visible

แปลว่า


adj ที่สามารถมองเห็นได้
ความหมายเหมือนกับ: visual
คำที่เกี่ยวข้อง: มองเห็นได้
adj เด่น
ความหมายเหมือนกับ: obvious , clear , noticeable
คำที่เกี่ยวข้อง: ชัดเจน , แน่ชัด , ชัดเจน