ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คนจน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คนจน*, -คนจน-

คนจน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนจน (n.) poor See also: poor people, poor person Syn. คนยากจน Ops. คนรวย
English-Thai: HOPE Dictionary
almshouse(อาล์มซ' เฮาสฺ) n. บ้านสงเคราะห์คนจน, โรงทานสำหรับคนจน
beggar(เบก'เกอร์) n. คนขอทาน,คนจน, See also: beggarly adj.
buckeenn. หนุ่มคนจนที่พยายามแต่งตัว และทำท่าเหมือนคนรวย
cockneyn.,adj. (เกี่ยวกับ) ชาวลอนดอนทางด้านตะวันออกที่เป็นที่อยู่อาศัยของคนจน, See also: cockneyish adj. ดูcockney cockneyism n. ดูcockney
overseer(โอ'เวอะซี'เออะ) n. ผู้ควบคุม,ผู้คุมงาน,นายงานคนจนของเจ้าหน้าที่ทางศาสนา, Syn. supervisor
poor(พัวร์) adj. ยากจน,ขาดแคลน,ขัดสน,เลว,น่าสงสาร,น่าสังเวช,ไม่มีรสชาติ,ไม่ดีพอ,ไม่สมบูรณ์,ไม่สำคัญ. n. คนจน, See also: poorly adv., Syn. needy,indigent,penniless
slum(สลัม) n. แหล่งเสื่อมโทรม,แหล่งที่อยู่อาศัยของคนจนมาก.vi.เยี่ยมแหล่งเสื่อมโทรม, Syn. warren,skid
workhouse(เวิร์ค'เฮาซฺ) n. =สถานที่ดัดสันดาน,บ้านที่ใช้คนจนทำงาน,สถานฝึกอาชีพสำหรับคนจน
English-Thai: Nontri Dictionary
beggar(n) ขอทาน,วนิพก,กระยาจก,คนจน
pauper(n) ยาจก,คนจน,คนอนาถา,ขอทาน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
beggar (n.) คนจน Syn. down-and-out Ops. millionaire
beggars (n.) คนจน Syn. needy
poor (n.) คนจน Syn. needy, beggars
lazar (n.) คนจนที่เป็นโรคที่น่ารังเกียจโดยเฉพาะโรคเรื้อน
cockney (n.) คนจนในย่านลอนดอนตะวันออก
almshouse (n.) บ้านสงเคราะห์คนจน Syn. poorhouse, poverty
back street (n.) ถนนที่อยู่ห่างจากถนนใหญ่ (โดยเฉพาะถนนในย่านคนจน) Syn. alley, lane
backstreet (n.) ถนนที่อยู่ห่างจากถนนใหญ่ (โดยเฉพาะถนนย่านคนจน) Syn. side street
inner city (n.) บริเวณเก่าแก่ แออัด เสื่อมโทรมและมีคนจนมาก Syn. slum, ghetto Ops. suburban
itinerant (n.) ผู้ที่เดินทางไปตามที่ต่างๆ (โดยเฉพาะคนจน)
poor laws (n.) กฎหมายสงเคราะห์คนจน
poorhouse (n.) สถานสงเคราะห์คนจน Syn. asylum, almshouse, harbor
soup kitchen (n.) โรงทานแจกอาหารสำหรับคนจน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Go on, a poor guy. You can say it.พูดเลย คนจน ผมไม่ถือหรอก
Those poor, sick souls deserve our help."คนจน คนป่วย ต้องการการช่วยเหลือจากเรา"
Half the world's poor live in resource-rich countries.คนจนครึ่งหนึ่งของโลก อยู่ในประเทศที่ร่ำรวยทรัพยากร
The poor die and the rich don't live.คนจนตายคนรวยก็ไม่ได้มีชีวิต
And the poor are dying all around and they don't give a damn.คนจนตายต่อหน้าต่อตาพวกมันก็ไม่สน
The poor die in silence, the rich die public.คนจนตายไม่มีใครรู้ ส่วนคนรวยต้องเป็นข่าว
All over the planet, the poorest scrabble to survive on scraps, while we continue to dig for resources that we can no longer live without.คนจนทั่วโลกดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด ในขณะที่เราก้าวไปข้างหน้า ในการขุดเจาะทรัพยากร ที่เราจะอยู่ไม่ได้ถ้าขาดมัน
And the needy have enough problems without drinking our expired cough syrup.คนจนมีปัญหาเยอะแล้ว โดยไม่ต้องดื่มยาแก้ไอของเรา
People like you and people like me, we're just not...คนจนอย่างคุณ และคุณหนูอย่างฉัน เราไม่...
Poor people are used to the cold. Don't worry. I'm Tsukushi, the weed.คนจนเคยชินกับความหนาว ไม่ต้องเป็นห่วง.ฉันซึคาชิ เป็นต้นหญ้า
Poor man died when you were a babe,คนจนเสียชีวิตเมื่อ คุณเป็นเด็กแรกเกิด,
Poor folks can't get nothing.คนจนไม่เคยได้อะไรเลย
I don't need this. I don't need this working-class-hero crap.ผมไม่ฟังเเล้ว ผมไม่ต้องการพ่อวีรบุรุษคนจนนี่
Oh, that's nice honey, wipe your feet. We're ready to do it now, we dont want to mess up her concentrationชีีวอนทักทายทุกคนจนถึงมาตอนนี้ ขอบคุณครับ
In all my godforsaken life, I've never known... what it was like to want to kill somebody until now.ปราศจากพระผู้เป็นเจ้าในชีวิตของฉันทั้งหมด, ฉันไม่เค สิ่งที่มันเป็นเช่นกับความต้องการ จะฆ่าใครสักคนจนถึ?
It's funny how you don't appreciate somebody until they're gone.แปลกดีนะที่คุณไม่ชอบใครสักคนจนกระทั่งพวกเขาไป
And poor little Mrs. Coleman!และคนจนน้อยนางโคลแมน!
You do get around for a...คุณไปมาทั่วเลยนะ คนจน
Must've been somebody poor at the partyสงสัยคนจนที่มางานเลี้ยง
And she was still the poor...และเธอก็ยังคงเป็นคนจน...
Wandsworth. The dodgy end.แวนด์สเวิร์ธค่ะ ย่านคนจน
Women are the majority the poor and working poor make up the majority of this planet.ผู้หญิงเป็นคนส่วนใหญ่ คนจนและแรงงานคนจน เป็นคนส่วนใหญ่ในโลกใบนี้
Droughts are for poor people.ฤดูแล้ง มันสำหรับคนจน
If you don't properly take a hold of her heart.. What happened to me, will happen to you..ถ้าคุณดูถูกคนจนอย่างพวกเรา คุณก็ไม่ต่างกับเกลือนั่นแหละ
I grew up on a council estate with a dad on the dole and a mum on the booze.ผมโตมาในย่านคนจน พ่อพึ่งรัฐ ส่วนแม่พึ่งเหล้า
Don't worry, poor people are used to the cold.อย่าเป็นห่วงเลย คนจนแบบฉัน เคยชินกับความหนาวแล้ว
More than opening up markets for a free economy, they're polarizing the rich and the poor!นิยมเปิดการค้าแบบตลาดเสรีนิยม มันทำให้เกิดคนจนและคนรวย
All the oppression of the poor and the powerless..การกดขี่คนจนและผู้ไร้อำนาจ
With the things we buy, the electricity we use, the cars we drive, we can make choices to bring our individual carbon emissions to zero.ด้วยสิ่งที่เราซื้อ ไฟฟ้าที่เราใช้ รถที่เราขับ เราสามารถเลือกที่จะลดการปล่อย คาร์บอนของเราแต่ละคนจนเหลือศูนย์
But desperation causes desperate acts.แต่คนจนตรอกจะดิ้นรนทุกวิถีทาง
She's just a poor, innocent girl trying to live the American dream,เธอเป็นแค่คนจนเด็กผู้หญิงที่ไร้เดียงสา พยายามที่จะอยู่อเมริกาอย่างที่ฝัน
To live in an apartment in Kang Nam and run a small beauty shop.พูดจริงๆนะคะ ฉันหวังว่าฉันจะมีชีวิตหมือนกับคนจนๆคนอื่น
She's visiting the poor, ma'am.หล่อนไปเยี่ยมคนจนน่ะค่ะ
No, Hertz, people love guns... because America is a land of opportunity... where a poor man can become rich and a pussy can become a tough guy... if he's got a gun in his hand.รู้มั้ยเฮิร์ทซ์ ที่คนรักปืนเพราะว่า อเมริกาเป็นแดนแห่งโอกาส ที่ๆคนจนกลายเป็นคนรวยได้
So listen, the spa was just awful, totally overrun with suburban riffraff.ฟังนะ สปามันแย่มาก ถิ่นนั้นทั้งหมดมีแต่พวกคนจนอยู่
Was that the end to poor Hamburg?สุดท้ายฉันคงกลายเป็นคนจนที่สุดในแฮมเบิร์ก ว่าไม๊?
He was a poor man, ran a restaurant down in the south coast.เขาเป็นคนจน เปิดร้านอาหารแถวชายฝั่งทางใต้
I don't know why poor people refuse to better themselves.ฉันไม่เข้าใจเลยว่าพวกคนจนทำไมไม่สรรหาอะไรที่ดีๆให้ตัวเอง
We know he bludgeons people to death,เรารู้ว่าเขาตีคนจนตายด้วยไม้
So you were meeting someone,Agent Lee. Who?งั้นคุณก็เคยพบใครสักคนจนท.ลี.เขาเป็นใคร?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คนจน
Back to top