ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความเลว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความเลว*, -ความเลว-

ความเลว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความเลว (n.) malignance See also: badness, vileness, mercilessness, evil, vice, wickedness, terribleness Syn. ความชั่ว, ความร้ายกาจ, ความชั่วร้าย Ops. ความดี
ความเลวทราม (n.) wickedness See also: badness, immorality, depravity Syn. ความต่ำช้า, ความชั่วช้า
English-Thai: HOPE Dictionary
burning(เบิร์น'นิง) adj. ลุกไหม้,เผาไหม้,ร้อนจัด,สว่างมาก,ลุกช่วง,เร่าร้อน,สำคัญ,รีบด่วน n. การเผาไหม้,ความเลวร้ายมาก, ปัญหาสำคัญ
horror(ฮอ'เรอะ) n. ความน่ากลัว,ความน่าเบื่อหน่ายที่สุด,ความเลวร้ายมาก, Syn. dread
ill(อิล) adj.,adv. ไม่สบาย,ป่วย,เป็นโรค,เลว,ชั่ว,น่ารังเกียจ,ไม่เหมาะสม,ยุ่งยาก,ไม่ชำนาญ,มุ่งร้าย. n. ความเลว,ผลร้าย,อันตราย,โชคร้าย,บาดเจ็บ,โรคบาป., See also: illilly adv., Syn. sick,evil,harm
illness(อิล'นิส) n. การไม่สบาย,การเจ็บไข้ได้ป่วย,อาการคลื่นเหียนอาเจียน,ความเลวร้าย
low(โล) adj.,adv. ต่ำ, น้อย, เตี้ย,หย่อน,งอลง,อ่อนเพลีย,อ่อนแรง,ค่าต่ำ,หดหู่ใจ,ต่ำต้อย,เลว,ชั่ว,หยาบช้า,เกียร์ต่ำ,เสียงต่ำ,เสียงแผ่ว n. สิ่งที่อยู่ต่ำ,ราคาต่ำ,ค่าต่ำ,เกียร์แรก,เกียร์ต่ำ,ความเลว,ความหยาบคาย. vi. (วัว) ร้อง,เปล่งเสียงคล้ายเสียงวัว n. การร้องเสี
muckrake(มัค'เรค) vt. ค้นหาและเปิดเผยความเลว,การฉ้อราษฎร์บังหลวงหรืออื่น ๆ, See also: muckraker n.
relapse(รีแลพซฺ') vi.,n. (การ) กลับสู่สภาพเดิม,กลับทรุด,กำเริบใหม่,กลับสู่ความเลวเดิม, See also: relapser n. relapsable adj., Syn. weaken,regress
scaliness(สเคล'ลินิส) n. การมีเกล็ด,การมีสะเก็ด,การตกสะเก็ด,การมีคราบ,คราบบนผิวของเหลว,ความเลวทราม,ความใจแคบ
turpitude(เทอ'พิทูด) n. ความต่ำช้า,ความเลวทราม,พฤติกรรมที่เลวทราม
vice(ไวซฺ) n. ความชั่ว,ความชั่วร้าย,ความเลว,ความเลวทราม,เรื่องชั่วทางเพศ,ความผิดพลาด,ปมด้อย,ข้อเสีย,มลทิน,ข้อบกพร่อง,ความบกพร่องทางกาย,นิสัยที่เลว. prep. แทนที่,แทนที่จะ,แทน,รอง,ตัวแทน, See also: viceless adj., Syn. depravity
villainy(วิล'ละนี) n. ความเลวร้าย,ความชั่วร้าย,การกระทำที่เลวร้าย,การกระทำที่ชั่วร้าย
wickedness(วิค'คิดนิส) n. ความชั่วร้าย,ความเลวทราม,ความโหดร้าย,พฤติกรรมที่ชั่วร้าย,สิ่งที่ชั่วร้าย
worsening(เวิร์ส'เซินนิง) n. ความเลวลง,ความแย่ลง, Syn. deterioration
English-Thai: Nontri Dictionary
baseness(n) ความเลวทราม,ความเลว,ความต่ำช้า
coarseness(n) ความเลว,ความหยาบ,คุณภาพเลว
depravity(n) ความเลวทราม,ความชั่วช้า,ความต่ำช้า,ความเสื่อมทราม
deterioration(n) การเสื่อมลง,ความเลวลง,ความเสื่อมทราม
dirt(n) สิ่งสกปรก,สิ่งที่ไร้ค่า,ความชั่ว,ความเลวทราม
enormity(n) ความใหญ่โต,ความมหึมา,ความเลวร้าย,ความร้ายกาจ
immorality(n) ความเลวทราม,ความผิดศีลธรรม,การผิดทำนองคลองธรรม
impurity(n) ความไม่บริสุทธิ์,ความไม่ดี,ความเลว,การมีสิ่งเจือปน
inferiority(n) ความต่ำกว่า,ความเลวกว่า,ความด้อยกว่า,ความเป็นรอง
knavery(n) ความคดโกง,ความเลว,ความไม่ซื่อ
turpitude(n) ความต่ำช้า,ความชั่วร้าย,ความเลวทราม
vice(n) ความชั่ว,ความเลว,ความพยศ,ข้อเสีย
wickedness(n) ความโหดร้าย,ความชั่วร้าย,ความดุร้าย,ความเลวทราม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
badness (n.) ความเลว See also: ความชั่วร้าย Syn. evil, wickedness Ops. goodness
baseness (n.) ความเลวทราม See also: ความไม่ดี Syn. brutality, wickedness Ops. kindness, mercy
enormity (n.) ความเลวทราม See also: ความชั่วร้าย, ความเสื่อมศีลธรรม Syn. evil, outrage, wickedness
turpitude (n.) ความเลวทราม
nefariousness (n.) ความเลวร้าย See also: ความร้ายกาจ
vileness (n.) ความเลวร้าย See also: ความต่ำช้า Syn. turpitude, lewdness
asphalt jungle (sl.) เมืองที่มีแต่ความรุนแรง / ความเลวร้าย
phoenix (n.) คนหรือสิ่งที่ฟื้นจากการทนทุกข์ทรมานจากภัยพิบัติหรือความเลวร้ายต่างๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Up against good, evil, angels, devils, destiny and God himself.เผชิญกับความดี ความเลว เทวดา ปีศาจ โชคชะตา และตัวพระเจ้าเอง
Being a prick keeps you handsome.ความเลว ทำให้คุณหล่อขึ้น
The horror when all your friends get asked to the dance, and you don't, and you have to sit there...ความเลวร้าย เมื่อเพื่อนๆถูกขอเต้นรำด้วย แต่เธอไม่ และต้องนั่งอยู่ตรงนั้น...
His terrible crimes against our people demand retribution!ความเลวร้ายนี้ต่อพวกเราจึิงต้องชําระ
Unocal is emblematic of corporate abuse and corporate power run amokยูโนแคลคือสัญลักษณ์ความเลวร้ายของบรรษัท และอำนาจบรรษัทที่บ้าคลั่ง
It's just being bad.แต่มันเป็นความเลวร้าย
I'm bored of wicked. I'm here because...ข้าเบื่อความเลวร้าย.
For I swear, dreadful darkness will fall upon you.เพราะฉันสาบานว่า ความเลวร้าย หายนะจะมาถึงแก
I was born from the union of evil and innocence.ของความเลวร้ายและความบริสุทธิ์
I know that you piece of shit, but what's he doing on that fucking monitor?ฉันรู้ว่านั้นเป็นส่วนหนึ่งของความเลว,แต่อะไร เขากำลังทำอะไรในจอมอนิเตอร์บ้านี่ ?
However, this valorous visitation of a bygone vexation stands vivified and has vowed to vanquish these venal and virulent vermin vanguarding vice and vouchsafing the violently vicious and voracious violation of volition.อย่างไรก็ตาม บัดนี้ความโกรธเกรี้ยว ได้หายไป คงเหลือไว้แต่ความเบิกบาน ...และสาบานที่จะปราบปราม ความเลวทราม ฉ้อฉล ที่คุกคาม... ...รวมทั้งการเพิกเฉยต่อสิ่งเลวร้าย และการแย่งชิงอย่างไร้ศีลธรรม.
And thus I clothe my naked villainy with old odd ends stolen forth from holy writ and seem a saint, when most I play the devil.เมื่อนั้นฉันห่อหุ้มความเลวร้ายอันเปลือยเปล่า... ...ด้วยเศษซากสุดท้าย ที่ขโมยเอามาจากคำจารึกในพระคัมภีร์... ...ดุจดังนักบุญ, ยามที่ฉันเผชิญหน้ากับมัจจุราช
The scales of good and evil.เครืองชั่งความดีกับความเลว
Yeah, yeah. I could have knocked over the scales of good and evil... and changed the destiny of every character in Fairytale Land.ใช่ ใช่ ฉันรู้ ฉันทำ ตาชั่งความดีความเลวหล่น
The prince defeats Frieda... we fix the scales of good and evil... and the boss doesn't have to know!เจ้าชายชนะฟรายด้า.. เราแก้ไขตาชั่งแห่งความดีความเลว... และเจ้านายก็ไม่ต้องรู้!
Dastardly follower in charge of badness?ผู้ติดตามเลวๆ ดูแลเรื่องความเลว
And after the horrible events of 9/1 1 , we said, "Never again."หลังความเลวร้ายของเหตุการณ์ 11 กันยา เราพากันพูดว่า"ขออย่าให้เกิดขึ้นอีกเลย"
It's this wretched El Nino.เพราะความเลวร้ายของเอลนินโญ่
If he could hide all that over fucked up shit,ถ้าเขาซ่อนความเลวทั้งหมดนั่นได้
This is a tape of my latest nanny disaster.นี่คือเทปความเลวร้าย ของพี่เลี้ยงเด็กคนที่แล้วของฉัน
And it gets worse.และนี้คือความเลวของมัน
I think it's time you made good on all the bad you've done,theodore.ฉันว่าถึงเวลาแล้วที่แกจะทำดีทดแทนความเลวที่ทำไป ธีโอดอร์
If you stood up against corruption instead of doing your deal with the devil.ถ้านายยืนหยัดต่อต้านความเลวทราม นอกจากตกลงกับปีศาส
Revenge on those whose cruelty was the cause of all this misfortune."แก้แค้นผู้คนเลวทรามที่เป็นต้นเหตุ ของความเลวร้ายทั้งหมดนี้
Don't you understand that?คุณไม่เข้าใจความเลวร้ายของมันหรือไง
"Yes, you ignorant, badly brought-up female!" ใช่ ,ลูกละเลยความเลวร้ายที่พวกผู้หญิงนำพามา
But that first company she started was corrupt.แต่องค์กรที่ผ่านมา เธอเริ่มจากความเลวร้าย
Back problems, Warden. The worst.ปัญหาเดิม วาร์เด้น ความเลวร้าย
Well, you taught your daughter about good vs evil?งั้น คุณได้สอนเธอเกี่ยวกับความดีความเลวมั้ย ?
Good conquering Evil. The righteous prospering, the wicked suffering.ความดีเอาชนะความเลว ความชอบธรรมเอาชนะ
How come there's so much wrong in the world, Lafayette?ทำไมในโลกนี้ถึงเต็มไปด้วยความเลวทรามนะ ลาฟาเยต?
This man is a mean son of a bitch.คน ๆ นี้คือความเลวร้ายสุดขั้ว เราล้อมไว้หมดแล้ว เขาไม่มีทางรู้ว่าเขาจะเจอกับอะไร
It's a different beast now- factory farm.มันเป็ความเลวร้ายที่แตกต่าง ฟาร์มแบบโรงงาน
Josef fritzl kept his daughter in a cell in his own house, and they had several kids together.และพวกเขามีเด็กอยู่รวมกันหลายคน สถานการณ์ความเลวทราม แต่ละอย่างนั้น
Before you is your lawyer who swore an oath of ethics, but chose to see no evil in order to benefit herself.แต่เลือกที่จะเพิกเฉยต่อความเลว เพื่อที่จะแสวงหากำไร พออุปกรณ์ที่เธอเริ่มเปลี่ยน ติดตาและปากของเธอ เพื่อให้การทำงานช้าลงไป
You just brought back my worst self.เธอแค่นำฉันกลับไปสู่ความเลวร้ายที่สุดของฉัน
All the nation's dirty laundry, and more.ร้านซักล้างความเลวแห่งชาติและมากกว่านั้น
That beats a lousy trophy, don't you think?เอาชนะความเลวทรามแค่ไหนก็ได้ คิดเหมือนกันไหม?
And to add salt to it all, the fallen policeman was the only one who got any attention.ยิ่งเพิ่มความเลวร้ายมากขึ้นไปอีก ตำรวจดีๆสักคน. แค่คนๆเดียว ที่จะให้ความสำคัญ.
We're just gonna distract them from their plight and the smell of urine and make them happy with our glamorous Christmas cheer.จากความเลวร้าย และกลิ่นปัสสาวะ และทำให้พวกเขามีความสุขกับเสน่ห์ของคริสต์มาส

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความเลว
Back to top