ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การแนะ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การแนะ*, -การแนะ-

การแนะ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การแนะ (n.) suggestion See also: advice, recommendation Syn. การแนะนำ, การชี้แนะ
การแนะนำ (n.) advice See also: suggestion, recommendation
การแนะนำ (n.) guidance See also: direction, counsel, instruction, advice, direction Syn. การแนะแนวทาง, การให้คำปรึกษา
การแนะนำ (n.) suggestion See also: advice, recommendation Syn. การแนะ, การชี้แนะ
การแนะนำเบื้องต้น (n.) orientation Syn. การอบรมเบื้องต้น, การชี้แนว Ops. ปัจฉิมนิเทศ
การแนะแนว (n.) guidance See also: direction, counsel, instruction, advice, direction Syn. การแนะนำ, การแนะแนวทาง, การให้คำปรึกษา
การแนะแนวทาง (n.) guidance See also: direction, counsel, instruction, advice, direction Syn. การแนะนำ, การให้คำปรึกษา
การแนะแนวทาง (n.) direction See also: guiding, showing, direction giving, leading Syn. การนำทาง
English-Thai: HOPE Dictionary
approbation(แอพระเบ'เชิน) n. การเห็นด้วย,การแนะนำ,การยินยอม,ความรู้สึกพอใจต่อ.
autosuggestion(ออโทซักเจส'เชิน) n. การแนะนำใจตัวเอง (โดยเฉพาะการกล่าวซ้ำสูตรหรือหลักการต่าง ๆ เพื่อเปลี่ยนบุคลิกภาพ. -autosuggestibility n.
commendation(คอมมันเด'เชิน) n. การมอบ,การแนะนำ,การสรรเสริญ,การยกย่อง,สิ่งที่สรรเสริญ,การฝากฝัง, Syn. approbation
commendatory(คะเมน'ดะโทรี) adj. ซึ่งสรรเสริญ,ซึ่งยกย่อง,เกี่ยวกับการแนะนำหรือฝากฝัง
directory(ดิเรค'ทะรี) n. หนังสือรวบรวมชื่อและที่อยู่ของบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ,แผ่นป้ายแสดงชื่อหน่วยงานและชั้นที่อยู่ของอาคารธุรกิจหลังใหญ่,คณะกรรมการ. adj. เกี่ยวกับการชี้ทาง,เกี่ยวกับการแนะแนว, Syn. list สารบบหมายถึง การแบ่งจานบันทึก (โดยเฉพาะจานบันทึกที่มีความจุมาก ๆ ที่สามารถบรรจุแฟ้มข้อมูลได้หลายร้อยแฟ้ม) ออกเป็นส่วน ๆ เพื่อใช้เก็บแฟ้มข้อมูลเป็นกลุ่ม ๆ เพื่อสะดวกในการค้นหา จานบันทึกทุก ๆ จานจะมีสารบบอย่างน้อยหนึ่งสารบบ เป็นสารบบเริ่มต้นเรียกว่า " สารบบราก " (root directory) เราอาจใช้คำสั่งสร้างสารบบ หรือสารบบย่อยเพิ่มขึ้น เพื่อใช้เก็บแฟ้มประเภทเดียวกันหรือกลุ่มเดียวกันเอาไว้ด้วยกัน ก็ได้ การเก็บแฟ้มข้อมูลด้วยวิธีนี้ทำให้หาง่ายขึ้น
guidance(ไก'เดินซฺ) n. การแนะแนว,การนำทาง,เครื่องนำทาง
instance(อิน'สเทินซฺ) n. กรณี,ตัวอย่าง,การฟ้องร้องคดี,ความรีบด่วน. -at the instance of โดยการดลใจหรือการแนะนำของ. -for instance ตัวอย่างเช่น. vt. ยกตัวอย่าง,ยกอุทาหรณ์
instruction(อินสทรัค'เชิน) n. การสั่งสอน,การแนะนำ,การชี้แนะ,การศึกษา,คำสั่ง,คำสอน
introduction(อินทระดัค'เชิน) n. การแนะนำ,การแนะนำตัว,การนำเข้า,สิ่งที่ถูกนำเข้า,การอรัมภบท,การเริ่ม,การเผยแพร่, Syn. beginning,start,insertion
introductory(อินทระดัค'ทะรี) adj. เป็นการนำเข้า,เป็นการแนะนำ,เกี่ยวกับอรัมภบท., See also: introductorily adv. introductoriness n., Syn. prefatory
misguided(มิส'ไกดิด) adj. ถูกนำไปในทางที่ผิด,ได้รับการแนะนำที่ผิด,ซึ่งเข้าใจผิด, See also: misguidedly adv., Syn. ill-advised,
presentation(พรีเซนเท'เชิน) n. การเสนอ,การแสดงตัว,การแนะนำตัว,การมอบของขวัญ,ของขวัญ
suasion(ซเว'เ?ิน) n. การแนะนำ,การชักชวน,การพูดจูงใจ,การโน้มน้าว., See also: suasive adj. suasiveness n.
suggestion(ซักเจส'เชิน) n. การแนะนำ,การชักชวน,การเสนอ,การเสนอแนะ,ร่องรอย,สิ่งที่บอกเป็นนัย,เค้าโครง,ข้อชวนคิด,สิ่งที่ชวนคิด, Syn. proposal,implication,lead
English-Thai: Nontri Dictionary
exhortation(n) การคะยั้นคะยอ,การแนะนำ,การเคี่ยวเข็ญ
guidance(n) การแนะนำ,การบอกทาง,การนำ,คำแนะนำ
inducement(n) เครื่องจูงใจ,การปลอบโยน,การชักนำ,การแนะนำ
intimation(n) การแนะ,การบอก,การแจ้ง,การแสดง,การชี้แจง,การประกาศ
introduction(n) การนำเข้ามา,การแนะนำ,อารัมภบท,ความนำ,ความรู้เบื้องต้น
introductory(adj) ขั้นต้น,เบื้องต้น,เป็นการแนะนำ
prescript(n) ใบสั่งยา,การบัญญัติ,การวางเงื่อนไข,การแนะนำ,คำสั่ง,อายุความ
presentation(n) การเสนอ,การให้,การแสดง,การแนะนำให้รู้จัก,การยื่น
suggestion(n) ข้อเสนอ,การแนะ,ร่องรอย,ข้อชวนคิด
suggestive(adj) เป็นนัย,เป็นการแนะ,เป็นข้อชวนคิด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
recommendationการแนะนำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
suggestionการแนะนัย [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
orientation๑. การรับรู้ (กาลเทศะและบุคคล)๒. การแนะแนว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Guidanceการแนะแนว, [การแพทย์]
Mentoring in businessการแนะนำทางธุรกิจ [TU Subject Heading]
Pen nameนามปากกานามปากกา (Pen name) หมายถึง ชื่อที่นักเขียนหรือนักประพันธ์ใช้แทนชื่อจริงของตน โดยทั่วไปเป็นชื่อที่ยอมรับเพื่อใช้ปกปิดตัวของผู้เขียน นามปากกาสามารถเป็นชื่อของบุคคลหนึ่งที่มีจริงที่ผู้เขียนใช้เป็นนามปากกาของตน นามแฝงในนิยาย (เช่น Avi ใช้เป็นนามปากกาของ Eward Irving Wortis) นามแฝงที่ใช้ตามชื่อจริงของผู้เขียน (เช่น Dr.Seuss ใช้เป็นนามแฝงของ Theodor Seuss Geisel) หรือคำหรือวลีที่ไม่ได้เป็นชื่อบุคคล (เช่น Spy ใช้เป็นนามปากกาของ Sir Leslie Ward) นามปากกาเป็นชื่อที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในช่วงศตวรรษที่ 19 เมื่อการเขียนยังไม่เป็นที่ยอมรับอย่างในปัจจุบันนี้ และถือว่าเป็นอาชีพที่ไม่เหมาะสมสำหรับผู้หญิง (เช่น George Eliot ใช้เป็นนามปากกาของ Mary Ann Evans Cross) นักเขียนบางคนเขียนโดยใช้นามปากกามากกว่าหนึ่งชื่อ และชื่อที่แตกต่างกันนี้ได้รับการยอมรับเมื่อผู้เขียนมีงานเขียนหลายแนวและใช้นามปากกาในงานเขียนแต่ละรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป (เช่น ว. วินิจฉัยกุล, แก้วเก้า เป็นนามปากกาของ รศ.ดร.คุณหญิงวินิตา ดิถียนต์) หรือเป็นการแนะนำตัวละครตัวใหม่ หรือตัวละครหลายๆ ตัวในเรื่อง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Reader's advisory serviceบริการแนะนำการอ่าน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Suitable Extinguishing Agents สารดับเพลิงที่เหมาะสม เป็นการแนะนำชนิดของสารที่ควรใช้ในการดับไฟ อันเนื่องมาจากสารเคมี แต่ละชนิด โดยระบุเป็นตัวเลขเอาไว้ ซึ่งมีความหมายดังต่อไปนี้ หมายเลข หมายถึง สารที่ควรใช้ดับไฟ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
advocacy (n.) การแนะนำ See also: การชี้แนะ Syn. guidance
recommendation (n.) การแนะนำ See also: การชี้แนะ Syn. advocacy, guidance
introduction (n.) การแนะนำตัว
misguidance (n.) การแนะนำผิด Syn. misrepresentation
misguidedness (n.) การแนะนำผิดๆ Syn. stupidity
counselling (n.) การแนะแนว Syn. conduct
guidance (n.) การแนะแนว See also: การแนะนำ, สิ่งนำทาง Syn. direction, supervision, instruction
guidance (n.) การแนะแนว Syn. conduct, counselling
careers advice (n.) การแนะแนวเกี่ยวกับอาชีพ Syn. careers guidance
careers guidance (n.) การแนะแนวเกี่ยวกับอาชีพ
pilot (n.) รายการแนะนำ
vocational (adj.) เกี่ยวกับการแนะแนวอาชีพ Syn. professional
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
They need guidanceพวกเขาต้องการการแนะนำ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Introductions? Passports?การแนะนำ การหาพาสปอร์ต
Presentation is everything. Come on.การแนะนำตัวคือทุกๆสิ่งทุกๆอย่าง ใส่มันเหอะ
Referrals can be complicated.การแนะนำอาจจะเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมาก
It was really a challenge, introducing them to our Western culture.มันเป็นสิ่งที่ท้าทายมาก การแนะนำ ให้พวกเขารู้จักวัฒนธรรมตะวันตก
And right before he was introduced, he'd gotten ready for it.และก่อนที่เขาได้รับการแนะนำตัว เขาได้เตรียมมันไว้เรียบร้อยแล้ว
He believes it was introduced to you by Russian immigrants.เขาเชื่อว่ามันได้รับการแนะนำให้กับคุณโดยผู้อพยพชาวรัสเซีย
"Will there be an introduction to the book? Who will write the... digest?""จะมีการแนะนำให้รู้จักกับหนังสือเล่มนี้ใครจะเขียน ...
Under my personal guidance and supervision... and with the aid of a new wonder drug, Expectane...ภายใต้การแนะแนวและวิสัยทัศน์ ในการช่วยเหลือการสร้างยาที่วิเศษ เอ็กซ์เพกเทน
Bob loved me because he thought my testicles were removed too.กลุ่มถัดมา, หลังจากการแนะแนวการบำบัด
And now ironically I have to restructure a school where you are the directorและตอนนี้ฉันได้มีการแนะนำเพื่อปรับโครงสร้างโรงเรียน 20 00: 00: 55,650
By introducing an education based on sentiments you think this country improved?ด้วยการแนะนำการศึกษาจากความรู้สึก คุณคิดว่าประเทศนี้มันจะดีขึ้นงั้นหรอ?
What's most important is how to introduce both parties.สิ่งสำคัญที่สุดก็คือ การแนะนำคู่นัดทั้งสอง
It's pretty obvious to me you need some guidance.แม่เห็นชัดแล้วว่าลูกสมควรได้รับการแนะแนว
I do matinee shows. I get introduced by a cockatoo.ฉันจะแสดงให้เห็นถึงการแสดงรอบเช้าหรือบ่าย ฉันจะได้รับการแนะนำให้รู้จัก โดยนกแขกเต้า
Wait a minute.ผมต้องการแนะนำตัวเองกับหนุ่มน้อยนี้
I've come to think of myself as a retail therapist.ผมมันผู้เชี่ยวชาญการแนะนำสินค้า
Thank you for your very kind words of introduction, Michael.ขอบคุณสำหรับการแนะนำตัว, ไมเคิล
He's abducted 5 people,and then gets to a scheduled recruitment session at a specific time.เขาลักพาตัวคน 5 คน และมาฟังการแนะแนวงานของเราได้ทัน
Okay, first thing, we got to make you presentable.โอเค สิ่งแรก เราต้อง ทำให้นายมีการแนะนำตัวก่อน
"Ironic." Ironic that Rebecca Bloomwood is advising people on how to handle money.แปลกแต่จริง แปลกแต่จริง รีเบคก้า บลูมวูด คือการแนะนำคนอื่น ว่าเขาควรจะจัดการกับเงินยังไง
Christine, I can imagine ...คริสทีน ถ้าเธอยินดีที่จะได้รับการแนะนำให้รูจักกับ ชอน ซาน เดน่า!
But with some sound advice and the proper introductions, who knows?แต่ขอแนะนำอะไรสักอย่างหน่อยนะ และเป็นการแนะนำที่เหมาะสม ใครจะไปรู้ล่ะ
And i respectfully suggestและผมเคารพในการแนะนำ
Modified now by the introduction of the kino from the future.เปลี่ยนแปลงปัจจุบันโดยการแนะนำ ของคีโนจากอนาคต
Lieutenant James and Airman Rennie will be providing security, but you're in charge.หมวดเจมส์ และทหารอากาศเรนนี้ จะให้ความปลอดภัยแต่คุณอยู่ในการแนะนำ
You know, I'm thinking of doing some career counseling in song.ฉันคิดจะลอง ให้การแนะแนวด้วยเพลง
That is Hawthorne as in Hawthorne Wipes, the award-winning moist towellete.ผมกำลังจะถามเลย ผมเป็นคนชอบการดื่มอวยพรอยู่แล้ว ดังนั้น ผมควรเป็นคนนำการแนะนำตัวนี้
You came highly recommended by Anna Wintour.คุณได้รับการแนะนำอย่างมากโดยแอนนา วินทัวร์(บรรณาธิการสูงสุดของVOGUE )
To advocate physician-assisted suicide. "...ที่สนับสนุนการฆ่าตัวตายโดยการแนะของแพทย์
I thought I'd throw her a bone, you know. -Right.ใช่คะ/ผมเลยคิดว่าจะให้งานเธอโดยการแนะนำเธฮให้คุณ
Introduction to your man segovax.เพื่อเป็นการแนะนำเซโกแวกซ์ของท่าน
Gratitude for the introduction.ขอบคุณสำหรับการแนะนำ
You're missing Elena's introduction.คุณกำลังพลาดการแนะนำตัว ของเอเลน่า
Let's start with some introductions.เริ่มจากการแนะนำตัวเลยแล้วกัน
Last time was the from my father's side and this time is from mother's side.ครั้งที่แล้วได้รับการแนะนำทางคุณสายพ่อคราวนี้ก็ทางสายคุณแม่
Now I will shoot the scene where you meet the others.อันนี้ไปวางไว้ที่หลังห้อง วันนี้เราจะถ่ายฉากสำคัญ เป็นฉากการแนะนำคุณมินซุก
Ladies and gentlemen, we will introduce the next awardee, a highly-respected writer for elaborate plot and detailed psychological description.สุภาพสตรีและสุภาพบุรุุษ เราต้องการแนะนำรางวัลถัดไป \i1}นักเขียนที่ได้เขียนอธิบายรายละเอียดทางจิตวิทยาได้ดีเยี่ยม
But you can boost sales by hinting at what these uses are.แต่คุณเพิ่มยอดขายได้ ด้วยการแนะนำการใช้
Besides, he does come highly recommended by King Midas.อีกอย่าง เขามาด้วยการแนะนำของพระราชาไมดาสเชียวนะ
I thought we'd begin by going around the room, introducing ourselves and saying a little bit about why we're here.ฉันว่าเราน่าจะเริ่มคืนนี้ ด้วยการแนะนำตัวเองกันก่อนนะ แล้วก็กล่าวเล็กๆน้อยๆว่าทำไมถึงมาที่นี่

การแนะ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
案内[あんない, annai] Thai: การแนะนำ English: guidance

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การแนะ
Back to top