ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความไม่ถูกต้อง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความไม่ถูกต้อง*, -ความไม่ถูกต้อง-

ความไม่ถูกต้อง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความไม่ถูกต้อง (n.) incorrectness See also: wrongness, inaccuracy, faulty Ops. ความถูกต้อง
English-Thai: HOPE Dictionary
falsity(ฟอล'ซิที) n. ความไม่จริง,ความเท็จ,ความไม่ถูกต้อง,ความไม่ซื่อสัตย์,การหักหลัง,ความหลอกลวง,สิ่งที่ไม่จริง,ของปลอม
impropriety(อิมพระไพร' อิที) n. ความไม่เหมาะสม, ความไม่ถูกต้อง, ความไม่บังควร, ความผิดพลาด, การใช้คำที่ไม่เหมาะสม, Syn. mistake, slip, blunder
English-Thai: Nontri Dictionary
falsity(n) การปลอมแปลง,ความเท็จ,ความผิดพลาด,ความไม่ถูกต้อง
impropriety(n) ความไม่เหมาะ,ความไม่ถูกต้อง,ความไม่สมควร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
irregularityความไม่ถูกต้อง (ตามระเบียบแบบแผน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
falsity (n.) ความไม่ถูกต้อง See also: ความไม่จริง, ความไม่ซื่อสัตย์, ความหลอกลวง Syn. distortion, falsehood, misleading Ops. fact, truth
illegality (n.) ความไม่ถูกต้อง See also: ความไม่ชอบด้วยกฎหมาย Syn. illicitness, unlawfulness Ops. legality, lawfulness
illicitness (n.) ความไม่ถูกต้อง See also: ความไม่ชอบด้วยกฎหมาย Syn. illegality, unlawfulness Ops. legality, lawfulness
inaccuracy (n.) ความไม่ถูกต้อง See also: ความผิดพลาด, การขาดความเที่ยงตรง Syn. incorrectness Ops. accuracy, correctness
incorrectness (n.) ความไม่ถูกต้อง Syn. wrongness Ops. correctness
unlawfulness (n.) ความไม่ถูกต้อง See also: ความไม่ชอบด้วยกฎหมาย Syn. illegality, illicitness Ops. legality, lawfulness
wrongfulness (n.) ความไม่ถูกต้อง See also: ความไม่ชอบด้วยกฎหมาย Syn. illegality, illicitness, unlawfulness Ops. legality, lawfulness
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What do you mean by irregularities?คุณหมายความว่าไง ? ความไม่ถูกต้อง ?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความไม่ถูกต้อง
Back to top