ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การสนับสนุน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การสนับสนุน*, -การสนับสนุน-

การสนับสนุน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การสนับสนุน (n.) push See also: encourage, support, promotion Syn. การหนุน, การส่งเสริม
การสนับสนุน (n.) supporting See also: backing, sponsoring Syn. การช่วยเหลือ
English-Thai: HOPE Dictionary
advocacy(แอด' โวคะซี) n. การเป็นทนาย, ทนาย, การสนับสนุน, ผู้สนับสนุน, การแก้ต่าง
backed(แบคดฺ) adj. ซึ่งมีส่วนหลัง,ซึ่งได้รับการสนับสนุน
backing(แบค'คิง) n. ความช่วยเหลือ,การสนับสนุน,ผู้สนับสนุน,สิ่งหนุน, Syn. support ###A. ill-will
bolt(โบลทฺ) {bolted,bolting,bolts} n. ลูกกลอน,ลูกศร,ศร,ดาน,สลักประตู,สลักเกลียว,สลัก,พับ,ม้วน,การหนีอย่างรวดเร็ว,ไกปืน,สลักปืน vt. ใส่กลอน,ใส่สลัก,หยุดการสนับสนุน,ยิง (ลูกศร,ขีปนาวุธ) ,พูดโพล่งออกมา,กลืนอย่างรีบเร่ง,กินโดยไม่ได้เคี้ยว,ทำให้เป็นม้วน,วิ่งอย่างรวด
championship(แชม'เพียนชิพ) n.ภาวะที่เป็นแชมเปี้ยน,ตำแหน่งผู้ชนะเลิศ,การป้องกัน,การเป็นทนาย,การสนับสนุน,การแข่งขันเพื่อได้ตัวผู้ชนะเลิศ, Syn. supremacy
concurrence(คันเคอ'เรินซฺ) n. การบังเกิดขึ้นพร้อมกัน,การประจวบกัน,การเห็นด้วย,การเห็นพ้อง,การให้ความร่วมมือ,การสนับสนุน,จุดบนเส้น 'เส้นหรือมากกว่านั้น,อำนาจร่วมหรือเท่ากัน, Syn. agreement
contribution(คอนทระบิว'เชิน) n. การบริจาค,การช่วยเหลือ,การอุดหนุน,การสนับสนุน,เรื่องเขียนที่ส่งไปตีพิมพ์,สิ่งที่มอบ,สิ่งที่บริจาค,ภาษีพิเศษ, Syn. grant
countenance(เคา'นะเนินซฺ) n. หน้าตา,สีหน้า,โฉมหน้า,หน้า,การสนับสนุน,การให้กำลังใจ,สีหน้าที่ใจเย็น,ความสุขุม vt. อนุญาต,ยอม,เห็นด้วย,สนับสนุน,ให้กำลังใจ, See also: countenancer n., Syn. appearance
crutch(ครัทชฺ) {crutched,crutching,crutches} n. ไม้เท้า,ไม้ยันรักแร้,เสาค้ำ,ง่ามค้ำ,สิ่งค้ำจุนการสนับสนุน. vt. ใช้ไม้ยันรักแร้,ค้ำ,พยุง, Syn. stay,prop,aid
espousal(อีสเพา'เซิล) n. การรับหลักการ,การยอมรับ,การสนับสนุน,การยกให้เป็นภรรยา,พิธีสมรส,การหมั้น,พิธีหมั้น
favor(ฟะ'เวอะ) n. ความกรุณา,การกระทำที่กรุณา,ความสงเคราะห์,ความประทับใจ,ความนิยม,ความเข้าข้าง,ไมตรีจิต,บุญคุณ,การสนับสนุน,ความเห็นพ้อง,ของขวัญ,ของระลึก,เครื่องหมาย,โบ,สิทธิพิเศษ. -Phr. (in favo (u) r of สนับสนุน,เข้าข้าง) . -Phr. (in one's favo (u) r เพื่อผลประโยชน
favored(เฟ'เวอด) adj. ซึ่งเป็นที่โปรดปราน,ซึ่งได้รับสิทธิพิเศษ,ซึ่งได้รับการสนับสนุน
favorite(เฟ'เวอริท) n. คนโปรด,ของโปรด,ผู้แข่งขันที่มีหวังชนะมากที่สุด. adj. ซึ่งเป็นที่โปรดปราน,ซึ่งได้รับการสนับสนุน
favour(ฟะ'เวอะ) n. ความกรุณา,การกระทำที่กรุณา,ความสงเคราะห์,ความประทับใจ,ความนิยม,ความเข้าข้าง,ไมตรีจิต,บุญคุณ,การสนับสนุน,ความเห็นพ้อง,ของขวัญ,ของระลึก,เครื่องหมาย,โบ,สิทธิพิเศษ. -Phr. (in favo (u) r of สนับสนุน,เข้าข้าง) . -Phr. (in one's favo (u) r เพื่อผลประโยชน
favoured(เฟ'เวอด) adj. ซึ่งเป็นที่โปรดปราน,ซึ่งได้รับสิทธิพิเศษ,ซึ่งได้รับการสนับสนุน
favourite(เฟ'เวอริท) n. คนโปรด,ของโปรด,ผู้แข่งขันที่มีหวังชนะมากที่สุด. adj. ซึ่งเป็นที่โปรดปราน,ซึ่งได้รับการสนับสนุน
keep(คีพ) {kept,kept,keeping,keeps} v. เก็บ,สงวนไว้,กักขัง,ป้องกันรักษา,หน่วงเหนี่ยว,ธำรงไว้,ผดุงไว้,กักตัว,ดำเนินกิจการ,ยังคงเป็นอยู่ การรักษาไว้,การสนับสนุน,ตัวตึกที่แข็งแรงที่สุดของปราสาทสมัยกลาง,ส่วนที่แข็งแกร่ง แน่นหนาที่สุด,คุก. -Phr. (forkeeps ด้วยควา
promotion(พระโม'เชิน) n. การสนับสนุน,การส่งเสริม,การเลื่อน (ตำแหน่ง ฐานะหรือระดับ) ,การให้กำลังใจ,การก่อการ,การก่อตั้ง., See also: promotional adj. promotive adj.
sustenance(ชัส'ทะเนินซฺ) n. วิธีการยังชีพ,การบำรุงเลี้ยง,วิธีการดำรงชีพ,ขบวนการสนับสนุน,การสนับสนุน,การค้ำจุน,การยังชีพ, Syn. food,support,
sharewareแชร์แวร์หมายถึง โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ที่อาจต้องมีการเสียค่าใช้จ่ายในรูปของการบริจาคตามความสมัครใจ เมื่อต้องการคัดลอกไปใช้ ผู้ขายยังคงรักษาความเป็นเจ้าของอยู่ ผู้ซื้อจะได้รับคู่มือการใช้บริการสนับสนุน ตอบข้อข้องใจทางโทรศัพท์ และการแจ้งการปรับปรุงครั้งใหม่ของโปรแกรมนั้น ๆ ถ้าเป็นของสาธารณะ (publlic domain จะไม่ตัองเสียค่าใช้จ่ายเลยดู piracy และ public domain เปรียบเทียบ
English-Thai: Nontri Dictionary
backing(n) การสนับสนุน,ความช่วยเหลือ,การหนุน
contribution(n) การช่วยเหลือ,การบริจาค,การสนับสนุน,การอุดหนุน,การลงทุน
countenance(n) การเห็นด้วย,ใบหน้า,โฉมหน้า,สีหน้า,การสนับสนุน
encouragement(n) การให้กำลังใจ,ความเร้าใจ,การส่งเสริม,การสนับสนุน
favor(n) ความชอบ,ความโปรดปราน,ความกรุณา,การสนับสนุน,การเข้าข้าง
favour(n) ความชอบ,ความโปรดปราน,ความกรุณา,การสนับสนุน,การเข้าข้าง
impulsion(n) การดัน,การกระตุ้น,การสนับสนุน,การหนุน,การยุ,แรงดลใจ
incitement(n) การยุยง,การส่งเสริม,การสนับสนุน
promotion(n) การสนับสนุน,การส่งเสริม,การเลื่อนชั้น,การเลื่อนตำแหน่ง
reinforcement(n) กองหนุน,การเพิ่มกำลัง,การเสริมกำลัง,การสนับสนุน
sustenance(n) อาหาร,ความช่วยเหลือ,การยังชีพ,การสนับสนุน,การค้ำจุน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Encouragementการสนับสนุน,การกระตุ้นให้กำลังใจ [การแพทย์]
Institute of Directorsสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยองค์กรที่จัดตั้งขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่าง ๆ อันได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน และธนาคารโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาและสนับสนุนกรรมการของบริษัทให้สามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นเวทีสำหรับกรรมการบริษัทในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการ และการบริหารงานของบริษัท เพื่อนำเสนอเป็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันเป็นการช่วยยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทให้เป็นที่น่าถือมากยิ่งขึ้น [ตลาดทุน]
subsidyเงินอุดหนุนเงินที่รัฐบาลจ่ายให้กับหน่วยธุรกิจ กลุ่มบุคคล หรือบุคคล เพื่อเป็นการสนับสนุนหรือช่วยเหลือทางการเงินตามวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดของรัฐ เช่น ให้เงินอุดหนุนแก่ผู้ผลิตเพื่อให้ผู้ผลิตสามารถขายสินค้าได้ในราคาที่ต่ำลง การให้เงินอุดหนุนแก่กิจการที่เป็นประโยชน์์ต่อสังคม เป็นต้น [เศรษฐศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
input (n.) การสนับสนุน See also: สิ่งของหรือเงินที่เข้ามาช่วยเหลือ Syn. addition, contribution
reinforcement (n.) การสนับสนุน See also: การเสริม Syn. coating, pillar, support
sanction (n.) การสนับสนุน See also: การช่วยเหลือ
logrolling (n.) การสนับสนุนกัน See also: การให้ความช่วยเหลือ Syn. help, promotion
straddle (n.) การสนับสนุนทั้งสองฝ่าย See also: การเหยียบเรือสองแคม
feminization (n.) การสนับสนุนสิทธิสตรี
advocate (n.) ผู้ให้การสนับสนุน See also: ผู้ให้ความช่วยเหลือ Syn. supporter, backer
go on (phrv.) ได้รับการสนับสนุนจาก (คำโบราณ)
have a foot in both camps (idm.) ให้การสนับสนุนหรือช่วยเหลือทั้งสองฝ่าย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
THE PRIME MINISTER CONTINUES TO EXPRESS PUBLIC SUPPORT FOR ML6นายกรัฐมนตรียังคงแสดงท่าทีให้ การสนับสนุน MI6
The CIA's support in the investigation of your son's disappearance has officially been suspended.การสนับสนุนของซีไอเอในการสืบสวน เรื่องการหายตัวไปของลูกชายคุณถูกยกเลิกแล้ว แด๊กซ์
Your contribution to Yeogu's subjugation of Gomori Fortress is remarkable, Hyungnim.การสนับสนุนของท่านในการพิชิต ป้อมโกโมริของโยกูเห็นได้ชัดเลย พี่
Your support helped me make a successful return.การสนับสนุนของเจ้าทำให้ข้าประสบความสำเร็จกลับมา
Sponsored by Enron.การสนับสนุนจาก Enron
The CIA support in the investigation of your son's disappearance has officially been suspended.การสนับสนุนจากซีไอเอในการสืบสวน การหายตัวไปของลูกชายคุณถูกยกเลิก
More support from congress.การสนับสนุนจากสภาคองเกรส
The support must be discontinued.การสนับสนุนจากเขาถูกตัดแล้วหรือไง
Life support, how is she?การสนับสนุนชีวิตว่า เธอคืออะไร?
Support such as yours is how our nation grows in strength.การสนับสนุนดังกล่าวเป็นของคุณ เป็นวิธีการที่ประเทศของเราเติบโตขึ้นในความแข็งแรง
Whatever support they did have...การสนับสนุนที่พวกเขามี
The esteem we've received for getting to the regional finals is priceless.การสนับสนุนที่เราได้จาก การชนะระดับชาติประเมินค่าไม่ได้
I don't care if you have zero imagination I want someone who's all actionการสนับสนุนนักเขียนที่ไม่ได้เขียนให้ได้ทุกอย่าง
Lofty words coming from a man whose most trusted slave is said to have fled to join the rebel king --การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากทาสที่เชื่อถือได้มากที่สุด หนีออกมาและเข้าร่วมการจลาจล
Sizable contribution?การสนับสนุนอย่างมากเหรอ?
So he gambled for support and I gave it to him. I respect his motives.ดังนั้นเขาจึงเล่นการพนันที่ให้การสนับสนุนและฉันมอบมันให้กับเขา ผมเคารพในแรงจูงใจของเขา
Mr. Landers, we really find insufficient documentation to support your claim.คุณแลนเดอร์สครับ เราพบว่าเป็นคำอ้างอิงที่ไม่เพียงพอ ในการสนับสนุนคำพูดของคุณ
Now you want my support for the Douglas Chair.ตอนนี้คุณต้องการการสนับสนุนจากผม สำหรับ ดักกลาส แชร์
Daddy favored Key Biscayne, but--พ่อได้รับการสนับสนุน: Key Biscayne but--
But while our foundation arm has a mandate to support experimental programs, your proposal seems less like science, and more like science fiction.แต่ในขณะที่แขนของมูลนิธิ ของเรามีคำสั่งให้การสนับสนุน โปรแกรมทดลองข้อเสนอของคุณ ดูเหมือนว่าน้อยเช่นวิทยาศาสตร์ และอื่น ๆ เช่นเดียวกับนิยายวิทยาศาสตร์
This is a privately-funded operation.เดี๋ยวก่อน นี่คือการดำเนินเอกชนที่ ได้รับการสนับสนุน
But before I do, I wish to make a small contribution.แต่ก่อนที่ฉันทำฉันต้องการที่ จะให้การสนับสนุนที่มีขนาดเล็ก
Our internal numbers show support for this is incredibly soft.หมายเลขภายในของเรา แสดงการสนับสนุน
Restraint secure. Life support functions normal. Roger.ความยับยั้งชั่งใจที่เชื่อถือได้ ฟังก์ชั่นการสนับสนุนชีวิตตามปกติ
Biz müþterilerimizin baðlýlýklarýný cesaretlendirdik, ve yardýmýnýzý istiyoruz ürün testinde.จากการสนับสนุนจากท่านลูกค้าชั้นดี เราต้องการให้ท่านช่วย
He will surely gain the favor of the parentsเขาจะได้รับการสนับสนุนจากพ่อแม่ของอาซาโนะ
Mr. President, why do you think the public supports you during these impeachment proceedings?ท่านประธานาธิปดีครับ ท่านคิดว่าทำไมสังคมยังคงให้การสนับสนุนคุณ ในช่วงกระบวนการซักฟอกต่างๆนี้ครับ?
I'll be counting on your support.ฉันหวังว่าคงได้รับการสนับสนุนกับทุกคนนะ
Transnational corporations have a long and dark history of condoning tyrannical governments.บรรษัทข้ามชาติมีประวัติยาวนานและมืดดำ ในด้านการสนับสนุนรัฐบาลทรราช
But how did Sudan happen, ma'am? Could it possibly be related to dictatorships...มันอาจเป็นเพราะเผด็จการ ที่เราให้การสนับสนุนมานาน
It's... promoting human warfare... Promoting human warfareมันคือการสนับสนุนการทำสงครามของมนุษย์
If you do this, it won't just be me supporting your reinstatement, all right?ถ้าคุณทำตามนี้ มันจะไ่ม่ใช่แค่ได้รับการสนับสนุนจากฉันคนเดียว ถูกไหม
It'll be the attorney general.จะได้รับการสนับสนุนจากอัยการสูงสุดด้วย
The more power he attains, the more obvious his zealotry and the more aggressive his supporters become.แต่เมื่อเขาได้รับอำนาจเพิ่มขึ้น, ความทะเยอทะยานก็มากขึ้น ...พร้อมกับได้รับการสนับสนุน อย่างแข็งกร้าว
The Fuhrer intends to do things without the Thule organization's support.ท่านนายพลสูงสุดหวังจะตัดการสนับสนุนให้เรา
He used to stay up late reading Hardy Boys stories under the cover.เขาชอบอ่านหนังสือฮาร์ดี บอยซ์จนดึกดื่น จากการสนับสนุน
Um, I'd like to thank the university for its continued support.ผมขอขอบคุณมหาวิทยาลัย ที่ให้การสนับสนุนเรื่อยมา
I think he could use our support.ผมคิดว่าพวกเราควรให้การสนับสนุน
We worked together in a completely bipartisan way to bring down communism.เราทำงานด้วยกันโดยได้รับ การสนับสนุนอย่างเต็มที่จากทั้ง 2 พรรค ในการโค่นล้มลัทธิคอมมิวนิสต์
I wanna ask you a favor.ฉันอยากถามคุณเรื่องการสนับสนุน

การสนับสนุน ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
サポート[さぽーと, sapo-to] Thai: การให้การสนับสนุน English: support

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การสนับสนุน
Back to top