ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

protestation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *protestation*, -protestation-

protestation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
protestation (n.) การประท้วง See also: การต่อต้าน
protestation (n.) คำคัดค้าน
English-Thai: HOPE Dictionary
protestation(พรอท'ทิสเท'เชิน) n. การคัดค้าน,การประท้วง,การประกาศยืนยัน,การเสนอแย้ง
English-Thai: Nontri Dictionary
protestation(n) คำประท้วง,คำคัดค้าน,คำร้อง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
protestations of loveแต่อยู่ต่อไปก็จะเป็นก้างขวางคอ
Despite your endless protestations, your brother's a terrorist.อย่างไรก็ตาม คำคัดค้านของท่านก็ไม่สิ้นสุด น้องชายของท่านคือผู้ก่อการร้าย
But despite everyone's protestations,แต่ถึงแม้ทุกคนจะคัดค้าน
You know, the sound of you shilling these self-serving theories reminds me of your protestations of bewilderment in the wake of the Mothers and Daughters United event last year.รู้ไหม ดูจากที่คุณพร่ำร่ายทฤษฎีต่างๆออกมา เตือนผมให้นึกถึง ตอนที่คุณเอาตัวรอดอย่างสุดตัว ในงานรวมตัวแม่และลูกสาวเมื่อปีก่อน

protestation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การประท้วง[n.] (kān prathūa) EN: protest FR: protestation [f] ; manifestation [f] ; contestation [f]

protestation ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Protest {m}protestation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า protestation
Back to top