ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

undercurrent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *undercurrent*, -undercurrent-

undercurrent ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
undercurrent (n.) กระแสใต้น้ำหรืออากาศ See also: กระแสด้านล่าง Syn. cross-current, ebb tide, flow, undertow
undercurrent (n.) สิ่งที่แฝงอยู่
English-Thai: HOPE Dictionary
undercurrent(อัน'เดอะเคอเรินทฺ) n. กระแสใต้น้ำ,กระแสข้างล่าง,แนวโน้มที่แฝงอยู่,พลังที่แฝงอยู่., Syn. atmosphere,overtone
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คลื่นใต้น้ำ (n.) undercurrent
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Which is why I've been able to detect an undercurrent of sarcasm in your voice.ทำให้ผมจับได้ว่า เมื่อกี๊ คุณแอบกัดผมเล็กๆ
And this weird undercurrent started pushing me up through the snow.และคลื่นหิมะข้างใต้ เริ่มดันตัวผมขึ้นมาเหนือหิมะ
Undercurrent of remorse. Beep! Yes, captain?ความรู้สึกผิดที่อยู่ภายใน ว่ามา กัปตัน

undercurrent ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fú, ㄈㄨˊ, 洑] undercurrent eddy
暗流[àn liú, ㄢˋ ㄌㄧㄡˊ, 暗流] undercurrent
暗潮[àn cháo, ㄢˋ ㄔㄠˊ, 暗潮] undercurrent

undercurrent ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คลื่นใต้น้ำ[n.] (khleūntāinā) EN: undertow ; undercurrent ; ground swells FR: courant sous-marin [m]
คลื่นใต้น้ำ[n.] (khleūntāinā) EN: undercurrent FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า undercurrent
Back to top