ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

taxs

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *taxs*, -taxs-

taxs ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
taxs (n.) รายได้ของรัฐซึ่งได้จากภาษีอากรและค่าธรรมเนียม See also: ภาษีอากร Syn. dues

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า taxs
Back to top