ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กาย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กาย*, -กาย-

กาย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กาย (n.) body See also: physical form Syn. ร่าง, ตัว
กายกรรม (n.) gymnastics See also: acrobatics
กายบริหาร (n.) exercise See also: physical exercises Syn. การบริหารร่างกาย
กายพันธน์ (n.) waist´s belt See also: belt, waist-band, girdle
กายภาพ (adj.) physical
กายภาพบำบัด (n.) physical therapy
กายวิภาคศาสตร์ (n.) anatomy
กายสิทธิ์ (adj.) magic See also: miraculous, supernatural
กายาพยพ (n.) body portions
กายินทรีย์ (n.) sensory organs Syn. กาย
English-Thai: HOPE Dictionary
a.m.e.abbr. African Methodist Episcopal นิกายคริสเตียน (โดยเฉพาะ Anglican Church) ของอาฟริกา
acolyte(แอค' โคไลทฺ) n. เด็กผู้ช่วยขาดหลวงทำพิธี, พระในนิกายดรมันคาทอลิก
acrobat(แอค' โรแบท) n. นักกายกรรม, ผู้ที่
acrobatic(แอคโรแบท' ทิค) adj. เกี่ยวกับนักกายกรรม
acrobatics(แอคโรแบท' ทิคซฺ) n. กายกรรม, ศิลปกายกรรม, การกระทำที่โลดโผน, Syn. gymnastics)
adamite(แอด' ดะไมทฺ) n. ผู้สืบเนื่องต่อมาจากอาดัม, มนุษย์, ผู้นิยมลัทธิเปลือยการหรืออาบแดด, นักอาบแดดเปลือยกาย. -adamitic, -adamitical adj.
adduct(อะดัคทฺ') vt. เคลื่อนหรือดึงเข้าสู่แกนร่างกาย-addductive adj.,-adduction n.
adrenal glandต่อมหมวกไต มีส่วนประกอบ 2 ส่วน 1. ส่วนเปลือก (adrenal cortex) ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมน 1.1 กลูโคคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได้แก่ cortisone ,hydrocortisone ซึ่งทำหน้าที่ในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน ทำให้จำนวนกลูโคสในเลือดเพิ่มขึ้น และไกลโคเจนจะถูกสะสมในตับมากขึ้น ดังนั้นจะเห็นว่าฮอร์โมนนี้จะทำหน้าที่ตรงข้ามกับ insulin ในขณะที่ร่างกายเครียดจะหลั่ง ACTH และ cortisoneออกมาโดยผ่านทาง higher center ของระบบประสาทส่วนกลาง เราจึงมักพบ cortisone ในสภาวะที่ร่างกายได้รับความเจ็บปวด ถูกของร้อน มีคม ไข้สูง ฯลฯ 1.2 ไมเนอราลคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได่แก่ aldosterone deoxycorticosterone ซึ่งมีจำนวนน้อย ทั้งสองฮอร์โมนทำหน้าที่ควบคุมน้ำและเกลือแร่ 1.3 sex hormone แยกย่อยได้เป็น Estrogen Progesterone Androgen 2. ส่วนแกน (adrenal medulla) ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนสำคัญคือ 2.1 adrenaline หรือ epinephrine ทำให้หัวใจเต้นแรง ความดันเลือดเพิ่มขึ้น เส้นเลือดที่ผิวหนังและอวัยวะภายในบีบตัว อัตราการหายใจเพิ่มขึ้น เร่งการสลาย glycogen ในตับเพื่อเปลี่ยนเป็น glucose ทำให้นเตาลในเลือดสูงขึ้น 2.2 noradrenaline ไม่มีผลต่อการเผาผลายอาหารในร่างกาย แต่มีผลทำให้เลือดหดตัว หัวใจเต้นช้าลง ความดันเลือดสุงขึ้น ขยายหลอดลม แต่ไม่มีผลต่อระดับ้ำตาลในเลือด
adventist(แอด' เวนทิสทฺ) n. สมาชิกของนิกายคริสเตียนที่เชื่อถือว่าพระเยซูคริสจะมาจุติในโลกอีกครั้งที่สอง., Syn. Second Adventist
aerialist(แอ' เรียลลิสท) นักกายกรรมกลางหาว
ailment(เอล' เมินทฺ) n. ความไม่สบายกาย,ความป่วย, Syn. disturbance,discomfort)
alkalosis(แอลคะโล' ซิส) n. ภาวะที่โลหิตหรือของเหลวร่างกายมีปริมาณไบคาร์บอเนตมากผิดปกติ
all saints' dayวันทางศาสนาที่ระลึกถึงนักบุญทั้งหมด คือวันที่ พฤศจิกายน. Allhallows
all souls' dayวันสวดมนต์สำหรับคนตายทั้งหมดมักเป็น วันที่ 2 พฤศจิกาย
amputee(แอมพิวที') n. ผู้ที่ถูดตัด (แขน, ขา, หรือส่วนอื่นของร่างกาย) ออก
anabaptist(แอนนะแพบ' นิสทฺ) n. ผู้ยึดถือนิกายโปรแตสแตนท์ที่มีการล้างบาป (ในพิธีเจิมน้ำมนตร์) เมื่อเดิบโตเป็นผู้ใหญ่. -anabaptism n.
anatomic(al) (แอนนะทอม' มิเคิล) adj. เกี่ยวกับกายวิภาควิทยา
anatomy(อะแนท' โทมี) n. กายวิภาควิทยา, แบบจำลองสิ่งมีชีวิตเพื่อใช้ศึกษาด้านกายวิภาควิทยา, โครงกระดูก, การตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียด
anglican(แอง' กลิเคิน) adj.,n. เกี่ยวกับนิกาย Church of England, ผู้ที่นับถือนิกาย church of England. -Anglicanism n.
anglo-catholic(แอง' โกลแคธ' โธลิค) n. adj, ผู้นับถือนิกาย Church of England แต่ยึดถือลักษณะของคาธอลิค. -Anglo-Catholicism (opposing a Protestant designation)
animal magnetismอำนาจที่ทำให้คนสะกดจิตได้ การดึงดูดทางกายต่อเพศตรงข้าม, ความดึงดูดทางเพศ., Syn. biomagnetism
animism(แอน' นิมิสซึม) n. ความเชื่อถือที่ว่ามีวิญญาณในธรรมชาติและจักรวาล, ความเชื่อว่าวิญญาณอาจอยู่แยกต่างหากจากร่างกาย, ความเชื่อถือว่าวิญญาณเป็นส่วนสำคัญของชีวิตและสุขภาพที่ดี, ความเชื่อในเรื่องวิญญาณ -animist n. -animistic adj.
anisotropic(แอนนิโซโทร' ฟิค) adj. ซึ่งมีคุณสมบัติที่ต่างกันทางกายภาพ และตามแกนยาวที่ต่างกัน -anisotropy n.
anoxia(แอนออค' เซีย) n. ภาวะที่มีอ็อกซิเจนในเนื้อเยื่อร่างกายต่ำกว่าปกติ, ภาวะผิดปกติทางกายและจิตที่เนื่องจากภาวะดังกล่าว. -anoxic adj. (abnormally low amount of oxygen)
antibody(แอนทิบอ' ดี) n. โปรตีนในร่างกายที่เกิดจากการกระตุ้นของ antigen มันมีฤทธิ์ต้านพิษของ antigen เฉพาะอย่าง
antidiuretic hormoneอาจเรียกว่า vasopressin กระตุ้นให้ไตดูดซึมน้ำกลับไว้ในร่างกาย เป็นผลให้ปัสสาวะมีน้อยลง ถ้าขาดฮอร์โมนนี้ทำให้เกิดโรคเบาจืด ทำให้ปัสสาวะมาก กระหายน้ำมาก
antihistamine(แอนทีอิส' ทะมีน) n. สารต้านฤทธิ์ของ histamine ในร่างกาย, ใช้แก้อาการแพ้หรือโรคภูมิแพ้ (เช่น หวัด) -antihistaminic adj. (anti-+histamine)
antimere(แอน' ทิเมียร์) n. ส่วนของร่างกายที่กั้นด้วยแนวราบเป็นุมุฉากกับแกนยาวของร่างกาย
appetite(แอพ'พิไททฺ) n. ความอยากอาหารหรือเครื่องดื่ม,ความต้องการของร่างกาย,ความปรารถนา,ความชอบ, Syn. desire,craving, relish, liking ###A. aversion, distaste)
apron(เอ'พรอน) n. ผ้ากันเปื้อนส่วนหน้าของร่างกาย โดยคาดไว้ที่เอว,กะบังโลหะ,ลานจอดเครื่องบิน,ที่กำบัง,ที่ค้ำ,หน้าเวที, Syn. bib, pinafore)
asomatous(เอโซ'มะทัส) adj. ไร้กายหรือส่วนที่เป็นกาย (no material body)
aspirate(แอส'พะเรท) -vt. ออกเสียงได้ยิน,ออกเสียงตัว h,ขจัดของเหลวจากโพรงร่างกาย โดยใช้เครื่องดูด,หายใจเอาของเหลวเข้าไปในปอด
aspirator(แอส'พะเรเทอะ) n. เครื่องสูบอากาศ,เครื่องช่วยหายใจ,เครื่องดูดของเหลวออกจากร่างกาย
athletic(แอธเลท'ทิค) adj. มีร่างกายที่แข็งแรง,ปราดเปรียว, เกี่ยวกับนักกีฬาหรือกรีฑา,มีร่างกายที่เหมือนนักกีฬา, Syn. physically strong, robust)
atpabbr. adenosine triphosphate เป็นแหล่งของพลังงานของร่างกาย (โดยเฉพาะการบีบตัวของกล้ามเนื้อ)
atrophy(เอ'ทระฟี) n. ภาวะฝ่อลีบหรือหดเหี่ยวของอวัยวะหรือส่วนของอวัยวะในร่างกาย, การเสื่อม,การลดลง. -vt.,vi. เสื่อม ถอย,ฝ่อลีบ.
autogaft(ออ'โทกราฟทฺ) n. เนื้อเยื่อหรืออวัยวะที่ย้ายไปเพาะที่ส่วนอื่นของร่างกายเดียวกัน, Syn. autoplast autotransplant
autogenous(ออทอจ'จินัส) adj. เกิดขึ้นเอง, เกี่ยวกับสารที่เกิดขึ้นเองในร่างกาย (self-generated)
autoinfection(ออโทอินเฟค'เชิน) n. การใส่เชื้อโรคจากส่วนหนึ่งของร่างกายไปยังอีกส่วนที่ยังไม่ติดเชื้อ. -autonoculability n.
autointoxication(ออดทอินทอคซิเค'เชิน) n. การเป็นพิษจากภายในร่างกาย., Syn. autotoxemia -autotoxic adj. (autotoxicosis)
English-Thai: Nontri Dictionary
aerialist(n) นักกายกรรมกลางหาว
anatomical(adj) เกี่ยวกับกายวิภาค,เกี่ยวกับร่างกาย
anatomist(n) นักกายวิภาคศาสตร์
anatomize(vt) วิเคราะห์,แบ่งแยก,ชำแหละ(ร่างกาย)
anatomy(n) กายวิภาคศาสตร์,กายวิภาควิทยา
anthropometry(n) มานุษยวิทยาเกี่ยวกับการวัดร่างกายของคน
array(n) ขบวน,ทิว,แถว,ระเบียบ,เครื่องแต่งกาย,เสื้อผ้า
attire(n) เสื้อผ้า,ชุด,เครื่องแต่งกาย
bodily(adj) เกี่ยวกับร่างกาย,เกี่ยวกับเนื้อหนังมังสา
body(n) ร่างกาย,ร่าง,ตัว,ลำต้น
callisthenics(n) การบริหารกาย,การเพาะกาย
Catholicism(n) ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก
clamber(vi) คลาน,ตะกาย,ปีน,ปีนป่าย
clothes(n) เสื้อผ้า,เครื่องแต่งกาย,เครื่องนุ่งห่ม,ชุด
clothing(n) เสื้อผ้า,เครื่องแต่งกาย,เครื่องนุ่งห่ม,อาภรณ์,เครื่องนอน
commissariat(n) กองพลาธิการ,กองเสบียง,กองเกียกกาย
constitution(n) การบัญญัติ,สังขาร,ร่างกาย,สันดาน,รัฐธรรมนูญ
constitutional(adj) เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ,ตามรัฐธรรมนูญ,ทางร่างกาย
corporal(adj) เกี่ยวกับร่างกาย,เกี่ยวกับเนื้อหนังมังสา
corporeal(adj) เกี่ยวกับร่างกาย,เกี่ยวกับรูปธรรม,ซึ่งมีตัวตน,เกี่ยวกับวัตถุ
excrement(n) อุจจาระ,ของเสียจากร่างกาย,มูล
haberdashery(n) ร้านจำหน่ายเครื่องแต่งกายบุรุษ
denomination(n) การตั้งชื่อ,หน่วยเงินตรา,ประเภท,นิกาย
denominational(adj) เกี่ยวกับการตั้งชื่อ,เกี่ยวกับนิกาย
dress(n) เครื่องแต่งกาย,เสื้อผ้าอาภรณ์,เสื้อชุด,กระโปรงชุด
dressing(n) การแต่งกาย,การตกแต่ง,การแต่งแผล,ซอสปรุงรส,เครื่องชูรส
duct(n) ท่อ,หลอด,โพรง,ท่อน้ำในร่างกาย,คู,คลอง
exercise(n) แบบฝึกหัด,การบ้าน,การออกกำลังกาย,การฝึกหัด,การฝึกฝน
exterior(adj) ภายนอก,นอกกาย,ข้างนอก,ด้านนอก
flesh(n) ร่างกาย,เนื้อหนัง,เลือดเนื้อ,เนื้อสัตว์,เนื้อผลไม้
furnishings(n) เครื่องแต่งกาย,เครื่องเรือน,เครื่องตกแต่งบ้าน
galaxy(n) กลุ่มดาว,ทางช้างเผือก,หมู่คนแต่งกายงดงาม
garb(n) เครื่องแต่งกาย,เครื่องแบบ,เสื้อผ้าอาภรณ์
garment(n) เสื้อผ้า,เครื่องนุ่งหุ่ม,เครื่องแต่งกาย,เครื่องปกคลุม
gland(n) ต่อมในร่างกาย,อวัยวะคัดหลั่ง
glitter(n) แสงประกาย,แสงแวววาว,แสงระยิบระยับ
guise(n) เครื่องแต่งกาย,เครื่องบังหน้า,หน้ากาก,การปรากฏ,ลักษณะภายนอก
gymnast(n) นักพละ,นักกายกรรม,นักกายบริหาร
gymnastic(adj) ทางพลศึกษา,เกี่ยวกับกายกรรม,เกี่ยวกับยิมนาสติก,เกี่ยวกับการบริหารร่างกาย
gymnastics(n) พลศึกษา,กายกรรม,วิชายิมนาสติก,การบริหารร่างกาย,วิชายืดหยุ่น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
artistic anatomyกายวิภาคทางศิลปะ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
corrective exercise; exercise, therapeuticกายบริหารบำบัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
descriptive anatomyกายวิภาคศาสตร์พรรณนา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
exerciseกายบริหาร, การออกกำลังกาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
morphologyกายสัณฐานวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
physical therapy; physicotherapeutics; physicotherapy; physiotherapyกายภาพบำบัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
physiotherapy, oralกายภาพบำบัดช่องปาก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
plant anatomyกายวิภาคศาสตร์ของพืช [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
prosthesisกายอุปกรณ์, สิ่งใส่เทียม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tactileกายสัมผัส [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
topographic anatomyกายวิภาคศาสตร์เฉพาะส่วน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
xylotomyกายวิภาคศาสตร์ของไซเล็ม [พฤกษศาสตร์ ๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
agitationภาวะกายใจไม่สงบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anatomic occlusionการสบ(ฟัน)เชิงกายวิภาค [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
anatomical crownตัวฟันทางกายวิภาค [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
anatomy๑. กายวิภาคศาสตร์๒. การตัดซ้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
animal anatomyสัตวกายวิภาคศาสตร์ [มีความหมายเหมือนกับ zootomy ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aventurine glazeการเคลือบเกล็ดประกาย [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
axon๑. แกนร่างกาย๒. แกนประสาท, แกนประสาทนำออก๓. ลำกระดูกสันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
basal body temperatureอุณหภูมิกายขณะพัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bodily exhibitionการแสดงอนาจาร (โดยเปลือยหรือเปิดเผยร่างกาย) [ดู exhibitionism] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
body๑. กาย๒. เทห์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
commissary๑. ผู้แทนผู้ดำรงตำแหน่ง๒. เกียกกาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
constitution๑. สังขาร, การปรุงแต่ง๒. ภาวะร่างกาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
corporal punishmentการลงโทษทางกาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
denominationนิกาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
fulgurationการทำลายเนื้อเยื่อด้วยประกายไฟฟ้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
greater circulation; circulation, general; circulation, systemicการไหลเวียนเลี้ยงกาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
in vitroนอกกาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
in vivoในกาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
inspectionการตรวจพินิจ, การดู (ตรวจร่างกาย) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
integument๑. ส่วนห่อหุ้ม (ร่างกาย)๒. หนัง, ผิวหนัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
liquor๑. ยาน้ำ๒. สารน้ำบางอย่างของร่างกาย๓. สุราดีกรีสูง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
minister๑. รัฐมนตรี๒. อัครราชทูต๓. ศาสนาจารย์ (คริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนต์) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
organic diseaseโรคกาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pathologic anatomy; anatomy, pathological; pathoanatomyพยาธิกายวิภาคศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pathological anatomy; anatomy, pathologic; pathoanatomyพยาธิกายวิภาคศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phantom๑. ความรู้สึกหลอน, อวัยวะหลอน๒. หุ่นส่วนร่างกาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
physical๑. -ธรรมชาติ๒. กายภาพ๓. -ร่างกาย, -กาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
physiotherapist; physiotherapeutistนักกายภาพบำบัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acrobaticsกายกรรม [TU Subject Heading]
Anatomyกายวิภาคศาสตร์ [TU Subject Heading]
Astral bodyกายทิพย์ [TU Subject Heading]
Exerciseกายบริหาร [TU Subject Heading]
Exertionกายบริหาร,การออกกำลังกาย,ออกแรง [การแพทย์]
Physical therapy (Specialty)กายภาพบำบัด (วิชาชีพ) [TU Subject Heading]
Stretching exercisesกายบริหารแบบยืดเส้น [TU Subject Heading]
Veterinary anatomyกายวิภาคสัตว์ [TU Subject Heading]
Abductorแยกออกจากแกนของร่างกาย, อาการกางออก [การแพทย์]
Acceptable Daily Intakeปริมาณที่สามารถบริโภดได้ต่อวันปริมาณสารที่สามารถบริโภคได้ทุกวันตลอดอายุขัยโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือไม่มีอัตราเสี่ยง คิดเป็นมิลลิกรัมของสารเคมีต่อน้ำหนักร่างกายเป็นกิโลกรัม ADI ถูกกำหนดขึ้นบนพื้นฐานข้อมูลทางพิษวิทยา โดยให้สารเคมีแก่สัตว์ทดลองในระยะยาว เพื่อประเมินศักยภาพของการก่อมะเร็ง (carcinogenic) การก่อกลายพันธุ์ (mutagenic) และการก่อลูกวิรูปหรือตัวอ่อนที่ผิดปกติ (teratogenic) ตลอดจนความเป็นพิษต่อระบบประสาท (neurotoxicity) และระบบสืบพันธุ์ (reprotoxicity)
Acromegalyอะโครเมกาลี, โรค; โรคอโครเมกะลีย์; อะโครเมกาลีย์; อะโครเมกะลีย์; อโครเมกาลี; โรคอะโครเม็กกาลี่; ร่างกายใหญ่โตเกินไป; อะโครเมกะลี [การแพทย์]
Additive สารปรุงแต่ง สารซึ่งนำไปผสมกับผลิตภัณฑ์อื่นในปริมาณเพียง เล็กน้อย เพื่อเปลี่ยนแปลงสภาวะทางเคมีหรือทางกายภาพของสินค้า สารปรุงแต่งถูกนำมาใช้เพื่อทำให้อาหารดูน่าทานยิ่งขึ้น เพื่อถนอมอาหาร เพื่อยืดอายุผลิตภัณฑ์หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ แต่อย่างไรก็ตามสารปรุงแต่งอาจเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมได้ เช่น เตตระเอทิลลีด (teraethyl lead) ที่ใช้เติมในน้ำมันเพื่อป้องกันการน็อคของเครื่องยนต์ (anti-knock) โดยเพิ่มค่าออกเทนในเครื่องยนต์ที่มีแรงขับเคลื่อนสูง [สิ่งแวดล้อม]
Adhesionลักษณะการยึดติดของสองสิ่งที่แตกต่างกัน เกิดจากแรงทางเคมีหรือทางกายภาพหรือทั้งสองอย่าง เช่น ยางคงรูปยึดติดกับโลหะ เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Adversity Intelligence/Quotientความสามารถฝ่าฝันอุปสรรคความสามารถของบุคคลในการเผชิญหน้ากับสถานการณ์ทางลบที่เกิดขึ้นกับตน ด้วยความอดทนทางกาย และความอดกลั้นทางจิตใจ เพื่อเผชิญและเอาชนะเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยอาจเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและไม่มีความแน่นอน สถานการณ์หรือปัญหานั้นอาจจะดูเล็กน้อย [สุขภาพจิต]
albuminอัลบูมิน, สารประกอบประเภทโปรตีนช่วยรักษาความเป็นกรด-เบส และรักษาสมดุลของของเหลวในร่างกาย รวมทั้งการสร้างแอนติบอดีด้วย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Allahท่าบริหารร่างกายอะล่าห์ [การแพทย์]
amino acidกรดอะมิโน, สารประกอบที่เป็นหน่วยย่อยเล็กที่สุด ที่ประกอบขึ้นเป็นโปรตีน โมเลกุลของกรดอะมิโนทุกชนิดจะประกอบด้วยหมู่คาร์บอกซิล(-COOH) และหมู่อะมิโน (-NH2) กรดอะมิโนที่จำเป็นซึ่งร่างกายขาดไม่ได้มีอยู่ประมาณ 10 ชนิด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Analogแอนะล็อกปัจจุบันคำนี้หมายถึงอุปกรณ์ซึ่งส่วนมากเป็นอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถใช้เป็นตัวแทนของค่าทางกายภาพอื่นๆ ที่มีความต่อเนื้่อง [คอมพิวเตอร์]
Anatomic Barrierทำนบทางกายวิภาคศาสตร์ [การแพทย์]
Anatomicalทางกายภาพ, กายภาพ [การแพทย์]
Anglican Communionนิกายแองกลิกัน [TU Subject Heading]
antigenแอนติเจน, สิ่งแปลกปลอมที่เข้าไปในร่างกาย แล้วร่างกายจะผลิตสารซึ่งเรียกว่าแอนติบอดีขึ้นมาต่อต้าน หรือทำลายสิ่งแปลกปลอมนั้น ๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Aldrinสารฆ่าแมลงกลุ่ม Chlorinated hydrocarbonสารฆ่าแมลงกลุ่ม Chlorinated hydrocarbon แต่เดิมสารนี้ถูกมองว่าเป็นสารฆ่าแมลงที่ปลอดภัย เนื่องจากสลายตัวได้อย่างรวดเร็วในดิน ต่อมาถูกจัดเป็นสารที่มีอันตรายร้ายแรงเนื่องจากพบว่า เมื่ออัลดรินเข้าสู่บรรยากาศจะถูกเปลี่ยนเป็นดิลดริน (dieldrin) ซึ่งมีความคงทนและสามารถสะสมอยู่ในร่างกายสิ่งมีชีวิตและเข้าไปอยู่ในห่วงโซ่อาหาร [สิ่งแวดล้อม]
antisepticยาระงับเชื้อ, สารเคมีที่ใช้ยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ ใช้ภายนอกร่างกาย เช่น เอทานอล ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ยาแดง ยาล้างตาพวกกรดบอริก เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
appendageรยางค์, อวัยวะที่ยื่นออกมาจากร่างกายของสัตว์  ช่วยในการเคลื่อนที่และจับอาหาร เช่น แขน ขา ปีก เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Assault and Batteryมีความผิดฐานทำร้ายร่างกาย [การแพทย์]
Autoerotic Symptomหาความพึงพอใจจากส่วนของร่างกายตนเอง [การแพทย์]
balanced dietการกินอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนได้สัดส่วน, การกินอาหารให้ครบทุกประเภทและให้ได้ปริมาณสารอาหารตามที่ร่างกายต้องการ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Bicycle Ergometersจักรยานที่ตั้งอยู่กับที่,จักรยานทดสอบสมรรถภาพการทำงานของร่างกาย [การแพทย์]
Bodyลำตัว,ลำตัว,ส่วนลำตัวของกระดูก,ส่วนลำตัว,กาย [การแพทย์]
Body languageภาษากาย [TU Subject Heading]
Bright Spotประกายวาวๆ [การแพทย์]
Callisthenicsการเตรียมร่างกาย [TU Subject Heading]
capillaryหลอดเลือดฝอย, หลอดเลือดขนาดเล็กมากแตกแขนงจากหลอดเลือดใหญ่ไปตามเนื้อเยื่อต่าง ๆ ทั่วร่างกาย มีผนังบาง ประกอบด้วยเซลล์เพียงชั้นเดียวเป็นที่แลกเปลี่ยนแก๊สและสารต่าง ๆ ระหว่างเซลล์กับเลือด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Cardiac Outputจำนวนเลือดที่ปั้มออกจากหัวใจ,ปริมาณเลือดที่ถูกบีบออกจากหัวใจ,หัวใจสูบฉีดเลือด,ปริมาตรเลือดจากหัวใจ,ปริมาตรเลือดที่หัวใจส่งออกต่อนาที,ปริมาณเลือดที่ออกจากหัวใจ,จำนวนโลหิตที่หัวใจต้องบีบออกในระยะเวลาหนึ่ง,ปริมาณโลหิตที่ไหลออกมาจากหัวใจ,คาดิแอคเอาท์พุท,จำนวนเลือดที่ส่งออกจากหัวใจต่อนาที,เลือดที่หัวใจฉีดออก,การสูบฉีดของหัวใจ,เลือดที่ถูกขับออกมาจากหัวใจแต่ละครั้งของการบีบต,เลือดที่จะออกจากหัวใจไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย,คาร์ดิแอคเอาพุท,ปริมาตรของโลหิตที่สูบฉีดออกจากหัวใจในหนึ่งนาที,ปริมาณเลือดที่หัวใจส่งออก,ปริมาณเลือดที่ถูกสูบฉีดออกจากหัวใจ [การแพทย์]
Catalyst คะตะลิสต์ สารที่ไปเปลี่ยนอัตราปฏิกริยาโดยตัวเองไม่ เปลี่ยนแปลง คะตะลิสต์ อาจเปลี่ยนลักษณะทางกายภาพได้ [สิ่งแวดล้อม]
Catholic Churchนิกายคาทอลิก [TU Subject Heading]
Check upตรวจร่างกาย [การแพทย์]
Contaminationการเปื้อนสารกัมมันตรังสี, สารกัมมันตรังสีทั้งในรูปของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ที่ปนเปื้อนในอาหาร น้ำ อากาศ หรือเปรอะเปื้อนที่พื้นผิววัสดุ อุปกรณ์ ร่างกาย และหรือบริเวณที่ต้องการใช้งาน ซึ่งเกิดขึ้นโดยไม่เจตนา เพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ [นิวเคลียร์]
Blood Delivery Unit, Extracorporealหน่วยนำเลือดออกนอกร่างกาย [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
physical therapy (n.) กายภาพบำบัด
physiotherapy (n.) กายภาพบำบัด
anatomy (n.) กายวิภาคศาสตร์
zootomy (n.) กายวิภาคศาสตร์ที่เกี่ยวกับสัตว์
able-bodism (n.) การกีดกันในเรื่องสภาพร่างกาย Syn. ableism
ableism (n.) การกีดกันในเรื่องสภาพร่างกาย Syn. able-bodism
acrobat (n.) นักกายกรรม
acrobatics (n.) ศิลปการแสดงกายกรรม
adduct (vt.) เคลื่อนหรือดึงเข้าสู่แกนร่างกาย
adductor (n.) กล้ามเนื้อที่ดึงเข้าสู่แกนร่างกาย
aerialist (n.) นักกายกรรมกลางหาว
aerobics (n.) การออกกำลังที่ช่วยให้หายใจเอาออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายได้มากขึ้น
afferent (adj.) ที่นำไปสู่อวัยวะในร่างกาย
agonizing (adj.) ซึ่งสร้างความเจ็บปวดทางใจและกายอย่างมาก Syn. excruciating, tormenting, torturous
All Saints Day (n.) วันทางศาสนาเพื่อระลึกถึงนักบุญทั้งหมดคือวันที่ 1 พฤศจิกาย
Anabaptist (n.) ผู้ยึดถือนิกายโปรเตสแตนต์ที่มีการล้างบาป
anatomy (n.) ร่างกายมนุษย ์(คำไม่เป็นทางการ)
androgyne (n.) คนที่มีทั้งอวัยวะเพศชายและเพศหญิง (ทางกายภาพ)
animal heat (n.) ความร้อนที่เกิดขึ้นในกระบวนการเผาผลาญอาหารในร่างกายสัตว์
anthropometry (n.) การวัดร่างกายมนุษย์ตามหลักวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
They're not good for your bodyพวกมันไม่ดีต่อร่างกายของคุณ
There's always someone hang around withมีใครบางคนอยู่รอบกายเสมอ
It chills my blood just to look at youแค่มองดูคุณเลือดในกายฉันก็หนาวสะท้านแล้ว
They have no time to work outพวกเขาไม่มีเวลาสำหรับออกกำลังกาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I know his name was Guy Fawkes and I know in 1605, he attempted to blow up the Houses of Parliament.เขาคือ กาย ฟลอกส์ และก็รู้ว่าเขาพยายามระเบิดตึกรัฐสภาในปี 1605
Why does he wear a Guy Fawkes mask?ทำไมต้องหน้ากาก กาย ฟลอกส์ ด้วย?
A fake ID works better than a Guy Fawkes mask.บัตรประจำตัวปลอมน่ะ ได้ผลกว่าหน้ากาก กาย ฟลอกซ์ นะ
I know someone, Guy Singer. Calls himself "The Major".ผมรู้จักคนนึง กาย ซิงเกอร์ เขาเรียกตัวเองว่า "ผู้พัน"
Moeshi Saroff, former MOSSAD, now telecomm giant and Guy Haines, special envoy to the prime minister.โมชิ ซารอฟ อดีตโมแซฟ เจ้าพ่อเทเลคอม และ กาย นิค ทูตพิเศษของนายกรัฐมนตรี
That's Guy Haines. You don't know him?หมอนี่ กาย เฮนส์ นายรู้จักมั๊ย?
You have an appointment with Guy Morgan, I didn't think you'd wanna be late.คุณมีธุระ ...กับ กาย มอร์แกน หนูคิดว่าคุณไม่อยากจะไปสายนะ
And I wanted my office done for my meeting with Guy Morgan the music mogul, but no.จัดการออฟฟิสให้เรียบร้อยสำหรับประชุมกับ กาย มอร์แกน ด้วยล่ะ เพลงชาวมองโก้ล? แต่ไม่
Bev, this is the platinum-selling, Grammy-winning and very handsome producer, Guy Morgan.เบฟ นี่คือ คนที่โด่งดัง ร่ำรวย ชนะเลิศ... และ หล่อเฟี้ยวโปรดิ้วเซ่อ กาย มอแกน
You tell my personal deity to help me achieve Guy Morgan. Do it.แกบนบานขอพระเจ้าเลยนะ ช่วยฉันให้บรรลุ กาย มอรแกนให้ได้ ทำเลยเดี๋ยวนี้
Guy. Guy Chambers.กายครับ กาย เชมเบอร์ส
Mummyji. Guy Chambers has chosen you.แม่จ๋า กาย เชมเบอร์สเลือกแม่
What, you walk around naked? No.สิ่งที่คุณเดินไปรอบ ๆ เปลือย กาย ไม่
I am French Fry Guy. Hello.ผมคือเฟรนช์ฟราย กาย สวัสดี
Guy, please, is this her?กาย ขอล่ะ ใช่เธอมั้ย
Guy Fawkes, he doesn't like it.กาย ฟอว์กส์ เขาไม่ชอบค่ะ
Guy Arthur Singer, con man and petty criminal.กาย อาร์เธอร์ ซิงเกอร์ นักต้มตุ๋นเล็ก ๆ น้อย
Guy Burgess and Donald Maclean.กาย เบอร์เกส กับ โดนัลด์ แมคลีน
Guy Perkins and his amazing Iemmings.กาย เพอร์กิ้นส์ กับสมุนกระจอก
Guy Sangster asked me to say thank you.กาย แซงสเตอร์ฝากขอบคุณคุณ
Guy will give me a deal as soon as he hears me sing.กายจะทำสัญญาทันที่เมื่อเค้าได้ยินฉันร้อง
Now, Guy...get away from him. - Now.กายด์ ปล่อยเขา เดี๋ยวนี้
Guy, take the women to the chapel, huh? Go!กายด์ พาพวกผู้หญิงไปหลบที่ห้องสวดมนต์ ไป
Psychosomatic?กายป่วยเพราะใจป่วยเหรอ
Physical therapy isn't really helping.กายภาพบำบัด ไม่ได้ช่วยอะไรเลย
How's your physical therapy going?กายภาพบำบัดของเธอเป็นไงบ้าง
So how's rehab?กายภาพบำบัดเป็นไงบ้างคะ
Physical changes imagined in the brainกายภาพเปลี่ยนความนึกคิดในสมอง
Guy's a really good friend.กายเขาเป็นเพื่อนที่ดีจริงๆ
Guy's the creep, and you're on his list.กายเป็นตัวการ แล้วเธอก็อยู่ในรายชื่อของเขาด้วย
Guy's an event planner.กายเป็นนักวางแผนงานอีเวนต์
Guy diamond, glitter him!กายไดมอนด์ ยิงกลิตเตอร์!
Policeman? Arrest that man for assault.ให้ฉันเรียกตำรวจไหม ข้อหาทำร้ายร่างกาย
And with that personality, that profile, that physique, why, he's a natural born actor, eh, Giddy?บุคลิกภาพโปรไฟล์ที่ร่างกาย นั้น ทำไมเขาเป็นนักแสดงที่เกิดจาก ธรรมชาติ, เอ๊ะ, หวิว?
For last night. My stupidity about the costume.ก็เมื่อคืนก่อน เรื่องความโง่เขลาของฉันกับชุดเเต่งกาย
Under the pretext of hygiene, nudity strips the inmates of all pride in one stroke.อ้างด้วยมาตรการปลอดเชื้อ นักโทษถูกเปลือยกาย โดยไม่มีศักดิ์ศรีใดใดเหลือเอาไว้เลย
Though the body's worn out with fatigue, the mind works on.แม้ร่างกายจะเหนื่อยล้า สมองกลับไม่ได้หยุด
A second later, he heard a body hit the floor.ที่สองต่อมาเขาได้ยินร่างกายกระแทกพื้น
A second later, he heard the body hit the floor.ที่สองต่อมาเขาได้ยินร่างกายกระแทกพื้น
He says he heard the boy say "I'm gonna kill you", and a split second later heard a body hit the floor.เขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงเด็กบอกว่า "ฉันจะฆ่าคุณ" และครั้งที่สองแยกต่อมาได้ยินร่างกายกระแทกพื้น

กาย ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[からだ, karada] Thai: ร่างกาย English: body
体内[たいない, tainai] Thai: ภายในร่างกาย English: inside the body
十一月[じゅういちがつ, juuichigatsu] Thai: เดือนพฤศจิกายน English: November
理学[りがく, rigaku] Thai: วิทยาศาสตร์กายภาพ English: physical science
輝く[かがやく, kagayaku] Thai: เป็นประกาย English: to shine

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กาย
Back to top