชีพ
carrying charge (n.) ค่าธรรมเนียมการเก็บรักษาทรัพย์สิน
dockage (n.) ค่าธรรมเนียมจอดเรือหรือเอาเรือเข้าอู่
capitation (n.) ค่าธรรมเนียมต่อคน
overcharge (n.) ค่าธรรมเนียมที่แพงเกินไป
cellarage (n.) ค่าธรรมเนียมสำหรับการเก็บของในห้องเก็บของ
toll (n.) ค่าธรรมเนียมใช้ถนน Syn. duty, fee, tollage
tollage (n.) ค่าธรรมเนียมใช้ถนน Syn. duty, fee
admission (n.) ค่าธรรมเนียมในการเข้า Syn. entrance fee
entrance fee (n.) ค่าธรรมเนียมในการเข้า
wharfage (n.) ค่าธรรมเนียมในการใช้ท่าเทียบเรือ See also: ค่าธรรมเนียมการใช้ท่าเรือ
dues (n.) รายได้ของรัฐซึ่งได้จากภาษีอากรและค่าธรรมเนียม See also: ภาษีอากร Syn. taxs
pike (n.) ถนนที่มีด่านเก็บค่าธรรมเนียมภาษีผ่านทาง See also: ภาษีด่าน Syn. roadway, turnpike
revenue (n.) รายได้ของรัฐซึ่งได้จากภาษีอากรและค่าธรรมเนียม See also: ภาษีอากร Syn. dues, taxs
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's the only job I can get, seeing as how people are so damn discriminant... against those who have paid their dues.เห็นเป็นอย่างไรคนจำแนก ประณามดังนั้น ต่อบรรดาผู้ที่ได้จ่ายเงิน ค่าธรรมเนียม จำแนก?
The day use fee is $100, not including treatments.ค่าธรรมเนียม 100 ดอลล่าร์ครับ ยังไม่รวมทรีตเมนท์นะ
Mm-mm! You go straight to the top of the stairs.ค่าธรรมเนียม 5 เหรียญ
Transportation fees, coffee, exhibition tickets, and modeling.ค่าธรรมเนียม กาแฟ การแสดง ค่าโมเดลลิ่ง
I received confirmation of a wire transfer from escrow indicating payment in full.ค่าธรรมเนียมของเราจึงใช้การชำระได้ ซึ่งทำให้ตอนทุ่มครึ่ง ผมได้รับการยืนยันว่ามีการโอนเงิน จากบุคคลที่สามเต็มจำนวน
Gas costs got to be killing your bottom line.ค่าธรรมเนียมน้ำมัน ส่วนสำคัญที่สุดที่ฆ่านาย
The basic fee for pickup and the items you ordered is 7,400 dollars.ค่าธรรมเนียมสำหรับรถกระบะและของที่สั่ง เริ่มต้นก็ 7,400 ดอลล่าร์แล้ว
Cash fee.. Next!ค่าธรรมเนียมเงินสดไง
We can discuss my honorarium over dinner and champagne tonight.เราคงสามารถปรีกษาค่าธรรมเนียมบริการ ของผมได้ ตอนอาหารเย็น, ดื่มแชมเปญกันคืนนี้
Everybody pays the toll.ทุกคนต้องจ่ายค่าธรรมเนียม.
"First Party shall pay 1 million performance fee per film to Second."คนที่เกี่ยวข้องกับเธออันแรก จะต้องจ่ายเงิน1ล้านเยนเป็นค่าธรรมเนียมในการกระทำของเธอต่อไปอีกในฟิล์มที่สอง
Why? Because we don't care about that measly fee.ทำไมน่ะเหรอ ก็เราไม่แคร์ค่าธรรมเนียมจิ๊บจ๊อย
Which is why our service is free of charge. After all, you worked hard for your money.เหตุนี้เราจึงไม่คิดค่าธรรมเนียม ไหนๆ คุณก็เหนื่อยยากกว่าจะมีเงิน
In the past it has demanded over $10000 to allow you to hear anyone sing this popular song in a film.ตลอดเวลาที่ผ่านมา บริษัทเรียกค่าธรรมเนียมถึง 10,000 ดอลลาร์ ถึงจะอนุญาตให้คุณได้ยินใครร้องเพลงยอดนิยมนี้
I know this may be a bad time right now, but you owe me $32,000 in legal fees.ฉันรู้ว่านี้อาจจะเป็นเวลาที่ดีที่ในขณะนี้ แต่คุณเป็นหนี้ฉัน $ 32,000 ค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย
I'll tell you what, I will agree to dropping the injunction, which will save us days of courtroom arguments and a boatload of legal fees, if we can agree on some simple ground rules on how you publish that document.เอาเป็นว่า ผมจะยอมถอนคำสั่งห้ามตีพิมพ์ ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลา การใต่สวนในศาลไปได้หลายวัน กับค่าธรรมเนียมศาลก้อนโต
But what he didn't tell me is the interest fees compounded into the stratosphere.แต่ก็ไม่ได้บอกผมถึงเรื่องค่าธรรมเนียม ที่มันสูงลิบลิ่ว
This is Joe at the tollbooth.นี่โจอยู่ที่ด่านเก็บค่าธรรมเนียม
And the VIN number matches what he pulled from the tollbooth photos.ตรงกัน 5 จุด จากรูปที่ได้มาจากด่านเก็บค่าธรรมเนียม
You wanted cash? There's a fee. You want check instead..?ถ้าจะเอาเงินสดก็มีค่าธรรมเนียม หรือจะเอาเป็นเช็คแทน
#My dick cost a late-night fee #จ้อนฉันเสียค่าธรรมเนียมยามดึก
What do you charge Mr Solomon Moretsi?นายคิดค่าธรรมเนียมคุณโชโลมอล โมเรสเซเท่าไหร่กัน
Yes. Fee reductions. And free doughnuts.ใช่ค่ะ การลดค่าธรรมเนียม แล้วก็โดนัทฟรี
And the bank earns a substantial amount to costs.แล้วธนาคารก็แปลงทรัพย์สินเป็นค่าธรรมเนียมเบี้ยปรับ
Right, because you've paid your dues?ใช่เพราะนายได้จ่ายค่าธรรมเนียมของนาย
All right, 16,000 laundered at 75 cents on the dollar, minus my fee, which is 17%, comes to $9,960.000 ดอลลาร์ ค่าปิดบังแหล่งที่มาของเงิน 75 เซนต์ ต่อดอลลาร์ หักลบยอดออกจากค่าค่าธรรมเนียมของผม
And I paid the extra fee to include a photo in the online edition.และผมจ่ายค่าจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมด้วย\ถ่ายภาพกับเพื่อนร่วมรุ่น.
I was buying a new Porsche every year.รัฐบาลญี่ปุ่นจ่ายค่าธรรมเนียมต่างๆ
THE SOCALLED DIRECTOR OF OUR MUSIC VIDEOเอาเงินพวกเราไป \ แล้วก็ขึ้นราคาด้วยค่าธรรมเนียม
It's got a very reasonable surcharge.ช่วยได้มากเลยค่ะ ค่าธรรมเนียมที่เหมาะสม
All you have to do is contribute to their salon's art collection as a fee, so...ที่เธอต้องทำคือให้การสนับสนุนแก่งานคอเลคชั่นศิลปะประจำปี นี่ค่าธรรมเนียม ฉะนั้น...
Gotta pay some meaningless fees.ผมแค่ต้องไปจ่ายค่าธรรมเนียม
They have doubled the cost of moving our money.แถมยังคิดค่าธรรมเนียมการโอนย้ายเพิ่มอีกเท่าตัว
And the savings that we found for the client... will easily make up for any escalated legal fees that they incur.และกองทุนที่เราจัดสรรให้ลูกค้า... จะง่ายขึ้นต่อการ ชดเชยค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้น
Looks like some kind of fee..? - Slave Traders.เหมือนเป็นค่าธรรมเนียมอะไรสักอย่าง
Don't cry too hard. Now you won't have to split your fee.ไม่ต้องเสียใจ ตอนนี้นายได้ค่าธรรมเนียมแล้ว
No, my usual fees.ไม่ ค่าธรรมเนียมตามปกติ
I mean, the baggage fees alone would've cost a fortune.ผมหมายถึงค่าธรรมเนียมของสัมภาระเพียงอย่างเดียวช่วยในการประหยัดค่าใช้จ่ายได้
I should have felt bad for, and then I paid a lot of dues and came out the other side, you know?ที่ฉันควร รู้สึกแย่กับมัน และจากนั้นฉันต้องจ่ายค่าธรรมเนียมมากมาย และออกมาอีกด้านหนึ่ง, รู้ไหม?
Well, before we discuss my fee,ก่อนที่เราจะคุยเรื่องค่าธรรมเนียม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ค่าธรรมเนียม
Back to top