ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความซื่อตรง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความซื่อตรง*, -ความซื่อตรง-

ความซื่อตรง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความซื่อตรง (n.) honesty See also: truthfulness, sincerity, frankness Syn. ความซื่อสัตย์, ความซื่อ, ความสุจริต Ops. ความทุจริต
English-Thai: HOPE Dictionary
cleanhandsn. ความซื่อตรง,ความบริสุทธิ์
probity(โพร'บิที) n. ความซื่อสัตย์,ความซื่อตรง,ความตรงไปตรงมา integrity
upright(อัพ'ไรทฺ) adj.,adv. ตั้งขึ้น,ตั้งตรง,ยกสูงขึ้น,ซื่อตรง,เที่ยงตรง,ยุติธรรม. n. ความซื่อตรง,ความเที่ยงธรรม,สิ่งที่ตั้งตรง vt. ทำให้ตั้งตรง., See also: uprightly adv. uprightness n., Syn. vertical,upstanding
veracity(เวอแรส'ซิที) n. ความมีสัจจะ,ความมีวาจาสัตย์,การพูดแต่ความจริง,ความถูกต้อง,ความซื่อตรง,ความแม่นยำ,สิ่งที่เป็นความจริง, Syn. honesty,truthfulness
English-Thai: Nontri Dictionary
fidelity(n) ความซื่อสัตย์,ความซื่อตรง,ความเที่ยงตรง,ความจงรักภักดี
honesty(n) ความซื่อตรง,ความซื่อสัตย์สุจริต, ความเถรตรง,ความจริงใจ
integrity(n) ความครบถ้วน,บูรณภาพ,ความซื่อตรง,ความมั่นคง
probity(n) ความซื่อสัตย์,ความซื่อตรง,ความตรงไปตรงมา
uprightness(n) ความซื่อตรง,ความเที่ยงตรง,ความยุติธรรม,ความเที่ยงธรรม
veracity(n) ความจริง,ความมีวาจาสัตย์,ความซื่อตรง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
naivety (n.) ความซื่อตรง
probity (n.) ความซื่อตรง See also: ความจริงใจ, ความซื่อ Syn. honor, fidelity, integrity Ops. dishonesty
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Lord Eddard's integrity cost him his head.ความซื่อตรงของลอร์ดเอ็ดดาร์ด ทำให้หัวเขาหลุดจากบ่า
Our integrity sells for so little, but it is all we really have.ความซื่อตรงแก่กันของพวกเรามีค่าน้อยนิด, แต่เราก็มีกันอยู่แค่นั้น.
Fighters have rules too: friendship, trust... Integrity.นักสู้ก็มีหลักเกณฑ์นะ ความเป็นเพื่อน ความเชื่อใจ ความซื่อตรง
We're looking for a consultant to work with the writers, keep us honest.เราต้องการที่ปรึกษาทำงานร่วมกับนักเขียน เพื่อความซื่อตรงของเรา
His hope was to remind the world that fairness, justice and freedom are more than words.หวังเพื่อจะย้ำเตือนโลก ถึงความซื่อตรง, ยุติธรรม และเสรีภาพ... ...ไม่ใช่แค่คำพูด.
Yes. I respect your honesty... and your opinion completely.ฉันนับถือความซื่อตรงของนาย
Then he starts talking all this shit about honor and duty.ต่อมาเขาเริ่มคุยถึงเรื่องความซื่อตรงและหน้าที่.
You are a paragon of integrity.ท่านผู้เป็นสัญลักษณ์แห่งความซื่อตรง
You know,Leon,sometimes those who know ask me directly.นายรู้ใช่มั๊ยว่าบางครั้งฉันก็ถูกถามถึงเรื่องความซื่อตรง.
It might be a wife who's been cured of low self-esteem... or a pair of lovers who find honesty to be the best medicine.อาจจะเป็นภรรยาที่ได้รับกำลังใจ จากภาวะสูญเสียอัตตา หรือคู่รักที่พบว่าความซื่อตรงเป็นยาขนานเอก
It is representing the righteous mankindแสดงให้เห็นความซื่อตรงของมนุษย์
That's why people say this is the naivety of men.นี่แหละน๊า คนถึงชอบพูดว่ามันคือความซื่อตรงของผู้ชาย
It is the honest-to-God truth!มันเป็นความซื่อตรงต่อพระเจ้า
Emmy, you know it's always better to be honest than to tell a lie.ลูกรู้ว่าความซื่อตรง ดีกว่าเสมอ ดีกว่าการโกหก
Setting the record straight will help you break free from that.พูดออกไปด้วยความซื่อตรง จะช่วยคุณให้เป็นอิสระจากมัน
If I'm elected, I'll bring honesty and integrity back to the city.ถ้าผมได้รับเลือก ผมจะนำความซื่อสัตย์ และความซื่อตรงกลับมาสู่เมืองนี้
I rely on your honesty, Guinevere.ข้าชื่นชมความซื่อตรงของเจ้า เกวนนิเวียร์
"Much of our session was devoted to feelings of hope..."การประเมิณผลของเธอแสดงความซื่อตรงต่อความหวัง..."
Yes, she is, but... (door closes)โอเค เธอสร้างชื่อเสียงของเธอขึ้นมา เธอมีความซื่อตรงต่ออาชีพ เธอไม่ใช่พวก
Without the politics and bureaucracy... that undermine the integrity of government run spy organizations.อยู่เหนือการเมืองและอำนาจรัฐ... ซึ่งแทรกซึมความซื่อตรง ต่อหน่วยงานสายลับของรัฐบาล
Thank you for your Candor. Thank you for your Candor.ขอบคุณสำหรับความซื่อตรง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความซื่อตรง
Back to top