ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ขี้เหนียว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ขี้เหนียว*, -ขี้เหนียว-

ขี้เหนียว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขี้เหนียว (adj.) stingy See also: miserly, mean Syn. ขี้ตืด, ตระหนี่, ตระหนี่ถี่เหนียว
English-Thai: HOPE Dictionary
charily(แชร'ริลี) adj. ด้วยความระมัดระวัง,มัธยัสถ์,ขี้เหนียว,เหนียว
chariness(แชร'ริเนส) n. ความระมัดระวัง,ความประหยัด,ความขี้เหนียว,ความเหนียว
chary(แชร์'รี) adj. ระมัดระวัง,เหนียมอาย,ประหยัด,ขี้เหนียว,จู้จี้, Syn. careful
cheap(ชีพ) adj.,adv. ถูก,ขั้นต่ำ,หยาบคาย,ไร้ศีลธรรม,ขวยใจ,ขี้เหนียว,ซึ่งได้มาง่าย, See also: cheapness n., Syn. inexpensive
cheeseparingadj. ขี้เหนียว,ใจแคบ
chinchyadj. ขี้เหนียว,ถูก.
churl(เชิร์ล) n. ชาวชนบท,คนหยาบคาย,คนอารมณ์ร้าย,คนขี้เหนียว,เสรีชนชั้นต่ำในสมัยศักดินา,ปู่โสมเฝ้าทรัพย์
churlish(เชิล'ลิช) adj. คล้ายคนบ้านนอก,หยาบคาย,อารมณ์ร้าย,ขี้เหนียว,เอาใจยาก,จัดการยาก,ติดต่อด้วยได้ยาก, See also: churlishness n. ดูchurlish
close(โคลส) {closed,closing,closes} adj. ใกล้,สนิทสนม,รอบคอบ,แน่นหนา,แคบ,คับ,อึดอัด,ไม่มีลมเข้า,มิดชิด,เป็นความลับ,ทัดเทียมกัน,พอ ๆ กัน,ขี้เหนียว,หวงแหน,หวงห้าม -adv. ใกล้ชิด,ใกล้ v.,n. (การ) ปิด,ลงเอย,สิ้น,ตกลง,ปิดบัญชี,ทำให้ติดกับ,ทำให้ประชิดกับ,สรุป,สถานที่ปิด
closefistedadj. ขี้เหนียว
codgern. คนที่มีนิสัยแปลก,คนขี้เหนียว
huff(ชัฟ) n. คนบ้านนอก,ชาวชนบท,คนขี้เหนียว adj. อ้วน,อ้วนกลม,ภูมิใจ,เต็ม ไปด้วยความหยิ่งยโส
hunks(ฮังคซฺ) n. บุคคลที่มีอารมณ์ร้าย,คนขี้เหนียว, Syn. miser
mean(มีน) vt. มุ่งหมาย,มีเจตนา,ตั้งใจ,หมายถึง,ทำให้เกิดขึ้น,นำมาซึ่ง,มีความหมายต่อ,มีความสำคัญต่อ. vi. ตั้งใจ,มุ่งหมาย adj. ต่ำต้อย,ชั้นต่ำ,ไม่สำคัญ,ถ่อย,สกปรก,เลว,ใจแคบ,ขี้เหนียว,เห็นแก่ตัว,สร้างความเดือดร้อน,ร้าย,เชี่ยวชาญ,ประทับใจ,ระหว่างกลาง,โดยเฉลี่ย n. ค่าเฉลี่ย
meanly(มีน'ลี) adj. อย่างต่ำต้อย,อย่างน่าดูหมิ่น,อย่างขี้เหนียว,อย่างเห็นแก่ตัว,อย่างเลวทราม adv. อย่างปานกลาง,อย่างพอควร
miser(ไม'เซอะ) n. คนขี้เหนียว,คนโลภ,คนที่ไม่มีความสุข, Syn. screw
miserly(ไม'เซอลี) adj. ขี้เหนียว,ตระหนี่., See also: miserliness n., Syn. stingy
narrow(แน'โร) adj. แคบ,จำกัด,คับแคบ,เกือบไม่สำเร็จ,เกือบไม่พอ,ระมัดระวัง,ประหยัด,ขี้เหนียว vi. กลายเป็นแคบลง vt. ทำให้แคบลง
niggard(นิก'เกิร์ด) n. คนขี้เหนียวมาก adj. ขี้เหนียวมาก, See also: niggardiness n.
niggardly(นิก'เกิร์ดลี) adj. ขี้เหนียว,นิดหน่อย. -adv. อย่างขี้เหนียว, See also: niggardliness n., Syn. miserly
parsimiony(พาร์'ชะโมนี่) n. ความขี้เหนียว
provident(พรอฟ'วิเดินทฺ) adj. รอบคอบ,สุขุม,มองไกล,ประหยัด,ขี้เหนียว, See also: providentness n., Syn. cautious
scraper(สเครพ'เพอะ) n. ผู้ขูด,ผู้ครูด,ผู้เช็ด,ผู้โกน,มีดโกน,เครื่องขูด,เครื่องถู,เครื่องเช็ด,เครื่องขุดดิน,คนขี้เหนียว,คนตระหนี่
screw(สครู) n. ตะปูควง,ควงตัวผู้,สลักเกลียว,เดือยเกลียว, ตัวหนอน,รูเกลียว,สิ่งที่เป็นเกลียว,ไขควง,การบิด,การหมุน,ม้าแก่,เงินเดือน,ค่าจ้าง,คนขี้เหนียว,เจ้าหน้าที่เรือนจำ,พัสดี,การสังวาส vt. ขันสครู,บีบบังคับ,ขันแน่น,กวดขัน,ไช. vi. หมุนตะปูควง,ยึดติดด้วยตะปูควง,
skimp(สคีมพฺ) vt.,vi. ตักออก,ช้อนออก. adj. ขาดแคลน,ไม่เพียงพอ,ขี้เหนียว, See also: skimpily adv. skimpiness n.
stingily(สทิน'จิลี) adv. อย่างขี้เหนียว
stinginess(สทิน'จินิส) n. ความขี้เหนียว,ความตระหนี่,ความใจแคบ
stingy(สทิน'จี) adj. ขี้เหนียว,ตระหนี่,ใจแคบ,ขาดแคลน,ไม่เพียงพอ,ต่อย (ตำ,แทง,กัด) ได้, See also: stingily adv. stinginess n., Syn. greedy
thrifty(ธริฟ'ที) adj. ประหยัด,ตระหนี่,รู้จักเก็บเงิน,ขี้เหนียว,เจริญเติบโต., See also: thrifitly adv. thriftiness n., Syn. frugal
tight(ไททฺ) adj.,adv.แน่น,หนาแน่น,ตึงแน่น,อัดแน่น,กวดขัน,รัดแน่น,รัดรูป,ไม่รั่ว,อากาศเข้าไม่ได้,คับ,คับแคบ,คับขัน,ยาก,ลำบาก,รัดกุม,ได้ใจความ,เกือบเสมอกัน,ใกล้เคียงกันมาก,ขี้เหนียว,ตระหนี่,เมาเหล้า, (เงิน) ฝืด,คิดดอกเบี้ยอัตราสูง,เป็นที่ต้องการน้อย,เป็นระเบียบ
ungenerous(อันเจน'เนเริส) adj. ขี้เหนียว,ใจคับแคบ,ไม่มีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่.
English-Thai: Nontri Dictionary
chary(adj) หวง,ตระหนี่,ประหยัด,ขี้เหนียว,กลัว
illiberal(adj) ใจแคบ,ขี้เหนียว,ตระหนี่,ไม่กรุณา
miser(n) คนขี้เหนียว,คนงก,คนโลภ,คนตระหนี่
miserly(adj) ขี้เหนียว,ขี้ตืด,โลภ,ตระหนี่
NARROW-narrow-minded(adj) ใจแคบ,ใจดำ,ขี้เหนียว
niggard(n) คนตระหนี่,คนขี้เหนียว,คนขี้ตืด
niggardly(adj) ขี้ตืด,ขี้เหนียว,ตระหนี่
parsimonious(adj) ตระหนี่,มัธยัสถ์,ประหยัด,ใจแคบ,ขี้เหนียว
parsimony(n) ความตระหนี่,ความมัธยัสถ์,ความประหยัด,ความขี้เหนียว
skimp(vi,vt) ขี้ตืด,ประหยัด,ขี้เหนียว,ทำลวกๆ
stinginess(n) ความขี้เหนียว,ความตระหนี่,ความใจแคบ
stingy(adj) ขี้เหนียว,ตระหนี่,ขี้ตืด,ใจแคบ
thrifty(adj) ตระหนี่,มัธยัสถ์,ประหยัด,ขี้เหนียว
tight(adj) แน่น,คับ,อึดอัด,ตึง,คับขัน,กวดขัน,ขี้เหนียว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
cheap (adj.) ขี้เหนียว See also: ตระหนี่ Syn. chinchy, chintzy, miserly, stingy
chinchy (adj.) ขี้เหนียว See also: ตระหนี่ Syn. chintzy, miserly, stingy
closefisted (adj.) ขี้เหนียว See also: ตระหนี่ Syn. miserly, stingy
mingy (adj.) ขี้เหนียว Syn. stingy
niggardly (adj.) ขี้เหนียว See also: ขี้ตืด, ตระหนี่ Syn. grudging, scrimy
pinchpenny (vt.) ขี้เหนียว See also: ตระหนี่ Syn. miser
scrimy (adj.) ขี้เหนียว See also: ขี้ตืด, ตระหนี่ Syn. grudging
stingy (adj.) ขี้เหนียว See also: ตระหนี่ Syn. mean, parsimonious, ungenerous
tight (adj.) ขี้เหนียว See also: ตระหนี่, ใจแคบ Syn. miserly Ops. generous
illiberal (adj.) ขี้เหนียว (คำทางการ) See also: ขี้งก Syn. stingy, ungenerous Ops. generous
grabber (n.) คนขี้เหนียว See also: คนขื้ตืด, คนตระหนี่ Syn. churl, kinflint, scrooge
kinflint (n.) คนขี้เหนียว See also: คนขื้ตืด, คนตระหนี่ Syn. churl, grabber, scrooge
muckworm (n.) คนขี้เหนียว (คำไม่เป็นทางการ) Syn. niggard, scrimp, miser
niggard (n.) คนขี้เหนียว See also: คนขื้ตืด, คนตระหนี่ Syn. churl, grabber, kinflint, scrooge
niggardliness (n.) ความขี้เหนียว
penny pincher (n.) คนขี้เหนียว See also: คนขี้ตืด, คนตระหนี่ Syn. miser
scrooge (n.) คนขี้เหนียว See also: คนขี้ตืด Syn. niggard, miser
skinflint (n.) คนขี้เหนียว
tightwad (n.) คนขี้เหนียว (คำไม่เป็นทางการ) Syn. niggard, muckworm, scrimp, miser
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They smell, they are sticky, they say things that are horrible, and there is semen all over everything, okay?ตัวเหม็น ขี้เหนียว พวกแกพูดในสิ่งที่น่าขนลุก และมีน้ำอสุจิ อยู่ทั่วทุกมุม, โอเค?
A little stingy on the sprinkles.ขี้เหนียวน้ำตาลโรยหน้าไปหน่อยนะ
Gonna stay alive and ante up, gonna play it cheap and be on welfare the whole winter.อยากมีชีวิตปกติสุขก็ต้องยอมจ่าย... ถ้าขี้เหนียวก็ได้ขอรัฐบาลกิน ทั้งหน้าหนาวเเน่
No stinting, eh?ไม่ขี้เหนียวไปหน่อยรึ?
And you can't go cheap, either. Nope.งานนี้ ห้ามขี้เหนียวด้วย ไม่ได้
LEE Ji-hwan the miser spending money?ลี จีฮวาน คนขี้เหนียว
Hell, then, you skimped.คุณช่างขี้เหนียวซะจริง
Let's see who's cheaper, your family or my family.ดูซิว่าใครจะขี้เหนียวกว่ากัน ระหว่างครอบครัวคุณหรือครอบครัวฉัน
"'with economies... '""ทั้งที่ขี้เหนียวขนาดนี้..."
Parvez, don't be stingy...ปราเวซ,อย่าขี้เหนียวไปหน่อยเลย...
Not that I was cheap,ไม่ใช่เพราะผมขี้เหนียวหรอกนะ
Tough shit, the deal is done.แม่งขี้เหนียวว่ะ ข้อตกลงเรียบร้อยแล้ว
Don't go cheap. lf you don't cook, get it from a good restaurant.ฉันหมายความว่าอยาขี้เหนียว ถ้าทำไม่เป็นก็ซื้อจากภัตตาคารหรู ๆ
Thankfully, Morgan is too cheap and unethical to pay for his own video game entertainment.ต้องขอขอบคุณอย่างยิ่ง, มอร์แกน ที่ขี้เหนียวและไร้ศีลธรรม ที่จะจ่ายเงินค่าวีดิโอเกม
You should let Gemma talk to Luann; they're tight. Keep us clear of it.นายน่าจะให้เจมม่าคุยกับลูเเอน พวกเขาขี้เหนียวมาก อย่างที่พวกเรารู้กันอยู่
When did I ever do that?ฉันกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวและก็ขี้เหนียวแบบนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะ
It's my credit card!แล้วมันขี้เหนียวตรงไหนที่เอาบัตรเครดิตตัวเองคืนมาอะ
You're so mean.นั่นแหละที่เค้าเรียกว่า ขี้เหนียวล่ะ
That's not being mean! It's my credit card!นั่นไม่ได้เรียกว่าขี้เหนียวนะ คือ ฉันเอาบัตรตัวเองคืน...
Yeah, so I'm like, "Fine, you may be a wolf, you may be the scariest bandit in Haijin Province but you're a lousy tipper."อืม ฉันชอบ คุณอาจจะเป็นคนตะกละก็ได้ เจ้าอาจจะเป็นโจรที่น่ากลัวที่สุด แต่เจ้าขี้เหนียวทิปชะมัด
Well, that Clemente is a hard-ass.อืม ยายเคลเมนเต ช่างขี้เหนียวเสียจริง
And I think you're a tight ass.ฉันคิดว่าคุณขี้เหนียว
But this whole scrooge act?แต่นี่มันดูเหมือนคนขี้เหนียวไปมั๊ย
Dr. Kevorkian is Incredibly cheap.หมอเควอร์เกี้ยนเป็นคนขี้เหนียวอย่างเหลือเชื่อ
You know every single one of my customers stiffed me?รู้ไหมพวกลูกค้าที่มาคนเดียว มักขี้เหนียวกับฉัน
Don't be chintzy with the screw.อย่าขี้เหนียวกับสกรู
And don't be chintzy with the Shirley.และอย่าขี้เหนียวกับ Shirley
Korea's greatest miser!ท่านคือคนที่ขี้เหนียวที่สุดในเกาหลี!
You'd probably be hard-pressed to find someone as stingy as he is... in the entire world.คุณอาจจะหาคนที่ขี้เหนียวเหมือนท่าน ในโลกนี้ยากซักหน่อย
President Kim is cheap you know.ท่านประธานคิมเขาขี้เหนียวคุณก็รู้
Why is an adult like you being so petty?คุณฯเป็นผู้ใหญ่แล้ว แต่ทำไมขี้เหนียวจังเลย?
♪ Party crasher, penny snatcher. ♪พวกชอบพังงานเลี้ยง พวกขี้เหนียว
B.Y.O.B. Not because I'm cheap.เอาเบียร์มากันเองด้วย ไม่ใช่ว่าฉันขี้เหนียวนะ
Generously? Of course.แบบไม่ขี้เหนียวด้วยนะคะ แน่นอนครับ
But thank you, Scrooges who own that copyright, because Don came to Sectionals, he loved what we didแต่ก็ต้องขอบคุณความขี้เหนียวของเจ้าของลิขสิทธิ์ เพราะว่าดอนมาดูการแข่งระดับเขตและเขาก็ชอบผลงานของพวกเรา
Oh, and don't cheap out on the tip.โอ แล้วอย่าขี้เหนียวทิปนะ
To Get Revenge. How to be a Cheapskate. Raise your Head.กลายเป็นคนรวย วิธีทำเงินดอลล่าห์สำหรับคนขี้เหนียว เชิดหน้าในเช้านี้สิ
Just now, mom was a bit stingy.แค่นี้แม่ก็ยังขี้เหนียว
Must you be so mean and stingy?แกมีใจร้าย ขี้เหนียว!
They may become stingy...เขาอาจกลายเป็นคนขี้เหนียว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ขี้เหนียว
Back to top