ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ขุนนาง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ขุนนาง*, -ขุนนาง-

ขุนนาง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขุนนาง (n.) nobleman See also: bureaucrat, nobility, government official Syn. เจ้าขุนมูลนาย Ops. ทาส, ข้ารับใช้
English-Thai: HOPE Dictionary
aristocracy(แอริสทอค'คระซี) n. พวกคนชั้นสูง,พวกขุนนาง, คณาธิปไตย,การปกครองที่ผูกขาดโดยหมู่คณะ,การปกครองของขุนนาง, Syn. gentry, nobility ###A. proletariat
aristocrat(อะริส'โทแครท) n. คนชั้นสูง,ขุนนาง,ผู้นิยมและสนับสนุนระบอบการปกครองแบบคณาธิปไตย, Syn. noblewoman, nobleman, peer ###A. plebeian,commoner)
coat of armsn. แผ่นตราลวดลายบนโล่,ตราเครื่องหมายของตระกูลขุนนาง, Syn. coat of armour
baron(บาร์'เริน) n. บารอน,ยศขุนนางชั้นต่ำที่สุดในสภาขุนนาง,คหบดีใหญ่,นักอุตสาหกรรม,ผู้ดี
baronage(บาร์'ระนิจฺ) n. บรรดาศักดิ์บารอน,ขุนนางจำพวกที่มียศชั้นบารอนทั้งหมด
baronetn. ยศขุนนางที่ต่ำกว่าบารอนแต่เหนืออัศวิน
count(เคาทฺ) {counted,counting,counts} v.,n. (การ) นับ,นับจำนวน,นับค่า,คิด,คิดว่า,นับว่า,ถือ,เข้าใจว่า,หวังว่า.มขุนนางยุโรปที่มี่ตำแหน่งฐานะเท่าท่านเอิร์ลของอังกฤษ -Phr. (count beyond นับไม่หมด นับไม่ไหว) -Phr. (count down นับย้อนกลับ นับถอยหลัง (ไปยังศูนย์)) -
countess(เคา'เทส) n. ภรรยาของท่านเค้าท์ (count) ซึ่งเป็นขุนนางในประเทศภาคพื้นยุโรป (ยกเว้นอังกฤษ) ,หญิงที่มีตำแหน่งเป็นท่านเค้าท์หรือเอิร์ล
estate(อีสเทท') n. หลักทรัพย์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ติดดินผืนใหญ่,ที่ดิน,ทรัพย์สิน,ฐานันดร,กลุ่มการเมือง,กลุ่มสังคม, -Phr. (the fourth estate ฐานันดรที่4 (นักหนังสือพิมพ์)) -Phr. (the Three Estates ฐานันดรทั้ง 3 ในยุคศักดินายุโรปได้แก่พระ ขุนนางและสามัญชน)
grandeen. ขุนนาง,ชายที่มีฐานะทางสัมคมสูง., See also: grandeeship n.
house of lordsสภาสูง,สภาขุนนาง
housecarl(เฮาซ'คาร์ล) n. ราชองค์รักษ์,ทหารประจำตัวขุนนาง
liege(ลีจ) n. เจ้า,ผู้ครอบครองที่ดินโดยได้สิทธิจากกษัตริย์ (ในสมัยศักดินา) ,ขุนนางผู้ใหญ่. adj. มีหน้าที่จงรักภักดีต่อกษัตริย์,เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ครอบครองที่ดินกับกษัตริย์
lord(ลอร์ด) n. เจ้าศักดินา,ขุนนาง,เจ้าของที่ดิน,ท่านลอร์ด,สมาชิกสภาขุนนาง,ผู้นำในการค้า,เจ้านาย,เจ้าเหนือหัว,พระผู้เป็นเจ้า,พระเยซูคริสต์,ดาวนพเคราะห์ที่มีอิทธิพลครอบงำ. -interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ. vi. มีอำนาจหรืออิทธิพล,ตั้งตัวเป็นเจ้าเหนือหัว
lord chancellorn. อธิบดีศาลสูงสุด,ประธานสภาขุนนาง
lord high chancellorn. อธิบดีศาลสูงสุด,ประธานสภาขุนนาง
lordly(ลอร์ด'ลี) adj.,adv. สูงศักดิ์,สูงส่ง,สง่าผ่าเผย,หยิ่ง,ยโส,โอหัง,เกี่ยวกับท่านลอร์ด,เกี่ยวกับขุนนาง, See also: lordiliness n. ดูlordly, Syn. lofty,insolent
lordship(ลอร์ด'ชิพ) n. ตำแหน่งหรือฐานะขุนนางชั้นลอร์ด,อำนาจและหน้าที่ของท่านลอร์ด,เขตการปกครองของท่านลอร์ด
manor(แมน'เนอะ) n. คฤหาสน์และที่ดินที่โอบล้อมคฤหาสน์ ของขุนนาง,คฤหาสน์,บ้านหลังใหญ่., See also: manorial adj.
marquis(มาร์'ควิส) n. ยศขุนนางที่ต่ำกว่าท่านยุคแต่สูงกว่าท่านเอิร์ลหรือท่านเค้าน์
nobility(โนบิล'ลิที) n. พวกผู้ดี,พวกขุนนาง,ความเป็นผู้ดีหรือขุนนาง,ศักดิ์ตำแหน่งชั้นสูง,ความสูงส่งของจิตใจ,ความมีคุณธรรมสูง,ความสง่างาม
noble(โน'เบิล) adj. ชั้นสูง,มีตระกูล,สูงศักดิ์,ชั้นขุนนาง,สง่า,ประเสริฐ, (เคมี) เฉื่อย n. คนชั้นสูง,ผู้มีตระกูลสูง,ขุนนาง, See also: nobleness n., Syn. high,grand
nobleman(โน'เบิลเมิน) n. คนชั้นสูง,คนสูงศักดิ์,ขุนนาง pl. noblemen
patrichiann. ขุนนาง,ผู้มีฐานะสูง ผู้มีอำนาจ,ผู้ดี., See also: hood. n.
patriciate(พะทริช'ชิเอท) n. ระดับวงศ์ตระกูลขุนนางหรือผู้ดี,พวกคนชั้นสูง
peer(เพียร์) n. คนทีมีฐานะหรือตำแหน่งเท่ากัน,ขุนนาง,ท่านดยุค ท่านเอิร์ลท่านแบรอนหรือขุนนางอื่น ๆ ,เพื่อน vi. มองหา,ปรากฎขึ้นราง ๆ, Syn. equivalent,equal
peerage(เพีย'ริจฺ) n. ตำแหน่งหรือฐานะของขุนนาง,กลุ่มขุนนางของประเทศ,รายชื่อขุนนาง
peeress(เพีย'เรสฺ) n. ภรรยาหรือภรรยาหม้ายของpeer (ดู) ,ขุนนางหญิง
praetor(พรี'เทอะ) n. ผู้พิพากษาหรือขุนนางผู้ปกครองของกรุงโรมโบราณ., See also: praetorship n.
pretor(พรี'เทอะ) n. ผู้พิพากษาหรือขุนนางผู้ปกครองของกรุงโรมโบราณ., See also: praetorship n.
principality(พรินซิแพล'ลิที) n. รัฐหรืออาณาเขตที่ปกครองโดยเจ้าชายดยุค-เอิร์ลหรือขุนนางสำคัญอื่น ๆ ,รัฐนคร,ตำแหน่งหรืออำนาจของprince (ดู) ,ลำดับทูตสวรรค์หรือเทพยดา
seigneur(ซีนเยอ') n. เจ้าผู้ครองศักดินา (ในแคนาดา) ,ขุนนาง,ขุนนางศักดินา., See also: seigneurial adj. pl. seigneurs
seignior(ซีน'เยอะ) n. เจ้าผู้ครองศักดินา,เจ้าของที่ดิน,ขุนนาง,เจ้าศักดินา (lord,ruler)
vassal(แวส'เซิล) n. (ระบบศักดินา) ผู้ครอบครองที่ดิน,ขุนนางศักดินา,ผู้รับใช้,ข้าราชบริพาร,ทาส adj. เกี่ยวกับบุคคลดังกล่าว,ซึ่งมีฐานะดังกล่าว., Syn. underling,hireling
viscount(ไว'เคานทฺ) n. ขุนนางที่มีอันดับต่ำกว่าท่านearlแต่สูงกว่าท่านbaron,รองท่านearl,รองท่านcount,นายอำเภอ
vizi(er) (วิเซียร์',วิส'เซียร์) n. ขุนนางผู้ใหญ่ในประเทศมุสลิม (โดยเฉพาะที่เป็นรัฐมนตรี) ., See also: vizierate n. vizirate n. viziership n. vizirship n. vizierial adj. vizerial adj.
younker(ยัง'เคอะ) n. ขุนนางหนุ่ม,สภาพบุรุษหนุ่ม,คนหนุ่ม,คหบดีหนุ่ม, Syn. youngster
English-Thai: Nontri Dictionary
aristocracy(n) พวกขุนนาง,ชนชั้นสูง,พวกผู้ดี
aristocrat(n) ขุนนาง,ชนชั้นสูง,ผู้ดี
aristocratic(adj) เกี่ยวกับขุนนาง,ที่มีลักษณะของชนชั้นสูง
bureaucrat(n) ขุนนางในระบอบอมาตยาธิปไตย
cavalier(n) ทหารม้า,ขุนนาง
chevalier(n) ขุนนาง,อัศวิน,ทหารม้า
chivalry(n) ขุนนาง,อัศวิน,ความกล้าหาญ
COAT OF coat of arms(n) ตราประจำครอบครัวขุนนาง
duke(n) ท่านดยุก,ขุนนางชั้นสูงของอังกฤษ
earl(n) ท่านเอิร์ล,ขุนนางอังกฤษ
knight(n) ขุนนาง,อัศวิน,ม้าหมากรุก
knighthood(n) ความเป็นขุนนาง,ความเป็นอัศวิน
knightly(adj) แบบขุนนาง,แบบอัศวิน,สูงส่ง,สูงศักดิ์,กล้าหาญ
liege(n) นาย,เจ้านาย,ขุนนาง
mandarin(n) ขุนนางจีน,เจ้าสัว,ส้มจีน,ตุ๊กตาจีน,ภาษาจีนกลาง
nob(n) หัวตะปู,ไพ่แจ๊ค,ผู้ดี,คนรวย,ลูกขุนนาง,คนโกง
nobility(n) ความสง่างาม,พวกผู้ดี,พวกขุนนาง,ความมีคุณธรรมสูง
nobleman(n) ขุนนาง,พวกผู้ดี,คนสูงศักดิ์,คนชั้นสูง
pasha(n) ตำแหน่งขุนนางตุรกี
patrician(n) ขุนนาง,ผู้สูงศักดิ์,ผู้ดี
peer(n) ขุนนาง,ผู้เท่าเทียมกัน,ผู้เสมอกัน
peerage(n) ตำแหน่งท่านเพียร์,ตำแหน่งขุนนาง
sir(n) ตำแหน่งขุนนาง,ท่าน,ใต้เท้า,ขอรับ
vassal(n) ข้าราชบริพาร,คนรับใช้,ขุนนาง,ผู้ครอบครองที่ดิน
younker(n) คนหนุ่มสาว,ลูกผู้ดี,คนหนุ่ม,ขุนนางหนุ่ม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
peerขุนนาง (อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Parliaments, Clerk of theเลขาธิการสภาขุนนาง (อังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
House of Lordsสภาขุนนาง (อังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
leapfrog procedureวิธีการอุทธรณ์ตรงต่อสภาขุนนาง (อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Lord Chancellor; Lord High Chancellorประธานฝ่ายตุลาการอังกฤษ (เป็นประธานสภาขุนนางด้วย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
nobilityชนชั้นขุนนาง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Nobilityขุนนาง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
lord (n.) ขุนนาง See also: สมาชิกของสภาขุนนาง Syn. nobleman
nobleman (n.) ขุนนาง See also: ผู้ดี Syn. aristocrat, peer, noble
peer (n.) ขุนนาง
marquess (n.) ขุนนาง มียศระหว่างดยุคกับเอิร์ล Syn. marquis
marquessate (n.) ขุนนาง มียศระหว่างดยุคกับเอิร์ล
marquis (n.) ขุนนาง มียศระหว่างดยุคกับเอิร์ล Syn. marquess, marquise
mandarin (n.) ขุนนางจีน (สมัยโบราณ) See also: เสนา
grandee (n.) ขุนนางชั้นสูงในสเปน
viscount (n.) ขุนนางที่มีตำแหน่งสูงกว่า baron แต่ต่ำกว่า earl
pretor (n.) ขุนนางปกครองสมัยโบราณ
vizier (n.) ขุนนางผู้ใหญ่ในประเทศมุสลิม
thane (n.) ขุนนางยุคแองโกลแซกซอน Syn. knight
feudal lord (n.) ขุนนางศักดินา See also: เจ้าของที่ดินสมัยกลาง, ขุนนาง Syn. seigneur
seignior (n.) ขุนนางศักดินา See also: เจ้าของที่ดินสมัยกลาง, ขุนนาง Syn. seigneur, feudal lord
baronet (n.) ขุนนางอังกฤษยศขั้นต่ำกว่า Baron See also: ท่านบารอเน็ต (คำย่อคือ Bart หรือ Bt) (มักใช้คำนำหน้าว่า Sir เช่น Sir Arthur Henderson Fairburn, Bart.)
marchese (n.) ขุนนางอิตาลีที่มีตำแหน่งเหนือกว่า count See also: ตำแหน่ง marguis
landgrave (n.) ขุนนางเยอรมัน
palatine (n.) ขุนนางในราชสำนัก Syn. minister, chamberlain, official
count (n.) ตำแหน่งของขุนนางอังกฤษเทียบเท่ากับเอิร์ล See also: บรรดาศักดิ์ทางยุโรป
countess (n.) ภรรยาของขุนนาง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Commoners, nobles, they're all just children, really.สามัญชน ขุนนาง ไม่ต่างกับเด็กเลย
Things yangban, jungin (lower middle), yangin (higher middle)... and baekjeong (butcher/ slave) Are allowed to do are all differentขุนนาง นางกำนัล พ่อค้า และไพร่ มีฐานะที่แตกต่างกัน
Ah, master is treating us really rough...ขุนนาง เจ้าก็อยากให้คนอื่นก้มหัวให้เหรอ
Hyewon joined Dohwaseo under false pretence of a man and by doing so, brought the court into contemptขุนนางของสำนักโดวาโซ ได้กระทำผิดต่อบทบัญญัติของสำนัก อันเป็นการกระทำ ซึ่งนำความเสื่อมเสียมาสู่ราชสำนัก
That bastard of a minister spoiled the fun, didn't he.ขุนนางงี่เง่าพวกนั้นทำให้เสียเรื่องหมด ใช่มั๊ย
An official has come from Hyeon-To City.ขุนนางจากเมืองฮยอนโท
Hyewon SHIN Yun-bok, Your Majestyขุนนางชินยุนบุ๊ก ฝ่าบาท
The official that will take me to Chang'an has arrived.ขุนนางที่จะพาข้าไปเมืองฉางอันมาถึงแล้ว
The official that is going to take Prince Ju-Mong to the Hans has arrived.ขุนนางที่จะมารับตัวองค์ชายจูมงไปที่ฮั่น เดินทางมาถึงแล้ว
Hyewon has disgraced the court and brought shame to Dohwaseo with vulgarityขุนนางผู้นี้นำความเสื่อมเสียสู่ราชสำนัก และความอับอายมาให้กับสำนักโดวาโซ
All you lords and ladies still think that the only thing that matters is gold.ขุนนางอย่างเจ้าเนี่ยน้า ยังไงก็คิดว่าทองคือทุกสิ่ง
The Han official, who will escort the Prince, has arrived.ขุนนางฮั่น ที่จะมารับองค์ชายมาถึงฉางอันแล้ว
The lords of Westeros are sheep.ขุนนางเวสเทอรอสก็เหมือนแกะ
The lords of Westeros despise her.ขุนนางเวสเทอรอสชิงชังนาง
The lords of Westeros want to burn the countryside.ขุนนางเวสเทอรอสอยากเผาชนบท
Since you wanted her and forgot the pride of aristocracy.ตั้งแต่ที่ท่านต้องการเธอ จนลืมศักดิ์ศรีขุนนาง
What? Who?อะไรนะ ใคร ขุนนางในพระราชวัง!
This is my royal vizier, Jafar.นี่คือ ขุนนางผู้ใหญ่ ของข้า จาฟา เขาก็คงดีใจเช่นกัน
We were the lords of all creation.เราเป็นขุนนางของการสร้างทั้งหมด
No, I am Don Juan... directly descended from the noble Spanish family.เปล่า ผม ดอนฮวน สืบเชื้อสายโดยตรง จากตระกลขุนนางสเปน
You told a delusional patient... you were a 17th century Spanish nobleman.- คุณบอกคนไข้จิตหลอน ว่าคุณคือขุนนางสเปนยุคศตวรรษที่ 17
If I don't remember who I am, then who's to say I'm not a princess or a duchess, right?ถ้าฉันจำไม่ได้ว่าฉันเป็นใคร แล้วใครจะบอกว่าฉันไม่ใช่องค์หญิงหรือขุนนาง จริงไหม?
They're lords of some other forest.พวกเขาเป็นขุนนางของบางป่าอื่น ๆ
Lord Chamberlain, may I request... an audience with the regent and ministers of the cabinet?ท่านขุนนาง กระหม่อมขอเข้าพบ... ท่านผู้สำเร็จราชการและคณะรัฐมนตรี สักครู่ได้หรือไม่
The last time I inquired, Lord Bradley, I was still a British subject.แต่พวก ขุนนางที่ปกครองประเทศสยามมาหลายชั่วอายุคน ต่างเหนื่อยหน่ายกับสงครามของ พระองค์
She's an aristocrat's daughter. She's not one of us.หล่อนเป็นลูกขุนนาง หล่อนไม่ใช่พวกเรา
And then it was administered by the church the aristocracy and then the local manors as stewards of gods creation.โบสถ์ ชนชั้นสูง และขุนนางท้องถิ่น เป็นผู้บริหารการใช้ที่ดิน ในฐานะผู้พิทักษ์ผลงานของพระผู้เป็นเจ้า
Isn't Eun-Sung a lad from the Jinsa household?อุนซุงลูกขุนนางคนนั้นหรอ?
They're sons of yangban families, and you're only... a daughter of the low baekjeong (butcher/ slave) classพวกเขาเป็นลูกขุนนาง แต่เจ้าเป็นแค่ ลูกไพร่เท่านั้น
Although it's the rightful thing for yangban sons to learn and become officials, you could get into big trouble for only learning the characters as a daughter of the low classยังงัยก็ไม่ได้ ลูกของขุนนาง ไปเรียนหนังสือเพื่อเป็นขุนนาง แต่สำหรับเจ้าจะมีปัญหา ถ้าเจ้าไปเรียนหนังสือ เพราะเจ้าเป็นลูกไพร่
A low class person could lose her life just for imitating a yangbanพวกไพร่จะไม่มีวิถีชีวิตเป็นของตัวเอง ต้องรับใช้พวกขุนนาง
Just recently he shot an arrow at Eunuch Kim Chuh-Sun who only spoke frankly to him before the dancers and officialsไม่นานมานี้มีขุนนางคนนึงถูกประหารโดยยิงธนูใส่ แค่เพียงไปทูลเตือนพระองค์ ต่อหน้าขุนนางทั้งหลาย
Europe suffers in the grip of repression and poverty. Peasant and lord alike flee to the Holy Land in search of fortune or salvation.ยุโรปตกอยู่ในสภาพการกดขี่และความอดอยาก ผู้คนและขุนนางต่างเดินหาสู่ดินแดนศักดิ์สิทธ์ เพื่อแสวงหาอนาคตหรือการไถ่บาป.
But a better trick would be to change you to a noble man. That should be easy.แต่กลที่ดีกว่าคงเป็นการเปลี่ยนทางให้เป็นขุนนาง.
On September 2, 1506, he was dethroned violently after a revolt by the nobles.พระองค์จึงมีนิสัยที่แปลก จนกระทั่งวันที่ 2 กันยายน ปี ค.ศ. 1506 เกิดการกบฎโดยขุนนางชั้นสูง พระองค์จึงถูกขับจากราชบัลลังก์
Hear this. I have conferred a rank upon Gong-gil.ได้ยินไหมว่าข้าเพิ่งแต่งตั้งคองกิลเป็นขุนนาง
Gong-gil's been what? Entitled?คองกิลมันได้เป็นอะไรนะ ได้เป็นขุนนางเหรอ
All the officials praise Dae-So.เหล่าขุนนางต่างพากันสรรเสริญแดโซ
All the officials are watching His Royal Highness.เหล่าขุนนางต่างพากันเฝ้าดูองค์รัชทายาท
Dispatch an official to BuYeo immediately.ส่งขุนนางไปที่พูยอเดี๋ยวนี้

ขุนนาง ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
大名[だいみょう, daimyou] Thai: ยศของขุนนางญี่ปุ่นในสมัยโบราณ English: Japanese feudal lord

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ขุนนาง
Back to top