ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

apphrehend

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *apphrehend*, -apphrehend-

apphrehend ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
apphrehend (vt.) กลัวมาก Syn. fear
apphrehend (vi.) กลัวมาก See also: กังวลมาก Syn. fear

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า apphrehend
Back to top