ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การคัดค้าน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การคัดค้าน*, -การคัดค้าน-

การคัดค้าน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การคัดค้าน (n.) objection See also: protestation, opposition Syn. การเถียง Ops. การเห็นด้วย, การสนับสนุน
English-Thai: HOPE Dictionary
demurraln. การคัดค้าน,การแย้ง,การรีรอ
denegationn. การปฏิเสธ,การขัดแย้ง,การคัดค้าน
deprecatory(เดพ'ระคะโทรี) adj. เกี่ยวกับการคัดค้าน,เกี่ยวกับการติเตียน,เป็นการขอโทษ, See also: deprecatorily adv. deprecatoriness n
exception(อิคเซพ'เชิน) n. การยกเว้น,ข้อยกเว้น,กรณีพิเศษ,การคัดค้าน,ข้อคัดค้าน. -Phr. (with the exception of (that) ยกเว้น), See also: exceptional adj. เป็นที่ยกเว้น n., Syn. objection
fuss(ฟัส) {fussed,fussing,fusses} n. ความจู้จี้,การคัดค้าน,การบ่น,ความวุ่นวาย. vt. วุ่นวาย,จู้จี้,บ่น,คัดค้าน. vt. รบกวน., See also: fusser n., Syn. fret,complain
remonstrance(รีมอน'สเทรินซฺ) n. การคัดค้าน,การทัดทาน,การประท้วง,การโต้แย้ง
negation(นิเก'เชิน) n. การคัดค้าน,การปฏิเสธ
objection(อับเจค'เชิน) n. การคัดค้าน,การโต้แย้ง,การไม่เห็นด้วย,ตัวคัดค้าน,, Syn. rebuttal
opposition(ออพพะซิซ'เชิน) n. การคัดค้าน,การต่อต้าน,การเป็นปรปักษ์,ผู้เป็นปรปักษ์,พรรคฝ่ายค้าน,การวางให้อยู่ตรงกันข้าม,ตำแหน่งที่อยู่ตรงกันข้าม (เป็นมุม180องศา) ., See also: oppositional adj., Syn. antagonism
protest(โพรเทสทฺ') vt.,vi. คัดค้าน,ประท้วง,ประกาศยืนยัน,ยืนยัน,เสนอแย้ง,ปฏิเสธชำระ (บิล) n. (โพร'เทสทฺ) การคัดค้าน,การประท้วง,การปฏิเสธการชำระบิล,คำร้อง., See also: protester n. protestingly adv., Syn. objection
protestation(พรอท'ทิสเท'เชิน) n. การคัดค้าน,การประท้วง,การประกาศยืนยัน,การเสนอแย้ง
repugnance(รีพัก'เนินซฺ) n. การต่อต้าน,การคัดค้าน,การเป็นปฏิปักษ์,ความรังเกียจอย่างแรง,ความเกลียดชัง,ความรู้สึกสะอิดสะเอียน, Syn. repugnancy ,aversion
English-Thai: Nontri Dictionary
demur(n) การคัดค้าน,การรีรอ,การต่อต้าน,การไม่เห็นด้วย
deprecation(n) การต่อต้าน,ความไม่เห็นด้วย,การคัดค้านความชิงชัง
kick(n) การเตะ,การถีบ,การคัดค้าน,อาการขัดขืน,พิษสง,กำลัง,การไล่ออก
remonstrance(n) การประท้วง,การคัดค้าน,การทัดทาน
negation(n) การปฏิเสธ,การลบล้าง,การคัดค้าน
negative(adj) เชิงลบ,เป็นการปฏิเสธ,เป็นการคัดค้าน
objection(n) ข้อขัดข้อง,การคัดค้าน,การท้วงติง,การโต้แย้ง
opposition(n) การคัดค้าน,การต่อต้าน,ฝ่ายค้าน
protest(n) การประท้วง,คำคัดค้าน,การคัดค้าน,การต่อต้าน
repugnance(n) ความเป็นปฏิปักษ์,ความเกลียดชัง,การคัดค้าน,การต่อต้าน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
demurrerการคัดค้าน, คำคัดค้าน (ของจำเลยในคดีแพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
objectionการคัดค้าน, คำคัดค้าน, ข้อคัดค้าน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
challenge๑. การท้าทาย๒. การคัดค้าน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
objectionการคัดค้าน [การทูต]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
negativism (n.) การคัดค้าน See also: การปฏิเสธ Ops. positivism, positivity
negativity (n.) การคัดค้าน See also: การปฏิเสธ Syn. negativism Ops. positivism, positivity
opposition (n.) การคัดค้าน See also: การต่อต้าน, การเป็นปรปักษ์, การเป็นศัตรู Syn. resistance, obstruction Ops. compliance, agreement
protest (n.) การคัดค้าน See also: การประท้วง Syn. denial, compliant Ops. agreement
rebuttal (n.) การคัดค้าน See also: การโต้แย้ง Syn. confutation
remoteness (n.) การคัดค้าน
outcry (n.) การคัดค้านอย่างรุนแรง Syn. protest Ops. acceptance
aw (int.) คำอุทานแสดงการคัดค้าน ไม่เชื่อ หรือรังเกียจ
objection (n.) สาเหตุของการคัดค้าน See also: เหตุผลที่คัดค้าน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And her objection to the test is a philosophical one.การคัดค้านเรื่องการทดสอบนี้/Nเป็นเรื่องเกี่ยวกับธรรมะ
"that if either of you know any impediment"ว่าหากพวกเจ้าคนใด ต้องการคัดค้าน
There will be protest upon protest.ก็จะมีการคัดค้านต่อไป..
Rarely in the case of armed robbery do we hear a plea of no contest.น้อยครั้งมากในคดีปล้นโดยใช้อาวุธ ที่ศาลไม่ได้ยินคำให้การคัดค้านใดๆ
Good, it's the choice of everyone, there's no objections right?ดีเลย มันคือทางเลือกของทุกคน ไม่มีการคัดค้านใช่มั้ย?
Not only the chieftains, but also Baegeuk... have been forced to follow his lead without any objection.ไม่เพียงหัวหน้าสภา ยังรวมถึงแบกิอุคด้วย ซึ่งคล้อยตามเขาโดยปราศจากการคัดค้าน
Even those who oppose the plan to invade Sangalaถึงแม้ว่าจะมีการคัดค้านการบุกแซงกาลา
Well, then in my opinion the state has failed to establish a compelling basis for its motion, and I will grant bail in the amount of...งั้น ความเห็นของศาล รัฐล้มเหลว ในการสร้างความน่าสนใจในการคัดค้านการประกันตัว และฉันจะให้มีการประกันตัวในวงเงิน ..
They'll need a miracle to win in rebuttal.ทางนู้นต้องพึ่งปาฏิหาริย์เลยล่ะ ถ้าจะชนะเราในการคัดค้าน
If there are no objections...- ถ้าไม่มีการคัดค้านอะไร...
They'd turn it off.คงจะมีการคัดค้านอย่างรุนแรง... แล้วก็ปิดมัน
So as opposed to tightly controlling our portfolio, you would open it up to a number of asset managers.งั้นจากการคัดค้านที่ผ่านมา การควบคุมประวัติของทางเรา คุณจะเปิดเผยจำนวนผู้บริหารสินทรัพย์งั้นหรือคะ
If there are no objections...?หากมีการคัดค้านไม่ ... ?
Under protest, I imagine.ภายในการคัดค้าน ผมพอนึกภาพออก
If there are no objections...ถ้าไม่มีการคัดค้านใดๆ...
I'm looking for an objection I haven't already anticipated.ฉันกำลังมองหาการคัดค้านที่ฉันไม่ได้คาดการณ์ไว้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การคัดค้าน
Back to top