ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rape

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rape*, -rape-

rape ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rape (n.) การข่มขืน Syn. ravishment, sexual assault, violation
rape (n.) การทำลาย See also: การทำให้เสื่อมเสีย Syn. defilement, desecration
rape (vt.) ข่มขืน See also: ขืนใจ, ข่มขืนกระทำชำเรา, ปลุกปล้ำ, ปล้ำ Syn. ravish, violate
rape (vt.) ช่วงชิง See also: แย่งชิง, ฉกฉวย Syn. capture, seize
rape (n.) พืชชนิดหนึ่งใช้สำหรับเลี้ยงสัตว์หรือสกัดเอาน้ำมันจากเมล็ด
rape (n.) กากผลองุ่นที่มาจากการทำไวน์
raper (n.) ผู้ข่มขืนกระทำชำเรา Syn. rapist
English-Thai: HOPE Dictionary
rape(เรพ) n. v.,n. (การ) ข่มขืนชำเรา,ช่วงชิง,ชิงทรัพย์., See also: rapist n., Syn. ravish,violate,molest
English-Thai: Nontri Dictionary
rape(n) การชิงทรัพย์,การแย่งชิง,การข่มขืน,การขืนใจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
rapeการข่มขืนกระทำชำเรา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rapeการข่มขืน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระทำการร่วมเพศ (v.) rape See also: copulate, ravish Syn. ร่วมประเวณี, กระทำชำเรา
กระทำชำเรา (v.) rape See also: sexually assault, ravish, violate, abuse, force Syn. ข่มขืน
การข่มขืน (n.) rape See also: violation
ข่มขืน (v.) rape See also: ravish, violate Syn. ขืนใจ, ข่มขืนกระทำชำเรา
ข่มขืนกระทำชำเรา (n.) rape See also: ravish, violate
ขืนใจ (v.) rape See also: commit a rape Syn. บังคับ, ข่มขืน, ปลุกปล้ำ
ชำเรา (v.) rape See also: copulate, ravish Syn. ร่วมประเวณี, กระทำการร่วมเพศ, กระทำชำเรา
โทรม (v.) rape See also: sexually assault, ravish, violate, abuse Syn. ข่มขืน
รุมข่มขืน (v.) rape (by several persons) See also: ravish
ลงแขก (v.) rape (by several persons) See also: ravish Syn. รุมข่มขืน
กรีด (v.) scrape See also: graze Syn. ครูด
ขอด (v.) scrape the bottom Syn. ขูด
ขูด (v.) scrape See also: chafe, rub, grate Syn. ครูด, ขูดลอก
ขูดลอก (v.) scrape See also: chafe, rub, grate Syn. ครูด
ครูด (v.) scrape See also: rub over, scratch Syn. ขูด
คางหมู (n.) trapezoid See also: trapezium
ซี่ลูกกรง (n.) parapet
ตึกระฟ้า (n.) skyscraper Syn. อาคารสูง
ถูไถ (v.) scrape
พรมเช็ดเท้า (n.) foot scraper
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Murder assaulting a Justice of the peace raping a virgin of the white race and statutory rape of a minor of the black race of derailing a train in order to rob the passengers.......โทษฐานความผิดต่อไปนี้ ฆาตกรรม ทำร้ายผู้พิพากษา... ...ข่มขืนหญิงพรหมจรรย์ผิวขาว... ...และพรากผู้เยาว์ ผิวดำ...
No, we rape the shit out of them at the Number Six dance later on!ไม่ เราจะข่มขืนมันให้หมดทุกคน
You said rape twice.นายพูดข่มขืน 2 ครั้ง
I ain't gonna rape nobody.ฉันไม่ยอมข่มขืนใครแน่
So you don't feel responsible for crimes of the rape and murder?คุณรู้สึกว่าคุณไม่มีความผิด ฐานข่มขืนและฆาตกรรม
When Sergeant Meserve called you, did you go willingly into the hootch and rape the girl Tran Thi Oahn?พอจ่ามีเซิร์ฟบอกถึงตาคุณ คุณก็เข้าไปในกระท่อมอย่างเต็มใจ แล้วข่มขืนหญิงนั้นใช่หรือไม่
You're saying, then you involved yourself in rape to avoid being ridiculed?คุณให้การว่า.. คุณร่วมข่มขืนเพื่อกันเพื่อนล้อเลียน
And during this alleged rape you went off to sit in the jungle.And during this alleged rape... ...you went off to sit in the jungle. Is that correct?
Of the charges of rape and unpremeditated murder PFC Diaz is found guilty sentenced to eight years' hard labor.ด้วยข้อหา ร่วมโทรมหญิงและฆาตกรรม พลทหารแอนโตนิโอ ดิแอช มีความผิด ให้จำคุก 8 ปี และทำงานหนัก
Of the charges of rape and premeditated murder Corporal Clark is found guilty sentenced to life imprisonment at hard labor.ด้วยข้อหาร่วมโทรมหญิง และฆาตกรรม สิบตรีโธมัส คลาร์คมีความผิด ให้จำคุกตลอดชีวิตและทำงานหนัก
Don't worry. I won't rape you.ไม่ต้องห่วง ผมจะไม่ขืนใจครู
Who told you to rape her? No one.ใครบอกให้แกไปข่มขืนเธอ เห๊อะ?

rape ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
淫辱[yín rǔ, ˊ ㄖㄨˇ, 淫辱] fornication and insults; to rape and insult
芸苔[yún tái, ㄩㄣˊ ㄊㄞˊ, 芸苔] genus Brassica (cabbage, rape etc)
芸苔属[yún tái shǔ, ㄩㄣˊ ㄊㄞˊ ㄕㄨˇ, 芸苔属 / 芸苔屬] genus Brassica (cabbage, rape etc)
张纯如[Zhāng Chún rú, ㄓㄤ ㄔㄨㄣˊ ㄖㄨˊ, 张纯如 / 張純如] Iris Chang (1968-2004), Chinese American historian and author of the Rape of Nanjing
油菜[yóu cài, ㄧㄡˊ ㄘㄞˋ, 油菜] oilseed rape (Brassica campestris)
油菜籽[yóu cài zǐ, ㄧㄡˊ ㄘㄞˋ ㄗˇ, 油菜籽] oilseed rape (Brassica campestris); rapeseed; coleseed
芸苔子[yún tái zǐ, ㄩㄣˊ ㄊㄞˊ ㄗˇ, 芸苔子] rape (Brassica campestris L.); rapeseed plant; canola plant; a common vegatable with a dark green leaf; also called 油菜
卑躬屈节[bēi gōng qū jié, ㄅㄟ ㄍㄨㄥ ㄑㄩ ㄐㄧㄝˊ, 卑躬屈节 / 卑躬屈節] bow and scrape; cringe; act servilely
枸橼[jǔ yuán, ㄐㄩˇ ㄩㄢˊ, 枸橼 / 枸櫞] citron (Citrus medica); grapefruit
香泡树[xiāng pāo shù, ㄒㄧㄤ ㄆㄠ ㄕㄨˋ, 香泡树 / 香泡樹] citron (Citrus medica); grapefruit
紫薇[zǐ wēi, ㄗˇ ㄨㄟ, 紫薇] crape-myrtle
帐帘[zhàng lián, ㄓㄤˋ ㄌㄧㄢˊ, 帐帘 / 帳帘] drapery
奸淫[jiān yín, ㄐㄧㄢ ˊ, 奸淫 / 姦淫] fornication; adultery; rape; seduction
[táo, ㄊㄠˊ, 萄] grapes
[pú, ㄆㄨˊ, 葡] grapes; Portugal (abbr.); Portuguese
葡萄[pú tao, ㄆㄨˊ ㄊㄠ˙, 葡萄] grape
葡萄柚[pú táo yòu, ㄆㄨˊ ㄊㄠˊ ㄧㄡˋ, 葡萄柚] grapefruit
葡萄汁[pú táo zhī, ㄆㄨˊ ㄊㄠˊ ㄓ, 葡萄汁] grape juice
葡萄藤[pú tao téng, ㄆㄨˊ ㄊㄠ˙ ㄊㄥˊ, 葡萄藤] grape vine
香橼[xiāng yuán, ㄒㄧㄤ ㄩㄢˊ, 香橼 / 香櫞] grapefruit
不规则四边形[bù guī zé sì biān xíng, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄟ ㄗㄜˊ ㄙˋ ㄅㄧㄢ ㄒㄧㄥˊ, 不规则四边形 / 不規則四邊形] irregular quadrilateral; trapezium
糊口[hú kǒu, ㄏㄨˊ ㄎㄡˇ, 糊口] to scrape a meager living; to get by with difficulty
糊嘴[hú zuǐ, ㄏㄨˊ ㄗㄨㄟˇ, 糊嘴] to scrape a meager living; to get by with difficulty
哭丧棒[kū sāng bàng, ㄎㄨ ㄙㄤ ㄅㄤˋ, 哭丧棒 / 哭喪棒] mourning staff draped in white, held at a funeral to show filial piety
斜方肌[xié fāng jī, ㄒㄧㄝˊ ㄈㄤ ㄐㄧ, 斜方肌] trapezius muscle (of the upper back and neck)
油料作物[yóu liào zuò wù, ㄧㄡˊ ㄌㄧㄠˋ ㄗㄨㄛˋ ˋ, 油料作物] oil crop (rape, peanut, soy, sesame etc); oil-bearing crop
俾倪[bǐ ní, ㄅㄧˇ ㄋㄧˊ, 俾倪] parapet; to look askance
[nì, ㄋㄧˋ, 堄] parapet
胸墙[xiōng qiáng, ㄒㄩㄥ ㄑㄧㄤˊ, 胸墙 / 胸牆] parapet; defensive wall; breastwork
[pí, ㄆㄧˊ, 陴] parapet
强奸[qiáng jiān, ㄑㄧㄤˊ ㄐㄧㄢ, 强奸 / 強姦] rape
强奸罪[qiáng jiān zuì, ㄑㄧㄤˊ ㄐㄧㄢ ㄗㄨㄟˋ, 强奸罪 / 強姦罪] rape
刮勺[guā sháo, ㄍㄨㄚ ㄕㄠˊ, 刮勺] scraper; trowel; putty knife
刮掉[guā diào, ㄍㄨㄚ ㄉㄧㄠˋ, 刮掉] scrape
刮铲[guā chǎn, ㄍㄨㄚ ㄔㄢˇ, 刮铲 / 刮鏟] scraper
抹刀[mǒ dāo, ㄇㄛˇ ㄉㄠ, 抹刀] scraper; trowel; putty knife
[gě, ㄍㄜˇ, 擖] scrape
擦伤[cā shāng, ㄘㄚ ㄕㄤ, 擦伤 / 擦傷] scratch; abrasion; graze; friction burn; bruise to scrape
摩天大厦[mó tiān dà shà, ㄇㄛˊ ㄊㄧㄢ ㄉㄚˋ ㄕㄚˋ, 摩天大厦 / 摩天大廈] skyscraper; CL:座
摩天大楼[mó tiān dà lóu, ㄇㄛˊ ㄊㄧㄢ ㄉㄚˋ ㄌㄡˊ, 摩天大楼 / 摩天大樓] skyscraper; CL:座

rape ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
南京事件[なんきんじけん, nankinjiken] (n) (1) Nanking Incident (targeting of Nanking's foreign properties and residents by Kuomintang troops in March, 1927); (2) (See 南京大虐殺) Rape of Nanking (1937); Nanking Massacre
南京大虐殺[なんきんだいぎゃくさつ, nankindaigyakusatsu] (n) (sens) (See 南京事件) Nanking Massacre; Rape of Nanking
姦する[かんする, kansuru] (vs-s) to commit adultery; to rape
強姦[ごうかん, goukan] (n,vs) violation; rape
菜の花[なのはな, nanohana] (n) rape blossoms; Brassica rapa var. amplexicaulu
蕓薹;うん薹[うんだい;うんたい;ウンダイ;ウンタイ, undai ; untai ; undai ; untai] (n) (See 油菜) rape (seed oil plant, Brassica campestris); Chinese colza; yuntai
貝割り菜[かいわりな, kaiwarina] (n) (1) (See 摘み菜) rape seedlings; (2) (See 貝割れ大根) (white) radish sprouts
辱める[はずかしめる, hazukashimeru] (v1,vt) (1) to put to shame; to humiliate; to disgrace; to insult; (2) to rape
陵辱;凌辱[りょうじょく, ryoujoku] (n,vs) (1) insult; affront; disgrace; indignity; (2) sexual assault; rape
オロブロンコ[, oroburonko] (n) sweet grapefruit-like citrus fruit; super-grapefruit
カベルネ・ソービニヨン;カベルネソービニヨン[, kaberune . so-biniyon ; kaberuneso-biniyon] (n) Cabernet Sauvignon (wine grape variety)
カベルネ・フラン;カベルネフラン[, kaberune . furan ; kaberunefuran] (n) Cabernet Franc (wine grape variety)
ガメ;ガメイ[, game ; gamei] (n) Gamay (variety of grape)
グレープ[, gure-pu] (n) grape
グレープジュース[, gure-puju-su] (n) grape juice
グレープフルーツ[, gure-pufuru-tsu] (n) grapefruit; (P)
クレープペーパー[, kure-pupe-pa-] (n) crape paper
こそげ取る;刮げ取る[こそげとる, kosogetoru] (v5r,vt) (See 刮げる) to scrape off
スウィーティ;スイーティー[, suui-tei ; sui-tei-] (n) sweetie (sweet green-skinned citrus; cross between a grapefruit and a pomelo); oroblanco
スカイスクレーパー[, sukaisukure-pa-] (n) skyscraper
スクレーパー[, sukure-pa-] (n) scraper
スクレイパー[, sukureipa-] (n) scraper
ドレープ[, dore-pu] (n) drape
ノッチドラペル[, nocchidoraperu] (n) notched lapel
ハラペーニョ;ハラペニョ[, harape-nyo ; harapenyo] (n) jalapeno pepper (spa
パラペット[, parapetto] (n) parapet
ピークドラペル[, pi-kudoraperu] (n) peaked lapel
ピンクグレープフルーツ[, pinkugure-pufuru-tsu] (n) pink grapefruit
ブドウ糖;葡萄糖[ブドウとう(ブドウ糖);ぶどうとう(葡萄糖), budou tou ( budou tou ); budoutou ( budoutou )] (n) grape sugar; glucose; dextrose
フルニトラゼパム[, furunitorazepamu] (n) flunitrazepam (hypnotic drug formerly marketed as Rohypnol); roofies (flunitrazepam used as a date-rape drug)
ぺらぺら[, perapera] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) fluent; fluency; (2) flipping (pages); (3) thin or weak (paper, cloth); (P)
ムスカリ[, musukari] (n) grape hyacinth (esp. the starch grape hyacinth, Muscari neglectum) (lat
ラペル[, raperu] (n) lapel
一房[ひとふさ, hitofusa] (n) (See 房・ふさ・2,房・ふさ・3) bunch (of grapes); section (of an orange)
京菜[きょうな, kyouna] (n) (See 小松菜) type of rape, potherb mustard, komatsuna, mizuna (Brassica juncea var. japonica)
低体温法[ていたいおんほう, teitaionhou] (n) therapeutic hypothermia; induced hypothermia
傷(P);疵;瑕;創[きず, kizu] (n) (1) wound; injury; cut; gash; bruise; scratch; scrape; scar; (2) chip; crack; scratch; nick; (3) (See 玉に疵) flaw; defect; weakness; weak point; (4) stain (on one's reputation); disgrace; dishonor; dishonour; (5) (See 心の傷) (emotional) hurt; hurt feelings; (P)
刮げる[こそげる, kosogeru] (v1,vt) to scrape off
[さく, saku] (n) plane; sharpen; whittle; pare; shave (leather); scrape off; crossout; reduce; curtail
削ぎ落とす;そぎ落とす[そぎおとす, sogiotosu] (v5s) to chip off; to scrape off; to prune
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
犯す[おかす, okasu] Thai: ข่มขืน English: to rape

rape ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บุ้ง[n.] (bung) EN: rasp FR: râpe [f]
ชำเรา[v.] (chamrao) EN: violate ; rape ; ravish ; abuse ; molest FR: violer ; abuser ; attenter à la pudeur de
การข่มขืน[n.] (kān khomkhe) EN: rape FR: viol [m]
เข้าหา[v.] (khaohā) EN: violate ; rape FR:
ขืนใจ[v.] (kheūnjai) EN: rape ; commit a rape ; force FR: forcer (vx)
ขืนใจผู้หญิง[v. exp.] (kheūnjai ph) EN: rape a woman FR: violer une femme
ข่มขืน[v.] (khomkheūn) EN: rape ; violate ; ravish FR: violer
ข่มขืนกระทำชำเรา[v.] (khomkheūnkr) EN: rape FR:
กระทำชำเรา[v.] (kratham cha) EN: rape ; sexually assault ; ravish ; violate ; abuse ; force ; have sexual intercourse with FR: violer ; abuser
ลงแขก[v.] (longkhaēk) EN: gang-rape ; rape (by several persons) ; ravish a woman one after another ; inflict multiple intercourse on (a woman) FR: violer collectivement ; abuser tour à tour
มอซอ[adj.] (møsø) EN: shabby ; dowdy ; slovenly ; dirty FR: râpé ; élimé
ปอน[adj.] (pøn ) EN: shabby FR: râpé ; élimé
โทรม[v.] (sōm) EN: rape ; sexually assault ; ravish ; violate ; abuse FR: violer ; abuser
ซอมซ่อ[adj.] (sommasø) EN: shabby ; worn-out ; dilapidated ; ragged ; seedy ; run down FR: râpé ; miteux
ตะไบ[n.] (tabai) EN: file ; rasp FR: râpe [f] ; lime [f]
โทษฐานข่มขืนกระทำชำเรา[n. exp.] (thōt thān k) EN: conviction for rape FR:
อาคารสูง[n. exp.] (ākhān sūng) EN: skyscraper ; high-rise building FR: gratte-ciel [m] ; tour [f] ; building [m] (anglic., vx)
องุ่น[n.] (a-ngun) EN: grape FR: raisin [m]
องุ่นแดง[n. exp.] (a-ngun daēn) EN: red grape FR: raisin noir [m]
องุ่นเปรี้ยว[n. exp.] (a-ngun prīo) EN: sour grapes FR:
องุ่นทำเหล้า[n. exp.] (a-ngun tham) EN: wine grapes FR: vigne [f]
อายุรศาสตร์[n.] (āyurasāt) EN: science of medicine ; medicine ; pathology ; therapeutics FR: sciences médicales [fpl] ; médecine [f] ; pathologie [f] ; thérapeutique [f]
โบกธง[v. exp.] (bōk thong) EN: wave a flag FR: agiter un drapeau ; brandir un drapeau
ชักธง[v. exp.] (chak thong) EN: raise a flag ; fly a flag ; hoist a flag FR: hisser le drapeau ; hisser le pavillon ; pavoiser
ชักธงขึ้นเสา[v. exp.] (chak thong ) EN: raise a flag FR: hisser le drapeau
เชือกชักธง[n. exp.] (cheūak chak) EN: halyard FR: cordage servant à hisser un drapeau [m] ; drisse [f]
เฉียด[v.] (chīet) EN: pass closely ; graze ; just miss ; scrape ; past near ; come near FR: frôler ; effleurer
ชดเชย[v.] (chotchoēi) EN: compensate ; reimburse ; repay ; make reparations ; indemnify ; recover ; replace ; substitute ; adjust FR: compenser ; rattraper ; regagner ; indemniser ; substituer
ฉวย[v.] (chūay) EN: snatch ; grab ; catch ; seize ; take away ; grasp ; wrest FR: saisir ; attraper ; empoigner ; s'emparer ; prendre
ดัก[v.] (dak) EN: trap ; entrap ; ambush ; ambuscade ; waylay ; intercept ; block ; snare FR: prendre ; attraper ; piéger ; capturer ; prendre au piège ; tendre une embuscade ; intercepter
ดักนก[v. exp.] (dak nok) EN: FR: attraper un oiseau
ดัชนีการรักษา[n. exp.] (datchanī kā) EN: therapeutic index ; therapeutic ratio FR:
หั่นฝอย[v. exp.] (han føi) EN: shred ; slice finely FR: râper ; découper en lanières ; découper finement
อินทนิลน้ำ [n.] (inthaninnām) EN: Jarul ; Pride of India ; Pyinma ; Queen's flower ; Queen's crape myrtle ; Lagerstroemia speciosa FR: Lagerstroemia speciosa
จับ[v.] (jap) EN: catch ; hold ; grab ; seize FR: saisir ; attraper ; prendre en main ; empoigner ; agripper
จับขัง[v. exp.] (jap khang) EN: apprehend ; arrest ; seize FR: appréhender ; arrêter ; attraper
จับกุม[v.] (japkum) EN: arrest ; capture ; seize ; catch ; grab ; apprehend FR: saisir ; attraper ; arrêter ; appréhender ; capturer
กำแพงแก้ว[n.] (kamphaēngka) EN: low wall surrounding a pagoda ; consecrated wall ; parapet surrounding a sacred building FR:
การบำบัดด้วยยา[n. exp.] (kān bambat ) EN: drug therapy ; drug treatment ; pharmacotherapeutics FR: pharmacothérapie [f]
การโคลนนิงเพื่อการรักษา[n. exp.] (kān khlōnni) EN: therapeutic cloning FR: clonage thérapeuthique [m]

rape ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Trapezkünstler {m}; Trapezkünstlerin
Chemotherapeutikum {n} [med.]chemotherapeutic
Fußabstreicher {m}door scraper
Grapefruit {f} [bot.]grapefruit
Traubenhyazinthe {f} [bot.]grape hyacinth
Traubensaft {m} [cook.]grape juice
Traubenzucker {m}grape sugar
Weinrebe {f}grape vine
Nachrichtendienst {m}grapevine [coll.]
Rotschwanzrasbora {f} (Rasbora borapetensis) [zool.]magnificent rasbora
Physiotherapeut {m}; Physiotherapeutin
Raps {m} [bot.]rape; rape-seed
Rapsöl {n}rape oil
Rüböl {n}rape oil; colza
Rebsorte {f}type of grape
Snyders Sandbarsch {m} (Parapercis snyderi) [zool.]sandhopper blenny
Kratzen {n} (Geräusch)scrape (sound)
Schwulitäten {pl} (Schwierigkeiten) | in Schwulitäten kommenscrape | to get into a scrape
Abstreifring {m}scraper ring
Therapeut {m} | Therapeuten
Trapez {n} (geom.)trapezium [Br.]; trapezoid [Am.]
Trapez {n} [sport] | Trapeze
Trapezoid {n}trapezoid [Br.]; trapezium [Am.]
Trapezregel {f} [math.]trapezoidal rule
trapezförmig {adj}trapezoidal
trapezoid {adj}trapezoidal
Trollinger {m} (Rebsorte)Trollinger (grape)
Wall {m}parapet

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rape
Back to top