ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความกว้าง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความกว้าง*, -ความกว้าง-

ความกว้าง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความกว้าง (n.) wideness See also: expansion, enlargement, dilation Syn. ความใหญ่โต Ops. ความคับแคบ, ความแคบ
ความกว้างขวาง (n.) popularity See also: fame, renown, celebrity
ความกว้างขวาง (n.) wideness See also: expansion, enlargement, dilation Syn. ความกว้าง, ความใหญ่โต Ops. ความคับแคบ, ความแคบ
ความกว้างใหญ่ (n.) largeness See also: wideness, extension, vastness Syn. ความมโหฬาร, ความใหญ่โต, ความใหญ่โตมโหฬาร
English-Thai: HOPE Dictionary
a4ใช้บอกขนาดของกระดาษที่เป็นที่นิยม มีความกว้างยาวประมาณ 210x297 มม. หรือ 8 1/4 x11 3/4 นิ้ว (ยุโรป) และ 8 1/2 x11 นิ้ว (อเมริกัน)
bar codeรหัสแท่ง หมายถึง รหัสที่ประกอบด้วยเส้นหลายเส้นที่มีขนาดความกว้างต่าง ๆ กัน มักจะมีอยู่บนสินค้านานาชนิด นิยมใช้กันมากในปัจจุบัน เครื่องอ่านรหัสแท่งจะอ่านได้ด้วยการปล่อยให้แสงผ่าน แล้วนำรหัสเหล่านี้มาแยกออกว่า เป็นรหัสของสินค้าอะไร ราคาเท่าใด บางบริษัทอาจจะใช้เป็นตัวควบคุมบัญชีพัสดุได้ด้วย
breadth(เบรดธฺ) n. ความกว้าง -Id. (by a hair 'sbreadth แค่เส้นยาแดงผ่าแปด) -Conf.breath
comprehend(คอมพริเฮนดฺ') {comprehended,comprehending,comprehends} vt. เข้าใจ,หยั่งรู้,รวมทั้ง,กินความกว้าง,ครอบคลุม, Syn. perceive ###A. exclude -Conf. apprehend
comprehension(คอมพริเฮน'เชิน) n. ความเข้าใจ,ภาวะที่เข้าใจ,ความสามารถเข้าใจ,ความสามารถในการเรียนรู้,การครอบคลุม,การกินความกว้าง, Syn. perception,grasp
cosmic(คอซ'มิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับจักรวาล,อวกาศหรือความกว้างใหญ่ไพศาลอย่างหาที่สุดไม่
cosmical(คอซ'มิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับจักรวาล,อวกาศหรือความกว้างใหญ่ไพศาลอย่างหาที่สุดไม่
deep(ดีพ) adj.,adv. ลึก,ลึกล้ำ,ลึกซึ้ง,มาก,เหลือเกิน,ห่างไกล,อยู่ตามเส้นขอบ,มีใจจดจ่อ,ใจจริง n. ส่วนลึกของทะเล แม่น้ำ,ความกว้างใหญ่ไพศาล ส่วนที่เข้มข้นน้อยที่สุด
elite(อีลีท',เอลีท') n. ชั้นยอด,หัวกะทิ,บุคคลที่ยอดเยี่ยม,สิ่งที่ได้เลือกสรรแล้ว,กลุ่มอิทธิพล adj. ชั้นยอด,หัวกะทิ,เป็นส่วนที่ดีที่สุด, Syn. gentry อีลีต เป็นศัพท์ที่ใช้กับเครื่องพิมพ์ดีดมาก่อน หมายถึงขนาดความกว้างของตัวอักษรที่พิมพ์ได้ 12 ตัว ต่อ 1 นิ้ว บางทียังนำมาใช้เป็นคำสั่งให้เลือกบนเครื่องพิมพ์ว่าต้องการ ให้เป็นอีลีตหรือไพกา (pica) ซึ่งหมายถึงอักษรขนาด 10 ตัวต่อนิ้ว ดู pica ประกอบ
en dash(เอ็นแดช) หมายถึงเครื่องหมาย - (ที่เรียกว่า dash) มีขนาดความกว้างเท่ากับอักษร N ในทางคอมพิวเตอร์มีความหมายว่า "ถึง" เช่น หน้า 50 - 55 หมายความว่า ตั้งแต่หน้า 50 ถึง 55 เป็นต้น
f-stop(เอฟ'สทอพ') n. ความกว้างของม่านปิดเลนส์กล้องถ่ายรูป
finger(ฟิง'เกอะ) n. นิ้วมือ,ความยาวเป็นนิ้วมือ (ประมาณ4 นิ้ว) ,ความกว้างของนิ้วมือ (เป็นหน่วยวัด) ,สิ่งที่คล้ายนิ้วมือ,ส่วนที่ยื่นออกของเครื่องจักร. -Phr. (put one's finger on ระบุ,ชี้บ่ง) vt. แตะด้วยนิ้ว,เล่น (ดนตรี) ด้วยนิ้ว. vt. ใช้นิ้วมือเล่น. คำศัพท์ย่อย:
gape(เกพ) {gaped,gaping,gapes} vi.,n. (การ) อ้าปากค้าง,อ้าปากหาว,หาวนอน,เปิดออกกว้าง,ความกว้างของปากที่เปิด., See also: gaper n. gapingly adv., Syn. stare,gaze,glare
immensity(อิเมน'ซิที) n. ความกว้างขวาง,ความใหญ่โต,ความมโหฬาร,ความไม่มีขอบเขต, Syn. hugeness
kerf(เคิร์ฟ) n. รอยตัด,รอยผ่า,คลองเลื่อยความกว้างของรอยตัดหรือรอยผ่า.n. ตัด,ผ่า,เลื่อย
landscape orientationพิมพ์แนวนอนหมายถึง การพิมพ์ในแนวนอน โดยมีความกว้างของหน้ายาวกว่าความสูง (การพิมพ์แนวตั้งคือด้านกว้างสั้นกว่าด้านยาวเรียกว่า portrait orientation) บางทีใช้เป็นคำสั่งให้เลือก เมื่อต้องการสั่งพิมพ์ (Print) หรือจัดหน้าดู portrait orientation เปรียบเทียบ
portrait orientationพิมพ์แนวตั้งหมายถึง ทิศทางของการวางกระดาษพิมพ์ หรือทิศทางที่จะให้ภาพพิมพ์ออกมาจากเครื่องพิมพ์ในแนวตั้ง หมายความว่า ความกว้างน้อยกว่าความยาว ตรงข้ามกับ "แนวนอน"ดู landscape orientation เปรียบเทียบ
sheet(ชีท) n. ผ้าปูที่นอน,ผ้าสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่,ผ้าคลุมศพ,แผ่นกระดาษ,หน้าหนังสือ,ยกหนังสือ,แผ่น,แผ่นบันทึก,แผ่นใหญ่,ผืน,ผืนใหญ่,หนังสือพิมพ์,สิ่งตีพิมพ์,วารสาร,ระวาง,ขนาด,ความกว้างขวาง,แผ่นหินผา. vt. คลุม,ปกคลุม,ปูผ้า,กางออก,ขยายออก,ห่อด้วยแผ่นหรือผืนใหญ่
fixed pitchช่องไฟเท่ากันหมายถึง การพิมพ์ตัวอักษรแต่ละตัวโดยกำหนดให้มีช่องไฟ กว้างเท่า ๆ กัน บางทีใช้คำว่า monospaced โดยปกติ จอภาพคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด และเครื่องพิมพ์แบบจุด (dot matrix) ชนิดราคาถูก ๆ จะพิมพ์หรือให้ภาพตัวอักษรที่มี ความกว้างเท่ากันหมด ตรงข้ามกับคำ fixed pitch นี้ เราจะใช้คำว่า proportional pitch เครื่องพิมพ์ดี ๆ จะต้องปรับ ขนาดของตัวอักษรไม่ให้เท่ากัน เช่น ตัว I, L, T ไม่ควร จะกว้างเท่ากับ O,W, M ILT OWM
resolution(เรซซะลู'เชิน) n. ความแน่วแน่,ความเด็ดเดี่ยว,การยืนหยัด,การตัดสินใจแล้ว,มิติ,การลงมติ,การแก้ปัญหา,การยุบลงของส่วนที่บวมหรืออักเสบ ,ความคมชัดหมายถึง ความละเอียดของภาพ โดยจะนับจุดเล็ก ๆ ในภาพนั้น ยิ่งมีมากจุดต่อนิ้วก็ยิ่งแสดงว่าภาพนั้นมีความคมชัด เช่น อาจใช้วัดประสิทธิภาพของเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (laser printer) ว่า สามารถพิมพ์ได้ 300 - 600 จุดต่อนิ้ว เป็นต้น ถ้าเป็นชนิดดีมากควรจะพิมพ์ได้ถึง 2,400 จุดต่อนิ้ว ส่วนความละเอียดของจอภาพ มักจะวัดทั้งความกว้างและยาว เช่น 320 X 200 แสดงว่าจุดมีขนาดใหญ่ แต่ถ้าเป็น 1240 X 800 แสดงว่าจุดมีขนาดเล็ก หมายความว่า ภาพคมชัดกว่า เมื่อใช้อธิบายถึงภาพสี คำ resolution ใช้บอกจำนวนสีที่สามารถแสดงได้ในแต่ละครั้ง ถ้าความคมชัดต่ำ จะแสดงสีได้ครั้งละมาก ๆ ซึ่งทำให้มีความรู้สึกเหมือนกับว่า ภาพนั้นมีความคมชัดมาก ภาพที่มีความคมชัดมากจริง ๆ จะแสดงสีได้น้อยสีในคราวเดียวกัน โดยปกติ มักใช้คำ high res และ low res เป็นคำย่อว่า ความคมชัดมากหรือน้อยดู high resolutution และ low resolution ประกอบ, Syn. resolve,determination
solid(ซอล'ลิด) adj. ของแข็ง,มีสามมิติ (ความยาว,ความกว้างและความหนา) ,เป็นรูปตัน,แข็ง,แน่น,อัดแน่น,ต่อเนื่อง,โดยสิ้นเชิง,ไม่มีการแบ่งแยก,สมบูรณ์,ทั้งหมด,พร้อมเพรียงกัน,เป็นแบบเดียวกัน,มีเหตุผล,ดี,มีจิตปกติ,มีฐานะการเงินมั่นคง,ลูกบาศก์,รุนแรง,เป็นเอกฉันท์,รวมกัน
vastitude(แวส'ทิทิวดฺ) n. ความใหญ่โตมาก,ความกว้างขวางมาก,ความมากมาย,ความมหึมา,ความไพศาล, Syn. vastness,immensity
width(วิธ) n. ความกว้าง,ส่วนกว้าง
English-Thai: Nontri Dictionary
amplitude(n) ความกว้าง,ช่วงกว้าง,ความสมบูรณ์
breadth(n) ความกว้าง
catholicity(n) ความกว้างขวาง,ความใจกว้าง,ความแพร่หลาย
immensity(n) ความมหึมา,ความใหญ่โตมโหฬาร,ความกว้างขวาง
vastness(n) ความกว้างใหญ่,ความไพศาล,ความมากมาย,ความกว้างขวาง
width(n) ความกว้าง,ความแพร่หลาย,ความใจกว้าง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bandwidth๑. ความกว้างแถบความถี่๒. แบนด์วิดท์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bandwidthความกว้างแถบความถี่, แบนด์วิชท์แบนด์วิชท์ (Bandwidth) หมายถึง ความกว้างของแถบคลื่นความถี่ แบนด์วิชท์เป็นคำที่ใช้วัดความเร็วในการส่งข้อมูลของอินเทอร์เน็ต ซึ่งโดยมากเรามักวัดความเร็วของการส่งข้อมูลเป็น bps (bit per second), Mbp (bps*1000000) เช่น แบนด์วิชท์ของการใช้สายโทรศัพท์ในประเทศไทยเท่ากับ 14.4 Kbps แบนด์วิชท์ของการส่งข้อมูลของ KSC ที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับอเมริกาเท่ากับ 2 Mbps เป็นต้น เนื่องจากแบนด์วิชท์ คือ ความกว้างของแถบคลื่นความถี่ ดังนั้นยิ่งแบนด์วิชท์สูง การรับส่งข้อมูล เข้า-ออก ก็ยิ่งมีประสิทธิภาพสูงด้วย เช่น การเลือกใช้บริการพื้นที่เว็บไซต์สำเร็จรูปหรือเว็บโฮสติ้ง (Web hosting) หากเป็นไปได้ควรพิจารณาเลือกแบนด์วิชท์แบบไม่จำกัดปริมาณการรับส่งข้อมูล (Unlimited bandwidth) จะเป็นผลดีมากกว่าโดยเฉพาะเว็บไซต์ที่มีจำนวนคนเข้าชมเว็บไซต์เป็นจำนวนมากต่อวัน
Amplitudeความสูง, ความแรงเสียง, แอมพลิจูด, ความแรง, แอมพลิจูด, ความลึก, ปริมาณ, ความรุนแรง, ช่วงกว้าง, ความกว้าง [การแพทย์]
Aspect ratioอัตรากว้างยาวเป็นคำที่ใช้ในงานคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อใช้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความกว้างของภาพวัตถุเทียบกับความสูง อัตราส่วนนี้มีความสำคัญมาก เพราะจุดภาพที่ปรากฎบนจอภาพนั้นอาจจะมีระยะแนวนอนกับแนวตั้งต่างกัน ถ้าหากไม่คำนวณอัตรานี้ให้ถูกต้องเวลาเราใช้โปรแกรมวาดภาพวงกลม อาจจะได้วงรีแทนก็ได้ [คอมพิวเตอร์]
Bay อ่าว ส่วนของทะเลสาบ ซึ่งเว้าโค้งเข้าไปในแผ่นดิน โดยมีความกว้างที่ปากอ่าวมากกว่าความยาวจากปากอ่าวถึงก้นอ่าว [สิ่งแวดล้อม]
Calenderเครื่องอัดรีดคือเครื่องที่ประกอบด้วยชุดของลูกกลิ้งจำนวน 2 ถึง 4 ลูก เรียงตัวกันในแบบต่างๆ โดยทั่วไป ลูกกลิ้งแต่ละลูกจะทำจากเหล็กหล่ออย่างดี ผิวหน้าขัดเรียบ ด้านในลูกกลิ้งจะมีการเจาะรูให้เป็นโพรงเพื่อติดตั้งระบบทำความร้อนและทำ ความเย็น เช่นเดียวกับลูกกลิ้งที่ใช้ในการผสมยางและระยะห่างระหว่าลูกกลิ้งสามารถปรับ ให้กว้างหรือแคบได้ตามความต้องการ โดยทั่วไปเครื่องอัดรีดนิยมใช้ในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ที่เป็นแผ่นเรียบ มีความหนาและความกว้างสม่ำเสมอ หรือเพื่อการฉาบยางบางๆ ลงบนผ้าหรือแผ่นใยลวด (coating) ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ได้แก่ สายพานลำเลียง ยางแผ่นเรียบใช้ในงานปูพื้นต่างๆ เช่น ยางแผ่นปูอ่างน้ำ ยางบุถัง เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Coast ชายฝั่งทะเล แถบแผ่นดินนับจากแนวชายทะเลขึ้นไปบนบก จนถึงบริเวณที่มีลักษณะ ภูมิประเทศเปลี่ยนแปลงอย่างเด่นชัด มีความกว้างกำหนดไม่แน่นอน [สิ่งแวดล้อม]
Durationช่วงเวลา,ระยะเวลา,ช่วงกว้าง,ความกว้าง,ระยะ,ช่วงความกว้าง,ช่วงเวลา,ระยะเวลาที่ยาให้ผลในการรักษา,ช่วง,ความกว้างของคลื่นไฟฟ้า,ความยาวนาน [การแพทย์]
formรูปทรง, ลักษณะภายนอกของสิ่งต่าง ๆ ที่เป็น 3 มิติ คือ มีความกว้าง ความยาวและความสูง สามารถหาขนาดและปริมาตรได้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ รูปทรงเรขาคณิต รูปทรงอิสระ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Golden rectangleรูปสี่เหลี่ยมทอง, รูปสี่เหลี่ยมที่มีอัตราส่วนของความยาวต่อความกว้างเป็นอัตราส่วนทอง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
shapeรูปร่าง, การนำเส้นตรงหรือเส้นโค้งมาประกอบเข้าด้วยกันเป็นรูปปิด ลักษณะเป็น 2 มิติ คือมีความกว้างและความยาว แต่ไม่มีความลึกหรือความหนา แบ่งได้เป็น รูปร่างเรขาคณิต รูปร่างในธรรมชาติ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Estuary ชวากทะเล หรือบริเวณปากแม่น้ำ บริเวณส่วนล่างของปากแม่น้ำที่มีความกว้าง มากกว่าปกติจนมีลักษณะ คล้ายอ่าว เป็นบริเวณที่น้ำจืดกับน้ำทะเลมาผสมกันเป็นน้ำกร่อยซึ่งมี ความเค็มอยู่ระหว่างน้ำจืดและน้ำเค็ม กระแสน้ำขึ้นลงมีอิทธิพลสำคัญ ต่อลักษณะทางกายภาพและชีววิทยา บริเวณปากแม่น้ำซึ่งน้ำทะเลเข้าไปผสมกับน้ำจืด เป็นบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีอัตราการผลิต และผลผลิตสูง บริเวณปากแม่น้ำในส่วนต่าง ๆ ของโลก อาจมีผลผลิตแตกต่างกันไปตามสภาพภูมิอากาศ ลักษณะทางอุทกวิทยา และลักษณะธรณีสัณฐานของชายฝั่งทะเล [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
breadth (n.) ความกว้าง Syn. width
breadth (n.) ความกว้าง
broadness (n.) ความกว้าง Syn. breadth
width (n.) ความกว้าง Syn. breadth, wideness
amplitude (n.) ความกว้างขวาง Syn. largeness
largeness (n.) ความกว้างขวาง
capaciousness (n.) ความกว้างใหญ่
roominess (n.) ความกว้างใหญ่ Syn. capaciousness
enormousness (n.) ความกว้างใหญ่มาก See also: ความใหญ่โตมโหฬาร Syn. greatness, vastness Ops. tininess
greatness (n.) ความกว้างใหญ่มาก See also: ความใหญ่โตมโหฬาร Syn. enormousness, vastness Ops. tininess
immensity (n.) ความกว้างใหญ่มาก See also: ความใหญ่โตมโหฬาร Syn. enormousness, greatness, vastness Ops. tininess
widthwise (adv.) ตามความกว้าง See also: ตามแนวกว้าง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He paced the width of his roomเขาก้าวเท้าวัดความกว้างของห้อง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Once they hardened,I had molds that represented the width,length,and depth of each wound.พอมันแข็งตัว ฉันได้แม่พิมพ์ที่แสดงถึง ความกว้าง ยาว และลึกของแต่ละบาดแผล
I'm good for width, I'm good for length, I'm good for speed.ความกว้าง ความยาวรถผมดี ความเร็วก็ดี
We could use that, right?ความกว้างขวางของเขา เราใช้เขาได้นี่ ใช่ไหม?
The width of the fourth sternal rib indicates Caucasian ancestry.ความกว้างของกระดูกสันอกซี่ที่สี่ แสดงให้เห็นว่า เป็น ชายผิวขาว
Width of distal epiphyses is 3.74 centimeters.ความกว้างของปลาย epiphyses คือ 3.74 เซนติเมตร
The wheelbase and tire pattern of your S.U.V.ความกว้างฐานล้อกับลายยาง รถ SUV.ของคุณ
The forehead has the same Ridge.ความกว้างหน้าผากเหมือนกัน
Your teenage minds are broad, eager.จิตใจวัยรุ่นของคุณมีความกว้างกระตือรือร้น
That is the length and breadth of the window.นั้นเป็นความกว้างยาวของหน้าต่าง
They used to measure the width of people's noses.พวกเค้าวัดคนกันด้วยความกว้างของจมูก
Feet at shoulder width!รู้สึกความกว้างของบ่า
Uploaded that information to get the blade length and width.โหลดข้อมูลเข้าไปเพื่อหาความกว้างยาวของใบมีด
Scissors match the width and depth of the wound.กรรไกรนี่มีความกว้างและลึกตรงกันกับบาดแผล
He was crawling from all the way over there, lugging his own weight in gold coins through a tunnel, probably about... oh, about that wide.เขาคลานมาจากทางโน้น แบกถุงที่ใส่เหรียญทองผ่านอุโมงค์นั้น น่าจะประมาณนี้ โอว... ความกว้างประมาณนี้
Well,I do respond to the breadth of his shoulders and his strong jaw line.กับความกว้างของไหล่ และกรามแข็งแรงนั่นนะ
It gives us the height of the assailant, which is five feet, four inches.ประมาณการของ ผู้เข้าทำร้ายเหยื่อคือ คนที่ประมาณความกว้าง 4 ฟุต 4 นิ้ว
The same height as the defendant.ขนาดความกว้างตรงกันกับ ทางจำเลย
There'll all pretty good size, and--มีทั้งหมด 3 ห้องนอน ความกว้างพอดีและ...
For instance, the width of the mouth to the width of the cheek...ยกตัวอย่าง ความกว้างของปาก - กับความกว้างของแก้ม...
I swear to God, Rush, if this is another one of your hoaxes-- once I'd broken the code,ข้ามผ่านความยาวและความกว้าง ของจักรวาลตัวมันเอง ฉันสาบานต่อพระเจ้า รัช ถ้านี้เป็นเรื่องหลอกลวงนะ... ทันที่ที่ผมไขรหัสได้
Time is the fourth dimension, bound tightly together with length, width, and depth -- the dimensions of space.และวิธีที่รวดเร็วคุณกำลังจะย้าย เวลาเป็นมิติที่สี่ ผูกไว้แน่นพร้อมกับความยาว ความกว้างและความลึก
It's all an empty space with a few pinpricks of matter floating in a void like rocks adrift in the vastness of space.ที่ลอยอยู่ในโมฆะเช่นหินลอย ในความกว้างใหญ่ของพื้นที่ แต่วิธีการทำทิ่มขา ของเรื่องเหล่านี้
Considering the wide divergence of abduction and dumpsites, this guy could be anywhere.พิจารณาจากความกว้างระหว่างจุดลักพาตัว กับที่ทิ้งศพ
Pelvic bone width indicates that he kills both men and woman, and skull structure says he crosses racial lines as well.จากความกว้างของกระดูกเชิงกรานแสดงว่าเขาฆ่าทั้งผู้หญิง ผู้ชาย และจากลักษณะกระโหลก หมอนี่ฆ่าไม่เลือกเชื้อชาติเหมือนกัน
Because it takes light time to travel across the vastness of space, astronomers were always looking back in time, and, eventually, they run out of time.เพราะมันต้องใช้เวลาแสง เดินทางข้ามความกว้างใหญ่ของ อวกาศ นักดาราศาสตร์ได้รับมักจะมอง ย้อนกลับไปในเวลา
Certainly the house would have to be rebuilt from scratch, but in terms of sheer acreage, it can't be beat.แน่นอนว่าบ้านสร้างขึ้นใหม่ ตั้งแต่เริ่มต้น แต่ในเชิงของพื้นที่ความกว้างใหญ๋ มันไม่มีใครเทียบได้
Yet... their numbers are vast, as vast as their desire to see freedom crushed beneath heel.ยัง ... ตัวเลขของพวกเขามีความกว้างใหญ่ เป็นใหญ่เป็นความปรารถนาของพวกเขา เพื่อดูเสรีภาพ
The first problem is width.ปัญหาแรกคือความกว้าง
There's lipping on each of the stacked cans, evenly spaced like stairs.มันมีขอบบนถังที่มาต่อกันแต่ละอัน ทำให้ความกว้างมันเหมือนขั้นบันได
Seven billion people on a tiny planet suspended in the vastness of space all alone.คนเจ็ดพันล้านคน บนโลกใบเล็ก... ...ลอยอยู่ในความกว้างใหญ่ ... ของอวกาศ
"Every man is a piece of the continent, a part of the main ""มนุษย์ทุกคนเป็นเสี้ยวหนึ่ง บนโลกอันกว้างใหญ่ใบนี้ เป็นแค่ทางผ่านของความกว้างใหญ่นี้
Nail is flat, indicates the family Cercopithecidae, which limits the geographic range to Northern Africa.เล็บรสบเรียบ บ่งบอก ว่าเป็นสัตว์ในตระกูลเซอโคพิธิซิเด ซึ่งจำกัดความกว้างของภูมิประเทศ มาอยู่ที่อาฟริกาตอนบน รูขุมขน
Bruno glimpsed the vastness of space but he had no inkling of the staggering immensity of time.บรูโน่เห็นความกว้าง ใหญ่ของพื้นที่ แต่เขาก็มีความเฉลียวของความ ใหญ่โตส่ายของเวลาไม่นาน
This included mandating a single coinage, making uniform all weights and measures, the widths of carts and roads, as well as the precise way the Chinese language was to be written, including what you were allowed to write and think.นี้รวมถึงการบังคับเหรียญเดียว ทำให้เครื่องแบบ น้ำหนักและมาตรการ ความกว้างของรถและ ถนนเช่นเดียวกับวิธีที่แม่นยำ
In our obscurity, in all this vastness, there is no hint that help will come from elsewhere to save us from ourselves.ในความสับสนของเรา ในทุกความกว้างใหญ่นี้ มีคำใบ้ไม่มีความช่วย เหลือที่จะมาจากที่อื่น
But when you have access to the vastness of space, you realize there's only one resource worth fighting over... even killing for... more time.แต่เมื่อคุณมีการเข้าถึง ความกว้างใหญ่ของพื้นที่ คุณรู้มีเพียง ทรัพยากรต่อสู้ที่คุ้มค่ากว่า... แม้กระทั่งฆ่า...
Also, it's a lot roomier on the Hermes, without you.นอกจากนี้ก็คือความกว้างขวางมากในสาส์น ไม่มีคุณ.
There is no relative direction in the vastness of space.ไม่มีทิศทางญาติในความกว้าง ใหญ่ของพื้นที่คือ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความกว้าง
Back to top