ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ข้างหน้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ข้างหน้า*, -ข้างหน้า-

ข้างหน้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ข้างหน้า (prep.) in front Syn. ด้านหน้า, หน้า Ops. ข้างหลัง
ข้างหน้า (n.) future Syn. อนาคต Ops. ข้างหลัง
ข้างหน้า (n.) in front Syn. ด้านหน้า Ops. ข้างหลัง
English-Thai: HOPE Dictionary
advance(แอดวานซ'ฺ) vt.,vi.,n. นำหรือส่งไปข้างหน้า, ก้าวหน้า, เสนอความเห็น, เจริญ,เลื่อน (ตำแหน่ง) , เพิ่ม (อัตรา) , เร่ง,จัดให้, ยก (ธง) , ล่วงหน้า, อ้าง,ทาบทาม,เกี้ยว, Syn. forward)
advanced(แอดวาน'ทฺ') adj. อยู่ข้างหน้า, ดึก, ข้างหน้า, ความก้าวหน้า, ความเจริญ, การเลื่อนตำแหน่ง, Syn. progress, promotion)
against(อะเกนสฺทฺ') prep. ต่อต้าน, ต้าน, สู้, ทวนน้ำ, ย้อน, ผิดกฎหมาย, แนบเนื้อ,ประชิดกับ, อยู่ข้างหน้า, เทียบกับ, ป้องกัน, ไม่เห็นด้วย, ตรงกันข้าม, Syn. counter or contrary to)
aha(อาเฺฮด') adv.,adj. ไปข้างหน้า, ข้างหน้า, ภายหน้า, ล่วงเกิน, นำหน้า, ก่อน, เดินต่อไปข้างหน้า, เกิน, ล้ำหน้า (in front , at the head)
anterior(แอนที' เรีย) adj. ก่อน, ข้างหน้า, ล่วงหน้า, ตำแหน่งหน้า, Syn. fore)
antrorse(แอนทรอส') adj. งอไปข้างหน้าหรือขึ้นข้างบน
autogiro(ออโทไจ'โร) n. เครื่องบินที่มีใบพัดสำหรับเคลื่อนไปข้างหน้าและมีตัวหมุนตามแนวนอนสำหรับเคลื่อนขึ้นสูง, Syn. autogyro, gyroplane (an aircraft)
avant-courier(อะวาวงคู'เรีย) n., fr. ผู้อยู่ข้างหน้า (dispatched before another person)
harbinger(ฮาร์'บินเจอะ) n. ผู้สืบข่าวที่ไปล่วงหน้าก่อน,สมาชิกของกองหน้า,ผู้คาดการณ์ล่วงหน้า,ลาง,ผู้รุกไปข้างหน้า. vt. กระทำเป็นผู้สืบข่าวที่ไปล่วงหน้า, Syn. precursor
bow(เบา) {bowed,bowing,bows} vi. โค้ง,ก้มศีรษะ,คำนับ,คำนับอำลา,น้อม,ยอม -n. การโค้ง,การคำนับ,การคำนับอำลา,การยอม,ธนู,ศร,คันธนู,คันศร,คันซอ,คันพิณ,หน้าไม้,ส่วนที่เป็นรูปคันศร,ส่วนโค้ง,โบ,หูกระต่าย,สายรุ้ง,ปีกแว่นตา,หัวเรือ,ส่วนหัวของบิน,มือพายข้างหน้า adj. เก
breast(เบรสทฺ) {breasted,breasting,breasts} n. หน้าอก,เต้านม,ทรวงอก,น้ำใจ,อารมณ์,เชิงกำแพง,ส่วนที่นูนออกคล้ายเต้านม vt. เอาอกทาบกับเชือก,เผชิญ,ฝ่าไปข้างหน้า -S.bust
breeze(บรีซ) {breezed,breezing,breezes} n. ลมพัดเบา,งานเบา vt. พัดลมเบา,ไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วและง่ายดาย, Syn. gale
charge(ชาร์ดจฺ) vt. บรรจุ,ประจุ,อัดไฟ,ทำให้เต็ม,วางเงื่อนไข,สั่ง,ตักเตือน,แนะนำ,กล่าวหา,ฟ้องร้อง,เรียกเก็บเงิน,โจมตี,เป็นภาระ บันทึกเป็นหนี้ -vi. พุ่งเข้าไป,พุ่งไปข้างหน้า,โจมตี,เรียกเก็บ,หมอบลง (ตามคำสั่ง) -n. การอัดประจุไฟฟ้า,กระแสไฟที่อัด,ปริมาณดินระเบิด,ภาระ
complete(คัมพลีท') {completed,completing,completes} adj. สมบูรณ์,เสร็จ,สำเร็จ,ครบ,สมบูรณ์,พร้อม,เต็มที่,สิ้นเชิง vt. ทำให้เสร็จ,ทำให้สมบูรณ์,ทำให้ครบ,ส่งฟุตบอลไปข้างหน้าได้สำเร็จ, Syn. remainder,balance -Conf. completer
completion(คัมพลี'เชิน) n. การทำให้สมบูรณ์,การทำให้เสร็จ,การสำเร็จลุล่วง,การสรุป,การส่งลูกฟุตบอลไปข้างหน้าได้สำเร็จ, Syn. fulfillment,attainment
edge(เอดจฺ) n. ขอบ,ริม,ข้าง,เขตแดน,สัน,ด้านคมของใบมีด,ความคม,เหลี่ยม,เนินเขา,หน้าผา,ข้อได้เปรียบ,ตำแหน่งที่ดีกว่า vt. ทำให้คม,ใส่ขอบให้,เคลื่อนไปทางข้าง,ค่อย ๆ เคลื่อนไปทางข้าง. vi. เคลื่อนไปข้างหน้า -Phr. (edge out เอาชนะทีละนิด,เล็ม) คำที่มีความหมายเหมือ
en avantn. (อานนะ'วาน) ไปข้างหน้าตรงไป
feel(ฟีล) {felt,felt,feeling,feels} v. รู้สึก,สำนึก,ทราบซึ้ง,เห็นใจ,เข้าใจ,สัมผัส,คล้ำ,คลำหา -n. การรู้สึก,การสัมผัส,ประสาทสัมผัส. -Phr. (feel one's way ไปข้างหน้าระมัดระวัง), Syn. sense,perceive,touch
fore(ฟอร์) adj. ข้างหน้า,อยู่ข้างหน้า,หัวเรือหน้าสุด,ที่หนึ่ง,แรกเริ่ม,ก่อน,ไปข้างหน้า. adv. ที่หัวเรือ,ไปทางหัวเรือ,ก่อน,ไปข้างหน้า -Phr. (fore and aft หัวและท้ายเรือ) . n. หัวเรือ,ส่วนหน้า,เสากระโดงหน้า -prep.,conj. ก่อน
forehand(ฟอร์'แฮนดฺ) adj.,adv. เกี่ยวกับหน้ามือ (ตีลูกเทนนิสหรือแบดมินตัน) ,ซึ่งอยู่ข้างหน้า,ซึ่งกระทำมาก่อน. n. การตีหน้ามือ,ตำแหน่งที่เหนือกว่า,ตำแหน่งที่ได้เปรียบ
drum plotterพล็อตเตอร์แบบดรัมเป็นอุปกรณ์แสดงผลชนิดพล็อตเตอร์ (plotter) มีรูปเป็นทรงกระบอกหรือดรัม มีกระดาษพันรอบ ดรัมนี้จะหมุนไปข้างหน้าและข้างหลังได้ มีปลายเป็นเหมือนปากกาติดอยู่เหนือดรัม ซึ่งจะเลื่อนไปซ้ายไปขวาได้ เวลาวาด จะลากเป็นเส้นลงบนกระดาษ การขยับขึ้นลงของดรัม และปากกาจะทำให้เกิดเป็นเส้นตรงหรือเส้นโค้งได้ ความแม่นยำของเครื่องวาดชนิดนี้มีน้อยกว่าเครื่องวาดแบบระนาบ (flatbed plotter) แต่ราคาก็ถูกกว่า จึงนิยมใช้กันมากในเชิงพาณิชย์
forland(ฟอร์'แลนดฺ) n. แหลม,ฝั่งข้างหน้า,แผ่นดินที่อยู่ข้างหน้า,ที่ใกล้ฝั่ง,ผืนแผ่นดินข้างหน้า
forth(ฟอร์ธ) adv.,prep. ไปข้างหน้า,ไปข้างนอก,ออกมา,ออกไป. -Phr. (and so forth และต่อมา)
forward(ฟอร์'เวิร์ด) adv. ไปข้างหน้า,ข้างหน้า,อยู่ข้างหน้า,ก้าวหน้า,ล้ำหน้า,ล่วงหน้า. adj. เร็ว,ไว,ไปข้างหน้า,เกี่ยวกับอนาคต,กล้า,รุนแรง. n. กองหน้า. vt. ส่งไป,ส่งออก,ส่งล่วงหน้า,สิ่งต่อ,สนับสนุน,เร่ง,เร่งรัด,เย็บเล่มหนังสือ, Syn. help,
front(ฟรันทฺ) n.,adj.,interj. หน้า,ข้างหน้า,ด้านหน้า -v. หันหน้าไปทาง,เผชิญหน้า,รับมือ,ต่อต้าน, Syn. anterior,face
frontal(ฟรัน'เทิล) adj.,n.ซึ่งอยู่ข้างหน้า,ซึ่งอยู่ด้านหน้า
frontwardadv. ไปข้างหน้า
further(เฟอ'เธอะ) adv. ต่อไป,ไกลออกไป,นานออกไป,นอกจากนี้. adj. ไกลกว่า,ขยายออกไปอีก,เพิ่มเติม,มากขึ้น. vt. ช่วยทำให้ก้าวไปข้างหน้า,ส่งเสริม,ผลักดัน,ก้าวหน้า., See also: furtherer n., Syn. farther
furtherance(เฟอ'เธอะเรินซฺ) n. การก้าวต่อไปข้างหน้า,การส่งเสริม,การผลักดัน, Syn. advancement,drive
head(เฮด) n. ศีรษะ,ส่วนหัว,สมอง,ตำแหน่งผู้นำ,ตำแหน่งสูงสุด, จุดสุดยอด -Phr. (lose one's head อารมณ์เสีย,ตื่นเต้น) adj. ชั้นนำ,ที่หนึ่ง,สำคัญ,เกี่ยวกับหัว,ข้างหน้า vt. นำหน้า,เป็นผู้นำ,เป็นหัวหน้า,หันหน้าไปทาง,บ่ายหน้าไปทาง,ต่อหัว,จ่าหน้า vi. ไปข้างหน้า,ออกเดิ
headlong(เฮด'ลอง) adv. ซึ่งมีส่วนหัวยื่นไปข้างหน้า,ไม่รีรอ,เร่งรีบ,สะเพร่า,ประมาท. adj. อย่างรวดเร็ว,อย่างเร่งรีบ. (ผา) ชัน
headwayn. การก้าวไปข้างหน้า,ความเจริญก้าวหน้า,ช่วงระยะเวลาระหว่างรถไฟสองขบวนที่วิ่งไปในทิศทางเดียวกันบนรางเดียวกัน
labor(เล'เบอะ) {labo (u) red,labo (u) ring,labo (u) rs} n. แรงงาน,ใช้แรงงาน,งาน,อาชีพ,ความอุตสาหะ,ความเจ็บปวดและความพยายามในการคลอดลูก,ระยะเวลาในการคลอดลูกดังกล่าว,กรรมกร,ฝ่ายกรรมกร. v. ทำงาน,พยายาม,กระทำด้วยความลำบาก,คลอดลูก,ไปข้างหน้าด้วยความลำบาก,พากเพียร. adj. เ
labour(เล'เบอะ) {labo (u) red,labo (u) ring,labo (u) rs} n. แรงงาน,ใช้แรงงาน,งาน,อาชีพ,ความอุตสาหะ,ความเจ็บปวดและความพยายามในการคลอดลูก,ระยะเวลาในการคลอดลูกดังกล่าว,กรรมกร,ฝ่ายกรรมกร. v. ทำงาน,พยายาม,กระทำด้วยความลำบาก,คลอดลูก,ไปข้างหน้าด้วยความลำบาก,พากเพียร. adj. เ
lunge(ลันจฺ) {lunged,lunging,lunges} vi.,vt.,n. (การ) ทิ่ม,แทง,พุ่งใส่,ถลัน,เคลื่อนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว, Syn. stab,plunge
next(เนคซฺทฺ) adj.,adv. ถัดไป,ถัด,ข้างหน้า,ติดกัน,หน้า. -prep. ใกล้กับ,ใกล้ที่สุด -Phr (next door to ข้างบ้าน) . -Phr. (next to เกือบจะ,เกือบ), Syn. neighbouring
onward(ออน'เวิร์ด) adv.,adj. ไปข้างหน้า,ตำแหน่งข้างหน้า., Syn. ahead
onwards(ออน'เวิร์ดซฺ) adv. ไปข้างหน้า,ตำแหน่งข้างหน้า, Syn. onward
passado(พะซา'โด) n. การทิ่มดาบไปข้างหน้าโดยสืบเท้าไปข้างหน้าก้าวหนึ่ง
perspective(เพอสเพค'ทิฟว) n. เทคนิคการเขียนภาพให้ได้ส่วนสัด เช่นเดียวกับที่เห็นด้วยตาจริง,ภาพที่ได้จากการเขียนด้วยเทคนิคดังกล่าว,ทัศนียภาพ,ทิวทัศน์,ทัศนวิสัย,ความซึ้ง,ภาพซึ้งที่มองไปข้างหน้า. adj. เกี่ยวกับเทคนิค หรือภาพดังกล่าว, Syn. discr
English-Thai: Nontri Dictionary
ahead(adv) ล่วงหน้า,นำหน้า,ก่อน,ขึ้นหน้า,ตรงไปข้างหน้า
anterior(adj) ข้างหน้า,ก่อน,หน้า,ล่วงหน้า
before(adv) ก่อน,อยู่หน้า,ข้างหน้า
fore(adj) ข้างหน้า,ด้านหน้า,แรกเริ่ม,ก่อน,ที่หนึ่ง
forehand(adj) เกี่ยวกับหน้ามือ,ซึ่งนำหน้า,ซึ่งอยู่ข้างหน้า,ซึ่งทำมาก่อน
fro(adv) ข้างหน้า,ไปทางโน้น
front(adj) ข้างหน้า,ด้านหน้า,หน้า
future(adj) อนาคต, ภายหน้า,ต่อไป,ข้างหน้า
head(adj) สำคัญ,เป็นหัวหน้า,อยู่ต้นๆ,เป็นยอด,ชั้นนำ,ข้างหน้า
next(adj,pre) ต่อไป,ถัดไป,ติดกัน,ต่อจาก,ข้างหน้า,หน้า,ใกล้กับ
on(adv) ต่อเนื่อง,ต่อไป,ประจำ,เรื่อยไป,ไปข้างหน้า
onward(adj) ก้าวหน้า,ต่อไปข้างหน้า,ต่อมา,มุ่งหน้าไป
onwards(adv) ต่อไปข้างหน้า,มุ่งหน้าไป,ก้าวหน้า,ต่อมา
straightforward(adj) ตรงไปข้างหน้า,ซื่อตรง,ไม่อ้อมค้อม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
hereafterซึ่งต่อไปข้างหน้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pre-; prae-ก่อน, ข้างหน้า [ศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย prae- ดูที่ pre-] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anteriorด้านหน้า, ส่วนหน้า, ข้างหน้า [การแพทย์]
Flexionการก้ม,การงอ,ก้มไปข้างหน้าให้มากที่สุด,งอข้อศอก,ท่าก้ม,งอ,หัวเด็กอยู่ในท่าก้ม,ท่างอแขน,ท่าคอง้ำลง,ข้อที่เคลื่อนไหวแบบงอ,งอเข้าข้างใน [การแพทย์]
jet engineเครื่องยนต์ไอพ่น, กลจักรที่ได้พลังงานจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง ทำให้เกิดแก๊สร้อนผ่านกังหันหลายชุดเกิดแรงดันสูงพ่นออกมา ทำให้เครื่องเคลื่อนที่ไปข้างหน้าดังเช่นที่ใช้ในเครื่องบินไอพ่น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
negationนิเสธ, นิเสธของประพจน์ p หมายถึง ประพจน์ที่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปที่มีข้อความ "ไม่เป็นความจริงที่ว่า" เติมอยู่ข้างหน้าประพจน์ p [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
reversible changeการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้, การเปลี่ยนแปลงของสารในระบบปิดที่มีทั้งการเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้า และการเปลี่ยนแปลง ย้อนกลับเกิดขึ้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
front (adj.) ข้างหน้า See also: ด้านหน้า, แถวหน้า, เบื้องหน้า
advance (n.) การเคลื่อนไปข้างหน้า
advance (vi.) เคลื่อนไปข้างหน้า Syn. preceed, move on, forge ahead
advance (vt.) ทำให้เคลื่อนไปข้างหน้า Syn. launch, propel, drive
advancement (n.) การเคลื่อนไปข้างหน้า
ahead (adj.) ไปข้างหน้า See also: ขึ้นหน้าไป, ออกหน้า
ahead (adv.) ไปข้างหน้า See also: ขึ้นหน้าไป, ออกหน้า Syn. forward, onward
anterior (adj.) ซึ่งอยู่ข้างหน้า See also: อยู่ตำแหน่งข้างหน้า Syn. forward, fore, front Ops. backward
backspace (n.) เคาะกลับหรือไปข้างหน้า (เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องพิมพ์ดีด)
be ahead of (phrv.) อยู่ข้างหน้า See also: นำหน้า, แซงหน้า Syn. keep ahead of
before (adv.) อยู่ข้างหน้า See also: อยู่หน้า Syn. in front of Ops. behind
bring forward (phrv.) เอาไปวางข้างหน้า See also: พาไปด้านหน้า
buck-teeth (n.) ฟันบนยื่นออกมาข้างหน้า
call forward (phrv.) ขอให้ก้าวไปข้างหน้า See also: �บอกให้เขยิบไปข้างหน้า
come forward (phrv.) ก้าวไปข้างหน้า Syn. go forward
come up (phrv.) (ออกคำสั่ง) ให้ม้าไปข้างหน้าหรือวิ่งเร็วขึ้น Syn. get up, giddy up
come up (phrv.) กระตุ้นม้าให้ไปข้างหน้า (คำสั่ง) Syn. gee up, get up
crouch (vt.) หมอบ (ใช้กับสัตว์ที่อยู่ในท่าเตรียมวิ่งหรือกระโดดไปข้างหน้า)
crowd (vi.) ผลักไปข้างหน้า
crowd (vt.) ผลักไปข้างหน้า
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
The road ahead was full of sheepถนนข้างหน้าเต็มไปด้วยแกะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Is it... a lot further... up ahead?ทำไม... มันดูไกลมากนักล่ะ ข้างหน้า หรือไง
Whether you leave in 10 years or you leave tomorrow,ไม่ว่าคุณจะไปในอีก 10 ปี ข้างหน้า หรือไปในวันพรุ่งนี้
You're about to be crowned the Easter Bunny in front of 3,000 of your peers.คุณเกี่ยวข้องกับการครองตำแหน่งกระต่ายอีสเตอร์ ข้างหน้า เพื่อนของคุณ 3000
All right. Exit's in 3 miles.ใกล้แล้ว ข้างหน้า อีก 3 ไมล์
Forward, side, closed, Back, side, close,ข้างหน้า ข้าง ชิด หลัง ข้าง ชิด
Ahead is Huang He River (Yellow River)ข้างหน้าคือแม่น้ำเหลือง
Ahead of you is Sixth Street.ข้างหน้าคุณคือถนนสาย 6
You're at the outer airlock door.ข้างหน้าคุณคือประตูชั้นนอก
So was his front, under different circumstances.ข้างหน้าด้วย ภายใต้สถานการณ์ที่แตกต่าง
♪ Whoo come on passing' by is a school bus in front of me ♪ข้างหน้าที่ผ่านมานั่น เป็นรถโรงเรียน
Up ahead. Big, ugly building.ข้างหน้าน่ะ ตึกใหญ่น่าเกลียด
Hey, down in front, asshole.ข้างหน้าน่ะ นั่งลงสิวะ
Down in front, asshole.ข้างหน้านั่งลงหน่อย บ้าเอ๊ย
Valet parking at the casino up ahead.ข้างหน้านั่น ที่จอดรถของคาสิโน
The front's collapsed.ข้างหน้านั่นพังหมดแล้ว
The 1200 building is Medley Industrial and Sanko Oil.ข้างหน้านั่นเป็นตึกเมดเลย์ อินดัสทรี แอนด์ แซงโก้ ออยล์
There up ahead... that's the old stone wall.ข้างหน้านั่นไง/Nกำแพงหินเก่า
Before you are six of your most valuable associates.ข้างหน้านาย คือ 6 คน ที่เป็นความร่วมมือของนาย
On the TV front, the reception's pretty much nil.ข้างหน้านี่เป็นทีวี การรับสัญญาณ แทบจะไม่มี
There are an mile ahead at least, buddy.ข้างหน้ามัน 1 ไมล์เป้นอย่างน้อย นะเพื่อน
Doing construction up ahead.ข้างหน้ามีการก่อสร้างถนน
Be smart. Be a student, man.ข้างหน้ามีรออยู่อีกเพียบ
There's a five-and-dime store up ahead.ข้างหน้ามีร้านขายของถูกอยู่ ตรงขึ้นไปแล้วกัน
There's a utility lift ahead.ข้างหน้ามีลิฟท์ขนของ
The mountain trails would be too much for him in his condition.ข้างหน้ามีหน้าผา คุณรุนแรงกับมันมากจนเกินไป
THERE'S A TUNNEL AHEAD.ข้างหน้ามีอุโมงค์ ถ้าพลาดจะไม่มีโอกาส
The front of the truck, not the back, Dean.ข้างหน้ารถ ไม่ใช่หลังรถดีน
Maybe there's a restaurant up ahead.ข้างหน้าอาจจะมีร้านอาหาร
All clear on the Western front, Guy. Over.ข้างหน้าเดอะเวสเทิร์น ก็ปลอดโปร่ง เปลี่ยน
There's a sharp bend up ahead. Please be careful.ข้างหน้าเป็นทางโค้ง ขับรถระวังนะคะ
How you doing up there, Donnie? Uh...ข้างหน้าเป็นไงมั่งดอนนี่
Front and center!ข้างหน้าและตรงกลางนี่!
Go ahead, make a fool of yourself.ไปข้างหน้าให้คนโง่ของตัวเอง
Well, I-- um-- - Uh- - Go ahead, tell her.ก็ ฉันหนอ ไป ข้างหน้าบอกเธอ
Go ahead, Pinoke, ask them.ไปข้างหน้า ปีโนก ขอให้มัน
If you wanna hang this jury, go ahead.ถ้าคุณอยากจะแขวนลูกขุนนี้ไปข้างหน้า
You go ahead. You say anything you like.คุณไปข้างหน้า คุณบอกว่าสิ่งที่คุณต้องการ
He lay forward, cramping himself against the line with his body... ... putting all his weight on his left hand, and he was asleep.เขานอนข้างหน้าตะคริวตัวเอง กับ สอดคล้องกับร่างกายของเขา วางน้ำหนักของเขาทั้งหมด ในมือซ้ายของเขาและเขาก็หลับ ไป
I've looked forward to this for so many years.{\cHFFFFFF}ฉันมองไปข้างหน้าเพื่อนี้จำนวนมากดังนั้น ปี.
Why don't you girls go ahead and talk girl talk.{\cHFFFFFF}ทำไมคุณไม่สาวไป ข้างหน้าและพูดคุยสาว

ข้างหน้า ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
前方[ぜんぽう, zenpou] Thai: ข้างหน้า English: frontward

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ข้างหน้า
Back to top