ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ขุ่นมัว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ขุ่นมัว*, -ขุ่นมัว-

ขุ่นมัว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขุ่นมัว (v.) depress See also: be melancholy, be gloomy Syn. หม่นหมอง, ขุ่นหมอง Ops. พอใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
opacity(โอแพส'ซิที) n. ความทึบ,ความขุ่นมัว,สิ่งทึบแสงหรือขุ่นมัว,ความเข้าใจยาก,ความมีปัญญาทึบ, Syn. density
English-Thai: Nontri Dictionary
milky(adj) เหมือนน้ำนม,มีน้ำนม,ป้อแป้,ขุ่นมัว,ซีด
muddy(adj) เป็นโคลน,ขุ่นมัว,ยุ่งเหยิง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
dense (adj.) ขุ่นมัว See also: ขุ่น, ทึบ Syn. foggy, smoky Ops. thinness
moodily (adv.) อย่างมีอารมณ์ขุ่นมัว
morose (adj.) ซึ่งมีอารมณ์ขุ่นมัว See also: ซึ่งมีอารมณ์ไม่ดี, ซึ่งมีอารมณ์ร้าย, เจ้าอารมณ์ Syn. moody, bad-tempered, sour, sulky, surly Ops. cheerful
morosely (adv.) อย่างมีอารมณ์ขุ่นมัว Syn. sadly, silently
moroseness (n.) การมีอารมณ์ขุ่นมัว Syn. depression, stubbornness
stubbornness (n.) การมีอารมณ์ขุ่นมัว Syn. depression
turbidly (adj.) อย่างขุ่นมัว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
As I speak to you now, the icy water of the ponds and ruins fills the hollows of the mass graves, a frigid and muddy water, as murky as our memory.ขณะที่ผมเล่าอยู่นี้ สายน้ำเย็นเยียบจากแห่งนี้ ได้ถมเติมลงบนหลุมศพขนาดใหญ่ น้ำโคลนขุ่นมัว เหมือนกับความทรงจำของเรา
If you journey there and search for evil with eyes unclouded... you might find a way to lift the curse.หากคุณมีการเดินทางและค้นหาความชั่วด้วยสายตาขุ่นมัว... คุณอาจพบวิธีที่จะยกคำสาปแช่ง
And decide.ผมจะได้เห็นกับตาขุ่นมัวและตัดสินใจ
Do not let your hearts be troubled.อย่าได้ทำให้จิตใจของเจ้าขุ่นมัวเลย จงไปพักผ่อนเสียเถิด
...instead of filling her head full of these stories about heavens and the clouds and nirvana and all that bullshit!...แทนที่จะยัดหัวลูก ด้วยเรื่องบ้าๆพวกนั้น เรื่องสวรรค์ เรื่องขุ่นมัว เรื่องความตาย เรื่องเพ้อเจ้อพวกนั้น!
She was about 70, with white hair... pale eyes, very thick glasses.เธออายุราวๆ 70 ผมสีขาว ตาสีขุ่นมัว ใส่แว่นตาหนา
Halfheartedly putting the final touches on her lips.ทาลิปสติคบนริมฝีปาก ด้วยใจขุ่นมัว
When it is agitated, it becomes difficult to see.ถ้าขุ่นมัว ก็ยากที่จะมองเห็น
Her bright smile can turn mud into clear water.เด็กสาวคนนี้จะทำให้น้ำที่ขุ่นมัว กลับมาใสเหมือนเดิม
With a foul temper like that.ในอารมณ์ขุ่นมัวอย่างนั้น
But I was having an RV full of emotions myself.แต่ฉันก็ยังอยู่ในรถบ้าน กับอารมณ์ขุ่นมัวของฉัน
The air thickens when things don't feel right.อากาศก็ขุ่นมัว เมื่อมีสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่
An online personality mirrors a physical personality... but the mirror's foggy and cracked.การออนไลน์สะท้อนบุคลิกภาพ แต่มันขุ่นมัวและไม่สมบูรณ์
You sound distracted, you want..เสียงคุณฟังขุ่นมัว คุณต้องการ...
Turn from whatever intentions cloud mind.กลับไปสู่อะไรก็ตามแต่อันเป็นความตั้งใจขุ่นมัวของเจ้า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ขุ่นมัว
Back to top