ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การเยาะเย้ย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การเยาะเย้ย*, -การเยาะเย้ย-

การเยาะเย้ย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การเยาะเย้ย (n.) jeering See also: scoffing, ridicule, satire, derision, insult, mock, mockery Syn. การเหยียดหยาม, การหยัน, การถากถาง, การค่อนขอด, การเหน็บแนม
English-Thai: HOPE Dictionary
derision(ดิริส'เชิน) n. การเยาะเย้ย,การหัวเราะเยาะ,การดูถูก,สิ่งที่ถูกหัวเราะเยาะ,ขี้ปาก
derisive(ดิไร'ซิฟว) adj. เกี่ยวกับการเยาะเย้ย,เกี่ยวกับการดูถูก, See also: derisiveness n., Syn. derisory
dor(ดอ) n. การเยาะเย้ย,การล้อเลียน
mockery(มอค'เคอรี) n. การเยาะเย้ย,สิ่งที่เยาะเย้ย,การเลียนแบบ,สิ่งที่ไม่เพียงพอ,สิ่งที่ไม่บังควร, Syn. ridicule
target(ทาร์'กิท) n. เป้า,เป้าหมาย,จุดมุ่งหมาย,โล่กลม,เป้าการเยาะเย้ย. vt. ตั้งเป้าหมาย, Syn. mark,bull's-eye,victim
English-Thai: Nontri Dictionary
cynicism(n) การถากถาง,การเยาะเย้ยถากถาง
derision(n) การเยาะเย้ย,การหัวเราะเยาะ,การดูถูก
flow(n) การเหยียดหยาม,การเยาะเย้ย,การดูถูก,การหมิ่นประมาท
gibe(n) การหัวเราะเยาะ,การเยาะเย้ย,การเสียดสี,การถากถาง
mockery(n) การเยาะเย้ย,การล้อเลียน,การจำลอง
sarcasm(n) การเสียดสี,การถากถาง,การเหน็บแนม,การเยาะเย้ย
scoff(n) การเยาะเย้ย,การหัวเราะเยาะ,การเสียดสี,การถากถาง
taunt(n) การเยาะเย้ย,การเหน็บแนม,การสบประมาท,การยั่วยุ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
mockery (n.) การเยาะเย้ย See also: การหัวเราะเยาะ, การเย้ยหยัน, การดูถูก Syn. scron, ridicule, scoff Ops. praise, admiration
ridicule (n.) การเยาะเย้ย See also: การเยาะหยัน, การหัวเราะเยาะ Syn. laughter, mockery, sarcasm
scron (n.) การเยาะเย้ย See also: การหัวเราะเยาะ, การเย้ยหยัน, การดูถูก Syn. ridicule, scoff Ops. praise, admiration
derisive (adj.) เกี่ยวกับการเยาะเย้ย See also: เกี่ยวกับการดูถูก Syn. ridiculous
flout (vt.) แสดงการเยาะเย้ย See also: แสดงการเหยียดหยาม Syn. mock, scoff Ops. respect
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Love and optimism versus cynicism and sex!ความรักและมองในแง่ดีเมื่อเทียบกับการเยาะเย้ยถากถางและเพศ!
It simulated a mock anthrax attackมันกระตุ้นการเยาะเย้ยเรื่องแอนแทรกซ์
A world where I couldn't constantly ridicule your hair.โลกที่ไม่มี การเยาะเย้ยผมของนาย
I can't even imagine how hard it must be to have feelings in high school that you can't act on for fear of being humiliated, ridiculed or worse.ฉันนึกไม่ออกเลยว่ามันจะยากแค่ไหน ที่ต้องอยู่ในโรงเรียนโดยที่เธอไม่สามารถแสดงออกได้ ว่าเธอกลัวการเป็นคนต่ำต้อย การเยาะเย้ยหรือเรื่องแย่ๆกว่านั้น
It's ironic, you know?มันเป็นการเยาะเย้ยน่ะคุณว่ามั้ย
Well, the arrow on the head could have been placed there as a mark of derision.ลูกธนูที่หัว อาจถูกนำไปใส่ไว้ เพื่อเป็นเครื่องหมายการเยาะเย้ย ดูหมิ่น
Is it a taunt to the police?มันใช่การเยาะเย้ยตำรวจหรือเปล่า?
She's doing this to taunt me.หล่อนทำแบบนี้เพื่อต้องการเยาะเย้ยฉัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การเยาะเย้ย
Back to top