ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ขืน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ขืน*, -ขืน-

ขืน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขืน (v.) force See also: compel, coerce Syn. บังคับ Ops. เชื่อฟัง, ทำตาม, ยินยอม
ขืน (v.) disobey See also: object, defy, resist, oppose Syn. ขัด, ขัดขืน, ฝ่าฝืน Ops. เชื่อฟัง, ยินยอม, ทำตาม
ขืนทำ (v.) insist on See also: be bent on Syn. ฝืน
ขืนใจ (v.) act against See also: compel Syn. ฝืนใจ
ขืนใจ (v.) rape See also: commit a rape Syn. บังคับ, ข่มขืน, ปลุกปล้ำ
English-Thai: HOPE Dictionary
abuse(อะบิวซ) vt.,n. ใช้ในทางผิด, ใช้มากเกินไป, ใช้เป็นโทษ, หลอกลวง,ข่มขืน, ชำเรา, กล่าวร้าย. -abusive adj., -abuser n.
assault(อะซอลทฺ') n. การโจมตีอย่างรุนแรง,การจู่โจม,การข่มขืน,การทำลาย (ชื่อเสียง) -vt. โจมตี,จู่โจม,ทำลาย,ข่มขืน -assaulter n., Syn. attack,abuse,rape)
atrocious(อะโทร'เชิส) adj. โหดร้าย,ชั่วร้าย,น่ากลัว,ดุร้าย, เลวร้าย,ข่มขืนใจสตรี.
attack(อะแทค') vt.,vi.,n. โจมตี,เข้าตี,ทำร้าย,เล่นงาน,ลงมือทำ, (โรค) เป็น, (ไข้) จับ,ลงมือทำ,เริ่มขึ้น,เริ่มต้น,ข่มขืน, พยายามข่มขืน
felony(เฟล'เลินนี) n. ความผิดอาญาร้ายแรง (เช่นฆาตกรรม-วางเพลิง-ข่มขืนกระทำ ชำเรา)
harrow(แฮ'โร) n. คราด vt. คราด (ดิน) . รบกวนอย่างเจ็บปวด,ทรมานจิตใจ,ข่มขืนชำเรา,ทำให้เจ็บช้ำ,แย่ง,ย่ำยี,ปล้นสะดม, See also: harrower n.
inviolable(อินไว'อะละเบิล) adj. ล่วงละเมิดไม่ได้,ฝ่าฝืนไม่ได้,ขัดขืนไม่ได้,ทำลายไม่ได้,ทำให้เสียหายไม่ได้., See also: inviolableness n. inviolably adv., Syn. intact,unbroken
mutineer(มิว'ทะเนียร์) n. ผู้ก่อการกบฏ,ผู้ขัดขืน
mutinous(มิว'ทะเนิส) adj. ขัดขืน,เป็นการกบฏ, Syn. rebellious
mutiny(มิว'ทะนี) n. การกบฏ,การขัดขืน vi. ก่อการกบฏ,ขัดขืน, Syn. rebellion
outrage(เอาทฺ'เรจฺ) vt.,n. (การ) ทำให้เจ็บแค้นใจ,ทำให้โกรธ,ก้าวร้าว,ทำร้าย,ข่มขืนกระทำชำเรา
rape(เรพ) n. v.,n. (การ) ข่มขืนชำเรา,ช่วงชิง,ชิงทรัพย์., See also: rapist n., Syn. ravish,violate,molest
rapist(เร'พิสทฺ) n. ผู้ข่มขืนชำเรา
ravish(แรฟ'วิช) vt. ชิง,ช่วงชิง,แย่งชิง,ข่มขืนชำเรา,เต็มไปด้วยอารมณ์., See also: ravisher n. ravishment n. ravishedly,adv.
rebel(เรบ'เบิล) n. กบฏ adj. กบฏ,ขัดขืน,หัวรั้น,จลาจล,หัวดื้อ. vi. ก่อการกบฏ,ขัดขืน,ต่อต้าน, Syn. insurrectionist,resist
rebellious(รีเบล'เยิส) adj. เป็นกบฏ,ซึ่งก่อการกบฏ,ซึ่งก่อการจลาจล,ขัดขืน,ทรยศ,พยศ,ไม่เชื่อฟัง, See also: rebelliousness n., Syn. defiant,mutinous
resist(ริซิสทฺ') vt.,vi. ต้าน,ต่อต้าน,ต้านทาน,สกัดกั้น,ทดต่อ,ขัดขืน,ขัดขวาง,อดทน, See also: resistingly adv., Syn. withstand,confront
resistant(รซิส'เทินทฺ) adj. ต้าน,ต่อต้าน,ผู้ต่อต้าน,ผู้ขัดขืน,ผู้อดทน,สิ่งต่อต้าน,สิ่งสกัดกั้น S. resisting
violate(ไว'อะเลท) vt. ฝ่าฝืน,ละเมิด,รบกวน,ทำลาย,ประทุษร้าย,ข่มขืน (โดยเฉพาะกระทำชำเรา) ,ทำให้เสื่อมเสีย., See also: violator n. violater n., Syn. shirk,break,profane,intefere
violation(ไวอะเล'เชิน) n. การฝ่าฝืน,การละเมิด,การรบกวน,การทำลาย,การประทุษร้าย,การข่มขืน,การกระทำชำเรา,การทำให้เสื่อมเสีย., See also: violative adj. -S .infringement
English-Thai: Nontri Dictionary
assault(n) การเข้าทำร้าย,การจู่โจม,การโจมตี,การข่มขืน
compliant(adj) ยินยอม,ซึ่งยอมตาม,ไม่ขัดขืน,ว่าง่าย,ซึ่งเชื่อฟัง
comply(vi) ยินยอม,อนุโลม,เชื่อฟัง,ไม่ขัดขืน,ว่าง่าย
defiance(n) การยั่ว,การขัดขืน,การท้า,การต่อต้าน
defy(vt) ท้าทาย,ฝ่าฝืน,ดื้อดึง,ต้านทาน,ขัดขืน,เป็นปรปักษ์
disobedient(adj) ดื้อดึง,ดื้อรั้น,ดื้อแพ่ง,ขัดขืน,ไม่เชื่อฟัง
disobey(vt) ไม่เชื่อฟัง,ขัดขืน,ดื้อดึง,ดื้อรั้น,ดื้อแพ่ง
disoblige(vt) ไม่ยอมตาม,ขัดขืน,ดื้อ
kick(n) การเตะ,การถีบ,การคัดค้าน,อาการขัดขืน,พิษสง,กำลัง,การไล่ออก
mutineer(n) กบฏ,ผู้ก่อการจลาจล,ผู้แข็งข้อ,ผู้ขัดขืน
mutinous(adj) เป็นกบฏ,กำเริบ,ซึ่งก่อการจลาจล,แข็งข้อ,ขัดขืน
outrage(n) การข่มขืน,การทำร้าย,การทำลาย
persistent(adj) ดื้อ,ซึ่งยืนกราน,ซึ่งขัดขืน,ที่ติดตา
rape(n) การชิงทรัพย์,การแย่งชิง,การข่มขืน,การขืนใจ
ravish(vt) ชื่นชม,แย่งชิง,ช่วงชิง,ข่มขืน
rebel(n) การจลาจล,กบฏ,ผู้ก่อการจลาจล,ผู้ขัดขืน,ผู้ทรยศ
rebellion(n) การก่อการจลาจล,การกบฏ,การทรยศ,การขัดขืน
violate(vt) หักล้าง,ละเมิด,ประทุษร้าย,ข่มขืน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
civil disobedienceการขัดขืนอย่างสงบ, การดื้อแพ่ง, การขัดขืนคำสั่ง (ผู้บังคับบัญชา)[ดู passive resistance ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
contumaciousขัดขืนอำนาจศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
disobedience, civilการขัดขืนอย่างสงบ, การดื้อแพ่ง, การขัดขืนคำสั่ง (ผู้บังคับบัญชา) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
importunityการบีบคั้น, การข่มขืนใจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
irresistible impulseแรงกดดันที่ไม่อาจขัดขืนได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rapeการข่มขืนกระทำชำเรา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ravishข่มขืนกระทำชำเรา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
resistanceการขัดขืน, การขัดขวาง, การต่อต้าน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
seditionการปลุกปั่นให้ขัดขืนอำนาจปกครอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gang rapeการข่มขืนเป็นกลุ่ม [TU Subject Heading]
Rapeการข่มขืน [TU Subject Heading]
Rapistsผู้ข่มขืน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
assault (n.) การข่มขืน Syn. rape, sexual assault
disarmingly (adv.) ที่ทำให้หมดทางขัดขืน
gang-bang (sl.) การข่มขืนหมู่
gang-rape (vt.) ข่มขืน See also: รุมโทรมหญิง
mutinous (adj.) ซึ่งแสดงการขัดขืน See also: ซึ่งควบคุมได้ยาก Syn. insubordinate, riotous
mutiny (n.) การขัดขืนคำสั่ง See also: การฝ่าฝืนคำสั่ง
mutiny (vi.) ขัดขืนคำสั่ง See also: กำแหง, กำเริบ, กระด้างกระเดื่อง, ฝ่าฝืน
outrage (vt.) ข่มขืน See also: ข่มขืนกระทำชำเรา Syn. rape, ravish, violate
rape (n.) การข่มขืน Syn. ravishment, sexual assault, violation
rape (vt.) ข่มขืน See also: ขืนใจ, ข่มขืนกระทำชำเรา, ปลุกปล้ำ, ปล้ำ Syn. ravish, violate
raper (n.) ผู้ข่มขืนกระทำชำเรา Syn. rapist
rapist (n.) ผู้ข่มขืนกระทำชำเรา Syn. raper
ravish (vt.) ข่มขืนกระทำชำเรา Syn. abuse, rape
ravishment (n.) การข่มขืน Syn. sexual assault, violation
rebel (n.) คนขัดขืน See also: คนหัวรั้น Syn. protester, nonconformist
sexual assault (n.) การข่มขืน Syn. rape
sexual assault (n.) การข่มขืน Syn. ravishment, violation
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
If you lay a finger on her, I'll never forgive you!ถ้านายขืนแตะต้องเธอล่ะก็ ฉันจะไม่มีวันให้อภัยนายเลย
If you continue judging books by the cover, you'll regret it somedayถ้าเธอยังขืนดูอะไรแค่เปลือกนอกแล้วล่ะก็ เธอจะต้องเสียใจเข้าสักวัน
If you lay a finger on my son, you know now what'll happenถ้าขืนนายทำร้ายลูกชายฉันล่ะก็ นายก็จะได้รู้เดี๋ยวนี้แหล่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That much butter could kill a guy.ขืนกินเนยขนาดนี้ เป็นอันตรายต่อสุขภาพแน่
Make a move and you're dead, Marko.ขืนขยับนายตายแน่ มาโค่
You move your ass so much as an inch, I´ll blow it off!ขืนขยับล่ะฉันจะเป่าตูดแกกระจุย
You keep going with this, they're gonna decide.ขืนคุณยังดื้อทำต่อไป พวกเขาจะตัดสินใจให้
Anything more, and this show will become a bloodbath.ขืนคุยกันต่อ รายการนี้ คงได้มีเลือดสาดแน่ ๆ
Stare any longer, you'll be married by the weekend.ขืนจ้องนานกว่านี้ นายได้แต่งงานไม่เกินอาทิตย์นี้แน่
If I talk about it, gangster people will come to my house and cut me.ขืนฉันพูดไป แก็งค์อิทธิพลไปที่บ้าน เชือดฉันแน่
I go out with you, you tell your friends,ขืนฉันเดทกับคุณ คุณก็ไปบอกเพื่อนๆ
You take one swing at me, I will sue you for all you're worth.ขืนชกชั้นละก็ ชั้นฟ้องนายให้หมดตูดเลย
You do, and you'll find me and the machines have got something in common.ขืนทำ นายจะรู้ว่าฉันกับเครื่องจักรก็ร้ายพอกัน
Do that... everybody in this shit-piss little town will be dead by morning.ขืนทำงั้น... ลูกเด็กเล็กแดงในเมืองกระจิ๋วนี่ จะถูกฆ่าหมดเกลี้ยงไม่ท้นเช้า
Keep this up, we're looking like dishpan hands.ขืนทำต่อ เราต้องดูเหมือนเด็กล้างจานแน่
Ruin all my hard work and I'll kill you.ขืนทำลายงานที่ฉันลงแรงไว้ ฉันจะฆ่าคุณ
If you hurt my dog, I'll kick your ass!ขืนทำหมาชั้นล่ะก็ แกโดนดีแน่เลย
If you do anything stupid, we'll know.ขืนทำอะไรโง่ๆ ล่ะก็ เราก็จะรู้ทันที
That would really send him over the edge.ขืนทำแบบนั้นเขาคงรับไม่ได้แน่ๆ
You keep acting this way, you're gonna end up sick just like Henry.ขืนนายทำแบบนี้ต่อไป สุดท้ายแล้วก็ต้องป่วย เหมือนเฮนรี่
You say anything like that again to me,ขืนนายพูดอะไรแบบนั้นกับฉันอีก
If you continue to act this way...ขืนนายยังทำตัวแบบนี้ต่อไป...
And risk you being too embarrassed to keep saying such lovely things?ขืนบอก เจ้าก็อายไม่กล้าพูดอะไรน่ารักๆ แบบนั้นสิ
If you ever tell anyone about this...ขืนบังอาจเอาเรื่องนี้ไปเล่า
We're gonna be fighting some serious odds down there.ขืนบุ่มบ่ามเข้าไป มีหวังเละตุ้มเป๊ะ
Preston, you have a lot to learn about the motion picture business.ขืนปล่อยให้มันถลุง มีหวังเราล่มจม
Another crack like that and you're off the list.ขืนปากเปราะอีกนายปิ๋วจากรายชื่อแขกฉันแน่
If he sees us, he'll alert the others we don't belong here.ขืนปู่เ็ห็นเรา พวกมันได้แห่กันมาแน่
I'm gonna die.ขืนผมมาอยู่ล่ะตายแน่
One slip of the hand, and suddenly I'm sitting in the Engineering Department, building doodads with Wolowitz.ขืนผิดพลาดนิดเดียว ผมมีหวังได้ย้ายไปอยู่แผนกวิศวกร ตึกบิดาแห่งโลโววิทซ์
At the rate that you're draining me,ขืนพวกแกยังสูบเลือดผมขนาดนี้
Speak to me such again, I will accrue your fucking head.ขืนพูดกับกูแบบนั้นอีก กูจะเอาหัวเหี้ยๆ ของมึงซะ
Oh my, if you have to say you're sorry again, I'll just...ขืนพูดคำว่า "ขอโทษ" อีกครั้งเดียว ฉันฆ่าเธอแน่ รีบๆ ขึ้นไปได้แล้ว
I'll put you in a fucking coma!ขืนพูดมาก ฉันอัดเละแน่
You say one more word, and I'll cut you down right here.ขืนพูดอีกคำเดียว ฉันจะฝังแกเสียที่นี่
One more word from you, and I will drown you in here, you understand?ขืนพูดอีกคำเดียว ฉันจะฝังแกไว้ในนั้นเลย เข้าใจมั้ย?
If they're in this block and not carrying a Ieaf-bIower...ขืนมาเดินหิ้วที่โกยใบไม้แถวนี้ ฉันคงนึกว่าเป็น...
One woman is already killing me,ขืนมีเธอคงฆ่าฉันทิ้งไปแล้ว
Defile this house further and you will risk the wrath of the gods.ขืนยังลบหลู่อีก เทพจะพิโรธท่านนะ
If you don't watch your mouth, you're gonna be in big trouble.ขืนยังไม่ระวัง เธอนั้นแหละจะมีปัญหาใหญ่ตามมา
You put your turd in my bed, I shave you.ขืนยัดอึแกไว้ จะโดนจับโกนขน
Hit one of those shells, and this fight is over for all of us.ขืนยิงเจ้าพวกนั้น มีหวังได้ตายกันหมดแน่
If he knew about the baby, he'd stay here with us.ขืนรู้เรื่องลูก เขาอยู่เฝ้าที่นี่แน่

ขืน ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
犯す[おかす, okasu] Thai: ข่มขืน English: to rape

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ขืน
Back to top