ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คลำ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คลำ*, -คลำ-

คลำ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คลำ (v.) grope See also: touch, stroke, fumble, feel, fondle Syn. ลูบคลำ
คลำ (v.) find out See also: search for, probe into Syn. ค้นหา, สืบ, เสาะหา
คลำหา (v.) fumble See also: grope Syn. ควาน, งม, ควานหา, งมหา
English-Thai: HOPE Dictionary
bloat(โบลท) vt.,vi. (ทำให้) ขยายตัว, (ทำให้) บวม, (ทำให้) หยิ่งหรือเหลิง -n. โรคลำไส้ใหญ่บวมแก๊ส,คนที่หยิ่ง,คนอ้วนฉุ, Syn. inflate,swell
divining rodn. ไม้กายสิทธิ์'ที่ผู้เลื่อมใสใช้คลำหาทองคำ สายแร่ แหล่งน้ำและอื่น ๆ, Syn. dowsing rod
elusory(อิลู'ซะรี) adj. ยากที่จะเข้าใจ,ยากที่จะอธิบาย,ยากที่จะคลำถูก, Syn. elusive
enteritisn. โรคลำไส้อักเสบ
feel(ฟีล) {felt,felt,feeling,feels} v. รู้สึก,สำนึก,ทราบซึ้ง,เห็นใจ,เข้าใจ,สัมผัส,คล้ำ,คลำหา -n. การรู้สึก,การสัมผัส,ประสาทสัมผัส. -Phr. (feel one's way ไปข้างหน้าระมัดระวัง), Syn. sense,perceive,touch
fumble(ฟัม'เบิล) {fumbled,fumbling,fumbles} vi..,vt. คลำ,คลำหา,คลำเปะปะ,ทำอย่างซุ่มซ่าม. n. การคลำ, See also: fumblingly adv. fumblingness n., Syn. bumble,grope
gentle(เจน'เทิล) adj. ใจดี,ใจกว้าง,มีน้ำใจ,มีสกุลสูง,เป็นผู้ดี,สุภาพ,อ่อนโยน,น่านับถือ,ว่าง่าย,นุ่มนวล,ละมุนละไม. vt. ทำให้เชื่อง,ทำให้สงบ,ทำให้อ่อนโยน,ตบเบา ๆ ,ลูบคลำ., See also: gentleness n. gently adv., Syn. bland,placid,s
grope(โกรพ) vi. คลำหา,ค้นหาอย่างไม่แน่ใจ vt. ค้นหา,สืบหา., See also: groper n., Syn. search
impalpable(อิมแพล'พะเบิล) adj. ซึ่งไม่รู้สึกจากการสัมผัส,คลำไม่พบ,ไม่เข้าใจ,ยากที่จะเข้าใจได้., See also: impalpability n. impalpably adv., Syn. vague,intangible,shadowy
palmy(พา'มี) adj. ชัดเจน,คลำรู้ได้
palpable(แพล'พะเบิล) adj. ชัดเจน,โจ่งแจ้ง,สัมผัสได้ชัดเจน,คลำรู้ได้, See also: palpability n.
pet(เพท) n. สัตว์เลี้ยง,สัตว์ที่เลี้ยงไว้ดูเล่น,บุคคลหรือสิ่งอันเป็นที่รัก. adj. เป็นสัตว์เลี้ยงเป็นที่รัก,ซึ่งแสดงความรัก. vt. ถือเป็นสัตว์เลี้ยง,เลี้ยงไว้เป็นสัตว์เลี้ยง,คลำ,ลูบ,ลูบคลำ,รัก,ทะนุถนอม,กอด. vi. ลูบคลำและกอด, See also: pettable,adj.
scrabble(สแครบ'เบิล) vi.,n. (การ) คุ้ยเขี่ย,ตะกุยหา,คลำหา,ขย้ำจับ,เขียนหวัด,เขียนขยุกขยิก,ดิ้นรน, See also: scrabbler n., Syn. search
stroke(สโทรค) การตี,การทุบ,การตอก,การเคาะ,การลูบ,การคลำ,การพายเรือ,ขีดหนังสือ,อาการปัจจุบันทันด่วนของโรค,การเป็นลม,การเต้นของหัวใจ,ชีพจร,การกระพือปีก,การลากปากกา ดินสอแปรงหรือมีดแกะสลัก,ระยะพุ่ง,ระยะวิ่ง,การดำเนินการ,ความพยายาม,เหตุการณ์หรือโอกาสที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหัน
twiddle(ทวิด'เดิล) vt.,vi. ทำเล่น,คลำเล่น,กระดิกนิ้วเล่น. -Phr. (twiddle one's thumbs ขี้เกียจ,ไม่ทำอะไร,การทำเล่น ๆ ,การหยอกเล่น,การล้อเล่)
undocumentedไม่มีเอกสารอธิบายโดยปกติ ฮาร์ดแวร์ก็ดี ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมก็ดี เมื่อผู้ผลิตทำการผลิตออกมาแล้ว ก็จะต้องมีเอกสารอธิบายถึงส่วนประกอบ วิธีใช้ ตลอดถึงข้อแนะนำต่าง ๆ เอกสารดังกล่าวนี้ มักจะเรียกกันว่า "คู่มือ" (manual) แต่มีในบางกรณี ผู้ผลิตอาจไม่ต้องการให้มีการเผยแพร่ หรืออาจคิดว่าไม่จำเป็น จึงไม่จัดทำเอกสารดังกล่าวไว้ให้ ซึ่งผู้ใช้ต้องเสียเวลาค่อย ๆ คลำหาทางเอาเอง
water witchn. ผู้ที่สามารถใช้ด้ามไม้คลำหาแหล่งน้ำได้,ชื่อนกเป็ดน้ำชนิดหนึ่ง
English-Thai: Nontri Dictionary
feel(vi,vt) รู้สึก,สำนึก,เข้าใจ,เห็นใจ,สัมผัส,คลำหา,ทาบทาม,สำรวจ
grope(vi,vt) คลำหา,ค้นหา,หา,สืบหา,สืบค้น
scrabble(vt) ตะกุย,ข่วน,คุ้ยเขี่ย,ขูด,คลำหา,ดิ้นรน,เขียนหวัด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
palpateคลำตรวจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
astereognosisภาวะเสียการระลึกรู้โดยคลำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
impalpable-คลำไม่พบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palpable-คลำ(ตรวจ)พบ, -คลำ(ตรวจ)ได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stereocognosy; stereognosisการรับรู้สัณฐานโดยคลำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thrillการระรัว (รู้สึกด้วยการคลำ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Colitisโรคลำไส้ใหญ่อักเสบ,ลำไส้อักเสบ,การอักเสบของลำไส้ใหญ่ [การแพทย์]
Rectal diseasesโรคลำไส้ตรง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
grabble (vi.) คลำ Syn. grope
feel with (phrv.) คลำว่ามี...ด้วย See also: สัมผัสได้ว่ามีด้วย, รู้สึกว่ามีด้วย
feel about (phrv.) คลำหา See also: ใช้มือคลำ Syn. fish for
feel for (phrv.) คลำหา Syn. feel about
fish for (phrv.) คลำหา Syn. feel about, feel for, fumble for
grope (vi.) คลำหา See also: เสาะหา, สืบเสาะหา Syn. fish, fumble, touch
grope about (phrv.) คลำหา Syn. grope around
grope around (phrv.) คลำหา Syn. grope about
dowser (n.) ผู้ใช้ไม้คลำหาแหล่งน้ำใต้ดินได้ Syn. water diviner, water finder
dowser (n.) ผู้ที่สามารถใช้ด้ามไม้คลำหาแหล่งน้ำใต้ดินได้ Syn. water diviner, water witch
grope after (phrv.) พยายามคลำหา See also: ควานหา Syn. grope for
grope for (phrv.) พยายามคลำหา See also: ควานหา Syn. grope after
palpate (vt.) ตรวจด้วยการคลำหรือสัมผัส See also: สัมผัสดู, คลำดู Syn. touch, contact, finger
palpitation (n.) การคลำ See also: การสัมผัส
paw (vt.) ลูบคลำ Syn. touch, handle
pick at (phrv.) ลูบคลำ See also: คลำ
sideswipe (n.) การคลำไปด้านข้าง
water diviner (n.) ผู้ใช้ไม้คลำหาแหล่งน้ำใต้ดินได้ Syn. dowser, water finder
water diviner (n.) ผู้ที่สามารถใช้ด้ามไม้คลำหาแหล่งน้ำใต้ดินได้ Syn. dowser, water witch
water finder (n.) ผู้ใช้ไม้คลำหาแหล่งน้ำใต้ดินได้ Syn. dowser, water diviner
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Of ten minutes of grope 'n snore at midnight.คลำและกรนกันสิบนาทีตอนเที่ยงคืน
I have the tapes, and I've never heard such pussyfooting around in my life!ผมมีเทปและฉันไม่เคยได้ยินเช่นต้องค่อย ๆ คลำไปรอบ ๆ ในชีวิตของฉัน!
I'm sorry you can't do this- I really am- Because I wouldn't have to fuckin' sit here and watch you fumble around and fuck it up.ผมจะไม่นั่งดูคุณคลำอะไร สะเปะสะปะอย่างนี้อีกแล้ว
I won't need to worry you'll paw someone and be nauseating.ฉันไม่อยากนึกเวลาที่เธอไปลูบคลำใคร เพราะมันจะอ้วก
I want you to feel that club, feel the weight of the club.ลูบคลำไม้ สัมผัสน้ำหนักของไม้
Making heads or tails of any of dad's research?จะคลำหาทางมั่วๆ จากงานค้นคว้าของพ่อนะเหรอ?
Guess we could palpate the area around the liver.ชั้นว่าจะลองคลำดูรอบๆตรงที่เป็นส่วนของตับ
You still have it.ขอคลำหน่อยว่ายังอยู่มั๊ย
It's like fishing in the dark, son.คลำทางในที่มืดกันต่อไป
And is any of this-- groping, touching-- okay?แล้วอย่างการกอดจูบลูบคลำล่ะ จะเป็นไรมั้ย?
So are you okay with this, or do you need to grope her, too?คุณโอเคไหม หรือคุณต้องคลำเธอด้วยไหม
It was very thin. Nothing to go on.มันอ่อนมาก.ไม่มีทางให้คลำต่อ.
But SARS explains the cough, causes hypoperfusion, which explain ischemic balance, it's perfect.แต่ว่าโรคซาร์ น่าจะมีไอ แต่การมีเลือดไหลเลี้ยงอวัยวะไม่เพียงพอ น่าจะเกิดจากโรคลำไส้ขาดเลือด สมบูรณ์แบบ
It'd be better if a woman gropes her.มันจะดีกว่าถ้าให้ผู้หญิงคลำเธอ
The patient's joints don't hurt, abdominal pain went away when the fetus did, and no palpable lymph nodes.คนไข้ไม่เจ็บข้อ อาการปวดท้องจะหายไปเมื่อตัวอ่อน และคลำไม่พบว่าต่อมน้ำเหลืองโต
There are no palpable lymph nodes.แต่คลำไม่พบว่าต่อมน้ำเหลืองบวม
You have to feel your way through to stay on course.เจ้าจะต้องคลำทางเอง จนกว่าจะหาเส้นทางนั้นเจอ
That's Ark Number 3, sir.นั่นคืออาร์คลำที่ 3 ครับท่าน
You want to feel? Uh, no. But I will listen.อยากลองคลำดูไหม เอ่อ ไม่ค่ะ ขอฟังแทนแล้วกัน
So, what, you find yourself some local tail and you just completely forget what team you're playing for?ยังไงกันเนี่ย นายคลำถูกหางตัวเมียเข้าหน่อย ก็ลืมเลยเหรอว่าเล่นอยู่ข้างไหน
I even got her to drop out of Columbia.ฉันให้เธออกจาดโคลำเบียไปด้วย
Nobel-prize-winning experimental physicist Leon Lederman conducted many of his experiments here.ดำเนินการจำนวนมากของ การทดลองของเขาที่นี่ แต่สำหรับทศวรรษที่ผ่านมา เขาคลำในที่มืดเหมือนคนอื่น ๆ ,
We had this cheese sauce, it irritated my dad's IBS.ซอสชีสทำให้ โรคลำไส้แปรปรวนของพ่อฉันกำเริบ
Did she have to touch me like that?ทำไมเธอต้องมาลูบคลำตัวคนแปลกหน้าด้วยนะ?
And by fourth grade, I knew what a distended ileum felt like on palpation.ผมคลำหาจุดที่ลำไส้เล็กบวมได้ตั้งแต่ป.4
Can I finger you?ขอฉันคลำตัวเธอได้มั้ย
Come on, there might be clues.อาจเจออะไรให้เราคลำไปต่อ
Of course. A lot of homeless men have said this.รับมือกับภาวะโรคลำไส้อักเสบ
That anatomy dummy you were molesting at the lab.หุ่นจำลองกายวิภาคนั่น ที่นายลูบคลำที่ห้องแลปน่ะ
Hey, everybody wants a shortcut in life.ทุกคนคลำหาทางลัดในชีวิต
Last of the floating trash heaps he collected over the years.เรือสัปรังเคลำสุดท้าย ที่เขาเก็บสะสมไว้เป็นปี
By sewing my butt to my chest, you've given me boobs I can touch all day.การที่พวกเธอเย็บก้นติดหน้าอก ก็ทำให้ฉันมีอกอึ๋มไว้ลูบคลำทั้งวันน่ะสิ
No, they want to pin it on somebody.ไม่ พวกเขากำลัง คลำเป้าไปที่ใครสักคน
I just want to-- I just want to drink and get drunk and stumble home on the T.ไม่ ผมแค่ต้องการ ต้องการดื่ม อยากเมาแล้วก็คลำหาทางกลับบ้าน
I don't even have an I.D. on the victim, let alone a motive for why Taylor killed him.ผมยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่า ผู้ตายเป็นใคร ได้แต่คลำทางว่า ทำไมเทเลอร์ถึงฆ่าเขา
You have to use your fingers when you find the entry point.เวลาคลำหาจุดทะลวง จะต้องใช้นิ้ว
Stop it! You hit on everything that moves.อย่ามาพล่าม นายคลำไม่มีหางเป็นฟาดหมด
Toucha toucha toucha touch meจับ จูบ ลูบคลำร่างกายฉันสิ
We're still chasing our tail.เรายังคงคลำเจอแต่หางตัวเอง
We're still groping around in the dark.เรายังคงคลำอยู่ในความมืด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คลำ
Back to top