ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความกระวนกระวายใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความกระวนกระวายใจ*, -ความกระวนกระวายใจ-

ความกระวนกระวายใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความกระวนกระวายใจ (n.) anxiety See also: alarm, fear, suspense, tension, uneasiness Syn. ความกังวล, ความไม่สบายใจ, ความวุ่นวายใจ Ops. ความสบายใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
jitter(จิท'เทอะ) {jittered,jittering,jitters} n. ความกระวนกระวายใจ,ความตกอกตกใจ. vi. กระสับกระส่าย,กระวนกระวายใจ, Syn. tremble,fidget
qualm(ความ,ควอม) n. ความกระวนกระวายใจ,ความหวั่นใจ,ความไม่สบายใจ,อาการวิงเวียนศีรษะ,อาการคลื่นเหียนอาเจียน, See also: qualmish adj. qualmishly adv. qualmishness n., Syn. pang,remorse
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
jitter (n.) ความกระวนกระวายใจ See also: ความวุ่นวายใจ, ความว้าวุ่นใจ Syn. nervousness, fidget Ops. rest, repose
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yeah, aside from the not sleeping, the jumpiness, the constant, overwhelming, crushing fear that something terrible's about to happen.ช่าย ถ้าไม่นับเรื่องนอนไม่หลับ ความกระวนกระวายใจ ความกลัวว่าอะไรสักอย่าง ที่เลวร้ายกำลังจะเกิดขึ้น
We're ten seconds ahead of schedule because Blaster is a little hyped-up.ภาระกิจแรก รู้สึกความกระวนกระวายใจ.ฉันเดาเอา \ ต้องการจะยกเลิกไหม?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความกระวนกระวายใจ
Back to top