ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความเข้าใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความเข้าใจ*, -ความเข้าใจ-

ความเข้าใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความเข้าใจ (n.) understanding See also: comprehension Syn. ความรู้ความเข้าใจ
ความเข้าใจผิด (n.) misunderstanding See also: misleading, misinterpretation Syn. ความเข้าใจพลาด
ความเข้าใจพลาด (n.) misunderstanding See also: misleading, misinterpretation
English-Thai: HOPE Dictionary
apercu(อะเพอซี') n., (pl. -cus) fr. การมองแวบเดียว, ความเข้าใจลึกซึ้ง, การสรุป
apprehension(แอพพริเฮน'เชิน) n. ความสงสัย,ความกลัว, ความหวาดหวั่น,ความเข้าใจ, การหยั่งรู้,ความคิดเห็น,การจับกุม, Syn. dread, alarm, capture, comprehension)
cognition(คอกนิช'เชิน) n. การรับรู้,กระบวนการรับรู้ สิ่งที่เข้าใจหรือรู้,ความรู้ความเข้าใจ., See also: cognitive adj.
comprehension(คอมพริเฮน'เชิน) n. ความเข้าใจ,ภาวะที่เข้าใจ,ความสามารถเข้าใจ,ความสามารถในการเรียนรู้,การครอบคลุม,การกินความกว้าง, Syn. perception,grasp
disillusion(ดิสอิลู'เชิน) vt.ขจัดสิ่งลวงตาออก,ขจัดความเข้าใจผิดทิ้ง, See also: disillusionment n.
imbroglio(อิมโบรล'โย) n. ภาวะยุ่งเหยิง,สถานการณ์ที่ลำบาก,ความเข้าใจผิด,ความไม่ลงรอยกัน,กองที่ยุ่งเหยิง
imperception(อิมเพอเซพ' เชิน) n. การไร้ความรู้สึก, อำนาจที่ด้อยลงในการรับความรู้สึก (สำเหนียกได้ยิน, ความเข้าใจ, ความเห็น) ., See also: imperceptive adj. imperceptivity, imperceptiveness n., Syn. blemish, fault
inapprehensive(อินแอพพริเฮน' ซิฟว) adj. ขาดความเข้าใจ, ไม่รู้, ไม่ตระหนักถึง., See also: inapprehensiveness n.
intelligent(อินเทล'ลิเจินทฺ) adj. มีสติปัญญา,ฉลาด,มีไหวพริบดี,มีความเข้าใจหรือความรู้ดี. adv., Syn. clever
intimacy(อิน'ทะมาซี) n. ความคุ้นเคย,ความใกล้ชิด,ความสนิทสนม,ความเข้าใจลึกซึ้ง,ความสนิทสนมในทางเพศ,ความเป็นเรื่องส่วนตัว, Syn. closeness
intuition(อินทูอิช'เชิน) n. การรู้โดยสัญชาตญาณ,การรู้โดยความรู้สึกที่เกิดขึ้นเองในใจ,การหยั่งรู้ความเข้าใจอันซาบซึ้ง,ความสามารถในการเข้าใจโดยสัญชาตญาณ,สหัชญาณ., See also: intuitional adj. intuitionly adv., Syn. feeling,sixth se
ken(เคน) n. ความรู้,ความเข้าใจ,สายตา vt. รู้,เข้าใจ,ดู,เห็น
machine languageภาษาเครื่องหมายถึง ภาษาคอมพิวเตอร์ที่สามารถทำให้เครื่องรับรู้และเข้าใจได้ เขียนโดยใช้รหัสเลขฐานสองเป็นหลัก (ฉะนั้น จะมีแต่เลข 0 กับ 1 เท่านั้น) คำสั่งแต่ละคำสั่งจะหมายถึงการทำงานอย่างหนึ่ง แต่ละโปรแกรมจึงจะยาวค่อนข้างมาก ผู้ที่เริ่มต้นเรียนคอมพิวเตอร์ใหม่ ๆ ไม่ควรเรียนการเขียนโปรแกรมด้วยภาษานี้เลย เพราะอาจจะทำให้หมดกำลังใจไปเลย อาจจะพอเปรียบได้ว่า เลขฐานสองนั้นก็เหมือน ๆ กับตัวโน้ต เพลง (ภาษาดนตรีก็เข้าใจยากไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าภาษาเครื่องนี้สักเท่าใดดอก) อย่างไรก็ตาม ก็ต้องทำความเข้าใจไว้เสมอว่า ไม่ว่าเราจะสั่งให้เครื่องทำงานด้วยโปรแกรมภาษาอะไรก็ตาม ตัวแปลโปรแกรม (compiler) ก็จะต้องทำหน้าที่แปลภาษาที่เราใช้ให้เป็นภาษาเครื่องก่อนเสมอ คอมพิวเตอร์จึงจะเข้าใจจนสามารถปฏิบัติตามคำสั่ง (execute) นั้น ๆ ได้
mastery(มาส'เทอรี) n. ความเป็นนาย,อำนาจปกครอง,อำนาจควบคุม,ความเข้าใจ,ความรอบรู้,ชัยชนะ,การเรียนรู้,ความเชี่ยวชาญ
misapprehension(มิสแอพริเฮน'เชิน) n. ความเข้าใจผิด., See also: misapprehensive adj.
miscreance(มิส'ครีเอินซฺ) n. ความเชื่อที่ผิด,ความเข้าใจผิด,ความนอกรีต,ความคิดนอกทาง
mistake(มิสเทคฺ') {mistook,mistaken,mistaking,msitakes} n. ความผิดพลาด,ความเข้าใจผิด,ความนึกคิดที่ผิด. v. เข้าใจผิด,ตีความหมายผิด,ประเมินค่าผิด, See also: mistakingly adv., Syn. error,blunder
misunderstanding(มิสอันเดอสแทน'ดิง) n. ความเข้าใจผิด,ความไม่สามารถจะเข้าใจได้,ความไม่เห็นด้วย, Syn. mistake
opacity(โอแพส'ซิที) n. ความทึบ,ความขุ่นมัว,สิ่งทึบแสงหรือขุ่นมัว,ความเข้าใจยาก,ความมีปัญญาทึบ, Syn. density
patency(เพท'ทันซี) n. สภาพของสิทธิบัตร,ความแจ้งชัดความเข้าใจ
perspicuity(เพอสพิคิว'อิที) n. ความชัดเจน,ความแจ่มแจ้ง,ความเข้าใจง่าย, Syn. plainness
picture(พิค'เชอะ) n. ภาพ,รูปภาพ,ภาพวาด,ภาพถ่าย,แผ่นภาพ,ภาพอันสวย,ภาพยนตร์,ภาพพจน์,ภาพจินตนาการ,จอภาพ,สถานการณ์,ความเข้าใจต่อสถานการณ์ vt. แสดงเป็นภาพ,นึกภาพ,จินตนาการ,นึกหลับตา,พรรณา,ถ่ายเป็นภาพยนตร์
self-knowledge(เซลฟฺนอล'ลิจฺ) n. การรู้จักตัวเอง,ความเข้าใจในตัวเอง
simplicity(ซิมพลิส'ซิที) n. ความง่าย ๆ ,ความเรียบ ๆ ,ความไม่สลับซับซ้อน,ความเข้าใจได้ง่าย,ความชัดเจน,ความตรงไปตรงมา,ความมีใจซื่อ,ความจริงใจ,ความไม่มีใจคิดโกง,ความไม่หรูหรา,ความไม่มีอะไร,ความด้อยปัญญาหรือประสบการณ์, Syn. easiness
trancendence(แทรน'เซนเดินซฺ,-ซี) n. การอยู่เหนือ,การอยู่นอกเหนือ,การมีชัย,การเหนือความเข้าใจ,การอยู่เหนือความเข้าใจ, See also: transcendent adj.
transcendency(แทรน'เซนเดินซฺ,-ซี) n. การอยู่เหนือ,การอยู่นอกเหนือ,การมีชัย,การเหนือความเข้าใจ,การอยู่เหนือความเข้าใจ, See also: transcendent adj.
understanding(อันเดอะสแทน'ดิง) n.,adj. (เกี่ยวกับ) ความเข้าใจ,การเข้าใจ,ความสามารถในการเข้าใจ,สติปัญญา,ความรู้,เชาวน์,ความเห็นอกเห็นใจ, See also: understandingly adv. understandingness n., Syn. intelligence,intellect,agreement
uptake(อัพ'เทค) n. ความเข้าใจ,การหยิบขึ้น,การยกขึ้น,ที่ดูด,การดูด,ทางขึ้นของควัน,ช่องขึ้นของลม., Syn. understanding
English-Thai: Nontri Dictionary
apperception(n) ความเข้าใจ,สติสัมปชัญญะ
apprehension(n) การจับกุม,ความเข้าใจ,ความหวาดหวั่น,ความเกรงกลัว
cognition(n) ความรู้ความเข้าใจ,ญาณ
comprehension(n) ความเข้าใจ,การหยั่งรู้
comprehensive(adj) เกี่ยวกับความเข้าใจ,กินวงกว้าง,กว้างขวาง,ครอบคลุม
deception(n) ความหลอกลวง,การตบตา,ความเข้าใจผิด,เล่ห์เพทุบาย,การต้มตุ๋น
delusion(n) การหลอกลวง,การตบตา,โมหันธ์,ภาพลวงตา,ความเข้าใจผิด
imbroglio(n) ความยุ่งยาก,ความยุ่งเหยิง,ความสับสน,ความเข้าใจผิด
knowledge(n) ความรู้,ความเข้าใจ,ความรู้จัก
misapprehension(n) ความเข้าใจผิด
misconception(n) ความเข้าใจผิด,ความเห็นผิด
misunderstanding(n) ความเข้าใจผิด,การตีความผิด
perception(n) การสังเกตเห็น,การได้ยิน,ความรู้สึก,ความเข้าใจ,การหยั่งรู้,ญาณ
perspicuity(n) ความชัดแจ้ง,ความแจ่มแจ้ง,ความเข้าใจง่าย
sense(n) ความรู้สึก,ไหวพริบ,ความเข้าใจ,ประสาทสัมผัส,สติปัญญา,เหตุผล
understanding(n) ความเข้าใจ,ปัญญา,เชาวน์,สมอง
wit(n) ความเข้าใจ,เชาวน์,ปัญญา,ไหวพริบ,ความหลักแหลม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
comprehensionความเข้าใจซึ้ง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
understanding, commonsenseความเข้าใจแบบสามัญสำนึก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
commonsense understandingความเข้าใจแบบสามัญสำนึก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Clarifyความเข้าใจ [การแพทย์]
Comprehensionความเข้าใจ,ความเข้าใจภาษา,การเข้าใจ,การทำความเข้าใจ [การแพทย์]
Architectureสถาปัตยกรรมโครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์ว่าประกอบด้วยหน่วยอะไรบ้าง หน่วยเหล่านี้ทำงานอย่างไร มีวิธีการส่งผ่านข้อมูลและคำสั่งถึงกันอย่างไร วิชาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์เป็นวิชาที่สำคัญ เพราะช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจว่าคอมพิวเตอร์ทำงานได้อย่างไร ชิ้นส่วนต่างๆ ภายในเครื่องมีอะไรบ้าง [คอมพิวเตอร์]
Cartoonการ์ตูนการ์ตูน (Cartoon) หมายถึง ลายเส้นภาพวาดคน สัตว์ สิ่งของในรูปแบบที่เหมือนหรือมีเค้าโครงที่ใกล้เคียงกับของจริงหรือต่างจากของจริงตามจินตนาการของผู้วาด เพื่อสร้างความตลกขบขัน สื่อความหมาย หรือล้อเลียนสังคม ซึ่งอาจมีลักษณะเกินความจริง เพื่อถ่ายทอดอารมณ์ หรือแสดงแนวคิดต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
Comprehensiveเบ็ดเสร็จ,ความเข้าใจ [การแพทย์]
Manipulationการปั่นหุ้นการซื้อขายหลักทรัพย์ใด ๆ โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคล เพื่อสร้างสภาพการซื้อขายให้ผิดไปจากภาวะที่เป็นจริง โดยเจตนาให้ผู้อื่นซื้อหรือขายหลักทรัพย์ด้วยความเข้าใจผิด การกระทำดังกล่าวนี้ ถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งมีบทกำหนดโทษไว้ด้วย [ตลาดทุน]
Mythเทพปกรณัมเทพปกรณัม (Myth) คือ เรื่องที่แสดงให้เห็นถึงเหตุการณ์และเรื่องราวในบรรพกาลเกี่ยวกับพื้นโลก ท้องฟ้าและพฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ โดยมีเทพเจ้าเป็นผู้ควบคุมปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ ซึ่งรูปร่างลักษณะของเทพเจ้าจะเหมือนกับมนุษย์ทั่วไป แต่เป็นมนุษย์ที่อมตะ คือ เป็นผู้ที่ไม่ตายและมีพลังอำนาจทางเวทมนต์คาถาและมีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ เทพปกรณัมจึงเป็นนิทานเกี่ยวกับเทพเจ้า เทพธิดาประจำถิ่น ประจำเผ่าพันธุ์ ตามความเชื่อของแต่ละสังคม เช่นเรื่องพระอินทร์ พระอิศวร พระราหู เป็นต้น สำหรับเรื่องเทพปกรณัมนี้อาจเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากสำหรับเด็กโดยเฉพาะเด็กเล็ก ๆ จนถึงอายุ 7-8 ขวบ ส่วนเด็กอายุ 9-14 ปี ควรได้อ่านเทพปกรณัมฉบับดัดแปลง เพราะโตพอที่จะเข้าใจเรื่องราวอันสลับซับซ้อนและเป็นพื้นฐานนำไปสู่ความเข้าใจเกี่ยวกับมหากาพย์และนิทานวีรบุรุษต่อไป
Memorandum of Understandingบันทึกความเข้าใจ
procedural languagesภาษาเชิงกระบวนความ, ภาษาโปรแกรมที่มีลักษณะการทำงานตามลำดับของคำสั่งจากคำสั่งแรกจนถึงคำสั่งสุดท้าย และบางคำสั่งอาจจะถูกทำซ้ำ หรือบางคำสั่งอาจจะไม่ถูกกระทำเลย ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในโปรแกรม ภาษาในกลุ่มนี้เหมาะสำหรับการเริ่มต้นทำความเข้าใจกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เนื่องจากช่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
reverse engineeringวิศวกรรมย้อนรอยวิธีการวิจัยศึกษาตรวจสอบสิ่งประดิษฐ์ หรือซอฟต์แวร์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่การทำงานส่วนประกอบ ตลอดจนกลไกในการดำเนินงานนั้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างสิ่งประดิษฐ์ หรือซอฟต์แวร์นั้นขึ้นมาใหม่ โดยไม่ให้ผิดกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา [คอมพิวเตอร์]
userผุ้ใช้ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ หรือได้ประโยชน์จากการใช้คอมพิวเตอร์อาจแบ่งเป็นสองกลุ่มคือ end user ผู้ใช้ขั้นสุดท้าย ผู้ใช้ข่าวสารข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้คอมพิวเตอร์คิดงานโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม และ power user ผู้ใช้ระดับเก่ง หมายถึงผู้ใช้คอมพิวเตอร์ที่มีความเข้าใจระบบคอมพิวเตอร์อย่างมาก จนถึงขั้นสามารถเขียนโปรแกรม หรือสั่งงานคอมพิวเตอร์ได้เอง [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
apprehension (n.) ความเข้าใจ Syn. understanding
comprehension (n.) ความเข้าใจ Syn. understanding, perception
feeling (n.) ความเข้าใจ See also: ความรัก, ความเห็นใจ, ความเมตตา
grip (n.) ความเข้าใจ Syn. comprehension, understanding Ops. misunderstanding
mindfulness (n.) ความเข้าใจ See also: ความตระหนัก, การรับรู้, การหยั่งรู้ Syn. awareness, recognition Ops. ignorance
notion (n.) ความเข้าใจ Syn. understanding
perception (n.) ความเข้าใจ See also: ความตระหนัก, การรับรู้, การหยั่งรู้ Syn. awareness, recognition, mindfulness Ops. ignorance
realisation (n.) ความเข้าใจ See also: ความตระหนัก Syn. understanding, recognition
recognition (n.) ความเข้าใจ See also: ความตระหนัก, การรับรู้, การหยั่งรู้ Syn. awareness, mindfulness Ops. ignorance
recognition (n.) ความเข้าใจ See also: ความตระหนัก Syn. understanding
false impression (n.) ความเข้าใจผิด See also: ความเชื่อผิดๆ, ความคิดผิดๆ Syn. confusion, delusion
illusion (n.) ความเข้าใจผิด See also: ความเชื่อผิดๆ, ความคิดผิดๆ Syn. confusion, delusion, false impression
misconception (n.) ความเข้าใจผิด See also: ความคิดที่ผิดๆ, ความเห็นผิดๆ Syn. misinterpretation, delusion
mistake (n.) ความเข้าใจผิด See also: ความสำคัญผิด, ความนึกคิดที่ผิด Syn. misunderstanding, misconception Ops. understanding
mistaking (n.) ความเข้าใจผิด See also: ความหลงผิด Syn. misapprehension, misconception, misinterpretation Ops. understanding, conception
misunderstanding (n.) ความเข้าใจผิด See also: ความหลงผิด Syn. misapprehension, misconception, misinterpretation, mistaking Ops. understanding, conception
insight (n.) ความเข้าใจลึกซึ้ง See also: เชาวน์ปัญญา Syn. comprehension, understanding
profundity (n.) ความเข้าใจหรือการจัดการบางสิ่งอย่างจริงจังมาก See also: ความเอาจริงเอาจัง Syn. sagacity, deepness
realization (n.) ความเข้าใจหรือความตระหนัก Syn. understanding, recognition
recognition (n.) ความเข้าใจหรือความตระหนัก Syn. understanding
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
That's a common misconceptionนั่นเป็นความเข้าใจผิดโดยทั่วไป
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your perception must be in error.ความเข้าใจของคุณ ต้องผิดพลาดแน่
I understand your apprehension about a dark horse from the states, but I can assure you that the Waldorfs are as prestigious a family as America has, and I would never bring ignominy to Louis.ความเข้าใจของคุณเกี่ยวกับเรื่องม้าดำจากที่ต่างๆ แต่ฉันมั่นใจคุณได้ว่าตระกูลวอลดอร์ฟ เป็นครอบครัวที่มีเกียรติมากเท่าที่ชาวอเมริกันเป็น และฉันก็ไม่เคยทำใ้ห้หลุยส์ต้องเสื่อมเสีย
An advanced grasp of the mathematics of probability, mapped onto a thorough apprehension of human psychology and the known dispositions of any given individual, can reduce the number of variables considerably.ความเข้าใจขั้นสูงของความน่าจะเป็น ที่ถูกเชื่อมไว้กับความเข้าใจอย่างละเอียดของจิตวิทยามนุษย์ และ การรู้ถึงนิสัยของบุคคลนั้นๆ
..the misunderstanding that is between us.ความเข้าใจผิดระหว่างเรา
I understood it in my flesh.ความเข้าใจมันอยู่ในเลือดเนื้อ
"Excellent understanding of the criminal justice system."ความเข้าใจระบบตัดสินคดีความอย่างดีเลิศ
Your understanding of geometry is not very advanced.ความเข้าใจรูปทรงเรขาคณิตของคุณ ยังไม่สูงมาก
The understanding that money is the most important thing?ความเข้าใจว่าเงิน คือสิ่งสำคัญที่สุด?
Perception drives the reality, Peter.ความเข้าใจสร้างให้เป็นจริง ปีเตอร์
I have a profound depth of knowledge of the evolution of government from early Mesopotamian city states to the Ching Dynasty to Moorish caliphates, the laws of Ur-Nammu and Hammurabi...ความเข้าใจอย่างลึกซี้งเรื่อง วิวัฒนาการของรัฐ ตั้งแต่ก่อนนครรัฐเมโซโปเตเมีย ไปจนถึงราชวงซ์ชิง ถึงแขกมัวร์คาลิเฟส หลักกฏหมายแห่งเออนัมมูและฮัมมูราบี
Understanding Sleep...ความเข้าใจในการนอนหลับ...
New insights into Forensic Odontology.ความเข้าใจใหม่ ต่อนิติเวชทันตกรรม
Comprehension is not a requisite of cooperation.ความเข้าใจไม่ใช่สิ่งจำเป็นของการร่วมมือ
It is obvious to anyone with a spark of humanity in them that he should be treated with sympathy and understanding and sent home.เป็นที่ชัดเจนให้กับทุกคนที่มี ประกายไฟ ของความเป็นมนุษย์ในตัวเขาว่า เขาควรจะเป็น รับการรักษาด้วยความเห็นอก เห็นใจและความเข้าใจ
As I grew up, whenever I'd meet one who seemed to be at all clear-sighted, in order to find out if he was really a person of true understanding,ขณะที่ผมเติบโตขึ้น เมื่อไรก็ตามที่ผม เจอคนที่ดูจะมีสายตาคมกริบ เพื่อที่จะรู้ว่าเขาเป็นคนที่ มีความเข้าใจอย่างแท้จริงหรือไม่
Gimme, how can you Gimme, understandเธอยังเด็ก จะให้ฉันได้อย่างไร ให้ความเข้าใจ
Well, me and the Lord... we got an understanding.พระเจ้าและผม มีความเข้าใจกัน
Let us begin by being clear about General Smuts' new law.เรามาเริ่มด้วยการทำความเข้าใจ กฎหมายใหม่ของนายพลสมัท
Begging the understanding of my friends I am asking Panditji to stand down.เพื่อความเข้าใจกันของเพื่อนๆ ผมจะขอให้พันดิตจีถอนตัว
In a way, I'm grateful, as this delusion spares her the reality of our predicament.ในวิธีที่ฉันรู้สึกขอบคุณเป็นความเข้าใจผิดนี้ อะไหล่ของเธอเป็นจริงของสถานการณ์ของเรา
I will try to teach John some rudimentary manners... and a greater understanding of the language.ฉันจะพยายามที่จะสอนให้ จอห์นมารยาทพื้นฐานบางอย่าง ... และความเข้าใจมากขึ้นของภาษา
No, it wasn't my hands, it was my... my misunderstanding.ไม่มีก็ไม่ได้มือของฉัน มันเป็นของฉัน ... ความเข้าใจผิดของฉัน
There must be some arrangement we can make?. ผมว่า เราน่าจะปรับความเข้าใจกันได้ ใช่ไหม?
What's to understand about a bunch of guys who have to prove themselves by beating each other's brains out?สิ่งที่จะทำความเข้าใจเกี่ยวกับพวงของคน ... ... ที่มีการพิสูจน์ตัวเองด้วยการเต้นสมองของกันและกันออกมา?
He was talking about love and peace and understanding.เขาพูดถึงความรักและความสงบสุข และความเข้าใจ
All right, Russell, message understood.สิทธิทั้งหมดรัสเซลข้อความเข้าใจ
Yakov said that innocence was a delusion.ยาโคฟกล่าวว่าความบริสุทธิ์เป็นความเข้าใจผิด
Let me understand this.ขอทำความเข้าใจแป๊ปนะ
Then we'll talk about making jazz.แล้วเราค่อยทำความเข้าใจกับ ดนตรีแจ๊ส.
Let me set you straight about a few things.เรามาทำความเข้าใจกันก่อนนะ
They won't be as understanding as we are.พวกเขาคงไม่มีความเข้าใจเหมือนกับพวกเราหรอก
So I said to him "Let me just see if I understand this".แล้วผมก็บอกเขาว่า ขอทำความเข้าใจหน่อย
You ever thought about sitting down and talking about your differences?คุณเคยปรับความเข้าใจกับเขาหรือเปล่า?
Mrs Bennet, before you take any, or all of these houses, let us come to a right understanding.คุณนายเบนเน็ตก่อนที่คุณคิดจะซื้อบ้านพวกนี้ เราลองมาทำความเข้าใจที่ถูกต้องกันก่อน
Let me be rightly understood.มาให้ฉันทำความเข้าใจที่ถูกต้องหน่อยสิ
Someone who honestly thinks the other 95% of us suffer from some form of mass delusion.คนที่ ตรงไปตรงมา คิดว่าอีก 95% ของเรา ต้องทนทุกข์ทรมานจากรูปแบบ ของความเข้าใจผิดบางมวล
A phenomenon known in psychiatric circles as a self-reinforcing delusion.ปรากฏการณ์ที่รู้จักกันดีในจิตเวช วงการเป็นความเข้าใจ ผิดในตัวเองเสริม
I went up the high trail that same night and I asked Granma and Granpa, reckon I could get closer to the understanding as well, so I could catch up to you?ผมขึ้นไปที่ทางบานเขาในคืนเดียวกัน และถามปู่กับย่า คิดว่าผมสามารถเข้าใกล้ ความเข้าใจนั้นได้เหมือนกัน ดังนั้น ผมจะตามไปทันใช่ไหมครับ
I was trying to make peace in the lamest way.ผมพยายามปรับความเข้าใจ อย่างโง่ ๆ
Ladies and gentlemen... thank you for your patience and understanding.ท่นสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษครับ... ขอขอบคุณต่อความอดทนและความเข้าใจ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความเข้าใจ
Back to top