ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ค่าจ้าง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ค่าจ้าง*, -ค่าจ้าง-

ค่าจ้าง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ค่าจ้าง (n.) wage See also: pay, hire, compensation, salary, payment, stipend Syn. ค่าแรง, ค่าตอบแทน
ค่าจ้างขั้นต่ำ (n.) minimum wage
ค่าจ้างรายเดือน (n.) salary See also: income, wage, earnings Syn. เงินเดือน
English-Thai: HOPE Dictionary
nominal wagesค่าจ้างเป็นเงิน
blood moneyn. เงินค่าจ้างที่จ่ายให้กับฆาตกร เงินทึ่จ่ายให้กับญาติผู้ที่ถูกฆาตกรรม
dead horsen. หนี้เก่า,ค่าจ้างจ่ายทดลองล่วงหน้า
earned incomen. เงินรายได้จากค่าจ้าง เงินเดือนหรืออื่น ๆ (ไม่ใช่จากดอกเบี้ย)
earning(เอิร์น'นิง) n. การหารายได้,การหามา., See also: earnings รายได้,ค่าจ้าง เงินเดือน ผลกำไร
fringe benefitn. ผลประโยชน์นอกเหนือจากเงินค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับจากนายจ้าง
hire(ไฮ'เออะ) vt.,n. (การ) เช่า,จ้าง,ว่าจ้าง,ให้เช่า,ออกเที่ยวรับจ้าง,จ่ายเงินค่าจ้าง. -Phr. (for hire ให้เช่า), See also: hirable,hireable adj. hirer n.
pay(เพ) vi.,vt. จ่าย,ชำระ,ทายางกันซึม n. ค่าจ้าง., See also: payee n. payer n. payment n.
paycheckn. เช็คเงินค่าจ้าง,ค่าจ้าง
paydayn. วันจ่ายเงินเดือน,วันจ่ายเงิน,ค่าจ้าง
payrolln. บัญชีค่าจ้างหรือเบี้ยเลี้ยง
pittance(พิท'เทินซฺ) n. เงินค่าครองชีพเล็ก ๆ น้อย ๆ ,การให้ทานเล็ก ๆ น้อย ๆ ,นิตยภัต,รายได้หรือค่าจ้างเล็ก ๆ น้อย ๆ
premium(พรี'เมียม) n. เบี้ยประกันภัย,ค่าธรรมเนียมนายหน้า,เงินแถม,เงินพิเศษ,เงินรางวัล,ค่าบริการ,เงินค่าจ้าง -Phr. (at a premium ในราคาที่สูงผิดปกติเป็นที่ต้องการ), Syn. reward,bonus,
salt(ซอลทฺ) n. เกลือ,กลาสีเรือ,บ่อเกลือ; vt. ใส่เกลือ,จัดให้ได้รับเกลือ, salt away เก็บสงวน. adj. มีเกลือเจือปน. -Phr. (grain of salt สงสัย) -Phr. (worth one's salt สมกับค่าจ้างหรือเงินเดือน), See also: saltness n., Syn. sodi
screw(สครู) n. ตะปูควง,ควงตัวผู้,สลักเกลียว,เดือยเกลียว, ตัวหนอน,รูเกลียว,สิ่งที่เป็นเกลียว,ไขควง,การบิด,การหมุน,ม้าแก่,เงินเดือน,ค่าจ้าง,คนขี้เหนียว,เจ้าหน้าที่เรือนจำ,พัสดี,การสังวาส vt. ขันสครู,บีบบังคับ,ขันแน่น,กวดขัน,ไช. vi. หมุนตะปูควง,ยึดติดด้วยตะปูควง,
speed-upn. การเพิ่มความเร็ว,การเร่งการผลิต (แต่ไม่ได้เพิ่มค่าจ้างตาม), Syn. speedup,step up
spiral(สไพ'เริล) n. เส้นขด,ก้นหอย,สิ่งทีหมุนรอบ,สิ่งที่เป็นเกลียว, (กีฬารักบี้) ลูกหมุน, (เศรษฐศาสตร์) ภาวะผันแปรขึ้นหรือลงของราคา/ค่าจ้าง/ทุนและอื่น ๆ vi.,vt.,adj. (ทำให้) เป็นขด,เป็นเกลียว
stipend(สไท'เพินดฺ) n. ค่าจ้าง,เงินเดือน,การจ่ายเงินเป็นคราว ๆ ,เงินค่าครองชีพ,เงินปีสำหรับพระ. -stipendless adj., Syn. pay,fee
sweat(สเวท) {sweat/sweated,sweating,sweats} n. เหงื่อ,การที่เหงื่อออก,ความกังวลใจ,หยาดน้ำ,ความเหนื่อยยาก,การทำงานหนัก,งานหนัก,ความกังวล. vi. เหงื่อออก,กังวลใจ,ทำงานหนัก,รับทุกข์ vt. ขับเหงื่อ,หลั่งเหงื่อ,เค้นออก,ทำให้ทำงานหนัก,ใช้งานหนักแต่ให้ค่าจ้างต่ำ, sweat
sweater(สเวท'เทอะ) n. ผู้ที่ทำงานหนัก,เสื้อกีฬาทำด้วยขนสัตว์,เครื่องทำให้เหงื่อออก,ยาขับเหงื่อ,นายจ้างที่ใช้คนงานให้ทำงานหนักมากแต่ให้ค่าจ้างต่ำ
time(ไทมฺ) n. เวลา,ช่วงเวลา,กะเวลา,โอกาส,สมัย,ยุค,กาล,ฤดูกาล,ครั้ง,ช่วง,อายุ,วันตาย,เท่า,จังหวะ,อัตราความเร็ว,เวลาพักผ่อน,อัตราค่าจ้างตามช่วงเวลา,สิทธิ,ระยะเวลาการตั้งครรภ์,adj. เกี่ยวกับเวลา,เกี่ยวกับระเบิดเวลา,ตั้งเวลา vt.,vi. จับเวลา,ตั้งเวลา,ควบคุมเวลา
wage(เวจฺ) n. ค่าจ้าง,เงินเดือน,ค่าแรง,ค่าตอบแทน,ความมั่นคง vt. ดำเนินต่อไป,ว่าจ้าง,ให้คำมั่น vi. ต่อสู้,ดิ้นรน, Syn. earnings,emolument
English-Thai: Nontri Dictionary
earnings(n) ค่าจ้าง,เงินเดือน,รายได้,ผลกำไร
hire(n) ค่าจ้าง,ค่าเช่า,การเช่า,การจ้าง
pay(n) ค่าตอบแทน,ค่าจ้าง,เงินเดือน
premium(n) เงินค่าธรรมเนียม,เงินประกันภัย,เงินรางวัล,ค่าจ้าง
remunerate(vt) ให้ค่าจ้าง,ให้รางวัล,ตอบแทน,ชดเชย
remuneration(n) ค่าจ้าง,รางวัล,รายได้,สินน้ำใจ,ค่าตอบแทน
retainer(n) ผู้ติดตาม,ค่าจ้าง,คนใช้,บริวาร
stipend(n) ค่าจ้าง,เงินเดือน,เงินค่าครองชีพ
wage(n) ค่าจ้าง,ค่าแรง,ผลแห่งกรรม,เวร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
living wageค่าจ้างประทังชีพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
nominal wagesค่าจ้างตามตัวเลข, ค่าจ้างแต่ในนาม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
check offการหักค่าจ้าง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
kickback๑. เงินส่วนคืนค่าสินค้า๒. การชักค่าจ้างไว้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pay๑. จ่าย, ชำระ๒. ค่าจ้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
payroll taxภาษีหักจากค่าจ้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wage earnerผู้รับค่าจ้าง, ลูกจ้าง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Opportunity Cost ต้นทุนค่าเสียโอกาส ผลประโยชน์ที่เสียไปเนื่องจากการไม่ใช้ ทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่มีอยู่อย่างจำกัด อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตัวอย่างเช่น ต้นทุนค่าเสียโอกาสของการทำงานในกิจการ ของตนเองของบุคคลหนึ่ง ก็คือค่าจ้างสูงสุดที่เขาจะได้รับ จากการทำงานในที่อื่น ๆ นักเศรษฐศาสตร์ใช้แนวคิดของต้นทุนค่าเสียโอกาสในการตัดสินว่ามีการใช้ ทรัพยากรนั้นอย่างมีคุณค่าหรือไม่ จากตัวอย่างข้างต้นการทำงานในกิจการของตนเองของบุคลหนึ่งจะถือว่ามี ประสิทธิภาพสูงสุดก็ต่อเมื่อรายได้ที่เขาได้รับจากการทำงานที่อื่นๆ มีสำนวนที่พูดกันเสมอๆ ว่า"ไม่มีอาหารกลางวันที่ได้มาดดยไม่ต้องซื้อ (There is no such thing as afree lunch)" ซึ่งสะท้อนให้เห็นความจริงในโลกที่ว่าสินค้าปละบริการต่างๆ ทุกชนิดต่างก็มีต้นทุนค่าเสียโอกาศทั้งสิ้น [สิ่งแวดล้อม]
Payroll taxภาษีค่าจ้าง [เศรษฐศาสตร์]
Unearned Income รายได้โดยไม่ต้องทำงาน รายได้ประเทศที่ไม่ใช่ค่าจ้างซึ่งอาจอยู่ในรูป ของ ดอกเบี้ย ค่าเช่า หรือกำไร รายได้ที่ได้มาโดยไม่ต้องทำงานนี้ได้ แยกออกมาจากรายได้จากการทำงาน (earned income) เพื่อวัตถุประสงค์ในด้านการจัดเก็บภาษี รายได้จากการทำงานมัก เป็นรายได้ที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย ในขณะที่รายได้โดยไม่ต้องทำงานนี้มักจะเป็นรายได้ที่ต้องแจ้ง และจัดเก็บภาษีในภายหลัง [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
remuneration (n.) ค่าจ้าง See also: ค่าตอบแทน Syn. income, salary, wages
time (n.) ค่าจ้าง
wage (n.) ค่าจ้าง See also: ค่าแรง Syn. emolument, pay, salary, wages
wages (n.) ค่าจ้าง See also: ค่าตอบแทน Syn. income, salary
wages (n.) ค่าจ้าง See also: ค่าแรง Syn. emolument, pay, salary
double bubble (sl.) ทำงานสองเท่าแต่ได้ค่าจ้างเท่าเดิม
employ at (phrv.) จ่ายค่าจ้างให้กับ
fringe benefit (n.) สิ่งที่ลูกจ้างสมควรได้รับนอกจากค่าจ้างหรือเงินเดือน
jack up (phrv.) เพิ่มราคาหรือค่าจ้าง (คำไม่เป็นทางการ)
paycheck (n.) เช็คเงินค่าจ้าง See also: ค่าจ้าง Syn. income, wage, earnings
rollback (n.) การลดราคาหรือค่าจ้างสู่ระดับเดิม
salaryman (n.) คนทำงานรับค่าจ้าง See also: ผู้ทำงานรับจ้าง Syn. employee, wage-earner
wage-earner (n.) คนทำงานรับค่าจ้าง See also: ผู้ทำงานรับจ้าง Syn. employee, wage-worker
wage-worker (n.) คนทำงานรับค่าจ้าง See also: ผู้ทำงานรับจ้าง Syn. employee, wage-earner, salaryman
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Payday It'll taste so sweet# ค่าจ้าง รสชาติดีมาก
Payday Good enough to eat# ค่าจ้าง ดีพอที่จะทาน
High priority. Triple your usual fee.สำคัญเร่งด่วน ค่าจ้าง 3 เท่า
Lack of funds, few rehearsals, bad concerts, you name it.ค่าจ้างก็น้อย ซ้อมก็ไม่บ่อย แถมคอนเสิร์ตยังออกมาห่วยอีก
Your payment, Doctor. He sends his thanks.ค่าจ้างของคุณค่ะคุณหมอ อาจารย์จะส่งคำขอบคุณมา
Your compensation will be held in an escrow account.ค่าจ้างของคุณจะถูกเก็บไว้ในบัญชี ที่เราเปิดไว้ให้
Minimum wage plus the room.ค่าจ้างขั้นต่ำ แถมห้องให้อยู่
The wages for these vagabond members are all accounted by him.ค่าจ้างคนจรจัดพวกนี้ เขาจะเป็นคนจ่ายมันเอง
How much does it cost to hire a butler?ค่าจ้างคนรับใช้มันเท่าไร?
Half of your fee has been wired into your account.ค่าจ้างครึ่งนึงของนาย ถูกโอนเข้าบัญชีแล้ว
It'll cost you two boxes of Mallomars for me and Snicker bars for my workers. Take it or leave it, Berry.ค่าจ้างฉัน มอลโลมาร์ 2 กล่อง และสนิกเกอร์ให้เด็กฉัน
Should last the rest of your life.ค่าจ้างทั้งชีวิตของเอ็ง
You're working for your salary, you know. Salary?ค่าจ้างนายคิดเป็นนาทีนะ
Sitters don't come cheap.ค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กไม่ถูกเท่าไหร่
Oh, you know, better hours, more time to write.ค่าจ้างสูงขึ้น เวลาเขียนเยอะขึ้น
Money was put in a locker for me at a Greyhound station.ค่าจ้างอยู่ในล้อกเกอร์ ที่สถานีเกรย์ฮาว
He works for around 2 or 3 grand, but he is good.ค่าจ้างเขาประมาณ 2-3 พัน เเต่เขาทำงานได้เยี่ยม
He works for around two or three grand, but he is good.ค่าจ้างเขาประมาณ 2-3 พัน เเต่เขาทำงานได้เยี่ยม
Minimum wage and all the fresh eggs I can carry.ค่าจ้างไม่เยอะ แต่ฉันเอาไข่กลับมาได้
Working hours, wage cuts, the synthetic food, the quality of the sawdust in the bread.เวลาทำงาน การลดค่าจ้าง อาหารสังเคาะห์ที่ไม่มีคุณภาพ โดยใส่ขี้เลื่อยในขนมปัง
Oh, yes, all the servants get an extra week's wages, too.- ครับ พวกคนรับใช้ก็ได้ค่าจ้างพิเศษเพิ่มด้วย
But you know the pity is when I'm paid I always follow my Job through.แต่มันน่าเสียดาย ฉันรับค่าจ้างมา... ...ฉันก็ต้องทำงานของฉัน
I said I would, if the pay was goodฉันบอกว่าฉันจะ, ถ้าค่าจ้างคือสิ่งที่ดี
Send me his salary.ส่งค่าจ้างของเขามาให้ฉัน
Pick up my paycheck and get out.ผมถูกไล่ออก รีบไปรับค่าจ้าง แล้วออกจากที่นี่ให้ไว.
And don't ask how much it pays.และอย่าถามว่าจะได้ค่าจ้างเท่าไหร่.
He went under, and now some fucking Korean owns it... who fired these guys and is making a killing... because he hired 40 fucking border jumpers.เขาลงไปใต้ และตอนนี้ / กลายเป็นไอเกาหลีที่เป็นเจ้าของมัน... คนที่ยิงคนพวกนั้น / และทำให้เกิดอาชญากรรม... เพราะเขาให้ค่าจ้าง พวกต่างด้าวกว่า 40 ชีวิต
I do bugger all most days. Getting paid to sun-bake.ผมทำงานหาตังค์ตลอดวัน ได้ค่าจ้างมาให้พระอาทิตย์อบที่นี่
We're looking for our usual retainer.เรากำลังมองหาค่าจ้างปกติที่เหมาะสม
You got paid. What do you care?คุณได้ค่าจ้างนี่นา คุณสนด้วยเหรอ?
A guest who is paid.พระราชอาคันตุกะ ที่ต้องจ่ายค่าจ้าง
How much did the lawyer charge?ทนายคิดค่าจ้างเท่าไหร่?
You told me I had to fill in the hours to get paid.ก็คุณบอกฉันเองนี่น่า ว่าต้องทำงานครบชั่วโมงถึงจะได้ค่าจ้าง
And I put my hand under there and they put into my hand their pay stubs.ผมก็ยื่นมือเข้าไปใต้โต๊ะบ้าง แล้วพวกเธอก็ยัดต้นขั้วใบค่าจ้างใส่มือผม
They soon find that they cant do any more in that country because the wages are too high now.ไม่นานบรรษัทก็พบว่าทำกำไรเพิ่มขึ้นในประเทศนั้นไม่ได้แล้ว เพราะค่าจ้างสูงขึ้น
Uh, how much money do I make?เอ่อ ผมได้ค่าจ้างเท่าไหร่ใช่มั้ยครับ?
Or you could always hike back to Padrang if you wanna save bucks....ถือเป็นค่าจ้างที่พากลับไปปาแดรง ถ้าแกต้องการที่นั่งที่ปลอดภัย
I'm in charge of the crew all the part timersฉันจะเฝ้าดูเธอตลอดเวลา ว่าทำงานคุ้มค่าจ้างเหรอเปล่า
What about our salaries.แล้วเรื่องค่าจ้าง...
A week off with pay. Send her home.ได้หยุดงานเสาร์อาทิตย์พร้อมด้วยเงินค่าจ้าง ส่งเธอกลับบ้านซะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ค่าจ้าง
Back to top