ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

scoffing

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *scoffing*, -scoffing-

scoffing ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
scoffingly (adv.) อย่างเยาะเย้ย

scoffing ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
冷罵[れいば, reiba] (n,vs) sneer; scoffing; abuse

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า scoffing
Back to top