ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wages

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wages*, -wages-

wages ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wages (n.) เงินรายได้ (คำทางการ) See also: เงินเดือน Syn. payment, salary
wages (n.) ค่าจ้าง See also: ค่าตอบแทน Syn. income, salary
wages (n.) เงินเดือน See also: ค่าจ้างรายเดือน Syn. wage
wages (n.) ค่าจ้าง See also: ค่าแรง Syn. emolument, pay, salary
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สินจ้างรางวัล (n.) wages See also: remuneration, reward, payment, stipend Syn. สินจ้าง, อามิส, อามิสสินจ้าง
จ่ายค่าจ้าง (v.) pay wages See also: pay salaries Ops. รับเงินเดือน
จ่ายเงินเดือน (v.) pay wages See also: pay salaries Syn. จ่ายค่าจ้าง Ops. รับเงินเดือน
ตัดเงิน (v.) cut wages See also: reduce wages Syn. หักเงิน, หักเงินเดือน
ตัดเงินเดือน (v.) cut wages See also: reduce wages Syn. ตัดเงิน, หักเงิน, หักเงินเดือน
หักเงิน (v.) cut wages See also: reduce wages Syn. ตัดเงิน, หักเงินเดือน
หักเงินเดือน (v.) cut wages See also: reduce wages Syn. ตัดเงิน, หักเงิน

wages ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
工钱[gōng qián, ㄍㄨㄥ ㄑㄧㄢˊ, 工钱 / 工錢] salary; wages
待遇[dài yù, ㄉㄞˋ ㄩˋ, 待遇] treatment; pay; wages; treatment; status; salary
工资[gōng zī, ㄍㄨㄥ ㄗ, 工资 / 工資] wages; pay
调资[tiáo zī, ㄊㄧㄠˊ ㄗ, 调资 / 調資] wage adjustment; to raise or lower wages

wages ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
基準外賃金[きじゅんがいちんぎん, kijungaichingin] (n) extra wages
日傭;日用[ひよう, hiyou] (n) daily employment; hiring by the day; day's wages
割り増し;割増;割増し[わりまし, warimashi] (n,adj-no) premium; bonus; extra wages; (after a number) tenths increase
給与[きゅうよ, kyuuyo] (n,vs) pay; salary; wages; allowance; grant; supply; (P)
給料[きゅうりょう, kyuuryou] (n) salary; wages; (P)

wages ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อายัดเงินเดือน[v. exp.] (āyat ngoend) EN: freeze wages FR: geler les salaires
บาปเคราะห์[n. exp.] (bāp khrǿ) EN: wages of sin FR:
จ่ายค่าจ้าง[v. exp.] (jāi khā jān) EN: pay wages FR:
จ่ายเงินเดือน[v. exp.] (jāi ngoende) EN: pay wages ; pay salaries FR: payer les salaires
กรรมตามสนอง[xp] (kam tām san) EN: you get what you deserve ; the wages of sin FR:
การอายัดทรัพย์ค่าจ้าง[n. exp.] (kān āyat sa) EN: garnishment of wages FR:
ค่า[n.] (khā) EN: value ; worth ; price ; cost ; charge ; expense ; fee ; allowance ; wages FR: valeur [f] ; coût [m] ; prix [m] ; frais [mpl] ; charges [fpl]
ค่าจ้าง[n.] (khājāng) EN: wage ; wages ; pay ; hire ; compensation ; salary ; payment ; stipend FR: salaire [m] ; paie [f] ; paye [f] ; traitement [m] ; appointements [mpl] ; rétribution [f]
ค่าจ้างสมกับงาน[n. exp.] (khājāng som) EN: fair wages FR:
ค่าแรง[n.] (khā raēng) EN: wages ; pay ; cost of labour ; cost of labor (Am.) FR: salaire [m]
ค่าแรงงาน[n. exp.] (khā raēng-n) EN: labour costs ; wages FR:
ควบคุมค่าจ้าง[v. exp.] (khūapkhum k) EN: control wages FR: contrôler les salaires
นโยบายค่าจ้าง[n. exp.] (nayōbāi khā) EN: wages policy FR: politique des salaires [f]
เงินจ้าง[n. exp.] (ngoen jāng) EN: wage ; wages FR:
ผล[n.] (phon) EN: [classif.: fruits; results of our actions, general consequences, wages of sin, quotient (math), remainder (math)] FR: [classif. : fruits]
รับจ้าง[v.] (rapjāng) EN: work as employee ; be employed ; be hired ; work for money ; work for wages ; hire oneself out ; make a living ; take employment FR: louer ses services ; prester ; être embauché
รับเงินเดือน[v. exp.] (rap ngoende) EN: get paid ; receive one's salary ; receive one's wages FR: toucher son salaire ; toucher sa paie/paye
สินจ้างรางวัล[n. exp.] (sinjāng rān) EN: wages ; remuneration ; reward ; payment ; stipend FR:
ตัดเงิน[v. exp.] (tat ngoen) EN: cut wages FR:
ตัดเงินเดือน[v. exp.] (tat ngoende) EN: reduce wages ; cut wages ; cut salary ; cut pay FR: réduire les salaires ; diminuer le salaire

wages ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lohnabtretung {f}assignment of wages
Lohnfortzahlung {f}continued payment of wages
Tagelohn {m}daily wages
Monatslohn {m}monthly wages; month's wages
Lohnauszahlung {f}payment of wages
Spitzenlohn {m}peak wages
Tariflohn {m}standard wages
Stundenlohn {m}wages per hour; hourly wages; hourly pay

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wages
Back to top