ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความเศร้าโศก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความเศร้าโศก*, -ความเศร้าโศก-

ความเศร้าโศก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความเศร้าโศก (n.) melancholy See also: sorrowfulness, sadness Syn. ความหดหู่, ความสลดใจ, ความทุกข์ใจ Ops. ความสุข, ความสดชื่น, ความเบิกบาน
English-Thai: HOPE Dictionary
distress(ดิสเทรส') n. ความเศร้าโศก,ความเสียใจ,ความลำบาก,ความทุกข์ยาก,ภัยพิบัติ,ความเคราะห์ร้าย,การอายัดทรัพย์เพื่อบีบบังคับ vt. ทำให้เศร้าโศก,ทำให้ทุกข์ยาก., See also: distressful adj. ดูdistress distressfully adv. ดูdistress distressingly adv. ดูdi
dole(โดล) n. ทาน,สิ่งเล็กน้อยที่ให้เป็นทาน,เงินสงเคราะห์สำหรับผู้ว่างงาน,โชคชะตา,เคราะห์กรรม vt. ให้ทาน,ให้เล็กให้น้อย (share) ,ความเสียใจ,ความเศร้าโศก
dolor(โด'ลาร์) n. ความเสียใจ,ความเศร้าโศก,ความระทมทุกข์, See also: dolorous,adj.
dolour(โด'ลาร์) n. ความเสียใจ,ความเศร้าโศก,ความระทมทุกข์, See also: dolorous,adj.
gloom(กลูม) n. ความมืด,ความมืดครึ้ม,ความหมดหวัง,ความเศร้าโศก vi. มืดครึ้ม,ห่อเหี่ยวใจ,เศร้าหมอง,ซึมเศร้า. vt. ทำให้มืดครึ้ม., See also: gloomful adj., Syn. darkness
grief(กรีฟ) n. ความเศร้าโศก,ความเสียใจมาก,สิ่งที่ทำให้เสียใจมาก. -come to grief ผิดหวัง,สลดใจ, Syn. sadness
heartache(ฮาร์ท'เอค) n. ความเศร้าโศก,ความปวดร้าวใจ., See also: heartaching adj., Syn. grief,sorrow
sadness(แซด'นิส) n. ความเสียใจ,ความเศร้าโศก,ความโทมนัส,ความสลดใจ, Syn. sorrow
sorriness(ซอ'รินิส) n. ความเสียใจ,ความเศร้าใจ,ความน่าเสียใจ,ความเศร้าโศก
sorrow(ซอ'โร) n. ความเสียใจ,ความเศร้าใจ,ความระทมทุกข์,ความเศร้าโศก, See also: sorrower n., Syn. woe,sadness
woe(โว) n. ความเศร้าโศก,ความทุกข์,ความลำบาก,ความเสียใจ -interj. การอุทานแสดงความเศร้าโศก,ความทุกข์หรือความเสียใจ
woebegone(โว'บิกอน) adj. เต็มไปด้วยความเศร้าโศก,เต็มไปด้วยความระทมทุกข์หรือความเสียใจ, See also: woebegoneness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
despondence(n) ความเสียใจ,ความสลดใจ,ความหดหู่ใจ,ความเศร้าโศก
dolour(n) ความเศร้าโศก,ความเศร้าใจ,ความเสียใจ,ความระทมทุกข์
grief(n) ความเศร้าโศก,ความทุกข์ใจ,ความเสียใจ,ความโทมนัส
grievance(n) ความเศร้าโศก,ข้อข้องใจ,ความไม่พอใจ
lament(n) ความเศร้าโศก,ความเศร้า,ความเสียใจ
lamentation(n) ความเศร้าโศก,การคร่ำครวญ,ความเสียใจ,ความโทมนัส
mourning(n) การไว้ทุกข์,ความเศร้าโศก,การไว้อาลัย
regret(n) ความโทมนัส,ความเสียใจ,ความเศร้าโศก
sorrow(n) ความเศร้าโศก,ความเสียใจ,ความทุกข์ใจ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Griefความเศร้าโศก [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
dolor (n.) ความเศร้าโศก See also: ความเสียใจ, ความเศร้าใจ
dolour (n.) ความเศร้าโศก See also: ความเสียใจ
grief (n.) ความเศร้าโศก See also: ความอาลัย, ความเสียใจ Syn. sorrow Ops. pitilessness
mopes (n.) ความเศร้าโศก
ruefulness (n.) ความเศร้าโศก
ruffianism (n.) ความเศร้าโศก
woe (n.) ความเศร้าโศก See also: ความเสียใจ, ความทุกข์ร้อน Syn. grief, sorrow, distress, misfortune Ops. happiness, joy, pleasure
regret (n.) ความเศร้าโศกเสียใจ Syn. compunction, disappointment, sorrow
elegiac (adj.) โดยแสดงความเศร้าโศก See also: โดยแสดงความเสียใจ Syn. mournful, sorrowful
elegiac (n.) บทกลอนแสดงความเศร้าโศกเสียใจ
elegy (n.) บทกลอนแสดงความเศร้าโศกเสียใจ See also: คำกลอนแสดงความเศร้าโศกเสียใจ Syn. lament, requiem, threnody
woe (int.) คำอุทานแสดงความเศร้าโศก See also: คำอุทานแสดงความทุกข์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"... melancholy settled down upon his spirit."... ความเศร้าโศก เกิดขึ้นในจิตวิญญาณของเขา
You will never see the tiniest bit of regreคุณจะไม่มีวันได้เห็น ความเศร้าโศก แม้เพียงเล็กน้อย
The dictionary defines grief askeenmentalsuffering or distress overafflictionor loss.ดิกชันนารี ให้ความหมาย ความเศร้าโศก ว่า "ความทรมานทางจิตใจ หรือ ความเสียใจจากโรคภัย หรือความสูญเสีย"
For most, the final stage of grief is acceptance.ส่วนใหญ่ขั้นสุดท้ายของ ความเศร้าโศก คือการยอมรับ
Grief really makes you a smart-ass, too.ความเศร้าโศก ทำให้คุณดูดีมากเลยงั้นสิ
Grieving is messy.ความเศร้าโศกคือ ความยุ่งยากใจ
Griefcomes in its own time for everyone... initsownway .ความเศร้าโศกมา เมื่อถึงเวลาของมัน สำหรับทุกคน... มาในแบบของมัน... ดังนั้น สิ่งที่เราทำได้ดีที่สุด
Grief can make us wanna believeความเศร้าโศกสามารถทำให้เราเชื่อได้ว่า
What is all this grief about?ความเศร้าโศกเกี่ยวกับทั้งหมดนี้คืออะไร สองหน้า
Grief is complicated.ความเศร้าโศกเป็นความสับสน
"Little Tree's downcast. Seems he lost his aardvark. ""ความเศร้าโศกของลิตเติ้ลทรี ดูเหมือนว่าเข้าทำตัวอาร์ดวาร์คหายนะ"
I understand your rage and grief... but I beg you not to kill our lady.ผมเข้าใจความโกรธและความเศร้าโศกของคุณ... แต่ฉันขอให้คุณที่จะไม่ฆ่าผู้หญิงของเรา
Go now and rest for you are weary with sorrow and much toil.พวกเจ้าเหน็ดเหนื่อยกับความเศร้าโศก และตรากตรำมามากแล้ว
For me, the grief is still too near.สำหรับข้าแล้ว ความเศร้าโศกนั้นยังไม่จางหายไปเลย
Why speak of all your sadness or of life's painful woesอย่าพร่ำบ่นถึงความเศร้าโศก หรือความเจ็บปวดใดในชีวิต
You look so much like your father and just looking at you reminds me of the sad past.คุณช่างดูคล้ายกับท่านพ่อเป็นอย่างมาก และดูเหมือนจะเป็นเครื่องเตือนความเศร้าโศกครั้งก่อนของฉัน
Slash through all those regrets and fears and anything else that lives in the past or the future.ตัดผ่านทุกความเศร้าโศก ความหวาดกลัวพวกนั้น และอะไรก็ตามที่ยังคงอยู่ ในอดีตหรือว่าอนาดต
Clearly,grief becomes la slater.เห็นได้ชัด ความเศร้าโศกได้กลายเป็นนักล่า
Ahjussi, I need some money. Hey, why can't you understand that?ชีวิต, ความเศร้าโศก, ความโดดเดี่ยว, ความล้มเหลว, ความโกธร, การทรยศ, ความรักและน้ำปลา
The situation is even more desperate... because Simon is ill and needs daily medication.จากเหตุการณ์ในครั้งนั้น นำมาซึ่งความเศร้าโศกยิ่งขึ้น เนื่องจากไซมอนกำลังป่วย และจำเป็นต้องได้รับยาทุกวัน พ่อแม่ของเขา...
I would remove her abilities and end her suffering.ว่าผมจะกำจัดความสามารถและยุติความเศร้าโศกของเธอ
You spread misery because you can't feel anything else.นายแผ่กระจายความเศร้าโศก นายไม่สามารถรู้สึกอย่างอื่นได้
All the pain and all the grief.ความเจ็บปวดและความเศร้าโศกทั้งมวล
"lts struggles and its sorrows, its joys and its miseries are mine.การดิ้นรนต่อสู้ ความเศร้าโศกเสียใจ ความสุขสม และความทุกข์ระทมนั้น เป็นของข้าพเจ้า
A woman in grief counseling referred monique bryant to me.ผู้หญิงในที่ให้คำปรึกษาเรื่องความเศร้าโศก แนะนำโมนิก ไบรอัน ให้ฉัน
All their longings are here, their sadness.ทั้งหมดของพวกเค้าอยู่ที่นี่.. ความเศร้าโศกก็ด้วย..
YOU SAID LARGE GATHERINGS AREN'T A GOOD IDEA, IS NOT A TARGET. BUT THIS SERVICE...พิธีไม่ใช่เป้าหมายของเราครับ ผู้ต้องหาจะไม่ทำลายความเศร้าโศกที่เขาทำให้เกิด
Do you know what is a great cure for the blues?คุณรู้มั้ยว่าอะไรรักษาความเศร้าโศกได้ดี
Inlife... griefcanlooklikealot ofthings that bear little resemblance to sharp sorrow.ในชีวิต... ความเศร้าโศกดูเหมือนได้หลายอย่าง ทำให้เกิดสิ่งที่ คล้ายคลึงกับความเศร้ารุนแรง
She's not dealing with her grief.เธอไม่จัดการกับความเศร้าโศก
Thereallycrappything,ส่วนที่แย่ที่สุด ของความเศร้าโศก คือที่คุณควบคุมมันไม่ได้
He became known as the Boy with the Bleeding Heart because his grief was twofold.แต่พระองค์ถูกรู้จักกัน ในชื่อเจ้าชายผู้เสียพระโลหิต กลางพระหทัย เพราะความเศร้าโศก ของพระองค์ทรงทวีคูณ
Surely he wouldn't dare. He is blinded by grief, my Lord.เขาไม่กล้าทำอย่างนั้นแน่ๆ เขาถูกความเศร้าโศกครอบงำ พะยะค่ะ
Surely you understand the grief he feels for the loss of his son.มั่นใจว่าท่านต้องเข้าใจความเศร้าโศก ของเขาที่สูญเสียบุตรชาย
Only people who dearly miss the dead can see me.ฉันทำให้คนที่มีความเศร้าโศกเห็นได้
Expressing grief and anguish.ซึ่งแสดงถึงความเศร้าโศก และความเจ็บปวด
Overwhelming... grief and solace... in dialogue with each other.เธอถูกครอบงำ จากความเศร้าโศก คำปลอบโยนของผู้คนรอบข้าง
She did all the grief counseling last night.เธอให้คำปรึกษาความเศร้าโศกทั้งหมดเมื่อคืน
His... grief over Renee Walker's murder is causing him to create this fantasy about a Russian conspiracy.ของรัฐบาล ประประธานาธิปดีฮัสซาน ความเศร้าโศกของเขาจากการฆาตกรรมเรเน่เป็นเหตุให้เขา สร้างจินตนาการเกี่ยวกับการสมคบคิดพวกรัสเซีย
That's a nap.ร้อยปีที่ไม่สามารถหลบหนี จากความเศร้าโศก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความเศร้าโศก
Back to top