ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความพร้อม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความพร้อม*, -ความพร้อม-

ความพร้อม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความพร้อม (n.) readiness See also: preparedness
ความพร้อมพรั่ง (n.) completeness See also: equipment, furnishing Syn. ความเพียบพร้อม
ความพร้อมเพรียง (n.) unanimity See also: accord, concord, unison, unity, harmony Syn. ความพร้อมเพรียงกัน
ความพร้อมเพรียงกัน (n.) harmony See also: esprit de corps, concord, cooperation, rapport Syn. ความสามัคคี, การร่วมแรงร่วมใจ
ความพร้อมใจ (n.) willingness See also: voluntary Syn. ความเต็มใจ Ops. การบังคับ
English-Thai: HOPE Dictionary
accommodation(อะคอมโมเด' เชิน) n. การปรับตัว, การต้อนรับ, การปรองดอง, สิงที่อำนวยความต้องการหรือความสะดวก. -accommodations n. ที่พัก,อาหารและที่พัก,ที่นั่งที่นอนบนรถไฟ, เงินยืม, ความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่น, Syn. adaptation, convenie
chorus(คอ'รัส) {chorused,chorusing,choruses} n. คณะนักร้อง,ลูกคู่,การร้องเพลงพร้อม ๆ กัน,เสียงเพลงที่ร้องพร้อมกัน,เสียงที่ออกมาพร้อมกันหลายคน,ความพร้อมเพรียง vt.,vi. ร้องพร้อมกัน,ท่องพร้อมกัน,พูดพร้อมกัน pl. choruses
concert(คอน'เซิร์ท) {concerted,concerting,concerts} n. การแสดงดนตรี,มโหรี,ความสอดคล้อง,การร่วมมือกัน,ความพร้อมเพรียงกัน -Phr. (in concert ร่วมกัน) adj. สำหรับการแสดงดนตรี,เกี่ยวกับการแสดงดนตรี. vt. กระทำหรือกำหนดร่วมกัน, Syn. unity,harm
coordination(โคออร์ดิเน'เชิน) n. ความเสมอกัน,การอยู่ในระดับเดียวกัน,การประสานกัน,ความพร้อมเพรียงกัน, See also: co-ordination n. ดูcoordination, Syn. harmony,cooperation,unity
preparedness(พรีแพ'ริดนิส) n. ความพร้อม,อย่างประณีต, See also: prepared adj.
readiness(เรด'ดิเนส) n. ความพร้อมเพรียง,การเตรียมพร้อม,ความรวดเร็ว,ความฉับพลัน,ความง่ายดาย,ความเต็มใจ,ความยินยอม, Syn. promptness,willingness
ready(เรด'ดี) adj. พร้อม,เตรียมพร้อม,เสร็จ,รวดเร็ว,ทันที,ฉับพลัน,โน้มน้าว,ชอบ,มักจะ,คล่อง,สะดวก,ง่าย vt. เตรียมพร้อม n. the ready เงินสด ความพร้อมเพรียงที่จะใช้ interj คำอุทานให้เริ่มการแข่งขัน (เริ่มได้!!) Ready all!! ทุกคนเข้าประจำที่ -Phr. (make ready เตรียมพร้อม)
togetherness(ทู'เกธ'เธอะนิส) n. ความพร้อมกัน,การร่วมกัน,ความสัมพันธ์กัน,ความเกี่ยวข้องกัน,ภราดรภาพ,มิตรภาพอันอบอุ่น, Syn. collectiveness
unanimity(ยูนะนิม'มิที) n. ความเป็นเอกฉันท์,ความพร้อมเพรียง,การไม่มีข้อโต้แย้ง,การมีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน, Syn. agreement,accord
uniformity(ยูนิฟอร์ม'มิที) n. ความเหมือนกัน,ความเป็นแบบเดียวกัน,ลักษณะที่สอดคล้องกัน,ความพร้อมเพรียงกัน,สิ่งที่แบบเดียวกัน, Syn. similarity,unity
unison(ยู'นิเซิน) n. ความสอดคล้องกัน,ความพร้อมเพรียงกัน,ความเข้ากันได้,เสียงเดียวกัน,เสียงเข้ากัน., Syn. accord,harmony
unity(ยู'นิที) n. ความสามัคคี,ความพร้อมเพรียงกัน,การรวมกัน,สิ่งที่ร่วมกัน,หนึ่ง,จำนวนหนึ่งหน่วย, Syn. oneness,identity,harmony
English-Thai: Nontri Dictionary
accord(n) ความสอดคล้อง,ข้อตกลง,ความพร้อมใจ,ความกลมกลืนกัน
accordance(n) ความสอดคล้อง,ข้อตกลง,ความพร้อมใจ,ความกลมกลืนกัน
concurrence(n) การรวมกัน,การบรรจบกัน,ความพร้อมกัน,การเห็นด้วย
preparedness(n) ความเตรียมพร้อม,การตระเตรียม,การเตรียมการ,ความพร้อม
readiness(n) ความพร้อมเพรียง,ความเต็มใจ,ความรวดเร็ว,ความฉับพลัน
unison(n) ความสอดคล้องกัน,ความพร้อมเพรียงกัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
preparednessความพร้อม, การเตรียมพร้อม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
prompt๑. ตัวพร้อม๒. ข้อความพร้อมรับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adequacyความพร้อม, ความเพียงพอ [การแพทย์]
Readiness for schoolความพร้อมทางการเรียน [TU Subject Heading]
Before Action Reviewการเตรียมความพร้อมก่อนการทำงาน หรือก่อนปฏิบัติ [การจัดการความรู้]
Maturityวุฒิภาวะการบรรลุความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ด้วยความเจริญสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมของบุคคล ที่พัฒนาอย่างเต็มที่จนบรรลุถึงขั้นภาวะนั้น ๆ ตามศักยภาพของบุคคลแต่ละคน เรียบเรียงและขยายความจากพจนานุกรมศัพท์จิตวิทยาฉบับราชบัณฑิตยสถาน [สุขภาพจิต]
promptตัวพร้อม , ข้อความพร้อมรับ [คอมพิวเตอร์]
Supportive Industry อุตสาหกรรมสนับสนุน อุตสาหกรรมผลิตสินค้าส่วนประกอบ ที่ใช้ในการผลิตสินค้าสำเร็จรูป ที่ใช้ในการอุปโภคบริโภค เช่น อุตสาหกรรมผลิตเหล็กกล้า ถือเป็นอุตสาหกรรมสนับสนุน ที่จำเป็นของอุตสาหกรรมผลินชิ้นส่วนรถยนต์ และอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ ความพร้อมของอุตสาหกรรม ที่ผลิตสินค้าสนับสนุนที่จำเป็นนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติได้ [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
aptness (n.) ความพร้อม See also: สภาพเตรียมพร้อม Syn. willingness
preparedness (n.) ความพร้อม See also: การเตรียมพร้อม Syn. readiness, mobility
readiness (n.) ความพร้อม See also: สภาพเตรียมพร้อม Syn. aptness, willingness
nubility (n.) ความพร้อมที่จะแต่งงาน
unison (n.) ความพร้อมเพรียงกัน See also: ความสอดคล้องกัน, ความเข้ากันได้ Syn. unity Ops. oppisite
checkout (n.) การทดสอบความพร้อม See also: การตรวจสอบก่อนออก
report for (phrv.) ประกาศความพร้อมสำหรับ See also: ประกาศแถลง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Conformity was a problem for me.ความพร้อมเพรียงเป็นปัญหากับผม
What's our readiness? How many?ความพร้อมไปถึงไหน กี่ลูก
Weren't there any signs of preparation?{\cHFFFFFF}ไม่ได้มีสัญญาณใด ๆ การเตรียมความพร้อม?
Steady now, crew. Prepare to go forward.อย่างต่อเนื่องในขณะนี้ลูกเรือ เตรียม ความพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้า
To gain independence we must prove worthy of it.การจะได้เอกราชคืน เราต้องพิสูจน์ความพร้อมให้เห็น
The Leonov will reach Discovery almost a year before you are ready.ลีอนอฟ จะถึงดิสคัเฟอรี เกือบหนึ่งปีก่อนที่คุณคนมี ความพร้อม
And the cook was in here, alive, sharpening knives, preparing for dinner.และแม่ครัวยังมีชีวิตอยู่ ลับมีดเตรียมความพร้อมสำหรับอาหารค่ำ
My name's Jackson. This is Mr. Frank Dux. Are our rooms ready?ชื่อของฉันของแจ็คสัน นี้เป็นนายแฟรงก์ Dux ห้องพักของเรามีความพร้อมหรือยัง?
Are we ready?เรามีความพร้อมหรือยัง?
If you get the forms, I'll prepare them for you.ถ้าคุณได้รับในรูปแบบที่ฉันจะเตรียมความพร้อมสำหรับคุณ
This room is so crowded. Can I have a moment to myself to prepare?ห้องพักนี้เป็นแออัดเพื่อ ฉันจะมีเวลาสักครู่เพื่อตัวเองเพื่อเตรียมความพร้อมอย่างไร
Ladies and gentlemen, we are ready for start-up.ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีที่เรา มีความพร้อมสำหรับการเริ่มต้นขึ้น
At the same time, Eugene prepared samples of his own superior body matter so that I might pass for him.ยูจีนจะเตรียมความพร้อมให้ผม
They're ready to sacrifice us all.พวกเขามีความพร้อมที่จะเสียสละพวกเราทุกคน
I get caught up when I know a brother is ready to leave. I love it.ฉันได้รับการติดขึ้นเมื่อฉันรู้ว่าพี่ชายมีความพร้อมที่จะออกจาก ฉันรักมัน
Look, just chill out. We're gonna go get ready for the dance, and I'll see you there.แค่ทำเฉย เรากำลังจะไปเตรียม ความพร้อมสำหรับงานคืนนี้ และเราจะเจอกันที่นั่น
Instead I'm here preparing for a wake.ผมอยู่ที่นี่เพื่อเตรียมข้าวของความพร้อมสำหรับงานเฝ้าศพ
Flight attendants, secure the cabin for arrival in Miami.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความพร้อมในการลงจอดด้วย
All right, Andy. You're the boss. I'll get things ready.ตามใจ คุณเป็นเจ้านายนี่ ผมจะไปเตรียมความพร้อม
I'mma just, you know what I'm sayin', get you together.แต่ที่ฉันจะบอกก็คือ ฉันต้องเตรียมความพร้อมให้นาย
We hire the ones who are ready. This isn't an acting school.เราจะจ้างคนที่มีความพร้อมเท่านั้น ที่นี่ไม่ใช่โรงเรียนการแสดงนะ
Kang Taewook's resolve is stronger than ever, and to find out more about his expectations, we've come to meet him personally,คัง เทวุก แข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิม เพื่อให้รู้ถึงความพร้อมของเค้า เราจึงมาพบเค้าเป็นการส่วนตัว
For as much as we can be.เพื่อความพร้อมมากทีสุดที่เราจะทำได้
Well, I assume you just wanted to check that everything was kosher my end.ผมเดาว่า คุณอยากจะรู้ความพร้อมในส่วนของผม
But prepare for it to be on the midterm.เตรียมความพร้อมในช่วงกลางกลางเทร์ม
Are only now beginning to assessได้แต่เตรียมความพร้อมเอาไว้
But... we got to prepare ourselves for a truth we may not like.แต่... เราต้องเตรียมความพร้อมตัวเราเอง กับความจริงที่เราอาจจะไม่ชอบ
You and the Maestro Kang rascal, get mentally prepared.เธอกับหมอนั่น.. มาเอสโตรคัง เตรียมความพร้อมเรื่องจิตใจ
What woman?แต่ที่สำคัญที่สุด มันคือความพร้อม
The cabinet ministers are here to brief you on the trip to Taiwan.คณะรัฐมนตรีมาเตรียมความพร้อม.. ในการไปไต้หวันให้ท่านแล้วค่ะ
Government analysts tell us the order to launch any operation in these circumstances would rest with the vice president.นักวิเคราะห์ได้เตรียมความพร้อม สำหรับเหตุการณ์เช่นนี้ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับรองประธานาธิบดี
And be prepared to back up metro.และเตรียมความพร้อมให้ตำรวจ
We prepare the newly-unemployed for the emotional and physical hurdles of job hunting, while minimising legal blowback.เรามาเตรียมความพร้อมบุคคลที่ถูกเลิกจ้าง ให้พวกเขามีอารมณ์และสุขภาพดีสำหรับการหางานใหม่ ในขณะที่ลดผลกระทบทางกฎหมายให้น้อยที่สุด
Perhaps you should prepare for that.คุณควรที่จะเตรียมความพร้อมเรื่องนั้นเอาไว้
Task force, to oversee the country's preparedness to fight off an epidemic.ภารกิจเพือเฝ้าสังเกตุความพร้อมของประเทศ ในการเอาชนะโรคระบาด
We're taking the "she'll tell us when she's ready to" approach.เรากำลังพูดกัน "เธอจะบอกเรา เมื่อเธอมีความพร้อม"
I have a series of medical clearances to get first,but it looks that way.ผมมีนัดกับหมอตรวจความพร้อมก่อน ซึ่งมันก็ต้องเป็นแบบนั้น
I'm actually really impressed-- The facility, the equipment, the caliber of the residents.จริงๆแล้ว รู้สึกประทับใจมากกว่า ทั้งความสะดวกสบาย, ความพร้อมของเครื่องมือแพทย์
As soon as I got to D.C., Dr. Kaswell said that she did not have the time for me anymore, that she was too busy prepping the Anok exhibit, but I knew all about Anok.ตอนที่ผมมาถึง D.C.ใหม่ๆ ดร.คาสเวลบอกว่า เธอไม่มีเวลาว่างพอ ให้ผมอีกแล้ว เพราะเธอยุ่งเกินไป ในการเตรียมความพร้อม จัดนิทรรศการเอน็อค
All units, stay on tact-2.ทุกหน่วย เตรียมความพร้อมในระดับ 2

ความพร้อม ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
整備[せいび, seibi] Thai: การเตรียมความพร้อม English: completion

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความพร้อม
Back to top