ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

readiness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *readiness*, -readiness-

readiness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
readiness (n.) ความพร้อม See also: สภาพเตรียมพร้อม Syn. aptness, willingness
English-Thai: HOPE Dictionary
readiness(เรด'ดิเนส) n. ความพร้อมเพรียง,การเตรียมพร้อม,ความรวดเร็ว,ความฉับพลัน,ความง่ายดาย,ความเต็มใจ,ความยินยอม, Syn. promptness,willingness
English-Thai: Nontri Dictionary
readiness(n) ความพร้อมเพรียง,ความเต็มใจ,ความรวดเร็ว,ความฉับพลัน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Readiness for schoolความพร้อมทางการเรียน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความพร้อม (n.) readiness See also: preparedness
ความมักง่าย (n.) rough-and-readiness See also: carelessness, casualness, cursoriness, thoughtlessness, makeshift
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I have everything in readiness for you. That's very good of you. I...คุณช่างดีจริงๆ ค่ะ ฉันไม่ได้คาดหวังอะไรเลย
Is everything in readiness for our immediate departure?ทุกอย่างพร้อมออกเดินทางทันทีใช่มั้ย
Our bases worldwide are, as of now, at DEFCON Delta, our highest readiness level.ล่าสุดฐานทัพของเราทั่วโลก \ เตรียมพร้อมในระดับเดลต้า พร้อมรบระดับสูงสุด
To pull up the latest white house readiness protocols.ช่วยดึงข้อมูลล่าสุดของ ทำเนียบขาวเพื่อเตรียมพร้อม ตามมาตราการ
It's a voter guide, sent personally to me, Axl Redford Heck, signifying my readiness to take my rightful place among the adult, president-choosing citizens of our country.โอ้ แนวทางสำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส่งมาโดยตรงถึงพี่เลย แอ็กเซล เรดฟอร์ด เฮ็ค เป็นเครื่องหมายแสดงความพร้อม ที่จะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
Same on his physical readiness test.เหมือนกันกับคะแนนสมรรถนะร่างกาย
Through readiness and discipline, we are masters of our fate.อยู่ที่ความพร้อม และระเบียบวินัย เรากุมชะตาชีวิตตัวเอง
Through readiness and discipline, we are masters of our fate.เรากุมชะตาชีวิตตัวเอง
Are the troops in readiness?คือกองกำลังในการเตรียมความ พร้อมหรือไม่
Maintain a constant state of readiness...เตรียมตัวให้พร้อมสรรพอยู่เสมอ
"readiness to show appreciation for and return kindness. ""พร้อมที่จะแสดง ความขอบคุณและความมีน้ำใจ"
What's our readiness? How many?ความพร้อมไปถึงไหน กี่ลูก

readiness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
とく;どく[, toku ; doku] (v5k) (contraction of ..て or で plus 置く) to do something in readiness for; to get something (needful) done
協力態勢[きょうりょくたいせい, kyouryokutaisei] (n) readiness to cooperate; framework for cooperation
当て馬;あて馬[あてうま, ateuma] (n) stallion brought close to a mare to test her readiness to mate; stalking horse; spoiler
心がけ(P);心掛け(P);心懸け[こころがけ, kokorogake] (n) intention; attention; dedication; care; prudence; readiness; mental attitude; (P)
気構え[きがまえ, kigamae] (n) (1) readiness; preparedness; attitude; (2) kanji "vapor" radical
覚悟[かくご, kakugo] (n,vs) resolution; resignation; readiness; preparedness; (P)

readiness ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความพร้อม[n.] (khwām phrøm) EN: readiness ; preparedness FR: état de préparation [m] ; bonne disposition [f]
พรั่งพร้อม[X] (phrangphrøm) EN: in mass ; fully equipped ; fully provided ; complete ; all in readiness ; rich in FR: tous ensemble ; au complet
ความมักง่าย[n.] (khwām makng) EN: rough-and-readiness FR:

readiness ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gefechtsbereitschaft {f} | in Gefechtsbereitschaft | in Gefechtsbereitschaft versetzen | Gefechtsbereitschaft befehlen; Alarm auslösenreadiness for action; readiness for battle | fully operational | to alert | to give the alert
Schulreife {f}readiness for school; school readiness
Betriebsbereitschaft {f}state of readiness
Einsatzbereitschaft {f}readiness for duty
Einsatzbereitschaft {f} [techn.]readiness for use

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า readiness
Back to top