ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คลื่น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คลื่น*, -คลื่น-

คลื่น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คลื่น (n.) wave See also: roller, surf, ripple, billow, swell, surge
คลื่นกระทบฝั่ง (n.) name of the Thai classical song
คลื่นกระทบฝั่ง (n.) surf
คลื่นปานกลาง (n.) moderate electro magnetic waves
คลื่นยาว (n.) long wave Ops. คลื่นสั้น
คลื่นลูกใหม่ (n.) new wave
คลื่นวิทยุ (n.) radio wave
คลื่นสมอง (n.) brain wave
คลื่นสั้น (n.) short wave Ops. คลื่นยาว
คลื่นเสียง (n.) sound wave See also: audio waves
คลื่นเหียน (v.) feel queasy Syn. คลื่นไส้, คลื่นเหียนอาเจียน
คลื่นเหียนอาเจียน (v.) feel queasy See also: be/feel nauseated, be squeamish, be sick Syn. คลื่นเหียน
คลื่นเหียนอาเจียน (v.) feel queasy Syn. คลื่นไส้
คลื่นแม่เหล็ก (n.) magnetic wave
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (n.) electromagnetic wave
คลื่นใต้น้ำ (n.) undercurrent
คลื่นใต้น้ำ (n.) underwater waves See also: undercurrent
คลื่นไส้ (v.) feel queasy See also: be/feel nauseated, be squeamish, be sick Syn. คลื่นเหียน, คลื่นเหียนอาเจียน
English-Thai: HOPE Dictionary
acoustic(อะคู' สทิค) adj. เกี่ยวกับการฟัง, เกี่ยวกับการควบคุมเสียง, ซึ่งใช้บันทึกคลื่นเสียง
actinic ray physics.รังสีคลื่นสั้น, รังสีพันสีม่วง (which produces photochemical effects)
ad nauseam(แอคนอ' เซียม) น่าคลื่นไส้, น่าชัง, น่ารังเกียจ
altitude sicknessโรคความสูงซึ่งมีอาการคลื่นเหียน อาเจียน หายใจแรงเนื่องจากขาดอ็อกซิเจน
anacoustic(แอนนะคุศ' ทิค) adj. เกี่ยวกับบริเวณเหนือบรรยากาศโลกขึ้นไป ที่ซึ่งคลื่นเสียงไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ เนื่องจากสื่อที่จะเป็นตัวนำ
antinausea(แอนทีนอ' เซีย) adj. ป้องกันหรือบรรเทาอาการคลื่นเหียนอาเจียน
antinode(แอน' ทิโนด) n. บริเวณที่มีช่วงกว้างของคลื่นมากที่สุด -antinodal adj.
aquaplane(แอค'วะเพลน) n. แผ่นกระดานโต้คลื่นที่มีเรือลาก. -vi. โต้คลื่นแผ่นกระดานที่มีเรือลาก. -aquaplaner n.
awash(อะวอช') adj.,adv. ถูกคลื่นกระทบ,จุ่มอยู่ใต้น้ำ,เสมอกับระดับน้ำ,น้ำซัดถึง,เปียกน้ำ,ท่วมน้ำ, Syn. washing about)
band(แบนดฺ) {banded,banding,bands} n. สายคาด,สายรัด,แถบ,ปลอก,หมู่,พวก,คณะ,วงดนตรี,คณะตนตรี,ช่วงความถี่ของคลื่นวิทยุ,สิ่งผูกมัดคน,โซ่ตรวน,ปลอกรัด,พันธะ,ข้อผูกพัน vt.,vi. ใช้สายผูกรัด,รวมกลุ่ม,ประดับด้วยสายหรือแถบ, See also: bander n.
bellows(เบล'โลซ) n. ที่สูบลมที่ใช้มือ,หีบลม,ปอด,หนังหุ้มที่เป็นลูกคลื่น (เช่นของกล้องถ่ายรูป)
billow(บิล'โล) n. คลื่นใหญ่ {billowed,billowing,billows} vi.,vt. (ทำให้) เป็นคลื่นที่ไล่ตาม,บวมออก,มีคลื่น, Syn. increase
billowy(บิล'โลอี) adj. เต็มไปด้วยลูกคลื่น, See also: billowiness
blast(บลาสทฺ) {blasted,blasting,blasts} n. การระเบิด,การเป่าแตร,การเป่านกหวีด,เสียงระเบิด,เสียงอึกกระทึก,ลมแรงจัด,ลมอัดเข้าไปในเตา,คลื่นกระทบ,ความเร็วสุดขีด,กำลังสุดขีด vt. ทำให้เกิดเสียงดังมาก,เป่าแตร,ทำให้เหี่ยว,ทำลาย,ระเบิด,ส่งลมเข้าไป,โจมตี,วิจารณ์อย่างเผ็
brandish(แบรน'ดิช) {brandished,brandishing,brandishes} vt. กวัดแกว่ง (อาวุธ) -n. คลื่น,การกวัดแกว่งอาวุธ, See also: brandisher n. ผู้กวัดแกว่ง (อาวุธ)
breaker(เบรค'เคอะ) n. เครื่องบด,ผู้หัก,ผู้ทำลาย,คลื่นแยกเส้นใยผ้าจากสิ่งแปลกปลอม,ผู้บุกเบิก,ผู้ทำให้เชื่อง,ตัวแยกทางเดินไฟฟ้า,ยางในรถยนตร์
breakwater(เบรค'วอเทอะ) n. เครื่องกีดกั้นคลื่น (เช่นที่อยู่หน้าท่าเรือ
burble {burbledvi. ทำเสียงไหลริน,พูดพึมพำ,เกิดเป็นฟอง n. การไหลริน,ละลอกคลื่น,คำพูดที่เหลวไหล., See also: burbler n. ดูburble
burbles}vi. ทำเสียงไหลริน,พูดพึมพำ,เกิดเป็นฟอง n. การไหลริน,ละลอกคลื่น,คำพูดที่เหลวไหล., See also: burbler n. ดูburble
burblingvi. ทำเสียงไหลริน,พูดพึมพำ,เกิดเป็นฟอง n. การไหลริน,ละลอกคลื่น,คำพูดที่เหลวไหล., See also: burbler n. ดูburble
choppyadj. เป็นคลื่นที่แตกชัดสาด,ไม่แน่นอน,ซึ่งมักเปลี่ยนทิศทาง, See also: choppiness n.
churn(เชิร์น) {churned,churning,churns} n. เครื่องปั่น,เครื่องกวน,กระป๋องนมขนาดใหญ่. vt. กวนหรือคนให้เป็นเนย,กวน,ปั่น, (คลื่น) ซัดซาด,พัดหรือสาด,สาดเป็นฟอง, See also: churner n. ดูchurn
coherer(โคเฮีย'เรอะ) n. เครื่องมือวัดคลื่น,ตัววัดคลื่น
comb(โคมบ์) {combed,combng,combs} n. หวี,เครื่องมือแยกเส้นใย,รวงผึ้ง,หุบเขาแคบ vt. หวี (ผม) ,ขจัดออกด้วยหวี,สาง,สะสาง,เสาะแสวงทุกหนทุกแห่ง,ค้นอย่างละเอียด. vi. (คลื่น) กลิ้งชัด
crest(เครสทฺ) {crested,cresting,crests} n. หงอน,หงอนไก่,ยอด,สิ่งประดับบนยอด,ยอดเขา,ยอดคลื่น,ยอดหมวก,ขนแผงคอม้าหรือสิงโต,โหนก,ส้น,ลายประดับ,ตราประจำตระกูล vi. เกิดเป็นยอด,บรรลุถึงจุดสุดยอด. -Phr. (on the crest of the wave ในสมัยรุ่งเรืองที่สุด) คำศัพท์ย่อย:
crinkle(คริง'เคิล) {crinkled,crinkling,crinkles} vt.,vi. (ทำให้) ย่น,เป็นคลื่น,หยิก,เกิดเสียงกริ๊ง ๆ n. ลอน,คลื่น,สิ่งที่เป็นลอนหรือหยิก, Syn. twist,wrinkle,twirl,crackle ###A. smooth
crinkly(คริง'คลี่) adj. เป็นลอน,หยิก,เป็นคลื่น,มีเสียงดังกริ้ง ๆ
crispate(ครีส'เพท,-ทิด) adj. หยิก,เป็นลอน,เป็นคลื่น,ย่น, See also: crispation n. ดูcrispate
decoy(ดิคอย') {decoyed,decoying,decoys} n. นกต่อ,สิ่งล่อ,ผู้ล่อลวง,เป้าหลอก,สิ่งที่สามารถสะท้อนคลื่นเรดาร์. vt. ล่อด้วยนกต่อ vi. กลายเป็นนกต่อ, Syn. lure
demodulate(ดิมมอด'จะเลท) vt. ทำให้ถูกควบคุมได้,ทำให้ถูกปรับคลื่นได้., See also: demodulation n.
e.k.g.abbr. electrocardiogramภาพคลื่นไฟฟ้าของหัวใจ
echo(เอค'โค) n. เสียงสะท้อน,เสียงก้อง,การซ้ำ,การเลียนแบบ,การหวนกลับ,ผู้เลียนแบบ,การสะท้อนกลับของคลื่นวิทยุ. -v. สะท้อน,หวนกลับ,เลียนแบบ,ทำซ้ำ, See also: echoer n. ดูecho, Syn. reverberation,imitation,imitate -pl. echoes
ekgabbr. electrocardiogramภาพคลื่นไฟฟ้าของหัวใจ
electrocardiogramn. ภาพคลื่นไฟฟ้าของหัวใจ, Syn. EKG,E.K.G.,ECG,E.C.G.,cardiogram
electrocardiographn. เครื่องตรวจและบันทึกคลื่นไฟฟ้าของหัวใจ cardiograph
ethernet(อีเทอร์เนท) เครือข่ายการสื่อสารที่ส่งข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์โดยการใช้โคแอคเซียลเคเบิลสายเดียวเดินผ่านไปตามเครื่องคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ที่อยู่ในเครือข่าย ซึ่งใช้สัญญาณความถี่คลื่นวิทยุที่ส่งผ่านสายเคเบิล บริษัทซีร็อกซ์ (Xerox) เป็นผู้เริ่มพัฒนานำมาใช้ก่อน
fcc(เอฟซีซี) ย่อมาจากคำว่า Federal Communication Commission (แปลว่า คณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสาร) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ที่มีหน้าที่ควบคุมในเรื่องการสื่อสาร โดยเฉพาะการควบคุมสัญญาณความถี่ของคลื่นวิทยุ
federal communication comคณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสารใช้ตัวย่อว่า FCC (อ่านว่า เอฟซีซี) เป็นหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ที่มีหน้าที่ควบคุมในเรื่องการสื่อสาร โดยเฉพาะการควบคุมสัญญาณความถี่ของคลื่นวิทยุ
fetch(เฟทชฺ) {fetched,fetching,fetches} vt. ไปเอามา,ไปหยิบมา,เอามา,นำมา,ทำให้มา,ขายได้,ได้, (สูดลมหายใจ) ,ถอนใจ,ทำให้ (ตกลงมา) ,นำกลับ,ทำให้เกิดขึ้น. vi. ไปเอามา,เคลื่อน,แล่นเรือ,เอากลับ. -n. การไปเอามา,อุบาย,แผนการ,เขตลมคลื่น.,ผี, See also: fetch a breat ไปนำมาหมายถึงนำข้อมูลหรือคำสั่งจากหน่วยความจำเข้าไปใส่ไว้ในหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) เพื่อทำการประมวลผล บางทีใช้หมายถึงการโอนย้ายข้อมูลจากสื่อ (medium) เข้าไปเก็บในหน่วยความจำ
groyne(กรอยน์) n. ส่วนยื่นหรือเขื่อนที่ชายฝั่งสำหรับป้องกันคลื่นน้ำ
English-Thai: Nontri Dictionary
billow(n) ลูกคลื่น,คลื่นยักษ์
billowy(adj) เป็นลูกคลื่น
breaker(n) ผู้ทำลาย,เครื่องบด,คลื่นหัวแตก
breakwater(n) กำแพงกันคลื่น,เขื่อนกันน้ำทะเล
crinkle(vt) ทำให้เป็นลอน,ทำให้เป็นคลื่น,ทำให้หยิก
detector(n) ผู้สืบหา,เครื่องจับคลื่นเสียง,เครื่องตรวจวัด
emetic(adj) ซึ่งทำให้อาเจียน,ซึ่งทำให้คลื่นเหียน
flatten(vi) แบน,ราบ,แผ่,เรียบ,แฟบ,ตื้น,ไม่มีคลื่น,ไม่มีฟอง
foam(n) ฟอง,ฟองน้ำลาย,ฟองเหงื่อ,ฟองคลื่น
kilocycle(n) หน่วยวัดความถี่ของคลื่นไฟฟ้า
mawkish(adj) น่ารังเกียจ,น่าหมั่นไส้,น่าคลื่นไส้,ไม่มีชีวิตชีวา,จืดชืด
rage(n) ความเดือดดาล,ความโกรธ,ความบ้าคลั่ง,คลื่นลมแรง
ridge(vi) เป็นแนว,เป็นสัน,เป็นคลื่น
ripple(n) เสียงพึมพำ,ระลอกคลื่น,ลอน,เสียงน้ำไหล
roller(n) คลื่นลูกโต,เครื่องบด,ลูกกลิ้ง,ลูกโม่,ลูกรอก
seasick(adj) เมาเรือ,เมาคลื่น
seasickness(n) อาการเมาเรือ,อาการเมาคลื่น
sick(adj) ป่วย,ไม่สบาย,อมโรค,คลื่นไส้,เอียน
sicken(vi) ป่วย,ไม่สบาย,คลื่นเหียน,เจ็บใจ,ร้อนใจ
sickly(adj) น่าคลื่นไส้,ขี้โรค,เผือด,ซีด,อ่อนแอ
squeamish(adj) คลื่นไส้,เจ็บป่วย,ขี้แย,สนิมสร้อย
surf(n) คลื่นหัวแตก,ลูกคลื่น
surge(n) การรวน,ลูกคลื่น,การเซ,การไถล,การกระเพื่อม
undulate(vi) เป็นลูกคลื่น,กระเพื่อม,ขึ้นๆลงๆ
undulation(n) ความเคลื่อนไหว,ลูกคลื่น,การกระเพื่อม
wave(n) คลื่น,การโบก,ทะเล,ลอน,ระลอก,การแกว่ง,น่านน้ำ
wavy(adj) มีคลื่น,เป็นลอน,สั่นไหว,โยกเยก,แปรปรวน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
seimic surge; earthquake sea wave; seismic sea waveคลื่นจากแผ่นดินไหว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
backwashคลื่นถอยกลับ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
breakerคลื่นหัวแตก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
converted waveคลื่นแปลงผัน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cosmic radio waveคลื่นวิทยุคอสมิก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dilatation wave; dilatational waveคลื่นอัดขยาย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
electromagnetic waveคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Love waveคลื่นเลิฟ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
P-wave; primary waveคลื่นปฐมภูมิ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
radio waveคลื่นวิทยุ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
shallow-water wave; long waveคลื่นน้ำตื้น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
sky waveคลื่นฟ้า [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
SV waveคลื่นตามขวางแนวตั้ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
tsunamiคลื่นสึนามิ [ประกันภัย ๑๐ ม.ค. ๒๕๔๘]
tunamiคลื่นทูนามิ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
ultrasoundคลื่นเสียงความถี่สูง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
waveคลื่น [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
carrier๑. คลื่นพาห์๒. ผู้ให้บริการโทรคมนาคม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
dim spotจุดคลื่นจาง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
ECG, EKG (electrocardiogram)อีซีจี, อีเคจี (ภาพคลื่นไฟฟ้าหัวใจ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
EEG (electroencephalogram)อีอีจี (ภาพคลื่นไฟฟ้าสมอง) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
EKG, ECG (electrocardiogram)อีเคจี, อีซีจี (ภาพคลื่นไฟฟ้าหัวใจ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
electrocardiogram (ECG, EKG)ภาพคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (อีซีจี, อีเคจี) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
electrocardiographเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
electroencephalogram (EEG)ภาพคลื่นไฟฟ้าสมอง (อีอีจี) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
electroencephalographyการบันทึกคลื่นไฟฟ้าสมอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
EMG (electromyogram)อีเอ็มจี (ภาพคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ERG (electroretinogram)อีอาร์จี (ภาพคลื่นไฟฟ้าจอตา) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nauseant๑. ชวนคลื่นไส้, -ทำให้คลื่นไส้๒. สิ่งทำให้คลื่นไส้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nauseous-คลื่นไส้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parade patternแบบคลื่นเรียงแนวนอน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
repandเป็นคลื่นเล็กน้อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
ripple markรอยริ้วคลื่น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
sick๑. ป่วย๒. คลื่นไส้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sinuateเว้าเป็นคลื่น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
sonic log; acoustic logผลบันทึกทางคลื่นเสียง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
swash markริ้วคลื่นบนสันดอน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
ultrasonic-คลื่นเสียงความถี่สูง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
undulate; wavyเป็นคลื่น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
wave frontหน้าคลื่น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alpha Waveคลื่นอัลฟา [การแพทย์]
Deflection, Downwardคลื่นที่บันทึกได้มีทิศทางลงล่าง [การแพทย์]
Electrocardiogramคลื่นไฟฟ้าหัวใจ,การตรวจคลื่นหัวใจ,คลื่นไฟฟ้าหัวใจ,อีเล็คโทรคาร์ดิโอแกรม,ภาพคลื่นไฟฟ้าหัวใจ,การบันทึกกระแสไฟฟ้าที่สร้างขึ้นจากหัวใจ,การตรวจทางคลื่นหัวใจ [การแพทย์]
electromagnetic waveคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า, คลื่นซึ่งเกิดจากการสั่นของประจุไฟฟ้าหรือเกิดจากประจุไฟฟ้าที่มีความเร่ง คลื่นนี้ประกอบด้วยสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าที่เปลี่ยนค่าตลอดเวลาและตั้งฉากซึ่งกันและกัน แผ่กระจายออกจากแหล่งกำเนิดคลื่นด้วยความเร็วเท่ากับความเร็วแสง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
infrasonic wave [infrasound]คลื่นใต้เสียง, คลื่นที่มีความถี่ต่ำกว่าช่วงความถี่ต่ำสุดของเคลื่นเสียงที่คนได้ยิน (ต่ำกว่า 20 เฮิรตซ์) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Nauseaคลื่นไส้ [TU Subject Heading]
radio waveคลื่นวิทยุ, สื่อกลางที่ใช้ส่งสัญญาณข้อมูลไปในอากาศ โดยสามารถส่งในระยะทางได้ทั้งใกล้และไกล โดยมีตัวกระจายสัญญาณ (broadcast) ส่งไปยังตัวรับสัญญาณ และใช้คลื่นวิทยุในช่วงความถี่ต่างๆ กันในการส่งข้อมูล [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Sound wavesคลื่นเสียง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Swellคลื่นหัวเรียบ คลื่นใต้น้ำ [อุตุนิยมวิทยา]
ultrasoundคลื่นเหนือเสียง, ดู ultrasonic wave [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Vortex-motionคลื่นวน [TU Subject Heading]
Wave คลื่นอากาศ [สิ่งแวดล้อม]
acoustic bedload measureacoustic bedload measure, วิธีการวัดตะกอนท้องน้ำด้วยคลื่นเสียง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Antinauseant Vomitingยาระงับอาการคลื่นไส้อาเจียน [การแพทย์]
antinodeปฏิบัพ, ตำแหน่งของคลื่นในคลื่นนิ่ง ซึ่งมีการกระจัดมากที่สุด หรือซึ่งตัวกลางมีการสั่นมากที่สุด จากรูป ตำแหน่ง A คือ ปฏิบัติ   [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Atomic Absorption Spectrometer เครื่องวัดระบบอะตอมมิก แอบซอพชั่น สเปคโตรมิเตอร์ เครื่องมือวัดปริมาณของตะกั่ว โดยใช้เปลวไฟอะเซทิลีน (Acetylene Flame) ที่ความยาวคลื่น 283.3 หรือ 217 นาโนมิเตอร์ (Nanometer) [สิ่งแวดล้อม]
Bandwidthความกว้างแถบความถี่, แบนด์วิชท์แบนด์วิชท์ (Bandwidth) หมายถึง ความกว้างของแถบคลื่นความถี่ แบนด์วิชท์เป็นคำที่ใช้วัดความเร็วในการส่งข้อมูลของอินเทอร์เน็ต ซึ่งโดยมากเรามักวัดความเร็วของการส่งข้อมูลเป็น bps (bit per second), Mbp (bps*1000000) เช่น แบนด์วิชท์ของการใช้สายโทรศัพท์ในประเทศไทยเท่ากับ 14.4 Kbps แบนด์วิชท์ของการส่งข้อมูลของ KSC ที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับอเมริกาเท่ากับ 2 Mbps เป็นต้น เนื่องจากแบนด์วิชท์ คือ ความกว้างของแถบคลื่นความถี่ ดังนั้นยิ่งแบนด์วิชท์สูง การรับส่งข้อมูล เข้า-ออก ก็ยิ่งมีประสิทธิภาพสูงด้วย เช่น การเลือกใช้บริการพื้นที่เว็บไซต์สำเร็จรูปหรือเว็บโฮสติ้ง (Web hosting) หากเป็นไปได้ควรพิจารณาเลือกแบนด์วิชท์แบบไม่จำกัดปริมาณการรับส่งข้อมูล (Unlimited bandwidth) จะเป็นผลดีมากกว่าโดยเฉพาะเว็บไซต์ที่มีจำนวนคนเข้าชมเว็บไซต์เป็นจำนวนมากต่อวัน
Beach หาด พื้นที่ระหว่างแนวน้ำขึ้นกับน้ำลง มีลักษณะเป็นแถบยาวไปตามริมฝั่ง เกิดขึ้นเนื่องจากการกระทำของคลื่นและกระแสน้ำในทะเลสาบหรือแม่น้ำ [สิ่งแวดล้อม]
beatบีต, เสียงดังและเสียงค่อยสลับกันซึ่งเกิดจากการแทรกสอดของคลื่นเสียงสองขบวนซึ่งมีความถี่ต่างกันเล็กน้อย  จำนวนบีตส์ที่เกิดขึ้นต่อวินาทีหรือความถี่บีตส์จะเท่ากับผลต่างของความถี่ของคลื่นเสียงสองขบวนนั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Breakwatersกำแพงกันคลื่น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cloakingแบบลูกคลื่น [การแพทย์]
coaxial cableสายโคแอกซ์, สายนำสัญญาณที่ต่อจากเสาอากาศเครื่องรับโทรทัศน์หรือสายเคเบิลทีวี ตัวสายประกอบด้วยลวดทองแดงที่เป็นแกนหลักหนึ่งเส้นหุ้มด้วยฉนวนเพื่อป้องกันกระแสไฟรั่ว จากนั้นจะหุ้มด้วยตัวนำซึ่งทำจากลวดทองแดงถักเป็นร่างแหเพื่อป้องกันการรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและสัญญาณรบกว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Crestลักษณะเป็นสันนูน,ยอดคลื่น,บริเวณสัน [การแพทย์]
Durationช่วงเวลา,ระยะเวลา,ช่วงกว้าง,ความกว้าง,ระยะ,ช่วงความกว้าง,ช่วงเวลา,ระยะเวลาที่ยาให้ผลในการรักษา,ช่วง,ความกว้างของคลื่นไฟฟ้า,ความยาวนาน [การแพทย์]
EKG Monitoringติดตามดูการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ [การแพทย์]
Electrocardiographเครื่องบันทึกภาพคลื่นไฟฟ้าหัวใจ,การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ,เครื่องตรวจหัวใจด้วยไฟฟ้า [การแพทย์]
Electroencephalogramการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง,เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง,คลื่นไฟฟ้าสมอง,คลื่นไฟฟ้าในสมอง,อิเลคโตรเอนเซฟาโลแกรม,การตรวจคลื่นสมอง,อีเล็คโตรเอ็นเซฟฟาโลแกรม,การตรวจคลื่นสมองด้วยไฟฟ้า [การแพทย์]
Electroencephalographเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าสมอง [การแพทย์]
Electroencephalographyการบันทึกคลื่นไฟฟ้าสมอง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Extinguishedไม่มีคลื่นเลย [การแพทย์]
Facsimileโทรภาพ, ภาพหรือรูปที่ส่งมาทางไกล, กรรมวิธีในการถอดแบบเอกสารตีพิมพ์ หรือรูปภาพโดยทางคลื่นวิทยุ หรือทางสาย เช่นสายโทรศัพท์Facsimile ออกเสียงตามพจนานุกรมอังกฤษว่า แฟ็ก-ซิม-อิ-ลี ปัจจุบันมักจะเขียนเป็น โทรสาร หรือทับศัพท์ แฟ็กซ์ ไม่ต้องใส่จุด (Fax) [เทคโนโลยีการศึกษา]
Surfboardsกระดานโต้คลื่น [TU Subject Heading]
Fetchระยะทางเดินของคลื่น หรือแหล่งกำเนิดคลื่น [อุตุนิยมวิทยา]
Foldขด,รอยพับ,รอยนูน,สัน,ร่องพับ,เป็นลูกคลื่น,เป็นขอบนูน,พับ [การแพทย์]
Harmonics (Electric waves)ฮาร์มอนิก (คลื่นไฟฟ้า) [TU Subject Heading]
Hepatitisโรคตับอักเสบโรคตับอักเสบ (hepatitis) เป็นโรคที่เซลล์ของตับมีการอักเสบเกิดขึ้น เกิดจากหลายสาเหตุ เช่น เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย การดื่มสุราเป็นประจำ พิษของยาบางชนิด แต่การติดเชื้อไวรัสเป็นสาเหตุของโรคตับอักเสบที่พบบ่อยที่สุด ผู้ป่วยโรคตับอักเสบจะมีอาการเจ็บแน่นบริเวณตับ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร เหนื่อยง่าย ผู้ป่วยบางรายมีอาการไข้ต่ำ คลื่นไส้ อาเจียน ต่อมาผู้ป่วยบางรายจะมีอาการตัวเหลือง ตาเหลือง หลังจากนั้นอาการต่างๆ จะลดน้อยลง ผู้ป่วยเข้าสู่ระยะพักฟื้น โดยอาจกินเวลานานหลายสัปดาห์หรือเป็นเดือนกว่าจะหายเป็นปกติ โรคตับอักเสบชนิดเฉียบพลันเป็นโรคตับอักเสบที่มีระยะเวลาการดำเนินโรคไม่นาน ผู้ป่วยมีอาการน้อยลงและหายขาดภายในเวลาไม่เกิน 6 เดือน ส่วนโรคตับอักเสบชนิดเรื้อรังเป็นโรคตับอักเสบที่มีการดำเนินโรคนานกว่า 6 เดือน
interferenceการแทรกสอด, การซ้อนทับของคลื่นจากแหล่งกำเนิดคลื่นสองแหล่งหรือมากกว่า การซ้อนทับของคลื่นเกิดขึ้นเมื่อคลื่นจากแหล่งกำเนิดเหล่านั้นเคลื่อนที่มาพบกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Long - wave radiationการแผ่รังสีคลื่นยาว [อุตุนิยมวิทยา]
mediumตัวกลาง, สารที่คลื่นสามารถเคลื่อนที่ผ่านไปได้  เช่น อากาศเป็นตัวกลางให้คลื่นเสียงผ่าน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
ionosphereไอโอโนสเฟียร์, ชั้นบรรยากาศถัดขึ้นไปจากมีโซสเฟียร์จนถึงระยะประมาณ 800 กิโลเมตร เป็นชั้นที่มีความสำคัญต่อการสื่อสารระยะไกล ๆ เพราะบรรยากาศชั้นนี้สามารถสะท้อนคลื่นวิทยุทำให้สามารถส่งสัญญาณคลื่นวิทยุได้เป็นระยะพัน ๆ กิโลเมตร อุณหภูมิของอากาศชั้นนี้จะเริ่มสูงขึ้นและเปลี่ยนแ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
wave (n.) คลื่น See also: ระลอกคลื่น
breaker (n.) คลื่นขนาดใหญ่
swell (n.) คลื่นขนาดใหญ่ See also: การกระเพื่อมเป็นคลื่น Syn. undulation, wave, billow
tidal wave (n.) คลื่นทะเล
spindrift (n.) คลื่นที่ซัดฝั่ง See also: น้ำคลื่นซัดฝั่งที่แตกเป็นฟอง Syn. waves
surf (n.) คลื่นที่ซัดฝั่ง See also: น้ำคลื่นซัดฝั่งที่แตกเป็นฟอง Syn. waves, spindrift
waves (n.) คลื่นที่ซัดฝั่ง See also: น้ำคลื่นซัดฝั่งที่แตกเป็นฟอง Syn. spindrift
whitecap (n.) คลื่นที่แตกเป็นฟองสีขาว
backwash (adj.) คลื่นที่ไหลกลับมากระทบฝั่ง (หลังจากกระแทกฝั่งแล้ว) Syn. swash, wave
rip (n.) คลื่นยักษ์ Syn. riptide
sea (n.) คลื่นลมในทะเล Syn. wave
wavelet (n.) คลื่นลูกเล็กๆ See also: คลื่นระลอกเล็ก Syn. ripple
radio wave (n.) คลื่นวิทยุ
vhf (abbr.) คลื่นวิทยุความถี่สูง (คำย่อ very high frequency) See also: คลื่นวิทยุช่วงความถี่ 30 - 300 เมกกะเฮิร์ตซ Syn. VHF
VHF (abbr.) คลื่นวิทยุความถี่สูง (คำย่อ very high frequency) See also: คลื่นวิทยุช่วงความถี่ 30 - 300 เมกกะเฮิร์ตซ Syn. vhf
very low frequency (n.) คลื่นวิทยุช่วงความถี่ 3-30 กิโลเฮิรตซ์
very high frequency (n.) คลื่นวิทยุช่วงความถี่ 30-300 เมกกะเฮิรตซ์ See also: (ใช้ส่งสัญญาณคลื่นวิทยุระบบ F.M.และคลื่นโทรทัศน์) Syn. VHF
short wave (n.) คลื่นวิทยุช่วงสั้น (ประมาณ 20-200 เมตร)
medium wave (n.) คลื่นวิทยุที่มีความยาวคลื่น 100-1000 เมตร
sound wave (n.) คลื่นเสียง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This is RTLM, Hutu Power Radio.นี่คือ คลื่น RTLM วิทยุพลัง ฮูตู(สถานีวิทยุต้นตอสาเหตุปลุกปั่นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ )
Big Z is everything, Big Z is surfing and I mean he's...they invented the ocean for him.บิ๊กซี่ เป็นทุก อย่าง บิ๊กซี่ เป็นการโต้คลื่น และผมหมายถึง เขา .. พวกเขา สร้าง คลื่น ให้กับเขา
Well, first things first, Zel, the waves it's the perfect combination of beauty and danger.ก็ สิ่งแรก เลย เซล คือ คลื่น มันผสมผสานกันอย่างลงตัว ระหว่าง ความสวยงาม และ อันตราย
Okay, let's say I'm a big wave, you know...โอเค บอกได้เลยว่า ฉันน่ะ คลื่น ลูกใหญ่มาก คุณรู้ไหม...
I'm not a legend, I'm just a guy looking for some nice waves and good friends.ฉันไม่ใช่ตำนาน ฉันแค่ คนที่มองหา คลื่น แจ๋ว ๆ และก็ เพื่อนที่ดี
Tides, currents, waves, wind...น้ำขึ้นน้ำลง กระแสน้ำ คลื่น ลม...
Alec, if I could get you a complete spectrum analysis of the cellular array from the night of the murder, would you be able to analyze it for wavelength and strength?อเล็กซ์ ถ้า ฉัน สามารถให้ ข้อมูล แถบ สเปคตรัมที่สมบูรณ์ ของ สัญญาน โทรศัพท์ ในพื้นที่ ที่เกิด ฆาตกรรม เธอจะวิเคราะห์ คลื่น และ ความเข้ม ได้ไหม
Any people in the building might register as a disruption in the field, like putting your hand under a running tap.ทุกๆคน ในตึกจะต้องผ่านมัน การตัดผ่านสัญญาน เหมือนกับ คุณโบกมือ ภายใต้ คลื่น นั้น
♪ This wave... ♪ Wave... ♪ Is stringing us alongคลี่นนี้ คลื่น จะร้อยเราไว้ด้วยกัน
Project Diana transmitted a series of powerful radio waves-- one every four seconds-- to "ping" the Moon.โครงการไดอาน่าส่ง ชุดของวิทยุที่มีประสิทธิภาพ คลื่น หนึ่งในสี่ของวินาที
The waves are 20 feet high and building!คลื่น 20 ฟุตสูงและอาคาร!
Massive pulse, down through here, up by the ball...คลื่น จะลงมาที่นี่ ผ่านมาทาง ลูกบอลนี้
The wave still hits!คลื่นก็ยังคงเข้ามันอยู่ดี
The next radiation spike from the pulsarคลื่นกระทบจากรังสีครั้งต่อไป
But these butterfly fractures on the visceral surface of the ribs resulted from a bending force.คลื่นกระแทก นั่นคือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงใช้ กระดูกโกลนเทียม
The radioactive contrastคลื่นกัมมันตภาพรังสีอ่อนๆ
The great wave of gentrification has yet to engulf us.คลื่นการตกแต่งใหม่ให้ฮิป ยังพัดมาไม่ถึงตรงนี้
The vibrational wavesคลื่นของการสั่นสะเทือน
That the universes be in sync.คลื่นของเอกภพทั้งสองด้านนั้น ตรงกันซะก่อน
Waves of light vibrate randomly in all directions.คลื่นของแสงสั่นสะเทือน แบบสุ่มในทุกทิศทาง
You want to know the best thing that happened to me after having to cut off my own arm?คลื่นคนพิการในที่จอดรถของห้างสรพพสินค้า
Cupid frequency, actually.คลื่นความถี่กามเทพ จริงๆนะ
Those low frequencies, with that set of overtones can only be created by the vocal tract of one UnderFae ... a Manta.คลื่นความถี่ต่ำกับเสียงดังแบบนั้น มาจากเฟชั้นต่ำได้อย่างเดียว แมนต้า
Unidentified data frequencies confirmed. It's being broadcast from the satellites.คลื่นความถี่ถูกตรวจสอบแล้ว มันถูกส่งมาจากดาวเทียม
The unidentified data frequency seems to have vanished.คลื่นความถี่ที่ไม่สามารถระบุได้ จางหายไปแล้ว
Some frequencies which I like to scan,คลื่นความถี่บางคลื่น ที่ฉันชอบสแกน
The frequency's coming from the doves.คลื่นความถี่มาจากนกพิราบพวกนี้
The unidentified data frequency has stopped transmission.คลื่นความถี่หยุดการส่งข้อมูลแล้ว
The unidentified data frequency wasn't detected in that area.คลื่นความถี่ไม่ถูกตรวจพบในพื้นที่
The heat bloom your satellite detected makes more sense now.คลื่นความร้อนที่ดาวเทียมตรวจพบทำให้รู้อะไรมากขึ้นตอนนี้
The waves are flat and I got no gas. You know that, Cade.คลื่นจะถูกแบนและฉันได้ก๊าซ คุณรู้ ไหมว่าเคด
The tide's gonna get it anyway. You might as well let him have at it.คลื่นจะพังมันอยู่ดีน่า หรือไม่ก็ปล่อยให้เขาพังซะเอง
His body washed up on Gin Beach. He'd been...คลื่นซัดศพของเขามาเกยบนหาดจิน เขาถูก...
A wave crashes off of a cliff in Scotlandคลื่นซัดหน้าผาที่สก็อตแลนด์
The waves keep rolling in, wearing everything down in their path a little more every day.คลื่นที่คอยแต่จะพัดเข้ามา พัดสิ่งต่าง ๆ เข้ามาตามเส้นทางของมัน มันจะพัดพาเรื่องราวต่าง ๆ เข้ามาทีละนิด
How were the waves?คลื่นที่ทะเลเป็นไงบ้าง?
The waves that turns everyone into a psycho killer?คลื่นที่ทำให้ทุกคนเป็นฆาตกรโรคจิต
Dude, this totally sucks.คลื่นที่นี่ห่วยแตก ฉันนึกว่าพายุจะเข้ามาที่นี่ซะอีก
A wave that starts in Orson and becomes bigger and bigger, all the way to Japan.คลื่นที่เริ่มจากในออร์สัน.. ..และกลายเป็นใหญ่ขึ้นๆ ตามทางไปสู่ญี่ปุ่น
That wave... that last day, the winning had become everything to meคลื่นนั่น วันสุดท้ายนั่น ชัยชนะ เป็นทุกอย่างสำหรับฉัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คลื่น
Back to top