ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การเปล่งเสียง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การเปล่งเสียง*, -การเปล่งเสียง-

การเปล่งเสียง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การเปล่งเสียง (n.) shouting See also: call, yell, bawl, holler Syn. การส่งเสียง, การแผดเสียง
การเปล่งเสียง (n.) roar See also: snarl, bluster, scream, shriek, shout, howl, yowl, squall, bawling, yelling Syn. การร้อง, การตะโกน, การตะเบ็ง
English-Thai: HOPE Dictionary
implosion(อิมโพล' เชิน) n. การระเบิดใน, การแตกร้าวภายใน, การเปล่งเสียงอัดระหว่างลิ้นกับเพดาน, เสียงอัดระหว่างลิ้นกับเพดาน., See also: implosive adj. implosively adv.
intonation(อินโทเน'เชิน) n. ลักษณะหรือท่วงทำนองเสียง,เสียงสูงต่ำ,การอ่านหรือออกเสียง สูงต่ำ,การเปล่งเสียงเฉพาะ., See also: intonational adj.
prosody(พรอส'ซะดี) n. ฉันทลักษณ์,วิชาฉันทลักษณ์,วิชาเกี่ยวกับจังหวะและเสียงสัมผัสของบทกวี,แบบแผนการเปล่งเสียง., See also: prosodic adj. prosodical adj.
utterance(อัท'เทอะเรินซฺ) n. เสียงเปล่ง,คำพูด,สิ่งที่เปล่งออก,การเปล่งเสียง,การพูด,การกล่าวคำพูด,การร้อง,เสียงร้อง,ฝีปาก,คารม,ความเต็มที่,ระดับสูงสุด,ความตาย, Syn. expression,talk,speech,words,pronouncement
vent 2(เวนทฺ) n. การแสดงออก,การเปล่งเสียง,การขับออก. vt. แสดงออก,ปล่อยอารมณ์,ระบาย,ทำให้บรรเทา,จัดให้มีทางออก. vi. ระบาย,ผ่อนคลาย,บรรเทาลง, Syn. expression,utterance,outlet,passage,express,air
English-Thai: Nontri Dictionary
exclamation(n) เสียงอุทาน,การอุทาน,การเปล่งเสียง,การร้อง
fire(n) ไฟ,อัคคีภัย,ไฟไหม้,การยิงปืน,การเปล่งเสียง
utterance(n) การเปล่งเสียง,คำพูด,ฝีปาก,คารม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
utterer (n.) การเปล่งเสียง See also: การกล่าวคำพูด, การพูด
vocalization (n.) การเปล่งเสียง
vocally (adv.) โดยการเปล่งเสียง See also: ทางการออกเสียง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Whilst this articulation is attested in the Indo-European descendants as a purely paralinguistic form it is phonemic in the ancestral form dating back five millennia or more.ขณะที่การเปล่งเสียงที่ถูกนั้น ต้องมีการพิสูจน์ได้ว่ามาจาก ผู้สืบทอดภาษาโบราณเป็นรูปแบบที่ นอกเหนือจากหลักภาษาศาสตร์
Now, when that happens, you're gonna hear a sound, something like a hissing or the wind or maybe even words.จากนั้นเมื่อที่เกิดขึ้น คุณจะได้ยินเสียง มันเป็นสิ่งที่ต้องการเปล่งเสียง ดังกล่าวหรือลม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การเปล่งเสียง
Back to top