ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คำชี้แจง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คำชี้แจง*, -คำชี้แจง-

คำชี้แจง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คำชี้แจง (n.) explanation See also: elucidation, exposition, reason, explication, clarification, commentary Syn. คำอธิบาย
English-Thai: HOPE Dictionary
explanation(เอคซฺพลเน'เชิน) n. การอธิบาย,การชี้แจง,สิ่งที่อธิบาย,สิ่งที่ชี้แจง,ความหมาย,คำอธิบาย,คำชี้แจง
explicationn. การอธิบาย,คำอธิบาย,คำชี้แจง,คำแปล
English-Thai: Nontri Dictionary
explanation(n) การชี้แจง,การอธิบาย,การบรรยาย,คำชี้แจง,คำอธิบาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
direction๑. การบังคับบัญชา, การสั่งการ, การอำนวยการ๒. ทิศทาง, การชี้แนวทาง๓. คำชี้แจง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
elucidation (n.) คำชี้แจง See also: คำอธิบาย
explanation (n.) คำชี้แจง See also: คำอธิบาย Syn. clarification, demonstration
rationale (n.) คำชี้แจงเหตุผล See also: พื้นฐานของเหตุผล Syn. ground, reason why
reason why (n.) คำชี้แจงเหตุผล See also: พื้นฐานของเหตุผล Syn. ground
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Statement of Reason:คำชี้แจงของเหตุผล\i0}
Well, then would you be so kind... as to read this statement that you took from him... on the third of November, 1974?อืมแล้วคุณจะเป็นชนิดดังนั้น ... เป็นไปอ่านคำชี้แจงนี้ ที่คุณเอาจากเขา ... ในที่สามของเดือนพฤศจิกายน, 1974?
It's a very clear statement: "l live in the past.มันเป็นคำชี้แจงที่ชัดเจนที่สุด ผมมีชีวิตอยู่ในอดีต
I told her we do that to everyone when we take their statement more than once.ผมบอกเธอว่าเราทำอย่างนี้กับทุกคนเมื่อเรา ต้องการคำชี้แจงมากกว่าหนึ่งครั้ง
Read the husband's statement from 30 years ago.ฉันอ่านคำชี้แจงของสามี จาก 30 ปีก่อน
I'll spare you the explanation.ผมสงวนให้คำชี้แจงกับคุณ
We're lobbying congress for an additional 1.41, but we're waiting on action reports to demonstrate we're actually getting worthwhile results.เรากำลังวิ่งเต้นการสนับสนุนจากสภาคองเกรส ของบประมาณเพิ่มขึ้น 1.41 แต่เรากำลังรอ รายงานการประเมินผล ต่อคำชี้แจง เราจะได้ผลตอบรับที่คุ้มค่าจริงๆ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คำชี้แจง
Back to top