ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กลัว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กลัว*, -กลัว-

กลัว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กลัว (v.) fear See also: be scared, dread, be anxious, be afraid of Syn. หวาดกลัว, หวาดหวั่น Ops. กล้า
กลัวผี (v.) afraid of ghost See also: fear ghost
กลัวลาน (v.) horrify See also: appall, terrify, be overwhelmed with fear Syn. กลัวหัวหด, ขวัญหนีดีฝ่อ Ops. กล้า, บ้าบิ่น
กลัวหัวหด (v.) horrify See also: appall, terrify, be overwhelmed with fear Ops. กล้า, บ้าบิ่น
กลัวเกรง (v.) be in awe of See also: stand in awe of, revere hold in awe and veneration Syn. กลัว Ops. กล้า
กลัวเมีย (v.) be henpecked
กลัวใจ (v.) admire from the bottom of one´s heart
English-Thai: HOPE Dictionary
acrophobia(แอคโรโฟ' เบีย) n. โรคกลัวความสูง (dread of high places)
aerophobia(แอโรโฟ' เบีย) n. โรคกลัวความสูง, โรคกลัวอากาศ (abnormal fear of air)
afeard(อะเฟิร์ด') adj. กลัว., Syn. afraid
affray(อะเฟร') n. การทะเลาะวิวาท, การต่อสู้ของคนในสาธารณะ. -vt. ทำให้กลัว. -affrayer n., Syn. battle, fight, fracas ###A. peace)
afraid(อะเฟรด') adj. กลัว,เกรง, Syn. scared, fearful ###A. confident, fearless)
agoraphobia(แอกโกราโฟ' เบีย) n. โรคกลัวอยู่ในที่โล่งหรือที่ชุมชน (fear of being in open space)
alarm(อะลาร์ม') n.,vt. ความตกใจ, ความหวาดกลัว, สัญญาณ บอกเหตุ, อุปกรณ์สัญญาณบอกเหตุ, เสียงปลุก, เสียงเอะอะโวยวาย. -alarmable adj. -alarmedly adv. -alarming adj., Syn. fear, alert ###A. allay
alarmist(อะลาร์ม' มิสทฺ) n. พวกกระต่ายตื่นตูม, ผู้ชอบทำให้ตกใจกลัวด้วยเรื่องเล็ก
algophobia(แอลโกโฟ' เบีย) n. โรคกลัวความเจ็บปวด (abnormal dread of pain)
almighty(ออลไม' ที) adj. ซึ่งมีอำนาจทุกอย่าง, ซึ่งมีความสามารถทุกอย่าง,ซึ่งมีอำนาจหรืออิทธิพลมาก,น่ากลัว, สุดขีด. -n. -Almighty พระ-เจ้า -almightiness n., Syn. all-powerful)
antirabic(แอนทีเร' บิค) adj., n. ป้องกันหรือรักษาโรคกลัวน้ำ, ยาป้องกันหรือรักษาโรคกลัวน้ำ
appal(อะพอล') vt. ทำให้น่ากลัว,ทำให้ใจหาย,ทำให้ตกใจ -appalling adj.
appall(อะพอล') vt. ทำให้น่ากลัว,ทำให้ใจหาย,ทำให้ตกใจ -appalling adj.
apparition(แอพพะริช'เชิน) n. ผี,สิ่งที่ดูน่ากลัว,การปรากฎของจินตภาพ,การแสดงออก
apprehend(แอพพริเฮนดฺ') vt. จับ,ขัง,เข้าใจความหมาย,คาดคะเนด้วยความกังวลใจ ความสงสัยหรือความกลัว. -vi. เข้าใจ,ฟังเข้าใจ,กลัว,หวั่น. -apprehender n., Syn. arrest,seize, understand)
apprehension(แอพพริเฮน'เชิน) n. ความสงสัย,ความกลัว, ความหวาดหวั่น,ความเข้าใจ, การหยั่งรู้,ความคิดเห็น,การจับกุม, Syn. dread, alarm, capture, comprehension)
apprehensive(แอพพริเฮน'ซิฟว) adj. หวั่นว่าบางสิ่งบางอย่างอาจเกิดขึ้น,กลัว,สามารถเข้าใจได้เร็ว,ตระหนัก, Syn. fearful, anxious, afraid, perceptive ###A. fearless,calm)
ashamed(อะเชมดฺ') adj. อับอาย,กระดากใจ,ไม่เต็มใจเพราะกลัวถูกหัวเราะหรือต่อว่า, Syn. embarrassed, shamefaced ###A. proud)
assurance(อะชัว'เรินซฺ) n. การรับรอง,การทำให้แน่นอน,การทำให้มั่นใจ,ความมั่นใจ,ความเชื่อถือ,ความไม่กลัวเกรง,ความบ้าบิ่น,การประกันภัย,การโอนทรัพย์สิน, Syn. boldness, confidence ###A. doubt,distrust)
atrocious(อะโทร'เชิส) adj. โหดร้าย,ชั่วร้าย,น่ากลัว,ดุร้าย, เลวร้าย,ข่มขืนใจสตรี.
atrocity(อะทรอส'ซิที) n. ความโหดร้าย,ความชั่วภัย,ความน่ากลัว,ความดุร้าย,สิ่งชั่วร้าย,การกระทำที่ชั่วร้าย, Syn. enormity,outrage,crime
auctorial(ออคโท'เรียล) adj. เกี่ยวกับผู้เขียนหรือผู้ประพันธ์ audacious (ออเด'เชิส) adj. กล้ามาก,ไม่กลัว,สร้างสรรค์มาก,กล้าได้กล้าเสีย (bold, fearless)
awe(ออ) n. ความน่าเกรงขาม,ความน่าสะพรึงกลัว,ความกลัว -vt. ทำให้กลัว,ทำให้เกรง
aweless(ออ' เลส) adj. ไม่กลัว, Syn. fearless)
awesome(ออ'ซัม) adj. น่ากลัว,ทำให้น่ายำเกรง,ร้ายแรง. -awesomeness n.
awestruck(ออ'สทรัค) adj. รู้สึกกลัว,ตกใจกลัว, ประหม่า. -awe-struck,awe-stricken, awestricken adj. (filled with awe,awe-inspiring)
awful(ออ'ฟูล) adj. น่ากลัว,น่ายำเกรง,น่าเลื่อมใสศรัทธา, Syn. dreadful,dread, terrible)
awfully(ออ'ฟูลลี) adv.มาก ๆ ,มากเหลือเกิน, น่ากลัวน่ารังเกียจ,น่ายำเกรง (very, extremely)
awless(ออ'เลส) adj. ไม่มีความกลัว., Syn. aweless. -awlessness n., Syn. fearless
bloodcurdlingadj. ขนพอง,สยองเกล้า,น่ากลัวมาก
blue funkn. ความกลัวที่ไม่สามารถจะควบคมได้
bluff(บลัฟ) vt.,vi.,n. (การ) หลอกลวง,ขู่ขวัญให้กลัว,แสร้งทำ adj. ตรงไปตรงมา,โผงผาง,หน้าตรงดิ่ง -n. ผาชัน,ตลิ่งชัน,ศพ -bluffer n.
bogey(โบ'กี) n. ปีศาจ,ผี,คนที่น่ากลัว, Syn. bogy,specter
boggle(บอก'เกิล) {boggled,boggling,boggles} vi. กลัว,สะดุ้ง,ตกใจ,ลังเลใจ,พูดกำกวม,อึดอาด,หดตัว vt. ทำให้ตกใจ -n. การสะดุ้งตกใจ,การลังเลใจ,การบอกปัด,งานไม่ดี, See also: boggler n. ดูboggle
bogie(โบ'กี) n. ปีศาจ,ผี,คนที่น่ากลัว, Syn. bogy,specter
bombshelln. ลูกระเบิด,สิ่งที่น่าตกใจ,ผู้ที่น่าตกใจกลัว
brave(เบรฟว) {braved,braving,braves} adj. กล้าหาญ,อดทน,ไม่เกรงกลัว น่าชมเชย,ประเสริฐ -n. คนที่กล้าหาญ,นักรบ vt. เสี่ยงอันตราย,ฝ่าผจญ,ท้าทาย,กล้าทำ,ทำให้ดีเด่น vt. คุยโว,โม้, See also: braveness n. ดูbrave
breathtakingadj. ทำให้ยินดีตื่นเต้นหรือน่ากลัวมาก
bugbearn. แหล่งความกลัว,ผีที่กินเด็กซุกซน., See also: bugbearish adj. ดูbugbear
bulldoze(บูล'โดซ) {bulldozed,bulldozing,bulldozes} vt. ทำให้กลัว,ขู่,ขู่เข็ญ,คุกคาม,ใช้รถแทรกเตอร์ไถพื้นที่ให้เรียบ
English-Thai: Nontri Dictionary
audacious(adj) กล้า,ก๋ากั่น,ไม่กลัว
afeard(adj) หวาดกลัว
afraid(adj) กลัว,เกรงกลัว,หวาดกลัว
aghast(adj) ตกใจกลัว,อกสั่นขวัญหนี,ตกตะลึง
alarm(n) สัญญาณเตือนภัย,ความตกใจกลัว
apprehend(vi,vt) จับกุม,ขัง,เข้าใจความหมาย,กลัว,หวาดหวั่น
apprehension(n) การจับกุม,ความเข้าใจ,ความหวาดหวั่น,ความเกรงกลัว
apprehensive(adj) เข้าใจง่าย,เกรงกลัว,หวาดหวั่น
atrocious(adj) โหดร้าย,ป่าเถื่อน,ชั่วร้าย,ทารุณ,น่ากลัว,เลวร้าย
audaciously(adv) อย่างไม่เกรงกลัว,อย่างไม่ครั่นคร้าม,อย่างก๋ากั่น,อย่างอาจหาญ
awe(n) ความกลัว,ความหวาดหวั่น,ความเกรงขาม,ความน่าสะพรึงกลัว
awesome(adj) น่ากลัว,ร้ายแรง,น่าหวาดเสียว,น่ายำเกรง
awestruck(adj) ตกใจกลัว,ประหม่า
awful(adj) น่ากลัว,น่ายำเกรง,น่าเกรงขาม
awfully(adv) อย่างน่ากลัว,อย่างมาก,อย่างน่าเกรงขาม
bloodcurdling(adj) น่ากลัวมาก,น่าขนพองสยองเกล้า
brave(adj) กล้า,กล้าหาญ,ไม่เกรงกลัว,อาจหาญ,อดทน
bravery(n) ความกล้าหาญ,ความกล้า,ความอาจหาญ,ความไม่เกรงกลัว
bulldoze(vt) ทำให้กลัว,ขู่,เฆี่ยน,ปราบ,ปรับระดับ
precarious(adj) ไม่คงทน,ล่อแหลม,ใกล้อันตราย,ำ่ากลัว,เสี่ยง
chary(adj) หวง,ตระหนี่,ประหยัด,ขี้เหนียว,กลัว
CHICKEN-chicken-hearted(adj) ขี้ขลาดตาขาว,ไม่กล้า,กลัว
consternation(n) ความอกสั่นขวัญหนี,ความตกตะลึง,ความน่ากลัว
cower(vi) ตกใจกลัว,หัวหด
craven(adj) ขี้ขลาดตาขาว,ขลาดกลัว
damnable(adj) น่าขยะแขยง,น่าเกลียดน่ากลัว,น่าเบื่อหน่าย,อัปรีย์,น่าสาปแช่ง
dangerous(adj) มีอันตราย,ไม่ปลอดภัย,เป็นภัย,เป็นอันตราย,น่ากลัว
daunt(vt) ทำให้หวาดหวั่น,ทำให้เกรงขาม,ทำให้กลัว,ขู่ขวัญ
dauntless(adj) กล้าหาญ,อาจหาญ,ไม่ครั่นคร้าม,ไม่หวาดหวั่น,ไม่กลัว
desperate(adj) หมดหวัง,เข้าตาจน,ไม่กลัวอันตราย,ไม่คิดชีวิต
desperation(n) ความหมดหวัง,ภาวะล่อแหลม,ความไม่กลัวอันตราย,การกระทำด่วน,ความสิ้นคิด
dire(adj) ร้ายกาจ,น่ากลัว,น่าหวาดกลัว,ร้ายแรง
direful(adj) ร้ายกาจ,น่ากลัว,หายนะ,ร้ายแรง
dismay(n) ความตกใจ,ความสะดุ้งกลัว,ความกลัว,ความท้อใจ,ความตกตะลึง
dread(vt) หวั่น,หวาดกลัว,เกรงกลัว,กลัว
dreadful(adj) น่ากลัว,น่าหวาดกลัว,น่าเกลียดน่ากลัว,เลวมาก
dreadfully(adv) อย่างน่ากลัว,อย่างหวาดกลัว,อย่างน่ายำเกรง,อย่างเลวมาก
afeared(adj) หวาดกลัว
fearful(adj) น่ากลัว,ขลาด,น่าเกรงกลัว
embolden(vt) ทำให้กล้า,ทำให้ไม่กลัว,ให้กำลังใจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
acrophobia; hypsophobiaอาการกลัวที่สูง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aerophobiaอาการกลัวลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
agoraphobiaอาการกลัวที่โล่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aichmophobiaอาการกลัวของแหลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
odynophobia; algophobiaอาการกลัวเจ็บ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dangerous and reckless driving; driving, dangerous and recklessการขับรถอย่างน่ากลัวอันตรายและปราศจากความระมัดระวัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
desensitize; desensitise๑. ขจัดภูมิไว๒. ลดความรู้สึก (กลัว, เกลียด ฯลฯ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
funk artศิลปะสะพรึงกลัว [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hydrophobia; rabiesโรคพิษสุนัขบ้า, โรคกลัวน้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phobiaโรคกลัว, อาการกลัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
photophobiaอาการกลัวแสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
putting in fearทำให้เกิดความกลัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rabid๑. -เป็นโรคพิษสุนัขบ้า, -เป็นโรคกลัวน้ำ๒. บ้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rabies phobia; hydrophobiaphobiaอาการกลัวโรคพิษสุนัขบ้า, อาการกลัวโรคกลัวน้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
triskaidekaphobiaอาการกลัวเลขสิบสาม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
xenophobiaอาการกลัวคนแปลกหน้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
zoophobiaอาการกลัวสัตว์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acrophobiaความกลัวที่สูง, กลัวที่สูง, กลัวความสูง [การแพทย์]
Agoraphobiaความกลัวที่ต้องอยู่ในสถานที่สาธารณะซึ่งห่างจากบ, กลัวที่โล่ง [การแพทย์]
Ailurophobiaความกลัวแมว [การแพทย์]
Claustrophobiaความกลัวที่ที่ปิดมิดชิด [การแพทย์]
Despairท่าทีหมดหวัง,สิ้นหวัง,ความรู้สึกสิ้นหวัง,กลัวความตาย [การแพทย์]
Fearความกลัว [TU Subject Heading]
freedom from fearสภาพที่ปลอดจากความกลัว [การทูต]
Hydrophobiaโรคกลัวน้ำ, [การแพทย์]
Rabiesโรคกลัวน้ำ [TU Subject Heading]
Rain Shower ฝนซู่ หรือฝนไล่ช้าง ฝนซู่ (แต่ก่อนเรียกว่าฝนโปรย) คือหยาดน้ำฟ้า หรือฝนตกหนักโดยกระทันหันในระยะเวลาสั้น ๆ มีเสียงดัง เกิดจากเมฆที่ก่อตัวขึ้นโดย กระแสอากาศไหลในทางตั้ง (convective clouds) เม็ดฝน หรือ เม็ดของน้ำฟ้าโดยปกติมีขนาดโตกว่าน้ำฟ้า หรือน้ำฝนชนิดอื่น ฝนซู่ มักตกและหยุดอย่างฉับพลันและมีการเปลี่ยนแปลงความแรงของฝนอย่างรวดเร็ว ลักษณะท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นมืดครื้มน่ากลัวอย่างรวดเร็วเพราะเมฆคิวมูโลนิมบัส (cumulonimbus) และกลับกลายเป็นแจ่มใสในช่วงเวลาสั้นๆ ภายหลังฝนตก [สิ่งแวดล้อม]
Xenophobia ความกลัวคนแปลกหน้า [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
afraid (adj.) กลัว See also: เกรง, กลัวเกรง, หวาดกลัว, หวาดหวั่น Syn. frightened, fearful, scared
chicken out (phrv.) กลัว See also: ตัดสินใจไม่ทำบางสิ่งเพราะว่ากลัว
fear (vi.) กลัว See also: ตระหนกตกใจ, เกรงกลัว, หวาดหวั่น Syn. apprehend, dread
scared (adj.) กลัว See also: เกรง, กลัวเกรง, หวาดกลัว, หวาดหวั่น Syn. frightened, fearful
shrink (vi.) กลัว See also: ตัวงอด้วยความกลัว
take fright at (phrv.) กลัว
get up (phrv.) กลัว (คำไม่เป็นทางการ) Syn. have up, put pu
put pu (phrv.) กลัว (คำไม่เป็นทางการ) Syn. have up
freeze up (phrv.) กลัวจนพูดไม่ออกหรือขยับไม่ได้ See also: ตกประหม่า
stand in (phrv.) กลัวผสมกับความนับถือ
apphrehend (vt.) กลัวมาก Syn. fear
apphrehend (vi.) กลัวมาก See also: กังวลมาก Syn. fear
break out in a cold sweet (idm.) กลัวมาก See also: แสดงสัญญาณของความกลัวอย่างยิ่ง
dread (vt.) กลัวมาก Syn. fear, apphrehend
dread (vi.) กลัวมาก See also: กังวลมาก Syn. fear, apphrehend
abdabs (sl.) ความรู้สึกที่กลัวมาก
accost (vt.) ทัก (ด้วยท่าทีที่ไม่สุภาพหรือขู่ให้กลัว) See also: เข้าไปทัก
acrophobia (n.) โรคกลัวความสูง
act out (phrv.) แสดง (ความคิด, ความกลัวที่ซ่อนใต้จิตสำนึก, ความเพ้อฝัน) ออกมา Syn. play out
aghast (adj.) น่าสะพรึงกลัว See also: ซึ่งทำให้อกสั่นขวัญหนี Syn. horrified, terrified
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Don't be afraid of anythingอย่ากลัวสิ่งใด
I'm going to take the chance without any fearฉันกำลังจะคว้าโอกาสโดยปราศจากความกลัว
I'm not afraid to try new thingsฉันไม่กลัวที่จะลองสิ่งใหม่ๆ
You might get scaredคุณอาจจะกลัว
I'm scared of nothingฉันไม่กลัวอะไรเลย
I'm obviously pleased that you're not scaredฉันดีใจอย่างมากที่คุณไม่กลัว
Men fear most what they cannot seeที่คนเรากลัวมากที่สุดคือสิ่งที่พวกเขาไม่สามารถมองเห็นได้
He's a terrible man when he's angryเขาเป็นคนที่น่ากลัวตอนที่เขาโกรธ
None of us is afraid of difficultiesพวกเราไม่มีใครกลัวความยากลำบาก
Are you afraid of the dark?คุณกลัวความมืดไหม?
I'm frightened of spidersฉันกลัวแมงมุม
He's scared of making mistakesเขากลัวการทำผิดพลาด
She was absolutely terrified when she heard the noiseเธอหวาดกลัวอย่างที่สุดเมื่อได้ยินเสียงนั่น
I’ve been afraid of your reactionฉันกลัวปฏิกิริยาของคุณ
I am not afraid of your opinionฉันไม่กลัวความเห็นของคุณ
You're the only one I'm not afraid ofคุณเป็นเพียงคนเดียวที่ฉันไม่กลัว
Who's this scary dude?ชายหน้าตาน่ากลัวนี่เป็นใครหรือ?
Have no fearไม่ต้องกลัว บอกความจริงกับเรามา
You will see that there is nothing to be scared ofคุณจะได้เห็นว่าไม่มีอะไรต้องกลัวเลย
I feared you would not comeฉันกลัวว่าคุณจะไม่มา
You think I'm afraid of you?คุณคิดว่าฉันกลัวคุณหรือ?
I ain't afraid of himฉันไม่กลัวเขา
I've been so afraid of losing himฉันกลัวเหลือเกินที่จะเสียเขาไป
If others see this side of me, they'd be scared, and they won't come close to me anymoreถ้าคนอื่นๆ มองเห็นด้านนี้ของฉัน พวกเขาอาจจะกลัว และจะไม่เข้าใกล้ฉันอีกต่อไป
You must have thought it was pretty scary!เธอคงคิดว่ามันค่อนข้างน่ากลัวซินะ
Now it's not the time to be frightened!ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะต้องกลัวแล้ว
I'm scared of others hating me and I don't know how to reject othersฉันกลัวคนอื่นจะเกลียดฉัน และฉันก็ไม่รู้ว่าจะปฏิเสธคนอื่นได้อย่างไร
This story isn't scary at allเรื่องนี้ไม่เห็นจะน่ากลัวแต่อย่างใด
Whoever tells the scariest story is the winnerใครก็ตามเล่าเรื่องที่น่ากลัวที่สุดได้เป็นผู้ชนะ
This kind of stories can only scare timid people like youเรื่องอย่างนี้มีแต่คนขี้ขลาดอย่างนายเท่านั้นที่กลัว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The world's effete, worn out, afraid.ของโลก หมดแรง กลัว ทรุดโทรม
I scared you, didn't I?ฉัน กลัว คุณ ไม่ได้ ฉัน ?
Scary I just hit her, fly over!กลัว กลัว กลัว ฉันเพิ่งตีเธอ บินกลับมาเลยดิ
Excitement, fear, danger.ความตื่นเต้น กลัว อันตราย
Dissociative identity disorder.ดูนี่นะ เอาล่ะ การขัดขวามครั้งแรกดูกล้า ๆ กลัว
I was a little lonely and a little afraid And... i just did what i always do--ฉันเหงานิดหน่อย กลัว และ
Do you want to be like your new buddy Brad and hang out at the clubs all night long, picking up on the young girls?งั้นแดซองเป็นคนบอกฉายาที่ผมเกลียดที่สุดหรอครับ [กลัว] แดซองบอกชื่อที่ผมไม่ชอบมากๆกับพวกพี่อ่ะ [ กลัว ]
I mean, you're so afraid of being called geeks or losers or gay, that you settle for being nothing.ฉันหมายถึง พวกนายน่ะ กลัว กลัวที่จะถูกเรียกว่าไอ้บ้าเรียน หรือไอ้ขี้แพ้ หรือเกย์ ที่พวกนายคิดไปเองว่าพวกนั้นไม่มีความสำคัญอะไร
I was pregnant, scared and hormonal.ฉันท้อง กลัว และก็อารมณ์มันปั่นป่วน
Did he seem angry, scared, sad?เขาดูโกรธ กลัว หรือเศร้ามั้ย?
Because we're all messed up and scared and trying to be something that we're not.- เพราะคนเรามีปม... กลัว และพยายามเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเอง
Scared. Scared to be known.กลัว กลัวว่าคนอื่นจะรู้
I'm afraid that I'm not gonna see him take his first steps or... throw his first baseball.กลัว จะไม่เห็นลูกเดินครั้งแรก หรือการเล่นเบสบอลครั้งแรก
Fear, then, not money, is the root of all evil.กลัว แล้วก็ไม่มีเงิน คือรากฐานของสิ่งไม่ดีทั้งหมด
Fear, anger, self-pity, anything.กลัว โกรธ สงสารตัวเอง อะไรก็ได้
A victim is offered to the dread Kaili everyday.กลัว ไคยีลี ในชีวิตประจำวัน ทั้งหมดมีความสุขที่จะไป
A little claustrophobic.กลัวๆสิ่งที่จะเกิดขึ้นนิดหน่อย (claustrophobic=การกลัวสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้และไกล้เข้ามา)
Afraid of commitment.กลัวกับการมีภาระผูกมัด
Fear of abandonment? Is that why I broke up with Skylar?กลัวการถูกทอดทิ้ง ถึงผม ถึง เลิกกับสกายลาร์
Afraid to grow up and be an adult.กลัวการที่จะเติบโต และกลายเป็นผู้ใหญ่
Taking a leap?กลัวการออกจากเมืองของนายหรอ ?
Things you probably don't even need. Things you should already be sick of.กลัวของที่บางที่คุณแทบจะไม่ต้องการ / ของที่คุณไม่อยากแม้ที่มอง
Fear me... if you dare.กลัวข้า... ถ้าเจ้ากล้า
Afraid to let the white man see him carry it home.กลัวคนขาวจะเห็นมันถือกลับบ้าน
A man with high cholesterol.Se.กลัวคลอเรสเตอรอลขึ้นรึไง เซ็กซี่จัง
♪ And this reality's just pretend?กลัวความจริงสุดท้ายคือความลวง
Fear of death, and all that.กลัวความตาย อะไรทำนองนั้น
Fear of death is illogical.กลัวความตายไร้เหตุผล
Conscience gets expensive, doesn't it?กลัวความบาป ราคามันไม่ได้แพงเลยใช่ไหมล่ะ
Fear his love for Mother Greece.กลัวความรักของแม่กรีซ
You're afraid of heights and almost everything else probably.กลัวความสูง และเกือบทุกอย่างมั้ง
I thought you were gonna say it's the color of my soul.กลัวคุณบอกว่ามันเป็นสีวิญญาณฉัน
Scared out of your wits.กลัวจนสติหลุดเลยล่ะสิ
He's so scared of me he can't even bother to show his face? Dad doesn't live here anymore.กลัวจนหลบหน้า ไม่ยอมออกมาเจอฉันเลยเหรอ? พ่อไม่ได้อยู่ที่นี่แล้ว
No, I'm afraid that I'll have to jog with you.กลัวจะต้องวิ่งเป็นเพี่อนคุณต่างหาก
Fucking scary, Rob.กลัวจะตายอยู่แล้วร็อบ
There was this mean dog that lived there.กลัวจะมีหมาตัดหน้ารถ
You afraid you'll miss?กลัวจะยิงพลาดขนาดนั่นเชียว
I was worried that you'd run away when I first told you.กลัวจะหนีไปตอนที่ฉันบอกเธอครั้งแรก ฉันกังวลมากเลยนะ
He's gonna lose his life.กลัวจะเสียชีวิตน่ะสิ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กลัว
Back to top