ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

largeness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *largeness*, -largeness-

largeness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
largeness (n.) ความกว้างขวาง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความกว้างใหญ่ (n.) largeness See also: wideness, extension, vastness Syn. ความมโหฬาร, ความใหญ่โต, ความใหญ่โตมโหฬาร
ความมโหฬาร (n.) largeness See also: wideness, extension, vastness Syn. ความใหญ่โต, ความใหญ่โตมโหฬาร
ความใหญ่โต (n.) largeness See also: wideness, extension, vastness Syn. ความมโหฬาร, ความใหญ่โตมโหฬาร
ความใหญ่โตมโหฬาร (n.) largeness See also: wideness, extension, vastness Syn. ความมโหฬาร, ความใหญ่โต

largeness ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความกว้างใหญ่[n. exp.] (khwām kwāng) EN: largeness FR:
ความใหญ่โตมโหฬาร[n. exp.] (khwām yai t) EN: largeness FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า largeness
Back to top