ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dues

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dues*, -dues-

dues ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dues (n.) รายได้ของรัฐซึ่งได้จากภาษีอากรและค่าธรรมเนียม See also: ภาษีอากร Syn. taxs

dues ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ภาษี[n.] (phāsī) EN: tax ; duty ; toll ; rate ; dues ; levy ; impost FR: taxe [f] ; impôt [m] ; frais [mpl] ; frais de douane [mpl] ; péage [m] ; accises (Belg., Québ.) [fpl]
ห้อยขา[adj.] (hǿi khā) EN: FR: jambes pendues
นั่งเหยียดขา[v. exp.] (nang yīet k) EN: FR: s'asseoir jambes tendues
ส่วนตกค้างในน้ำผึ้ง[n. exp.] (suan tokkhā) EN: residues in honey FR: résidus dans le miel [mpl]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dues
Back to top