ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การระงับ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การระงับ*, -การระงับ-

การระงับ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การระงับ (n.) suppression See also: alleviation, allaying, cessation, stop, check, discontinuance, discontinuity Syn. การหยุด, การยับยั้ง, การหยุดยั้ง, การหักห้าม, การห้าม, การขวาง
การระงับใจ (n.) restraint See also: constraint, control, check Syn. การยั้งใจ, การข่มใจ, การอดใจ, การหักห้ามใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
abeyance(อะเบ' เอินซฺ) n. การหยุด,การยั้ง, การระงับชั่วคราว,ความไม่แน่นอน, Syn. inaction
suppression(ซะเพรส'เชิน) n. การระงับ,การหยุดยั้ง,การปราบปราม,การเลิก,การขจัด,การอำพราง,การปิดบัง., Syn. restraint,curb,check,repression
English-Thai: Nontri Dictionary
abatement(n) การหยุด,การเลิก,การระงับ,การลดน้อยลง
abeyance(n) การพัก,การหยุด,การระงับชั่วคราว
alleviation(n) การบรรเทา,การทำให้น้อยลง,การระงับ
constraint(n) การบีบบังคับ,การฝืนใจ,การจำกัด,การระงับความรู้สึก,การคุมขัง
forbearance(n) การข่มใจ,การหักห้าม,การระงับ,ความอดทน,การละเว้น
lull(n) ความสงบ,การระงับ,การกล่อม,การหยุดนิ่ง
mollification(n) การปลอบ,การระงับโทสะ,การทำให้สงบ
repression(n) การปราบปราม,การระงับ,ความอดกลั้น,การข่มใจ,การควบคุม
suppression(n) การระงับ,การกดขี่,การปราบปราม,การเลิก,การขจัด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
antisepsisการระงับเชื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sedationการระงับ, การทำให้สงบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peaceful settlement; pacific settlementการระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
abatement๑. การลดหย่อน, การลดส่วนแบ่ง, ส่วนลดหย่อน (ในทรัพย์สิน)๒. การระงับ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
adjudicatory processกระบวนการระงับข้อพิพาททางปกครอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Analgesiaการระงับปวด [TU Subject Heading]
Anesthesiaการระงับความรู้สึก [TU Subject Heading]
Extinguishment of debtsการระงับหนี้ [TU Subject Heading]
Dispute settlementการระงับข้อพิพาพ [เศรษฐศาสตร์]
Spinal anesthesiaการระงับความรู้สึกทางไขสันหลัง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Antisepsisการฆ่าเชื้อโรค, การระงับเชื้อ [การแพทย์]
Arbitrationอนุญาโตตุลาการการระงับข้อพิพาททางเลือก (alternative dispute resolution) วิธีหนึ่ง โดยการที่คู่กรณีตกลงเสนอข้อพิพาทให้บุคคลหรือคณะบุคคลที่เรียกว่า “อนุญาโตตุลาการ” ทำหน้าที่พิจารณาชี้ขาดข้อพิพาทนั้น และคู่กรณีตกลงที่จะเห็นด้วยตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
awardคำตัดสินอนุญาโตตุลาการ (ใช้ในแง่การระงับกรณีพิพาท) [การทูต]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
abeyance (n.) การระงับไว้ชั่วคราว See also: การหยุดพักชั่วคราว Syn. pause
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Today we'll be extracting an eight-cell cluster... and freezing it... for induced suspension and development arrest.วันนี้มันได้ทำการแบ่งเซลล์เป็นแปดเซลล์แล้ว และแช่แข็งมัน เพื่อทำการระงับกระบวนการพัฒนาต่อไป
So if you're here to test my loyalty... you succeed only in testing my patience.เรื่องความภักดีข้าคงผ่าน แต่การระงับโทสะนี่ไม่แน่ เปล่าเลย ข้าไม่ได้มาทดสอบท่านหรอก
No, no, no. That was just a temporary suspension.ไม่ๆๆ นั่นเป็นเพียงการระงับชั่วคราว
You'll overdose on sedatives acting like that.เธอใช้ยาเกินขนาดในการระงับความตื่นเต้น
"But deterrence is not why i believe in the death penalty."แต่การระงับเหตุนั้น ไม่ใช่เหตุผลที่ผมเชื่อในการลงโทษประหารชีวิต"
As soon as our accounts are unfrozen.ทันทีที่บัญชีธนาคารยกเลิกการระงับ
We do nothing to stop a coup in Bolivia and in exchange, the new government gives America the lease to any oil found.เราจะไม่ยับยั้งการระงับ อาหารในโบลิเวีย เพื่อแลกกับ.. การที่รัฐบาลใหม่ให้สิทธิ์อเมริกาเช่าพื้นที่ขุดหาน้ำมัน
Though I had previously informed yale of your detention,ยังไงก็ตาม ชั้นให้ข้อมูลการระงับการเข้าเยลของเธอไปก่อนหน้านี้แล้ว
I want to block the sale of bass industries,ชั้นต้องการระงับการขายแบส อินดัสตรี้
They took out an amount from every piddly paycheck, and when it's time to collect, they say this and that and make it so complicated.พวกเขาทำท่าแข็งขัน ตอนที่ต้องการระงับการจ่ายเงินให้พี่ แต่ตอนนี้พวกเขาหลบลี้หนีหายไปหมด แล้วยังพูดจาไม่รับผิดชอบอีก
So Daniel says that he wants to follow in his old man's footsteps on the condition that I reactivate his trust.แดนเนี่ยลบอกว่า เขาอยากจะตาม รอยพ่อเขา บนเงื่อนไขที่ว่าผมต้องยกเลิกการระงับทรัพย์สินเขา
As seekers after truth, you will be wise to withhold judgment and not simply put your trust in the writings of the ancients.คุณจะต้องฉลาดในการระงับ การตัดสินและไม่เพียงแค่ใส่ ไว้วางใจในงานเขียน ของคนโบราณ
I believe in the tranquilizersผมเชื่อในการระงับอารมณ์
It has to be the anesthesia. I mean, it's gotta be a dream.มันจะต้องมีการระงับความรู้สึก ฉันหมายความว่ามันต้องเป็นความฝัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การระงับ
Back to top