whale

แปลว่า


n ปลาวาฬ
ความหมายเหมือนกับ: cetacean , leviathan
n สิ่งที่มีขนาดใหญ่มหึมา (คำไม่เป็นทางการ)
vi ล่าปลาวาฬ
vt ตี
ความหมายเหมือนกับ: beat , thrash , whip
คำที่เกี่ยวข้อง: หวด , เฆี่ยนอย่างรุนแรง
vt ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรง

รูปภาพ


whale ปลาวาฬปลาวาฬ

หมวดคำ


คำที่มี "whale" ในคำ


whaleback n สิ่งของที่มีรูปร่างคล้ายหลังปลาวาฬ

whaleboat n เรือที่มีรูปร่างยาวและแคบเคลื่อนที่ได้เร็ว
ความหมายเหมือนกับ: whaler

whalebone n วัตถุแข็งที่ได้จากปากของปลาวาฬบางชนิด
ความหมายเหมือนกับ: baleen

whaler n นักล่าปลาวาฬ

whaler n เรือที่ใช้ในการล่าปลาวาฬ
ความหมายเหมือนกับ: whaleboat

have a whale of a time idm มีช่วงเวลาแห่งความตื่นเต้นยินดี
ความหมายเหมือนกับ: มีช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่
คำตรงข้าม: มีช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่

killer whale n ปลาวาฬเพชรฆาต
ความหมายเหมือนกับ: orca

have a whale of a time sl มีช่วงเวลายิ่งใหญ่

sperm whale n ไขปลาวาฬค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top